Kommuniké från IGE Resources AB:s årsstämma 2013

Aktieägarna i IGE Resources AB (publ) höll årsstämma fredagen den 2 augusti 2013 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade enhälligt att neka ansvarsfrihet avseende fyra, av de under perioden, verksamma styrelseledamöterna. Särskild granskningsman utsågs av bolagsstämman.

Arvoden
Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 700 000 SEK (f.å. 1 400 000 NOK) att fördelas med 250 000 SEK till ordföranden och med 150 000 SEK vardera till övriga ledamöter i styrelsen. Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om nyval av Svein Breivik, Ole Weiss, Stefan Persson samt Björn Rhodin. Till styrelsesuppleant valdes Erlend Dunér Henriksen. Stefan Persson samt Björn Rhodin representerar den nya största aktieägaren.

Revisor
Beslut fattades om omval av Mazar SET i Stockholm, Sverige, som bolagets revisor med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om ett år.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2013 utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras senast sex månader före årsstämman 2014.

Förvärv av Ghana Gold
Stämman röstade ned godkännandet av förvärvet av Ghana Gold med omstrukturerat innehåll.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Omvänd split
Bolagsstämman beslutade om att genomföra en omvänd split av bolagets aktie med en utbytes-ratio om 1 ny aktie per 10 gamla aktier.

Konstituerande styrelsemöte
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutade att utse Stefan Persson till styrelsens ordförande. Björn Rhodin utsågs till tillförordnad verkställande direktör till dess att bolagets fortlevnad har säkerställts.

Styrelsen hade vid mötet en allmän genomgång av bolagets finansiella ställning och dess projekt. Styrelsen beslutade att omedelbart inleda arbetet för att återfå omfattande utbetalda medel som ett resultat av den föreslagna ”Ghana Gold”-affären beslutad av den tidigare styrelsen.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Persson
Styrelsens ordförande, IGE Resources AB
Telefon: +46 8 20 95 65
E-mail: info@jflaw.se

Tags:

Subscribe

Documents & Links