Miljøafgifter skal være målrettede

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg har mange gode takter. Det sætter blandt andet fokus på, at regulering med fordel kan ske sammentænkt, målrettet og lokalt.

Udgangspunktet i Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg er, at miljøreguleringen skal være målrettet. Det er glædeligt, da det sætter fokus på omkostningseffektiv regulering.

"Forslaget om udtagning af lavbundsjorde og etablering af vådområder er positivt. Det er det mest omkostningseffektive tiltag til at reducere udledningen af kvælstof. Samtidig har det den sidegevinst, at det også medfører mindre udledning af drivhusgasser," siger Michael Brocken-huus-Schack, formand for Landbrugsraadets Energiudvalg.

Det, at man kan løse flere miljøproblemer på én gang, viser, at en sammentænkning af regule-ringen af miljøtiltag er nødvendig. Det vil give store gevinster for både naturen, samfunds-økonomien og landbruget. Derfor bør Det Miljøøkonomiske Råd også inddrage langt flere forhold i deres analyser.

Et andet område, der med fordel kan sammentænkes, er finansiering af miljøtiltag. Det er helt rigtigt, når man i diskussionsoplægget påpeger, at reguleringen i landbrugssammenhæng med fordel kan inddrage en medfinansiering fra EU's midler gennem landdistriktsprogrammet. Det vil gavne samfundsøkonomien, og det vil skabe grundlag for nye forretningsmuligheder og markedsmæssige erstatninger for produktionstab.

"Det er dokumenteret, at målet for Vandmiljøplan III vil blive nået. Da der ikke er nogen en-tydige relationer mellem kvælstofafgifter og belastning af vandmiljøet, virker forslaget om en generel kvælstofafgift som en ineffektiv og unødvendig foranstaltning. Groft sagt kan man sige, at man vil indføre en generel afgift for at nå et mål, man i forvejen når," siger Michael Brockenhuus-Schack.

"Regulering af CO2 uden for de kvotebelagte sektorer bliver en af de store politiske udfor-dringer for såvel det danske samfund som for verdenssamfundet i almindelighed. Alligevel kan man være i tvivl om alle forstår, at klimaudfordringen er et globalt problem. Da det glo-bale kødforbrug er stigende, vil en national metanafgift på husdyr blot flytte produktionen til udlandet. Man vil altså sende klimaproblemet videre. Det er ikke en køn klimapolitik," siger Michael Brockenhuus-Schack.

Abonner

Dokumenter og links