Produktiviteten skal i vejret

- Det er helt afgørende, at vi bliver mere produktive, hvis vi skal opretholde vores velstand i fremti-den, siger Landbrug & Fødevarers formand, Michael Brockenhuus-Schack i en kommentar til de økonomiske vismænds nyeste rapport.

- Vismændene peger med rette på, at det er vigtigt for dansk økonomis konkurrenceevne, at pro-duktivitetsudviklingen forbedres. Og det bør gælde i hele samfundet, både den private og den of-fentlige sektor skal øge produktiviteten. De værdier vi alle sammen lever af, skabes i benhård inter-national konkurrence og vores konkurrenceevne er under hårdt pres og vi er simpelthen nødt til at blive bedre til at begå os i den konkurrence. Michael Brockenhuus-Schack deler vismændenes bekymring over, at den høje danske lønudvikling fører til tab af markedsandele. - Lønomkostningerne herhjemme er i forvejen blandt de højeste i verden. Det er derfor af afgøren-de betydning for dansk økonomi, at den danske lønudvikling ikke fortsætter med at være højere end vores konkurrenters. Michael Brockenhuus-Schack opfordrer vismændene til at fremlægge forbedringer af eksportkon-kurrenceevnen gennem forbedringer af erhvervslivets rammevilkår: - De internationale handelsspilleregler er under stærkt pres af den økonomiske krise, og det ram-mer særligt vores store eksportorienterede erhverv. Mange af konkurrentlandene har lempelige el-ler sågar statssubsidierede rammevilkår, hvilket gør det helt uholdbart med de svære danske ram-mevilkår. For yderligere kommentarer kontakt: Michael Brockenhuus-Schack, formand: +45 2046 9356 Karsten Anker Petersen, kommunikationschef: +45 4037 7323

Abonner

Dokumenter og links