Centralt kritikpunkt fra universitetsevaluering vil allerede nu blive imødekommet

Kort før jul anbefalede et uafhængigt evalueringspanel færre uddannelsesregler på universiteterne. I dag offentliggør videnskabsministeren endnu en frihedspakke til universiteterne.

- Jeg er glad for, at vi allerede nu - mens evalueringsrapporten fortsat er i høring – kan tage fat på evalueringspanelets anbefalinger om regelforenkling på uddannelsesområdet. Langt størstedelen af universiteternes konkrete ønsker på dette område vil snarest muligt blive imødekommet, siger videnskabsminister Helge Sander. Tidligere blev der opnået enighed om i alt 18 ud af 20 konkrete ønsker til flere frihedsgrader for universiteterne på bl.a. ledelses- og personaleområdet. Den aktuelle deregulering er således endnu en frihedspakke på vejen mod mere selvstændige universiteter. - Når vi år for år har været i stand til at fjerne regler og overføre stadig flere beføjelser til universitetsledelserne, så er det dels udtryk for et oprigtigt ønske om øget selvstyre for institutionerne og dels en understregning af den tillid, vi fra politisk side nærer til ledelserne, siger Helge Sander. I løbet af 2009 har Videnskabsministeriet været i dialog med universiteterne om at sikre færre og mere enkle regler på uddannelsesområdet. - Ud af de 24 konkrete forslag til forenklinger, som universiteterne har sat på dagsordenen, er der kun tre forslag, som jeg umiddelbart ikke er indstillet på at gå videre med, siger videnskabsminister Helge Sander. Det er afskaffelse af gruppeprøver, ønsket om at lade en akkreditering af fakulteter afløse den nuværende akkreditering af de enkelte uddannelser og spørgsmålet om finansiering af universitetsuddannelser i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats. Blandt forslagene til regelforenkling kan nævnes: • Universiteterne får større frihed til at lade studerende starte på kandidatuddannelsen, selvom de mangler nogle få fag på bacheloruddannelsen. • Større frihed til at fastsætte regler om studieaktivitet og kunne hævde disse med sanktioner. • Ønsket om at en klage over bedømmelsen af en prøve også bør kunne resultere i, at karakteren kan sættes ned. • Ønsket om en samlet uddannelsesbekendtgørelse for masteruddannelser. Dette er netop imødekommet: 19 enkeltstående bekendtgørelser er nu afskaffet og erstattet af ét fælles regelsæt. Videnskabsministeren vil realisere de fleste forslag så hurtigt som muligt, mens andre forslag først må drøftes i de relevante forligskredse. Det gælder bl.a. forslag, som skal forhandles med Velfærdsforligskredsen. - Når vi skal drøfte universiteternes ønske om færre regler og større frihed, skal vi samtidig være meget opmærksomme på de studerendes retssikkerhed, fastslår Helge Sander. > Oversigt over universiteternes overvejelser om regelforenkling på uddannel-sesområdet: http://vtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/centralt-kritikpunkt-universitetsevaluering-imoedekommet/regelforenkling-paa-uddannelsesomraadet ________________________________________________________________ Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk Kontorchef, Søren Nedergaard, Universitets- og Bygningsstyrelsen kan kontaktes på telefon 72265600 eller sne@ubst.dk

Dokumenter og links