Kommentar til ankenævnets afgørelser

Ankenævnet på Energiområdet har nu behandlet to prøvesager vedrørende DONG Energy’s varsel, da de
københavnske elkunders målerleje blev omlagt til et netabonnement i juli 2006.

Ankenævnet på Energiområdet har nu behandlet to prøvesager vedrørende DONG Energy’s varsel, da de
københavnske elkunders målerleje blev omlagt til et netabonnement i juli 2006. Ankenævnet har vurderet spørgsmålet om, i hvilket omfang DONG Energy’s elnetselskab har været forpligtet til at give kunderne et individuelt, forudgående varsel om forhøjelse af abonnementsprisen.

Ankenævnets afgørelse er, at DONG Energy ikke har handlet ”i strid med de gældende regler, aftaler eller den praksis, der er på området”.

Koncerndirektør Lars Clausen, DONG Energy Sales & Distribution, har denne kommentar:

”Som jeg tidligere har sagt, har vi lært af denne sag, og vi har allerede tilkendegivet, at vi vil gøre det bedre. Derfor har vi ændret vores praksis ved større prisændringer. Vi noterer os naturligvis også, at forbrugerrådets repræsentanter i Ankenævnet ikke var enige i afgørelsen, og vi deltager selvfølgelig gerne i et arbejde med at gøre regler og praksis på området mere entydige og forståelige.”

Abonnementet, der er en del af den samlede offentligt regulerede eldistributionsbetaling følger brancheforeningen Dansk Energi’s model og dækker alle basisomkostningerne ved at være elkunde – dvs. døgnbemandet vagtberedskab, afregning, energirådgivning, målere og målerudstyr samt en andel af omkostningerne til drift af lavspændingsnettet. Dermed betaler alle almindelige kunder det samme for de fælles ydelser, som ikke er relateret til om man bruger lidt eller meget strøm.