Strategiske alternativer for skadesforsikringsaktiviteterne og Ændring i forretningsorganisation og ledelse

Strategiske alternativer for skadesforsikringsaktiviteterne Nordea vurderer de strategiske alternativer for skadesforsikringsaktiviteterne, som i 2. kvartal 2002 vil blive organiseret som en særskilt juridisk delkoncern i overensstemmelse med de planlagte ændringer i koncernens juridiske struktur. Som et led i denne proces har Nordea besluttet at indbyde den tidligere majoritetsaktionær i Tryg-Baltica koncernen, Tryg i Danmark smba (det tidligere Tryg-Baltica smba) til at indgå i en dialog. Formålet er at undersøge mulighederne for en ændring i ejerstrukturen, således at Nordea i fremtiden bliver minoritetsaktionær i skadesforsikringsmoderselskabet. For fortsat at kunne levere et fuldt udbud af forsikringsprodukter og - ydelser til Nordeas kunder samt udbyde bank- og livsforsikrings- og pensionsprodukter gennem skadesforsikringsnettet er det af væsentlig betydning for Nordea, at en ny ejerstruktur gør det muligt at operere i et gensidigt strategisk partnerskab med den nye skadesforsikringskoncern. Dette omfatter en aktionæroverenskomst mellem Nordea og Tryg i Danmark smba vedrørende det fremtidige ejerforhold i den nye koncern. Målsætningen er at kunne indgå en aftale vedrørende en ny ejerstruktur og strategisk partnerskab inden udgangen af 1. kvartal 2002. Ændring i forretningsorganisation og ledelse Som følge af det strategiske initiativ vedrørende koncernens skadesforsikringsaktiviteter vil forretnings- og ledelsesstrukturen blive samlet i tre hovedforretningsområder. Derudover samles den nye øverste ledelse i Group Executive Management. Ændringerne træder i kraft den 1. november 2001. Retail Banking Som led i koncernens annoncerede strukturelle omkostningsbesparelser vil Retail Banking fremrykke realiseringen af den anden bølge af fusionssynergier ved at færdiggøre integrationen af forretningsudviklings- og -supportfunktioner samt arbejdsprocesser og back office-funktioner. Retail Banking har som mål at opbygge en nordisk forretningsmodel med en stærk regional og lokal position. Retail Bankings kunde- og produktansvar samt markedsdækning forbliver uændret. I løbet af december 2001 vil Retail Bankings repræsentation i Group Executive Management blive øget for bedre at afspejle dette forretningsområdes betydning i koncernen. Lars G Nordström fortsætter som chef for Retail Banking og medlem af Group Executive Management. Wholesale Banking For at styrke Nordeas produkter og serviceydelser til store erhvervskunder og institutionelle kunder inden for commercial banking- og investment banking-området samles de nuværende forretningsområder Corporate and Institutional Banking og Investment Banking i et nyt forretningsområde, Wholesale Banking. Investment banking-aktiviteterne vil fortsætte under Nordea Securities-navnet og vil som planlagt blive organiseret som en selvstændig juridisk enhed. Markku Pohjola bliver chef for Wholesale Banking og fortsætter som medlem af Group Executive Management. Asset Management and Life De nuværende forretningsområder Asset Management og Life Insurance and Pensions vil blive samlet i et nyt forretningsområde, Asset Management and Life, for at realisere yderligere synergier i det voksende marked for langsigtet opsparing. De nødvendige kompetencer, produktudbuddet og distributionskanalerne på de to områder nærmer sig i stigende grad hinanden, og en sammenlægning af forretningsområderne skaber mulighed for yderligere synergier i hele værdikæden samt forbedret kundeservice. Den nye organisation forventes at være endelig på plads den 1. januar 2002. Christian Clausen bliver chef for Asset Management and Life og medlem af Group Executive Management. Den nuværende chef for Life Insurance and Pensions, Ib Mardahl-Hansen, vil bistå Christian Clausen med integrationen af de to forretningsområder. Ib Mardahl-Hansen har besluttet at forlade Nordea koncernen i begyndelsen af 2002. Efter med stor succes at have forestået integrationen af forretningsområdet Life Insurance and Pensions ønsker Ib Mardahl-Hansen at komme tættere på kunderne og de daglige forretningsaktiviteter, end hans nuværende job tillader. General Insurance General Insurance vil fortsat udgøre et selvstændigt forretningsområde, indtil dialogen om ejerstrukturen med Tryg i Danmark smba er tilendebragt. Hugo Andersen fortsætter som chef for General Insurance med reference til Nordeas koncernchef, men udtræder af Group Executive Management. Group Staffs Der oprettes en ny funktion i den øverste ledelse: Chef for Group Staffs med ansvar for Group IT, Group HR, Group Identity and Communications og Group Legal. Derudover vil chefen for Group Staffs lede tværgående projekter inden for IT og restrukturering af forretningsaktiviteter, herunder de udmeldte yderligere strukturelle omkostningsbesparelser på tværs af organisationen. Tom Ruud bliver chef for Group Staffs og fortsætter som medlem af Group Executive Management. Group Corporate Centre Group Corporate Centre omfatter fortsat Finance/Planning, Treasury, Credit and Risk Control og Investor Relations. Væsentlige integrationsprojekter i anden bølge på dette område omfatter implementering af en ny planlægnings- og performance-styringsmodel baseret på balanced scorecard, rullende finansielle prognoser og interne serviceaftaler samt etablering af et ensartet regnskabssystem og fælles servicecentre. Arne Liljedahl fortsætter som chef for Group Corporate Centre, Group CFO og medlem af Group Executive Management. Carl-Johan Granvik fortsætter som chef for Group Credit and Risk Control og medlem af Group Executive Management. Group Executive Management Efter restruktureringen af forretningsorganisationen og ledelsesændringerne vil alle forretningsområder, Group Staffs og Group Corporate Centre være repræsenteret i det nye Group Executive Management fra den 1. november 2001. Koncernchef Thorleif Krarup Retail Banking Lars G Nordström Wholesale Banking Markku Pohjola Asset Management and Life Christian Clausen Group Staffs Tom Ruud Group Corporate Centre Arne Liljedahl (Group CFO) Carl-Johan Granvik Group Management opløses. "Dagens udmeldinger er et vigtigt skridt i retning af yderligere at udvikle, integrere og strømline den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen," siger koncernchef Thorleif Krarup. "Gennemgangen af de strategiske alternativer for skadesforsikringsaktiviteterne sigter på at skabe en situation, hvor begge parter vinder. Med den påtænkte aftale vil Nordea også i fremtiden kunne tilbyde et fuldt udbud af finansielle produkter og serviceydelser med fortsat mulighed for krydssalg af bankprodukter til det store antal forsikringskunder. Samtidig effektiviseres koncernens kapitalanvendelse. Ud fra et skadesforsikringssynspunkt vil en ændring i ejerstrukturen give nye muligheder for deltagelse i den fortsatte konsolidering i forsikringsbranchen". Koncernens organisationsstruktur pr. 1. november 2001 [REMOVED GRAPHICS] Yderligere information: Thorleif Krarup, Koncernchef, +46 8 614 7901 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for seks forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management, Investment Banking, Life Insurance and Pensions og General Insurance. Nordea koncernen har knap 10 mio. kunder, 1.260 bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 2,5 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. www.nordea.com ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00510/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00510/bit0002.pdf

Om os

Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, er til stede med filialer på omkring 650 lokaliteter og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Yderligere information: www.nordea.com

Abonner

Dokumenter og links