Svin er rene miljø-gazeller - Videncenter for Svineproduktions Kongres 2009

Der er god grund til, at de knap 2.000 tilhørere til årets Svinekongres kan gå fra Kongressen med ret ryg og en betydelig stolthed, som følge af de opnåede resultater på miljøområdet.

- I dag kan vi næsten producere to slagtesvin på den samme miljøbelastning, som ét slagtesvin havde i 1985. Var gazelle et begreb på miljøfronten ville Dansk Svineproduktion være gazelle-kandidat som mest miljøeffektiv i verden indenfor produktion af svinekød, siger Nicolaj Nørgaard, direktør i Landbrug & Fødevarer – Svineproduktion. Forbedret fodereffektivitet er et suverænt miljøteknologisk hit. Tiltaget virker omgående i hele produktionen, og effekten forsinkes ikke af investeringer i ny teknologi. Fosfor Alene de sidste fire år er der på basis af normtal tale om et fald i fosforudskillelsen på hele 18 pct. hos slagtesvin, 16 pct. hos smågrise og 11 pct. i soholdet. Der er to faktorer, som er årsag til det kraftige fald: Først og fremmest har tilsætning af enzymet fytase til foderet gjort, at grisene bedre kan udnytte fosfor i kornet. Det har reduceret tilsætningen af mineralsk fosfat. Desuden er der løben-de sket en justering af normerne for fosfor på grundlag af et omfattende forsøgsarbejde. Udnyttelsen er nu så god, at planteavlerne må overveje, om der skal tilsættes ekstra uorganisk fosfor til afgrøderne for at få optimale udbytter. Ammoniak Tilsvarende resultater er opnået på ammoniakområdet, hvor ammoniaktabet de seneste fire år er faldet med henholds-vis 12 og 16 pct. hos slagtesvin og smågrise. Her er der tre faktorer, som er årsag til det kraftige fald: Øget brug af aminosyrer i foderet. Konsekvensen er et falden-de proteinindhold i foderet. Desuden avl for bedre fodereffektivitet. Hver tredje år forventes en fremgang tæt på 0,1 FEs pr. kg tilvækst. Og så er det påvist, at en gris indlejrer mere protein i kroppen, end hidtil antaget, og dermed udskil-ler mindre kvælstof. Svinegylle på niveau med kunstgødning Endelig viser DMU-rapport nr. 625, at den miljøbelastning, der kan relatere til husdyrgødning, kun udgør 4 kg pr. ha ud af en total kvælstof udvaskning på 61 kg. - Udnyttelsesmæssigt er svinegylle således tæt på kunstgødningsstandard. Så der er god grund til, at svineproducen-terne kan gå fra årets Svinekongres med ret ryg og en betydelig miljømæssig stolthed over de opnåede resultater, slutter Nicolaj Nørgaard. Kontakt Chefkonsulent Bent Ib Hansen, mobil: 20 89 72 74 Direktør Nicolaj Nørgaard, mobil: 21 48 51 65

Abonner

Dokumenter og links