It-færdigheder skal bruges i kampen mod finanskrisen og den stigende ledighed

DI, Dansk Metal, HK/Privat, 3F og Videnskabsministeriet går nye veje for at imødegå den stigende ledighed og finanskrisen ved at sætte fælles fokus på be-tydningen af it-færdigheder og søsætte en række konkrete initiativer.

Gode it-færdigheder er af stor betydning for den enkelte, for konkurrenceevnen, for sammenhængskraften i samfundet og for den offentlige sektors og virksom-hedernes digitalisering og produktivitet. Så enkelt er budskabet i en ny rapport fra EU-kommissionen. Den viser, at borge-re med bare grundlæggende it-færdigheder tjener mere og har lavere risiko for at blive arbejdsløse end borgere uden it-færdigheder. - It er en del af alt i dag, og betydningen af it-færdigheder i et moderne samfund som det danske, er klar. Vores fokus på it-færdigheder kan ikke løse finanskrisen, men det kan være med til at styrke samfundet og give den enkelte et konkret værktøj, der kan modvirke krisens dønninger. Der er brug for handling og en tværgående offentlig og privat indsats, som den vi søsætter i dag, siger videnskabsminister Helge Sander. It-færdigheder er et middel mod den stigende ledighed, og kan også være med til at hjælpe borgere, der risikerer marginalisering som følge af krisen. DI, Dansk Metal, HK/Privat, 3F og Videnskabsministeriet sætter derfor fokus på betydningen af it-færdigheder ved at igangsætte en række konkrete fælles og individuelle initiativer samt nye samarbejder, der samlet skal styrke danskernes it-færdigheder. - Vejen ud af krisen går gennem investeringer i digitale løsninger, der kan skabe innovation og vækst, og som gearer os til at klare manglen på arbejdskraft, som allerede nu er et problem i den offentlige sektor, og som i løbet af få år vil ramme virksomhederne igen. Det er derfor helt afgørende, at alle grupper på arbejdsmar-kedet får tilstrækkelige digitale kompetencer til, at disse investeringer og omlægninger i samfundslivet kan realiseres, siger direktør Tom Togsverd, DI ITEK. - It-kompetencer er afgørende på dagens arbejdsmarked. Har man gode it-kompetencer, så ved vi, at det giver langt bedre chancer for at fastholde eller få et nyt og bedre job. Det er derfor, vi konstant arbejder for at sikre vores medlemmer efteruddannelse – simpelthen fordi det styrker deres markedsværdi. Derfor er initiativet her også nødvendigt, siger forbundssekretær og leder af Dansk Metals it-sekretariat Per Påskesen. - Når Danmark løfter de grundlæggende kompetencer for alle, så ansporer det os til at arbejde videre med kompetencerne for den gruppe it-brugere, som HK re-præsenterer – dem, der allerede arbejder intensivt med it-redskaber i deres dagligdag. Det er væsentligt, at vi som faglig organisation sikrer et tilsvarende løft for denne gruppe, så de kan møde de nye behov, der opstår, siger formand for HK/Privat Karin Retvig. - I 3F tager vi denne udfordring meget alvorligt. Undersøgelserne viser jo, at det især er de kortuddannede – vores medlemmer -, der har ”huller” i it-færdighederne. Og samtidig viser undersøgelserne, at manglende eller dårlige it-færdigheder betyder dårligere løn og større risiko for ledighed. Men en forudsætning for at kunne begå sig i it-samfundet er, at de grundlæggende færdigheder er i orden. Mange af vores medlemmer i 3F døjer med bogstaverne, og mange af dem vil også være i gruppen med problemer med computeren, siger forbundssekretær i 3F Per Christensen. Videnskabsminister Helge Sander har sammen med undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren aftalt at lave en kortlægning af danskernes it-færdighedsudviklingsmuligheder. Kortlægningen, der forventes at ligge klar inden årets udgang, vil kunne danne afsæt for yderligere regeringsinitiativer og for en bred samfundsmæssig indsats til styrkelse af befolkningens it-færdigheder, der er målrettet den enkeltes og samfundets behov. Som et andet initiativ vil parterne allerede nu iværksætte en informationsindsats. Den omfatter eksempelvis oplysning om it-undervisningstilbud, muligheder for afklaring af it-undervisningsbehov og en landsdækkende radio- og tv-oplysningskampagne, der skal motivere til at bruge og lære mere om it. _________________________________________________________________ Kontaktoplysninger: Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via journalist Charlotte Holst Hansen på telefon 7226 5584 eller chhh@vtu.dk. For yderligere oplysninger om Videnskabsministeriets fokus og øvrige initiativer om it-færdigheder kontakt kontorchef Michael Bach Petersen i IT- og Telestyrelsen på telefon 3545 0340, e-mail mbp@itst.dk eller se mere på www.itst.dk. Se mere her: http://vtu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2009/it-faerdigheder-skal-bruges-i-kamp-mod-finanskrise-og-ledighed/

Dokumenter og links