JYSK Nordic årsberetning: Ekspansionen fortsætter

JYSK Nordic, som omhandler selskaberne i Norden, Øst- og Centraleuropa kommer i dag med deres årsberetning, der viser fremgang de fleste steder. Koncernens ejer Lars Larsen forventer i øvrigt, at koncernen samlet vil nå 20 mia. DKK i omsætning inden for de næste seks til otte år.

JYSK Nordic, selskaberne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Holland, udsender i dag sin årsberetning. Resultatet efter skat blev et overskud på 317,3 mio. DKK imod 293,0 mio. DKK i 04/05.

Resultatforbedringen på 24,3 mio. DKK skyldes en EBIT fremgang på 54,1 mio. DKK og en forringelse af de finansielle poster på 11,7 mio. DKK samt en forøget skatteprocent som følge af at de ændrede danske sambeskatningsregler. Den nævnte EBIT resultatfremgang (fra 410,1 mio. DKK i 04/05 til 464,2 mio. DKK i 05/06), skyldes en positiv udvikling på det danske, finske, polske og tjekkiske marked samt tilbagegang på det svenske og ungarske marked.

Resultatet anses som værende tilfredsstillende.

Nettoomsætningen steg fra 5,0 mia. DKK til 5,7 mia. DKK svarende til en vækst på 14,5 %.

05/06 har igen været et år med en meget positiv fremgang på det danske marked. I Polen og Tjekkiet har resultaterne i en årrække været stigende, således at der nu for første gang er realiseret mindre overskud efter skat i begge lande.

Situationen i Ungarn er præget af, at selskabet er i en opstartsfase med relativt store omkostninger til nyetableringer. Hertil kommer, at den politiske uro i landet har haft en negativ afsmittende effekt på omsætningen.

I Norge blev EBIT uændret i forhold til foregående år, og vi ser dette som et vendepunkt efter flere års vigende resultater. I Finland blev der realiseret en mindre resultatfremgang, således at underskuddet blev halveret.

Den svenske resultatudvikling blev utilfredsstillende med en tilbagegang i EBIT i forhold til 04/05, der dog har tæt sammenhæng med indkøringsvanskeligheder af det udvidede centrallager i Nässjö.


Årsberetning er vedhæftet som pdf-fil og kan ligeledes downloades fra www.jysk.dk/om_jysk/aarsberetning

Abonner

Dokumenter og links