ESS Data Management and Software Centre åbner i København

European Spallation Source (ESS) fejrede i dag den officielle åbning af det permanente kontor i København, ESS Data Management and Software Centre (DMSC). Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs deltog i åbningsceremonien, sammen med Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet, samt mere end 90 repræsentanter for ESS’s danske partnere, interessenter og ESS. 

"Det gør mig meget stolt at være uddannelses- og forskningsminister, nå r jeg ser dette fantastiske internationale videncenter - ESS Data Management og Software Centerer - åbne i København ," siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tø rn æ s. "D et gør mig også stolt at væ re europ æer, når dette internationale forskningscenter bliver til p å tv ærs af græ nserne, i Europa ."  

Det nye europæiske forskningsanlæg ventes at blive verdens førende neutronforskningsanlæg, og er et af de højest prioriterede forskningsinfrastrukturprojekter i Europa. ESS bliver bygget i Lund i Sverige, men vil lagre og bearbejde de forskningsdata, som ESS genererer, på DMSC i Danmark.

Data centre t s n ye lokaler ligger i COBIS, Copenhagen Bio Science Park, ved Københavns Universitet Nørre Campus. . I den nuværende f ase , mens ESS er under opførelse, udvikler de 22 ansatte hos DMSC software og hardware til k ontrol, analy se og visuali sering a f de eks periment erne der skal udføres på ESS. De arbejder sammen med partner e universit eter og forskningslaboratorier ud over hele Europ a . Når ESS går i drift, forventer datacentre t at have 60-70 medarbejdere .

"DMSC skal levere software til analys e og modell ering som vil h jælpe brugerne a f ESS med at forvandle data til videnskabelige result ater og innovation, siger Mark Hagen, Head of DMSC, og en erfaren neutron forsker der ha r arbejdet ved de fleste a f verden s øvrige førende neutron kilder . “Vi er allerede meget a k tive med at levere software til dataanalys e af neutron spredning , hvor vi samarbejder på proje k t er med vores partner e i England , Fran krig , Tyskland , USA og selvfølgelig - D anmark."  

ESS åbner för forskere og videnskabelige undersøgelser 2023. Når det sker, beregnes ESS at produce re 3-5 petabytes data om året. Over de følgende år vil datamængden stige til 7-11 petabytes . Data v il b live overført mellem ESS og DMSC ved hjælp af en særskilt fib erforbindelse over Ø resund.

"DMSC i København bekræfter Danmarks vigtige rol l e som værtsland for ESS," s iger Andreas Schreyer, ESS Director for Science. "DMSC   er en vital del a f ESS  som   v il levere hidtil usete muligheder til forskere for at skabe nye videnskabelige resultater ud fra d e forsknings data , der genereres ved eksperimenterne ESS."

ESS vil blive o p t il 100 gange kraftigere end noget tilsvarende forskningsanlæg og vi l give forskerne hidtil usete muligheder for at benytte neutroner til at undersøge mat erialer atom art og molekylært niveau . Forskningen på ESS forventes at føre t il man ge opdagelser videnskabelige områder s om fx life science, energ i og n ye material er .

Mere information:

Julia Öberg, ESS Press Officer, +46 46-888 33 11 / +46 72-179 23 11
julia.oberg@esss.se

European Spallation Source ( ESS) er et p artners kab a f e urop æiske n ation er samlet om i fælleskab at b ygge og fra slutningen af dette årti at drive verdens førende anlæg til forskning ved hjælp af neutron er . S verige og Denmark er værtslende for ESS .

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Citater

DMSC skal levere software til analyse og modellering som vil hjælpe brugerne af ESS med at forvandle data til videnskabelige resultater og innovation. Vi er allerede meget aktive med at levere software til dataanalyse af neutronspredning, hvor vi samarbejder på projekter med vores partnere i England, Frankrig, Tyskland, USA og selvfølgelig - Danmark.
Mark Hagen, Head of DMSC
DMSC er en vital del af ESS som vil levere hidtil usete muligheder for forskere at skabe nye videnskabelige resultater ud fra de forskningsdata, der genereras ved eksperimenterne på ESS.
Andreas Schreyer, ESS Director for Science
Det gør mig meget stolt at være Uddannelses- og forskningsminister, når jeg ser dette fantastiske internationale videncenter - ESS Data Management og Software Centerer - åbne i København. Det gør mig også stolt at være europæer, når dette internationale forskningscenter bliver til på tværs af grænserne, i Europa.
Ulla Tørnæs, Danmarks uddannelses- og forskningsminister