Invitation til orientering om GovCERT mandag den 8. marts 2010

GovCERT’en er ved at blive etableret og forventes at være fuldt funktionsdygtig i løbet af 2010. IT- og Telestyrelsen vil derfor orientere om de tjenester, GovCERT skal levere.

Orienteringen finder sted den 8. marts 2010 kl. 9.00 – 12.00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2. Der er 50 pladser, der tildeles efter ”først til mølle-princippet”. Tilmelding til info@govcert.itst.dk. Baggrund Regeringen har i maj 2009 besluttet at etablere en statslig varslingstjeneste for internettrusler, en såkaldt GovCERT (Government Computer Emergency Response Team). Formålet er at sikre, at der i staten er overblik over trusler og sårbarheder i tjenester, net og it-systemer. GovCERT’en skal foretage en løbende vurdering af it-sikkerheden og varsle statslige myndigheder om it-sikkerhedsmæssige hændelser og trusler på internettet. I november 2009 er det som led i UMTS-aftalen besluttet, at GovCERT også skal overvåge og informere om truslerne mod kritisk infrastruktur på internettet. Informations- og varslingsaktiviteterne udstrækkes derfor også til små og mellemstore virksomheder, kommuner, regioner og visse kritiske sektorer. Et nært samarbejde med danske og udenlandske interessenter er en forudsætning for, at GovCERT kan levere tjenester effektivt. EU opfordrer derfor også medlemsstaterne til snarest muligt at etablere nationale CERT’er. GovCERT er det nationale kontaktpunkt vedrørende internetrelaterede sikkerhedshændelser på den statslige del af internettet for de nationale og internationale aktører og partnere. GovCERT vil desuden i samarbejde med DK-CERT gennemføre en varslingsindsats for borgere samt små og mellemstore virksomheder. Program for orienteringsmødet: 9.00 – 9.30: Registrering og kaffe 9.30 – 9.40: Velkomst v. Kontorchef Jakob Willer 9.40 – 10.10: CERT i et Europæisk perspektiv. Marco Thorbruegge fra ENISA giver et hurtigt overblik over CERT’er i Europa og et perspektiv på hvad en statslig CERT skal kunne levere 10.10 – 11.00: GovCERT. Områdeleder Thomas Kristmar introducerer den statslige CERT og fortæller om hvilke opgaver, den skal løse, og hvilke områder den dækker 11.00 – 11.30: DK-CERT. Leder af DK-CERT Shehzad Ahmad fortæller om det nationale CERT-samarbejde og hvilke opgaver DK-CERT varetager 11.30 – 12.00: Mulighed for at stille spørgsmål og afrunding.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Abonner