Møde mellem Århus Amts udvalg for Miljø og Trafik og NCC

 Formanden for Århus Amts Udvalg for Miljø og Trafik, Erik Poulsen, har i dag haft et møde med direktør Bent Skovsen, projektdirektør Jesper Krogh og projektchef Per Hald fra NCC. Udvalgets formand havde indkaldt til mødet med henblik på en drøftelse af, hvorledes situationen omkring de upræcise visualiseringer i VVM-redegørelsen for Bruuns Galleri kunne undgås i fremtiden. Repræsentanterne fra NCC var enige med udvalgsformand Erik Poulsen i, at den store usikkerhed vedrørende visualiseringer var uheldig, og at man fremover vil sikre sig en højere grad af overensstemmelse mellem de skrevne retningslinier, højdeangivelser m.v. og de medfølgende visualiseringer heraf. Konkret har NCC indledt et samarbejde med Alexandra Instituttet med henblik på at udarbejde en redegørelse med sammenstilling af blandt andet metoder, potentielle datakilder samt ikke mindst usikkerheder og fejlkilder vedrørende visualiseringer. Parterne var endvidere enige om, at situationer som den, der har været i relation til Bruuns Galleri, ikke var ønskværdige og bør undgås, idet det er af afgørende betydning for den demokratiske proces, at man kan fæstne lid til alle de forhold i en VVM-redegørelse, der anvendes som diskussions- og beslutningsgrundlag af politikere og borgere. Udvalget for Miljø og Trafik har tidligere på foråret vurderet, at de fejl, der havde været i de visualiseringer, NCC havde ladet udarbejde, ikke var af en sådan karakter, at der var juridisk grundlag for at foretage yderligere i sagen, idet de angivne højdeforhold er overholdt.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner