Stigende resultat og forretningsomfang

Delårsrapport 2. kvartal 2001 Stigende resultat og forretningsomfang · Ordinært resultat i alt for 2. kvartal steg 22 pct. til EUR 677 mio. sammenlignet med 1. kvartal. For 1. halvår var resultatet EUR 1.232 mio. · Stabil vækst i ordinært resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed, en stigning fra 1. kvartal til 2. kvartal på 6 pct. til EUR 604 mio. For halvåret er stigningen 20 pct. i forhold til året før. · Nettorenteindtægter udviste fortsat stabil fremgang. · Øgede gebyrer og provisionsindtægter i 2. kvartal. · Tab og hensættelser 0,18 pct. (0,14 pct. i 1. kvartal) på årsbasis. · Resultat pr. aktie steg til EUR 0,16 fra EUR 0,13 i 1. kvartal. · Indlån vokset med 5 pct. og udlån med 3 pct. i 2. kvartal. · Combined ratio på 100 i 2. kvartal, en forbedring på 6 procentpoint fra 1. kvartal. · Strategisk fremdrift · Købet af svenske Postgirot styrker markedsposition. · E-banking nåede rekord i antal kunde-logons (18,4 mio.) og betalinger (21,0 mio.), en stigning på henholdsvis 40 pct. og 46 pct. siden 2. kvartal 2000. · Flere opgraderinger af ratings. · Alle banker i koncernen skifter til Nordea-varemærket i december. · "Nordea udviser stærk økonomisk vækst på trods af et volatilt marked. I en hård konkurrencesituation har vi været i stand til at integrere alle forretningsenheder uden at miste vores kundefokus og tempo. Vi forventer, at indtjeningen eksklusive investeringsvirksomhed fremover vil være på niveau med de to foregående kvartaler", siger Thorleif Krarup, koncernchef for Nordea koncernen. Operationel resultatopgørelse 2. kvt. 1. Ændring 1. 1. Ændring Året1 EUR mio. 2001 kvt. % halvår halvår % 2000 2001 2001 20001,2 Nettorenteindtæg 885 872 1 1.757 1.348 30 2.838 ter Gebyrer og 370 361 2 731 766 -5 1,454 provisionsindtæg ter Handelsindtjenin 128 156 -18 284 213 33 415 g Indtjening, 185 134 38 319 220 45 451 forsikring Andet 52 36 44 88 63 40 134 Indtægter 1.620 1.559 4 3.179 2.610 22 5.292 Personaleudgifte -556 -541 3 -1.097 -897 22 - r 1.829 Andre udgifter -421 -414 2 -835 -731 14 - 1.491 Udgifter -977 -955 2 -1.932 -1.628 19 - 3.320 Resultat før tab 643 604 6 1.247 982 27 1,972 og hensættelser Tab og -59 -45 31 -104 -37 181 -79 hensættelser Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede 20 11 82 31 32 -3 62 virksomheder Ord. res. ekskl. 604 570 6 1.174 977 20 1.955 indt. fra invest. virks. Treasury 25 68 - 93 203 - 267 Livsforsikring 19 -17 - 2 48 - 61 Skadesforsikring 11 -32 - -21 53 - 81 Andet 55 3 2 - 57 127 - 164 Indtægter fra 110 21 - 131 431 - 573 investeringsvirk somhed Afskrivning på -37 -36 3 -73 -49 49 -93 goodwill Ordinært 677 555 22 1.232 1.359 -9 2.435 resultat før skat mv. Tab ved - - - - -40 - -40 realisation af fast ejendom Tilbagebetaling - - - - 17 - 32 af overskud i pensionsfonde Skat -193 -157 23 -350 -360 -3 -691 Minoritetsintere -1 -1 0 -2 -2 0 -3 sser Resultat 483 397 22 880 974 -10 1.733 1 Inklusive Unidanmark 1. kvartal proforma. 2 Resultatet for 1.-4. kvartal 2000 er eksklusive Christiania Bank og Kreditkasse (CBK). 3 Heraf endelig afvikling Aleksia EUR 5 mio. Nøgletal1 Resultat pr. aktie, 0,16 0,13 0,29 0,33 EUR Børskurs2, EUR 6,73 6,88 6,73 7,90 Egenkapital pr. 3,76 3,62 3,76 3,60 aktie2, EUR Cirkulerende mængde 2.964 2.982 2.964 2.979 aktier2,3, mio. Egenkapitalforrentning 17,0 14,1 15,6 18,6 Egenkapitalforrentning 23,4 19,7 21,6 22,5 eksklusive goodwill4 Udlån2, EUR mia. 135 131 135 109 Indlån2, EUR mia. 81 77 81 65 Egenkapital2, EUR mia. 11 11 11 11 Aktiver i alt2, EUR 233 233 233 192 mia. Kapital under 101 97 101 104 forvaltning2, EUR mia. Omkostningsprocent, 55 55 55 52 bank5 Combined ratio, 100 106 103 102 skadesforsikring Kernekapitalprocent2 7,0 6,6 7,0 9,0 Solvensprocent2 9,6 9,2 9,6 10,8 Vægtede aktiver, EUR 135 136 135 110 mia. 1 Resultat for 1.-4. kvartal 2000 er eksklusive Christiania Bank og Kreditkasse (CBK). 2 Ultimo perioden, inklusive CBK fra 4. kvartal 2000. 3 Gennemsnitlige antal aktier 1. halvår 2001 efter fuld udnyttelse var 2.995 mio. 4 Eksklusive afskrivning på goodwill og eksklusive resterende goodwill, der har reduceret egenkapitalen. 5 Før tab og hensættelser og afskrivning på goodwill. Kvartalsoversigt Note 2. 1. 4. 3. 2. EUR mio. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. 2001 2001 20003 20003 20003 Nettorenteindtægter 885 872 757 733 707 Gebyrer og 1 370 361 368 320 386 provisionsindtægter Handelsindtjening 128 156 94 108 72 Indtjening, forsikring 185 134 129 102 138 Andet 52 36 36 35 29 Indtægter 1.620 1.559 1.384 1.298 1.332 Personaleudgifter -556 -541 -478 -454 -458 Andre udgifter -421 -414 -429 -331 -382 Udgifter 2 -977 -955 -907 -785 -840 Resultat før tab og 643 604 477 513 492 hensættelser Tab og hensættelser -59 -45 -22 -20 -20 Resultat af kapitalandele i associerede og 20 11 -1 31 23 tilknyttede virksomheder Ord. res. ekskl. indt. 604 570 454 524 495 fra invest. virks. Treasury 25 68 34 30 105 Livsforsikring 19 -17 -2 15 3 Skadesforsikring 11 -32 -10 38 -17 Andet 55 2 20 17 71 Indtægter fra 110 21 42 100 162 investeringsvirksomhed Afskrivning på goodwill -37 -36 -23 -21 -27 Ordinært resultat før 677 555 473 603 630 skat mv. Tab ved realisation af - - - - - fast ejendom Tilbagebetaling af - - 8 7 9 overskud i pensionsfonde Skat -193 -157 -149 -182 -163 Minoritetsinteresser -1 1 0 -1 0 Resultat 483 397 332 427 476 Note Gebyrer og 1 provisionsindtægter, EUR mio. Kurtage 60 79 68 55 87 Formueforvaltning/investering 116 113 130 122 128 sforeninger og fonde Udstedelse af værdipapirer 20 10 16 15 24 Udlån 91 75 81 73 68 Indlån og betalingsformidling 127 129 117 103 111 Valutavirksomhed 8 12 16 16 17 Andet 27 20 16 13 15 Gebyrer og provisionsudgifter -73 -73 -74 -64 -66 Netto gebyrer og 376 365 370 333 384 provisionsindtægter heraf investeringsvirksomhed -6 -4 -2 -13 2 Gebyrer og 370 361 368 320 386 provisionsindtægter Note Udgifter, EUR mio. 2 Personale1 560 545 482 459 460 Informationsteknologi2 104 95 80 49 68 Markedsføring 25 29 41 21 29 Porto, telefon og 63 57 67 49 56 kontorudgifter Husleje, lokaler og fast 91 92 89 75 73 ejendom Andet 143 146 156 141 159 Udgifter inklusive 986 964 915 794 845 investeringsvirksomhed heraf investeringsvirksomhed -9 -9 -8 -9 -5 Udgifter 977 955 907 785 840 1 Heraf var overskudsrelaterede personaleudgifter, inklusive overskudsdelingsordning EUR 70 mio. i 2001. 2 Henviser til IT-drift, serviceudgifter og konsulenthonorarer. IT-relaterede udgifter i alt, inklusive personale mv. var EUR 395 mio. i 2001. 3 Resultat for 2.-4. kvartal 2000 er eksklusive Christiania Bank og Kreditkasse (CBK). Koncernen Sammenfatning Ordinært resultat i 2. kvartal 2001 var EUR 677 mio., hvilket er en stigning på 22 pct. sammenholdt med 1. kvartal dette år. Aktiviteterne i 2. kvartal er præget af stabil vækst i netto renteindtægter, fastholdelse af gebyr- og provisionsindtægter på samme niveau på trods af fortsat uro på kapitalmarkederne og samlede udgifter på niveau med det foregående kvartal. Nettoresultat for 2. kvartal blev EUR 483 mio., svarende til et resultat pr. aktie på EUR 0,16. Egenkapitalforrentningen var 17,0 pct. og 23,4 pct. eksklusive goodwill. Ordinært resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed steg til EUR 604 mio. i 2. kvartal, svarende til 6 pct. i forhold til 1. kvartal. Indtægter i alt eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed steg med 4 pct., mens de tilsvarende omkostninger steg med 2 pct. Indtægter fra investeringsvirksomhed steg til EUR 110 mio. i 2. kvartal fra EUR 21 mio. i det foregående kvartal. Indtægter af engangskarakter på i alt EUR 97 mio. er indeholdt i indtægter fra investeringsvirksomhed sammenlignet med EUR 68 mio. i 1. kvartal. Justeret for disse indtægter steg det ordinære resultat med 19 pct. Udviklingen i 2. kvartal Efterspørgslen efter kredit i de nordiske lande er stadig god på trods af stigende usikkerhed omkring den generelle økonomiske udvikling. De samlede udlån voksede med 3 pct. i 2. kvartal til EUR 135 mia. De samlede indlån steg med 5 pct. til EUR 81 mia. Siden ultimo året steg udlån 5 pct., og indlån steg 3 pct. Nettorenteindtægter eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed steg til EUR 885 mio. (EUR 872 mio. i 1. kvartal 2001), hvilket afspejler et øget ind- og udlånsomfang. Generelt var marginalerne stort set på samme niveau som i det foregående kvartal. Marginalerne på udlån til erhvervskunder viser en stigende tendens på baggrund af den mere usikre økonomiske situation. Udgifterne i forbindelse med indskydergarantiordningen i Sverige var på samme niveau som i 1. kvartal, men ca. EUR 10 mio. lavere hvert kvartal i år end det gennem snitlige niveau pr. kvartal sidste år. De nordiske børsindekser steg noget i 2. kvartal. Både omsætning og antal transaktioner viste dog en markant nedgang i sammenligning med 1. kvartal. Nordeas kapital under forvaltning ultimo juni var EUR 101 mia. i forhold til EUR 97 mia. ultimo 1. kvartal. På trods af det generelt lavere aktivitetsniveau på de nordiske aktiemarkeder steg gebyrer og provisionsindtægter noget i forhold til tidligere kvartaler og udgjorde EUR 370 mio. (EUR 361 mio.). Dette skal ses i lyset af de fastholdte provisionsindtægter fra kapitalforvaltning og de øgede gebyrer og provisioner på betalinger og udlån. Handelsindtægter omfatter hovedsagelig indtægter fra kunderelateret handel med valuta og afledte finansielle instrumenter og udgjorde EUR 128 mio. (EUR 156 mio.). Handelsindtægterne var lavere end i 1. kvartal, som var præget af stor volatilitet på markederne med et særdeles stort forretningsomfang til følge. Indtjening fra forsikring eksklusive indtægter af investeringsaktiver steg med EUR 51 mio. til EUR 185 mio. i 2. kvartal, hovedsagelig som følge af vækst i præmieindtægter og lavere erstatningsudgifter inden for skadesforsikring. Andre indtægter, som i hovedsagen består af ejendomsrelaterede indtægter, var EUR 52 mio. (EUR 36 mio.). Udgifter udgjorde EUR 977 mio. (EUR 955 mio.). Omkostningsniveauet var omtrent på niveau med det foregående kvartal og afspejler høj aktivitet i kvartalet, både med hensyn til kunderelaterede aktiviteter og integrationsprocessen. Som følge af yderligere tab og hensættelser på visse tidligere problematiske engagementer, hovedsageligt inden for acquisition finance, blev nettotab og -hensættelser EUR 59 mio. (EUR 45 mio.). Nettotab og -hensættelser udgør 0,18 pct. (0,14 pct.) af de samlede udlån på årsbasis. Ultimo kvartalet var kritiske engagementer EUR 918 mio. (EUR 841 mio.), netto, svarende til 0,7 pct. (0,6 pct.) af de samlede udlån. Sammenligning med 1. halvår 2000 For 1. halvår blev det ordinære resultat EUR 1.232 mio. Dette er 9 pct. lavere end den tilsvarende periode sidste år. Nedgangen skyldes primært de særligt høje indtægter fra investeringsvirksomhed sidste år. Christiania Bank og Kreditkasse (CBK), som blev erhvervet i december 2000, er ikke indeholdt i tallene for 2000. Justeret for CBK faldt det ordinære resultat med 10 pct. Indtægterne steg med 22 pct. i forhold til sidste år. Udgifter voksede med 19 pct. Justeret for CBK steg indtægter og udgifter med henholdsvis 9 pct. og 3 pct. For 1. halvår blev nettoresultatet EUR 880 mio., svarende til EUR 0,29 pr. aktie (EUR 0,58 for helåret 2000). Det ordinære resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed i 1. halvår 2001 steg med 20 pct. til EUR 1.174 mio. Justeret for CBK blev stigningen 14 pct. Foruden bidraget fra CBK afspejler forbedringen et fastholdt kundefokus på trods af det høje aktivitetsniveau i integrationsprocessen samt fortsat realisering af fusionssynergier. Indtægter fra investeringsvirksomhed Indtægter fra investeringsvirksomhed blev EUR 110 mio. i 2. kvartal, en stigning på EUR 89 mio. sammenlignet med 1. kvartal. Selvom aktiemarkederne var forholdsvis turbulente i kvartalet, lå børsindekserne noget højere pr. 30. juni 2001 end ultimo det foregående kvartal, hvilket resulterede i kursgevinster. Dette mere end opvejede tab på obligationsbeholdningen, som følge af rentestigninger i nøglevalutaerne. Nordea solgte sine aktier i det svenske selskab Atle i maj. Fortjenesten på salget udgør en gevinst på EUR 57 mio. i 2. kvartal. Salget af det finske ejendomsselskab Aleksia blev færdigafviklet i 2. kvartal med en gevinst på EUR 5 mio. Ud over den endelige afvikling blev der indgået en aftale med det finske forsikringsselskab Ilmarinen om fremtidige gevinster fra udviklingsprojekter og salg af fast ejendom. Denne aftale medførte en gevinst på EUR 35 mio. Skattesag - CBK Den norske højesteret afsagde i juni 2001 dom i skattesagen, som CBK havde anlagt mod den norske stat vedrørende den skattemæssige behandling af den præferencekapital, der blev indskudt i banken i 1991. Domstolen fandt, at det omstridte beløb på EUR 340 mio. ikke skulle medregnes som skattepligtig indtægt. Som følge heraf er goodwill i forbindelse med købet af CBK blevet justeret med EUR 95 mio. Kreditkvaliteten Den generelle kvalitet i udlånsporteføljen har ikke ændret sig væsentligt i forhold til tidligere kvartaler, skønt nettotab og -hensættelser var noget højere i 2. kvartal end i 1. kvartal i år. Låneporteføljens sammensætning af kundegrupper er stabil sammenlignet med ultimo 2000. Omkring 63 pct. af udlånene er til selskaber og 37 pct. til private. Fordelingen på erhvervssektorer viser kun mindre ændringer, og for privatkunder er 75 pct. af udlånene realkreditlån. Den samlede eksponering i telekommunikationssektoren er stabil og ligger på knap EUR 8 mia. Kundernes kreditkvalitet inden for denne sektor anses for god. Nordeas kreditrisici knyttet til nystartede internet-relaterede virksomheder er meget lav, da virksomhederne i denne sektor traditionelt finansieres via egenkapitalen. Tab og hensættelser i 1. halvår vedrører et begrænset antal engagementer og afspejler ikke en generel tendens til forringet tilbagebetalingsevne for kundeunderlaget som helhed. Dette understreges yderligere af, at kritiske lån, brutto, på EUR 3.040 mio. er lidt lavere end niveauet for helåret og for 1. kvartal. Nordea har indført en ensartet kreditpolitik og en integreret bevillingsproces i hele koncernen. Fremover vil der blive lagt særlig vægt på korrekt prisfastsættelse af kreditrisici. Nordea forventer, at udlånsmarginalerne vil stige i lyset af en mulig forringelse af kreditkvaliteten. Køb af Postgirot Bank Den 31. juli 2001 offentliggjorde Nordea og svenske Postgirot en aftale om Nordeas køb af Postgirot Bank. Gennem dette køb vil Nordea styrke sin konkurrenceevne inden for vigtige vækstområder som betalinger og cash management og cementere sin position som den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Købet giver gode muligheder for krydssalg til Postgirot Banks 1,3 mio. kunder, hvoraf ca. 70 pct. ikke er kunder i Nordea i dag. Den aftalte købspris er EUR 440 mio. (SEK 4,1 mia.) plus det opnåde resultat fra 1. januar 2001 indtil overtagelsesdatoen. Købet forudsætter godkendelse fra det svenske finanstilsyn og Europa-Kommissionen. Endelig gennemførelse forventes at ske inden for seks måneder. Integrationsforløb Forretningsområderne Asset Management og Corporate and Institutional Banking tog Nordea-varemærket i brug i begyndelsen af året. Investment Banking skiftede navn fra ArosMaizels til Nordea Securities i maj i år. Nordea annoncerede i juni, at alle bankaktiviteter vil skifte navn til Nordea i december i år. Unibank i Danmark, Merita Bank i Finland, K-Bank i Norge og Nordbanken i Sverige vil derfor ændre deres navne. Beslutningen om at anvende ensartet Nordea-branding er baseret på grundige kommercielle analyser. Disse analyser bekræftede, at integrationsprocessen skrider fremad hurtigere end forventet. Resultater og initiativer i 2. kvartal i forbindelse med integrationen omfatter derudover blandt andet: · Det polske livsforsikringsselskab blev omdøbt til Nordea Zycie. · Skadesforsikringsprodukter blev gjort tilgængelige via Solo i Finland. · Det blev besluttet at tilpasse den juridiske struktur til forretningsstrukturen for at øge gennemsigtigheden og den strategiske fleksibilitet. Ultimo 2. kvartal var de samlede realiserede synergier ved integrationen af Unidanmark og Christiania Bank og Kreditkasse steget til omkring EUR 75 mio. Ultimo 2001 forventer Nordea, at de realiserede synergier vil være steget til EUR 145 mio. af de i alt udmeldte årlige synergier før skat på EUR 360 mio. IT integration Omkring en tredjedel af IT-investeringerne i år vil være relateret til integration af IT systemerne. Der er valgt en strategi om fuld integration af de pan-nordiske aktiviteter som Asset Management og Corporate and Institutional Banking, mens der anvendes en strategi om at integrere retail-orienterede aktiviteter skridt for skridt. Den fælles grænseoverskridende tekniske infrastruktur er baseret på en middle-layer arkitektur med brug af gennemprøvet teknologi, hovedsageligt i form af software-løsninger. Som følge heraf medfører IT-integrationen ikke beslutninger, som forventes at betyde større nyinvesteringer eller nye komplicerede strukturer og systemer, som udsætter koncernen for øgede operationelle risici. Integrationsprojekter er igangsat for alle forretningsområder, og disse forventes fuldført inden for halvandet år. Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 10. april 2001. Kjell Aamot blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for en etårig periode. Harald Arnkværn blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en toårig periode. Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til på visse betingelser at lade Nordea erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10 pct. af aktiekapitalen. Den ordinære generalforsamling godkendte det foreslåede udbytte på SEK 2 pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på EUR 675 mio. Egenkapital og solvens Ultimo juni udgjorde egenkapitalen EUR 11,1 mia. Handelsværdien af aktiverne i koncernens pensionsfonde og pensionskasse oversteg pensionsforpligtelserne med EUR 0,2 mia. Der blev ikke tilbagebetalt noget overskud i 2. kvartal. På grundlag af bemyndigelsen givet på den ordinære generalforsamling i april 2001 har Nordeas bestyrelse den 25. april 2001 besluttet at lade selskabet købe egne aktier med henblik på risikodækning af koncernens aktierelaterede bonusordning. Til dette formål er der tilbagekøbt i alt 17.000.000 aktier på fondsbørsen i Stockholm. Aktierne blev købt den 25. og 26. april til en gennemsnitskurs på SEK 63,48 pr. aktie. Ved udgangen af 1. halvår var Nordeas kernekapitalprocent 7,0, mens solvensprocenten var 9,6. Beregningen inkluderer nettoresultatet for de første seks måneder af 2001 med fradrag af udbytte beregnet på basis af Nordeas erklærede udbyttepolitik. Nordea-aktien Aktiekurserne for de nordiske finansielle institutioner har været stort set uændrede i 2. kvartal 2001. Nordea-aktien blev handlet til SEK 58,00 den 20. august 2001, hvilket svarer til et fald på 18,9 pct. sammenlignet med kursen ultimo 2000. Rating CBK, som omfatter Nordeas norske bankaktiviteter, blev opgraderet af Moody's i juli og har nu en langfristet rating på Aa3, som er den samme rating som for de andre bankenheder i koncernen. Moody's oplyste, at opgraderingen var baseret på den vellykkede integration af CBK efter fusionen. I august opgraderede Fitch alle bankerne i Nordea koncernen. Langfristede og kortfristede ratings blev opgraderet til henholdsvis AA- og F1+. I henhold til Fitch afspejler ændringerne i ratingen den stabile fremgang for Nordeas pan-nordiske strategi. Forventninger De makroøkonomiske udsigter er mere usikre end tidligere med nylige nedjusteringer af forventninger til vækst, samtidig med at aktiemarkederne har været forholdsvis urolige. Alligevel er der i øjeblikket en forventning om vækst i alle fire nordiske økonomier, og efterspørgslen efter kredit er fortsat relativt stor. Udsigten til vækst i forretningsomfanget for Nordeas hovedprodukter og serviceydelser anses derfor for tilfredsstillende inden for en acceptabel risiko- og lønsomhedsprofil. Stigende forretningsomfang og det vedvarende arbejde med risikostyring kræver flere ressourcer, men der vil være skarp fokus på udviklingen i omkostninger. Ordinært resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed i de næste to kvartaler forventes at være på niveau med de to foregående kvartaler. Indtægter fra investeringsvirksomhed forventes i princippet at følge markedsudviklingen. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00400/bit0002.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00400/bit0002.pdf The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/22/20010822BIT00400/bit0002.fcm

Om os

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.