Ny undersøgelse: Ledere sidder med nøglen til store energibesparelser på it-området

Danske serverrum koster en milliard kroner i strøm om året. Det tal kan reduceres væsentligt, og det er i mange tilfælde virksomhedernes ledere, der sidder med nøglen. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Energibesparelser. Lederne kan med enkle tiltag gøre det muligt for it-afdelingen at skabe store besparelser og samtidig effektivisere it-driften. Første skridt kan være at lade serverrummets elforbrug blive en del af it-afdelingens budget.

Der kan spares mange penge i de danske serverrum. Faktisk kan den rigtige indsats nedbringe eludgifterne med op til 90 procent, og det betyder noget på bundlinjen, når et serverrum på en gennemsnitlig kontorarbejdsplads bruger strøm for mellem 100.000 og 200.000 kroner om året.

En ny undersøgelse, som Center for Energibesparelser netop har fået gennemført blandt over 300 it-ansvarlige viser, at det i mange tilfælde er virksomhedslederne, der kan gøre en forskel for at få nedbragt energiforbruget

Med enkle tiltag kan de hjælpe deres it-afdelinger med at spare penge på elregningen til serverdriften, som oven i købet blive mere effektivt kørende.

Kun tre procent betaler selv for strømmen
Et af de mest oplagte tiltag er, at lederne justerer organisationen, så elforbruget i serverrummet bliver en del af it-afdelingens budget. Det mener projektleder Michael Reuss fra Center for Energibesparelser (CFE).

”I mange virksomheder er energiforbruget til serverrummet en del af et budget til basisdrift af bygningen, som man ikke umiddelbart forestiller sig, man kan gøre noget ved”, siger han.

Kun tre procent af it-afdelingerne har energiforbruget som en del af afdelingens budget, viser CFE’s nye undersøgelse.

Dermed er der ifølge Michael Reuss et meget stort besparelsespotentiale, der kan realiseres med enkle justeringer i virksomhedens budgetstruktur.

”Udgifterne til energiforbruget på servere har overhalet anskaffelsesprisen, og derfor er det helt naturligt, at virksomhedernes it-afdelinger får mulighed for at tænke denne store udgiftspost med ind i driften. Det er it-afdelingen, der har kompetencerne til at skabe energibesparelserne, og derfor er det også vigtigt, at de får et stærkt incitament for at gøre det – nemlig ved at de får ansvaret for elregningerne. Det kræver blot, at virksomhedernes ledelse ændrer lidt på rammerne,” siger Michael Reuss.

Lederne skal have øjnene op for besparelser
Ifølge de it-ansvarlige, der har svaret på undersøgelsen, er en af de største barrierer for at spare i serverrummet, at det ikke har høj nok prioritet i organisationen.

En anden barriere er, at der ikke er afsat penge til at gennemføre energibesparelser, selvom økonomien i energibesparelser er god, og der samtidig kan høstes andre fordele.

Det bekræfter altså, at det i høj grad er lederne, der skal tage teten, når det gælder om at få gennemført energibesparelser i serverrummet.

”Det er vigtigt, at virksomhedslederne får øjnene op for de besparelser, der ligger og venter på dem i serverrummet, ligesom det er vigtigt, de bliver klar over, at der også ligger et ledelsesmæssigt ansvar i at få sat gang i besparelserne,” siger Michael Reuss.

CFE står klar til at hjælpe alle, der vil gøre noget ved forbruget. Forskellige vejledninger viser, hvordan man projekterer, driver og vedligeholder serverrum. De kan hentes på elsparefonden.dk/serverrum.

Yderligere oplysninger:
Projekleder Michael Reuss
Center for Energibesparelser
Tlf. 41 96 49 82
mire@sparenergi.dk

Fakta: Om undersøgelsen

 • 303 it-ansvarlige deltog i CFE’s undersøgelse
 • Undersøgelsen er gennemført for CFE med Userneeds som dataleverandør i perioden 28. maj til 7. juni 2010
 • I alt deltog 303 it-ansvarlige fra et bredt udsnit af store og små offentlige og private it-afdelinger i undersøgelsen
 • 3 procent af it-afdelingerne har serverrummets strømforbrug på deres budget
 • 12 procent har elmålere, 11 procent har energistyring
 • 40 procent er interesseret i at gøre serverrum mere energieffektive – 31 procent er i tvivl
 • 42 procent har planer eller overvejelser om virtualisering
 • 186 har køleanlæg
 • 45 procent kender ikke køleanlæggets temperatur. Af dem, der kender det, køler 46 procent for meget

Fakta: Det kan du gøre som leder

 1. Læg strømforbruget under it-afdelingens budget
  Serverrummets strømforbrug bør være en del af it-afdelingens budget. Det skaber et stærkt incitament til besparelser.
 2. Efterspørg energistyring
  Bed it-afdelingen om at indføre energistyring med løbende rapportering af nøgletal til ledelsen. Der skal sættes elmålere op i serverrummet og laves en energiscreening. Ved en energiscreening gennemgår et firma jeres serverrum og vurderer, hvor meget I kan spare og hvordan.
 3. Afsæt ressourcer til at skabe besparelser
  It-afdelingen får brug for flere penge til at betale elregningen og til f.eks. at få lavet energiscreening og sat elmålere op. Ledelsen bør derfor lægge et nyt budget i samarbejde med it-afdelingen. Budgettet skal svare til afdelingens nye opgaver og ambitioner om energibesparelser.

Fakta: Sådan sparer I – eksempler på tiltag

 • Bestil en energiscreening
  Få et firma til at gennemgå jeres serverrum. Firmaet vurderer, hvor meget I kan spare, hvordan I gør det og hvor meget det vil koste at opnå besparelserne. Nu har I en business case at gå ud fra. Bemærk, at det ofte er konsulenter eller hardware producenter, der udfører screeningen. Konsulenterne er neutrale, men koster penge, mens hardwareproducenterne ofte gør det gratis, men gør det for at sælge deres produkter.
 • Få sat elmålere op i serverrummet
  Med elmålere på serverrummet bliver forbruget visualiseret, og det gør det nemmere at realisere besparelser. Bed om at få dem sat op i forbindelse med en energiscreening. CFE anbefaler, at elmålerne forbindes med hjemmesiden Se Elforbrug, så I kan følge forbruget direkte på nettet. Se hvordan i CFE’s ”Vejledning til drift og vedligehold af energieffektive serverrum
 • Konsolidering og virtualisering
  En server er typisk belastet med fem til otte procent. Alligevel kører de fleste servere for fuld kraft hele dagen. Med virtualiseringssoftware kan lavt belastede fysiske servere samles på virtuelle servere og flyttes til én eller meget få fysiske servere, der til gengæld kører med 60-100 procents belastning. En oplagt investering, der sparer op til 90 procent af strømmen i serverrummet.
 • Hæv temperaturen og spar penge
  Temperaturen i køleanlægget skal være 21-24 °C. For hver grad I hæver temperaturen, sparer I som tommelfingerregel 3 procent af energien til køleanlægget.
 • Køb energieffektive produkter
  I sparer penge på driften ved at vælge energieffektive produkter til serverrummet. Med CFE’s Indkøbsvejledning er I sikret produkter, der er blandt de 25 procent mest energieffektive på markedet.
 • Brug Center for Energibesparelsers redskaber
  Få hjælp til at projektere, drive og vedligeholde serverrum i CFE’s vejledninger.
    I kan også få råd og vejledning ved at ringe til Kunderådgivningen på telefon: 70 26 90 09.
 • Få en kurveknækkeraftale
  CFE tilbyder virksomheder kurveknækkeraftaler, der skal hjælpe med at spare strøm og giver virksomheden en grønnere profil.

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser bygger videre på Elsparefondens arbejde og skal fremme energibesparelser i både husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle energiformer, bortset fra transport. Centeret er en uafhængig, offentlig instans med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Center for Energibesparelser blev etableret den 1. marts 2010 og finansieres af provenuet fra det særlige energisparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt ca. 90 mio. kr. om året.

Tags: