Vil borgerne acceptere risikoen ved oversvømmelser?

Oversvømmelser i Danmark kan ikke sammenlignes med naturkatastrofer i andre dele af verden med tab af mange menneskeliv og økonomisk ruin i store områder. Oversvømmelser i Danmark betyder dog store gener og betydelige økonomiske tab, hvad enten oversvømmelserne skyldes underdimensionerede og dårlige kloakker eller manglende sikring af kystnære områder Klimaforandringerne vil betyde højere vandstand i havet, mere ekstremregn og øgede stormstyr-ker. Dermed er der betydelig risiko for oversvømmelser i Danmark, hvis ikke der sættes massivt ind for at undgå dette. Problemet bør altså tages alvorligt, og det er da også baggrunden for, at Danske Anlægsentrepre-nører med stor interesse har læst forslaget til lov om vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Med lovforslaget gennemføres dele af et EU-direktiv i Danmark om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. Men Danske Anlægsentreprenører påpeger, at Danmark ikke tager hele pakken fra EU, idet det danske lovforslag i modsætning til EU-direktivet, ikke omfat-ter oversvømmelser fra spildevandssystemer. - De danske kommuner har ikke dokumenteret, at de i nødvendigt omfang vedligeholder og ud-bygger spildevandssystemerne, og resultaterne heraf har vi flere gange set fører til oversvømmel-ser med tab af værdier og sundhedsfarlige situationer. Vi mener naturligvis, at danskerne skal have samme beskyttelse mod oversvømmelser fra spildevandssystemer som resten af Europa, siger branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører og understreger, at hvis klimaforan-dringerne ikke skal føre til oversvømmelser bør samspillet mellem borgerne og myndighederne udbygges og moderniseres. Det er for eksempel ikke nok, at lovforslaget lægger op til, at kommunerne skal offentliggøre for-slag til risikostyringsplaner ved annoncering. - Annoncering er slet ikke tidssvarende. Borgerne og virksomhederne skal naturligvis informeres aktivt via kommunernes hjemmesider om, hvad risikoen er for oversvømmelser, og hvordan risiko-en kan minimeres ved for eksempel at udbygge spildevandsanlæg, beskyttelse af lavtliggende om-råder og lignende. Det vil give borgerne mulighed for at bo trygt og virksomhederne mulighed for at placere fabrikker og kontorer i områder med passende sikkerhed, mener Niels Nielsen. Danske Anlægsentreprenører håber, at politikerne lytter til branchens forslag og ændrer lovforsla-get, så Danmark kommer på niveau med det øvrige Europa med risikostyringsplaner og forebyg-gelse af oversvømmelser – også oversvømmelser fra spildevandssystemer. Kontakt: Branchedirektør Niels Nielsen, på telefon 72 16 01 89 ell. 25 66 63 14 Pressechef Mogens Hjelm på 40 29 92 32