Ordinær generalforsamling i Nordea 2003

Ordinær generalforsamling i Nordea 2003 På den ordinære generalforsamling i Nordea AB (publ) blev resultatopgørelsen og balancen for 2002 godkendt. Generalforsamlingen vedtog en udbyttebetaling på EUR 0,23 pr. aktie og fastsatte afregningsdagen for udbyttebetalingen til 29. april 2003. Udbyttet forventes udbetalt 7. maj 2003. Bestyrelsen og den administrerende direktør blev meddelt decharge for året 2002. Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola og Lars G Nordström blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen for en periode på to år. Gunnel Duveblad, født i 1955, er administrerende direktør i EDS North Region, som omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Holland og Luxembourg. Birgitta Kantola, født i 1948, er finanskonsulent og bestyrelsesmedlem i Fortum Abp, Vasakronan AB og Akademiska Hus AB. Lars G Nordström, født i 1943, er administrerende direktør og koncernchef i Nordea. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen og Timo Peltola blev genvalgt til bestyrelsen for en periode på to år. Dan Andersson og Edward Andersson ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen har herefter følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Lars G Nordström, Jørgen Høeg Pedersen, Timo Peltola og Maija Torkko. Efter generalforsamlingen var der konstituerende møde i bestyrelsen, hvor Hans Dalborg blev valgt til formand for bestyrelsen. KPMG Bohlins AB blev genvalgt som revisor til og med den ordinære generalforsamling i 2007. Generalforsamlingen besluttede at oprette en nomineringskomité frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Komitéen har til opgave, forinden kommende generalforsamling, at fremlægge forslag til beslutning om valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt vederlag og honorar til disse. Nomineringskomitéen skal bestå af bestyrelsens formand samt yderligere mindst tre og højst fem medlemmer. Selskabets tre største aktionærer har ret til hver især at udpege et medlem. For at sikre, at sammensætningen af komitéen bedst muligt afspejler den totale aktiefordeling i selskabet, har formanden og de tre øvrige medlemmer ret til sammen at udpege et til to medlemmer. Derudover besluttede generalforsamlingen at nedsætte aktiekapitalen med EUR 22.593.410,56, således at aktiekapitalen efter nedsættelsen udgør EUR 1.160.460.823,12. Nedsættelsen skal gennemføres ved annulation uden vederlag af de 57.008.000 aktier, som er blevet tilbagekøbt og indehaves af Nordea. Nedsættelsesbeløbet skal afsættes til en fond, som skal anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom. Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til, i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om erhvervelse af aktier i selskabet på en fondsbørs, hvor selskabets aktier er noteret, eller ved købstilbud til samtlige selskabets aktionærer. Erhvervelse kan ske af op til en tiendedel af det samlede antal aktier i selskabet. Formålet med erhvervelsen er at føre midler tilbage til selskabets aktionærer og på den måde bidrage til en mere effektiv udnyttelse af selskabets ressourcer. Erhvervelsen af aktier skal betales med midler fra den fond, der blev oprettet i henhold til beslutningerne vedtaget på generalforsamlingen 19. november 1999, 11. april 2000 og 24. april 2003. Yderligere information: Jens Bekke, informationschef, Danmark, 33 33 39 68 ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02110/wkr0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links