Avl for levedygtige grise

For danske landmænd handler det ikke om at få store kuld. Det vigtigste er, at der fødes levedygtige grise af søer med gode moderegenskaber, så de kan tage vare på deres pattegrise. Det mål blev allerede taget med i avlen for 6 år siden.

Der er ikke modstrid mellem et effektivt avlsarbejde og dyrevelfærd i de danske svinestalde, for antallet af stærke og sunde smågrise, som vænnes fra moderen, er nemlig stigende, samtidig med at kurven for dødeligheden knækket. - Det er i alles interesse, at vi får så få døde grise som muligt. Når vi ser på kuld, så fokuserer vi ikke kun på størrelsen af kuldene, det skal balanceres med dyrevelfærd. Derfor indførte VSP allerede i 2004 LG5 i avlsmålet dvs. at avlen rettes mod levestærke pattegrise og gode moderegenskaber. På den baggrund er antallet af stærke og sunde grise, som vænnes fra moderen i gennemsnit steget 1,4 gris siden 2002, mens udviklingen for dødelighed i diegivningsperiode er knækket, siger Nicolaj Nørgaard, direktør i Videncenter for Svineproduktion. Landmandens viden er vigtig Danske landmænd har stor viden inden for håndteringen af store kuld og variation i fødselsvægt, samtidig med at de har erfaring med at passe grise, så overlevelseschancerne for den enkelte pattegris øges markant. Soholderen holder hele tiden øje med, at en so kan passe de grise, hun har, ellers flyttes pattegrisen til en stærk ammeso med høj mælkeproduktion, så pattegrisene kan få al den mælk, som den har behov for, og soen ikke belastes. - Det er via avl for levedygtige grise og svineproducenternes kompetencer, at vi arbejder for, at dødeligheden i både diegivningsperioden og i resten af grisens liv falder yderligere. Vi har i vores avlsmål stor fokus på både dyrevelfærd og miljø. Vi avler for sunde og stærke grise, siger Nicolaj Nørgaard. Hvad avles der for Avlsarbejdet inden for svineproduktion omfatter en række egenskaber, som fx styrke, holdbarhed, foderudnyttelse, sygdomsresistens, vækst, kødprocent, spisekvalitet og kuldstørrelse sammen med levedygtighed. Dermed er hensynet til dyrevelfærd allerede inkluderet i de mål, der stilles for avlsarbejdet i DanAvl. På sammen måde har arbejdet også gjort søernes ben stærkere, hvilket mindsker sandsynligheden for brud og aflivning til følge. Desuden er produktivitet og miljøet prioriteret gennem egenskaben foderudnyttelse, hvor grisenes fodereffektivitet er øget betragteligt, hvilket er medvirkende til at danske landmænd i dag kan producere to slagtesvin på den samme miljøbelastning, som ét slagtesvin havde i 1985.