Ikke grundlag for bestikkelsesanklager fremsat mod DONG Energy

DONG Energy A/S anmodede den 11. december 2007 advokat Oluf Engell, advokatfirmaet Hjejle Gersted Mogensen, om at gennemføre en intern advokatundersøgelse i anledning af beskyldninger bragt i medierne den 2. december 2007.

DONG Energy A/S anmodede den 11. december 2007 advokat Oluf Engell, advokatfirmaet Hjejle Gersted Mogensen, om at gennemføre en intern advokatundersøgelse i anledning af beskyldninger bragt i medierne den 2. december 2007. I efterfølgende omtale fremgik det, at en navngiven DONG Energy medarbejder den 2. november 2007 skulle have tilbudt borgmesteren i den nordtyske kommune Lubmin, Klaus Kühnemann, bestikkelse i form af penge til kommunen med det underforståede formål at fremme opførelsen af et kulfyret kraftværk ved byen Greifswald. En anklage der har ført til, at to tyske privatpersoner efterfølgende har indgivet anmeldelse til den offentlige anklagemyndighed i Strahlsund, Tyskland.


Oluf Engell har til brug for undersøgelsen haft adgang til foreliggende skriftligt materiale vedrørende projektet og dets forløb indtil udgangen af 2007 og har i den forbindelse gennemgået projektbeskrivelser, kontrakter, relevant korrespondance, mødereferater, bogføringsmateriale samt budget- og regnskabsoplysninger m.m. Endvidere har han gennemset indslag i tv og artikler i pressen om sagen i december 2007. Oluf Engell har endvidere haft indgående samtaler med relevante medarbejdere hos DONG Energy, som var og er involveret i projektet, lige som han har haft lejlighed til at drøfte sagen med DONG Energy's direktion og andre ledende medarbejdere.


Oluf Engell har den 4. januar 2008 afsluttet sin undersøgelse af beskyldningerne og udtaler i den anledning:


"Det forekommer mig at have sandsynligheden imod sig, at den omtalte DONG Energy-medarbejder, der hverken havde noget med myndighedsgodkendelser eller sponsorvirksomhed at gøre, skulle have benyttet en kort introduktionssamtale under et borgermøde i Wolgast den 2. november 2007 til forsøg på bestikkelse. Det forekommer yderligere at have sandsynligheden imod sig, at et tilbud om bestikkelse skulle komme fra en person, som kun havde været knyttet til projektet i to måneder, og være fremsat over for borgmesteren, som han ikke kendte i forvejen," udtaler Oluf Engell og konkluderer i rapporten:


"Herefter kan jeg ikke nå til anden konklusion, end at der i det for mig foreliggende ikke er sandsynlig dækning for beskyldningerne i medierne om bestikkelse eller overhovedet for, at den navngivne medarbejder på mødet den 2. november 2007 skulle have tilbudt borgmesteren i Lubmin penge til kommunen eller bestikkelse på anden måde.”


Der blev i medierne yderligere stillet tvivl om DONG Energy's sponsorater i Nordtyskland. Oluf Engell har i forbindelse med den interne undersøgelse gennemgået samtlige sponsoraftaler samt informationsaktiviteter i området og konkluderer følgende:


"DONG Energy's omtalte sponsorvirksomhed i området falder efter min vurdering klart uden for, hvad der kan anses som eller ligestilles med bestikkelse efter straffelovens § 122."


Anklagemyndigheden i Strahlsund har foreløbig ikke udleveret kopi af anmeldelserne, og DONG Energy er ikke bekendt med, hvornår resultatet af anklagemyndighedens behandling forventes at foreligge. For ikke at foregribe anklagemyndighedens efterforskning og mulige afhøring af borgmesteren i Lubmin eller andre derboende personer har advokat Oluf Engell foreløbig afstået fra drøftelser med personkredsen i Tyskland.


I betragtning af anklagemyndighedens behandling af politianmeldelserne finder advokat Oluf Engell det rigtigst, at den samlede rapport ikke offentliggøres, men yderligere oplysninger om rapporten kan fås ved henvendelse til:


Pressechef
Louise Münter
+45 6155 8771

Abonner