Nordea Kredit Realkreditaktieselskab – Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

  • Årets resultat før skat blev 938 mio. kr. (1.009 mio. kr.)
  • Stigning i udlån på 17 mia. kr. til et samlet udlån ultimo 2012 på 358 mia. kr. (341 mia. kr.)
  • Fortsat positiv udvikling i markedsandele
  • Nedskrivninger på udlån mv. på 491 mio. kr. (284 mio. kr.). Akkumulerede nedskrivninger svarende til 0,12 pct. (0,09 pct.) af udlånsporteføljen. Kvaliteten af udlånsporteføljen vurderes fortsat at være tilfredsstillende
  • Refinansiering af rentetilpasningslån ultimo 2012 gav endnu en gang rekordlave renter 
  • I forbindelse med refinansieringen valgte ca. 15 pct. efter rådgivning at konvertere helt korte rentetilpasningslån til lån med rentetilpasning f.eks. hvert 3. eller 5. år eller til lån med fast rente 
  • Alle udstedte obligationer har fortsat højeste rating

 
  
Kontaktperson:

Pressechef Stephan Ghisler-Solvang, telefon 33 33 45 56.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Trommesalen 4Postboks 850
0900 København C
Tlf. 33 33 36 36
Fax 33 33 36 37
nordeakredit.dk
 

Årsregnskabsmeddelelse 2012
Nordea Kredit Rrealkreditaktieselskab
[For tables see PDF]
  

Kommentarer til årets resultat

Resultatopgørelsen
Nordea Kredit opnåede i 2012 et resultat efter skat på 703 mio. kr. mod 756 mio. kr. året før.

Bidragsindtægterne steg med 26 pct. til 2.268 mio. kr. (året 2011: 1.807 mio. kr.) som følge af det fortsat stigende udlån samt den gennemførte forhøjelse af bidragssatserne i januar 2012.

Afkastet af kapitalplaceringer gav netto et tab på 239 mio. kr. mod en gevinst på 220 mio. kr. i 2011. I afkastet af kapitalplaceringer indgår alle renteindtægter og kursreguleringer af likviditetsplaceringer samt renteudgifter vedrørende Nordea Kredits lånefaciliteter. Det negative nettoafkast i 2012 skyldes stigende kapitalomkostninger til fastholdelse af den høje rating samt et faldende renteniveau, der i 2. halvår 2012 medførte negative placeringsrenter.

Gebyr- og provisionsindtægter steg med 140 mio. kr., mens Afgivne gebyrer og provisionsudgifter steg med 110 mio. kr. som følge af et højere aktivitetsniveau.

Der er i 2012 afholdt færre IT-omkostninger, mens omkostningerne til håndtering af nødlidende lån og overtagne ejendomme er øget. De samlede omkostninger til personale og administration blev reduceret til 228 mio. kr. (236 mio. kr.). Omkostningsprocenten blev forbedret til 14 pct. (16 pct.).

Nedskrivninger på udlån udgjorde 491 mio. kr. (284 mio. kr.), og de samlede konstaterede tab udgjorde 324 mio. kr. (83 mio. kr.). Stigningen i nedskrivninger og tab har sammenhæng med det fortsat svage ejendomsmarked, samt at der i større udstrækning end tidligere konstateres tabsrisici på lån, hvor moderselskabets tabsgaranti er udløbet. Nedskrivningsbehovet kan hovedsagligt henføres til udlån til privatkunder og har en betydelig geografisk variation.

Kommentarer til balancen

Aktiver
Den totale balancesum steg i 2012 med 20 mia. kr. til 407 mia. kr. (387 mia. kr.).

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker udgjorde 47 mia. kr. (40 mia. kr.). Stigningen skyldes primært større likviditetsindskud i moderselskabet.

Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi steg med 17 mia. kr. til 358 mia. kr. (341 mia. kr.).

Ultimo 2012 udgjorde det samlede udlån opgjort til nominel værdi efter fradrag af nedskrivninger 349 mia. kr. (335 mia. kr.) – fordelt på helårsboliger og fritidshuse 239 mia. kr. (230 mia. kr.), landbrug 45 mia. kr. (43 mia. kr.) og øvrige erhvervsejendomme 65 mia. kr. (62 mia. kr.).

Udlånet til helårsboliger og fritidshuse udgjorde ved årets udgang 68 pct. (69 pct.) af den samlede udlånsportefølje.

De akkumulerede nedskrivninger på udlån ultimo 2012 udgjorde 437 mio. kr. (297 mio. kr.) svarende til 0,12 pct. af låneporteføljen (0,09 pct.). Kvaliteten af udlånsporteføljen vurderes fortsat at være tilfredsstillende. Ud af de samlede akkumulerede nedskrivninger på 437 mio. kr. ultimo 2012 udgjorde de gruppevise nedskrivninger 34 mio. kr. (50 mio. kr.).

Tabsgarantier fra Nordea Bank omfattede ved udgangen af 2012 lån for i alt 292 mia. kr. (265 mia. kr.). Heraf dækkede garantier i alt 82 mia. kr. (73 mia. kr.).

I starten af 2013 udgjorde 3½-måneders restanceprocenten for helårsboliger og fritidshuse (septemberterminen 2012) 0,29 pct. (0,34 pct.) svarende til et fald på 0,05 procentpoint siden starten af 2012.

Nordea Kredits andel af det samlede realkreditmarked i Danmark er fortsat stigende og udgjorde pr. 31.december 2012 14,2 pct. (13,9 pct.). For helårsboliger og fritidshuse udgjorde markedsandelen 16,8 pct. (16,4 pct.).

Aktiver i midlertidig besiddelse bestod af i alt 65 (131) overtagne ejendomme til en værdi af 44 mio. kr. (235 mio. kr.) ved udgangen af 2012. Reduktionen i beholdningen af overtagne ejendomme er en konsekvens af en målrettet indsats.

Passiver
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker faldt med 15 mia. kr. til 49 mia. kr. (64 mia. kr.) som følge af mindre træk på kreditfaciliteter i Nordea Bank.

Udstedte obligationer til dagsværdi udgjorde 336 mia. kr. (303 mia. kr.) opgjort efter modregning af beholdning af egne obligationer. Stigningen skyldes udstedelse af obligationer som følge af udlånsvæksten.

Egenkapital
Egenkapitalen udgjorde 16,5 mia. kr. ultimo 2012 mod 15,8 mia. kr. ultimo 2011. Stigningen kan henføres til overførsel af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2012.

Solvens
Ultimo 2012 var Nordea Kredits risikovægtede aktiver 87,9 mia. kr. (82,2 mia. kr.). Ændringen i forhold til 2011 kan primært henføres til det stigende udlån.

Såvel kernekapitalprocenten som solvensprocenten var ultimo 2012 på 16,2 pct. (17,4 pct.).

Refinansiering af rentetilpasningslån
På auktionen i november 2012 blev der solgt obligationer svarende til 77 mia. kr. I forhold til 2011, hvor salget ved auktionen i december omfattede obligationer for 98 mia. kr., er der tale om et fald på 21 pct. Faldet skyldes Nordea Kredits spredning af auktioner hen over året, herunder at ca. 6.000 af Nordea Kredits kunder i forbindelse med refinansieringen ultimo 2011 valgte at flytte det fremtidige refinansieringstidspunkt til 1. oktober.

I forbindelse med refinansieringen valgte ca. 15 pct. efter rådgivning at konvertere helt korte rentetilpasningslån til lån med rentetilpasning f.eks. hvert 3. eller 5. år eller til lån med fast rente.

Auktionen gav igen rekordlave renter, hvilket betød, at renten på et 30-årigt annuitetslån i kroner samt årlig rentetilpasning i 2013 er fastsat til 0,45 pct. (1,06 pct. i 2012). Renten på et tilsvarende lån i euro blev på auktionen fastsat til 0,49 pct. (1,02 pct. i 2012).

Ultimo 2012 er der udbetalt rentetilpasningslån med refinansiering pr. 1. april for i alt 30 mia. kr. (20 mia. kr.) og pr. 1. oktober for i alt 50 mia. kr. (25 mia. kr.).

Forventninger til 2013
I forhold til 2012, der var præget af en meget høj konverteringsaktivitet, forventes et generelt lavere aktivitetsniveau.

Pr. 1. januar 2013 blev indført en ny prisstruktur, der i højere grad afspejler risiko og kapitalomkostninger ved de forskellige belåningsgrader og låntyper. Den ændrede prisstruktur har sammenhæng med den kommende EU-regulering, der vil ændre rammevilkårene for finansiel virksomhed, som Nordea Kredit i lighed med alle andre i sektoren må tilpasse sig i god tid. Samtidig er det nødvendigt at understøtte den finansielle stabilitet i samfundet og dermed betrygge kunder og investorer.

Den nye prisstruktur forventes at medføre, at den udvikling, der kunne konstateres i 4. kvartal 2012, hvor kunderne i større udstrækning fravalgte de helt korte rentetilpasningslån og i stedet f.eks. valgte lån med rentetilpasning hvert 3. eller 5. år eller lån med fast rente, vil fortsætte. Endvidere forventes kunderne i større omfang at vælge lån med afvikling.

Nordea Kredit forventer en fortsat vækst i markedsandelen.

Yderligere information

Der er ikke foretaget revision eller review af årsregnskabsmeddelelsen.

Årsrapporten for 2012 vil blive offentliggjort 15. februar 2013, og rapporten vil være tilgængelig på nordeakredit.dk og nordea.dk.

København, 30. januar 2013

Lars Bank Jørgensen
Administrerende direktør

Michael Jensen
Direktør
     

Resultatopgørelse
[For tables see PDF]

Balance pr.31. december
[For tables see PDF]