Fælles EU-lovgivning en forudsætning for overlevelse - Videncenter for Svineproduktion Kongres 2009

Når formanden for Landbrug & Fødevarer – Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen i dag fra ta-lerstolen i Herning gør status over svineproduktionen i Danmark, vil dyrevelfærd og miljø være fokuspunkter.

- Som udgangspunkt vil vi have verdens bedste dyrevelfærd i vores stalde. Vi vil producere grise med den mindste miljøbelastning. Det er sund fornuft og en god forretning. Men hvis vi ikke får fælles regler i EU, og ikke mindst fælles retningslinier for opfølgning på regler og lovgivning, så mister vi evnen til at konkurrere. Specielt i en krisetid som den, vi står i, er en lempelse af rammevilkårene afgørende for dansk svineproduktions fremtidige konkurrenceevne. Både på miljøområdet men også inden for dyrevelfærd, siger formanden for Landbrug & Fødevarer – Svineprodukti-on, Lindhart B. Nielsen. Hvis danske svineproducenter oplever, at rammevilkårene bliver en decideret hindring for at drive en sund forretning, lukker de produktionerne. Efterspørgslen på svinekød i verden er uændret stigende. Konsekvensen af en stramning af rammevilkårene er, at produktionen flytter til udlandet, hvor al sandsynlighed taler for, at dyrevelfærden er dårlige-re og miljøbelastningen meget større end i Danmark. - Vi skal have nye principper for miljøgodkendelser, der alene skal baseres på lugtudledningen til de nære omgivel-ser og ammoniakbelastningen af følsom natur. Håndteringen af gyllen og udledningen af næringsstoffer skal være et anliggende for markdriften. Om gyllen udbringes direkte, bliver separeret eller bruges til produktion af biogas er svineproduktionen uvedkommende, blot den bliver håndteret forsvarligt og i overensstemmelse med gødningsregn-skabet, fastslår formanden. Han advarer mod yderligere stramninger af kravene til dyrevelfærd – især nationale krav. - Som hovedprincip skal kravene til dyrevelfærd fastlægges i EU. Det gælder områder som kastration, løsgående diegivende søer og dyretransporter, siger Lindhart B. Nielsen. På alle områder er det afgørende, at der bliver fulgt op på implementeringen af eksisterende EU-lovgivning. - Det er med en vis forundring, at vi hører om investeringer i nye anlæg til opboksede drægtige søer i både Tyskland og Frankrig, når kravet om løsgående drægtige søer træder i kraft i 2013. Vi når målet i Danmark. Det vil være helt urimeligt, hvis producenter i disse lande blot får dispensation og kan fortsætte med at sætte de drægtige søer i boks efter 2013, slutter Lindhart B. Nielsen. Kontakt Formand Lindhart B. Nielsen, mobil: 20 22 33 18 Kommunikationschef Helle Qvistgaard, mobil: 51 31 53 36

Abonner

Dokumenter og links