Nordnet förvärvar Internetmäklaren Stocknet

Nordnet förvärvar Internetmäklaren Stocknet Nordnet har ingått avtal om att förvärva den norska Internetmäklaren Stocknet med ca 24 000 aktiva depåkunder. Förvärvet medför att Nordnet väsentligt stärker sin ställning på den nordiska marknaden. Förvärvet medför även att Nordnet går in i Tyskland. "Vår position som marknadsledande nordisk Internetmäklare stärks väsentligt och vi blir den största Internetmäklaren på Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Oslobörsen. Förvärvet medför betydande kostnads- och skalfördelar för oss inom IT, utveckling, administration, marknadsföring och bransch-samarbeten", säger Klas Danielsson, vd Nordnet. Nordnet-koncernen har ingått ett förvärvsavtal med Aston Holding AS (Aston) om förvärv av Astons helägda dotterbolag Stocknet-Aston Securities ASA (Stocknet) varigenom Stocknet blir ett helägt dotterbolag inom Nordnet-koncernen. Köpeskillingen uppgår till högst 178 MSEK uppdelat på en del i nyemitterade Nordnet-aktier av ett värde om lägst 50 MSEK och högst 90 MSEK och resterande del i kontanter. Teckningskursen för aktierna är 6,47 kr vilket medför att antal nyemitterade aktier kan vara lägst 7 727 975 och högst 13 910 355, vilket medför en utspädning för befintliga aktieägare om lägst 4,73% och högst 8,20%. Kontantdelen skall erläggas med egna och upplånade medel. Fördelningen mellan aktier och kontanter skall fastställas av Nordnet senast den 12 juli. Förvärvet är bl.a. villkorat av genomförd due diligence, myndighetstillstånd och godkännande av apportemission avseende köpeskillingens aktiedel vid extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ). Ägare till 53,9% av Nordnets aktier och röster har förbundit sig att rösta för förslaget. Astons försäljning av Stocknet föranleds av den dialog som norska Kredittillsynet har haft med Stocknet beträffande otillåtet nyttjande av kunders medel vid kreditgivning. Mer information om detta finns i pressmeddelande från Stocknet på www.stocknet.no. Nordnets bedömning är att felaktigheterna har upphört och att tillräckliga åtgärder har vidtagits. Som ny ägare blir Nordnet-koncernen med sin storlek och marknadsledande position en garant för trygghet, stabilitet och kontroll. Antal anställda på Nordnet uppgår till drygt 90 medarbetare. Motiv och ekonomi Nordnet bedriver verksamhet på tre av de fyra marknader som Stocknet bedriver verksamhet på. Kostnads-synergierna beräknas därför bli betydande. Stocknets månatliga kostnader uppgår till ca 3 MNOK. Efter fullbordad integration av Stocknets verksamhet till Nordnets beräknas Nordnets månatliga kostnader ha ökat med ca 1,2 MNOK. Kostnadssynergierna beräknas därför uppgå till ca 21,6 MNOK årligen, motsvarande ca 23,5 MSEK. Stocknet har varit lönsamt varje enskild månad den senaste 12-månaders perioden. Ett bedömt överskott för Stocknet på ca 10-20 MNOK per år före skatt i en normal marknad innan integrationen med Nordnet medför efter genomförda kostnadssynergier en bedömning om ett resultattillskott för Nordnet på lägst ca 31,6 MNOK, motsvarande ca 34,5 MSEK, årligen före goodwillavskrivningar och skatt efter integrationen. Denna effekt bedöms uppnås fr.o.m. januari 2005. Stocknets kunderbjudande är idag inte lika omfattande som Nordnets på grund av norska myndighets-tillstånd. Med ett utökat kunderbjudande efter integration förväntas icke oväsentliga dynamiska effekter i form av bl.a. ökad handel och ökat räntenetto. Någon bedömning av effekternas storlek ges ännu ej. Engångskostnaderna i samband med förvärvet inklusive nedskrivningar av Stocknets programvaror och system beräknas uppgå till 25-30 MNOK. Stocknets egna kapital uppgår till ca 32 MNOK. Förvärvet beräknas ge upphov till en goodwill om ca 170 MSEK. Fr.o.m. 1 jan 2005 skall goodwill löpande värderas och upptas till sitt verkliga värde. Nordnet avser att göra detta för en del av goodwillposten med avseende på ett verksamhetsvärde för den köpta verksamheten men hänföra en del av goodwillposten till den vid förvärvstillfället befintliga kundstocken som avses att skrivas av under 10 år. Preliminärt beräknas fördelningen av goodwillen mellan dessa delar bli 60/40 vilket därmed skulle medföra löpande goodwill-avskrivningar om ca 600 tkr per månad. Stocknet, verksamheten och kunderna Stocknet är en norsk Internetmäklare med tillstånd från Kredittilsynet. Stocknet har kunder i Norge och bedriver dessutom från Norge s.k. gränsöverskridande verksamhet i Danmark, Tyskland och Sverige samt planerar för lansering i ytterligare euoropeiska länder. Stocknet hade per den 31 maj 24 000 antal aktiva depåkunder i Norge, Danmark, Tyskland och Sverige. Under första kvartalet gjorde Stocknet i genomsnitt 8 391 avslut per dag. Under april och maj månad gjorde Stocknet i genomsnitt 5 189 avslut per dag. I april och maj fördelade sig avsluten mellan länderna enligt följande; Norge 35%, Tyskland 45%, Danmark 15% och Sverige 5%. Stocknets kunderbjudande är koncentrerat kring aktiehandel och exekvering med handel via hemsidan och via en handlarapplikation. Stocknet erbjuder ej tjänster såsom värdepappersbelåning, blankning, optionshandel och handelslimiter. Nordnet kommer därför att snarast möjligt efter förvärvet att kraftigt förstärka kunderbjudandet med bl.a. dessa tjänster. Förutom ökad service och kraftigt förbättrade möjligheter för kunderna kommer detta att medföra ökade intäkter för Nordnet. Stocknets verksamhet avses att i sin helhet integreras i Nordnets verksamhet. Stocknets varumärke, tjänster och system avses därför inte att användas efter integrationsfasen. Någon definitiv tidsplan för integrationen är ännu ej fastställd men genomförandet ska ske så snabbt det är möjligt med avseende på Stocknets norska, danska och svenska kunder. Beträffande den tyska tjänsten och de tyska kunderna så medför detta en ny satsning och en ny prioriterad strategi för Nordnet. En tysk Nordnettjänst behöver utvecklas innan integrationen av de tyska kunderna kan genomföras. Nordnet utökar efter detta verksamheten på kontoret i Oslo så att det blir en filial till Nordnet Securities Bank AB. Antalet anställda vid filialen kommer att utökas men stor övertalighet bland Stocknets 42 anställda kommer ändock att uppstå. Strategi Som en följd av förvärvet av Stocknet går Nordnet in i Tyskland. Stocknets lanserade sin tyska tjänst i november 2002 och verksamheten har sedan dess växt till att i april och maj utgöra 45% av Stocknets antal avslut. Den tyska verksamheten visar redan lönsamhet. Nordnet får med detta en flygande start på den första marknaden utanför Norden. Något beslut om att gå in i ytterligare länder utanför Norden har ej tagits utan först skall Nordnet prioritera den tyska verksamheten och utvärdera utvecklingen. Tidsplan Due diligence beräknas pågå under juni och in i början av juli. Myndighetstillstånd förväntas erhållas senast under juli månad. Kredittilsynet i Norge har löpande erhållit information om förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämma beräknas publiceras innan juli månads utgång med bolagstämma fyra veckor därefter vilket medför att Nordnet beräknas formellt ha tillträtt som ägare till Stocknet kring månadsskiftet augusti/september. Snarast efter tillträdet beräknas Stocknets svenska, norska och danska kunderna integreras i Nordnets system och verksamhet. 4-6 månader därefter beräknas Nordnets tyska tjänst vara klar för integration av Stocknets tyska kunder. För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd Nordnet, +46-708-744574 Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denne information blev leveret af http://www.waymaker.dk Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/15/20040615BIT00040/wkr0001.pdf

Om os

Nordnet er en nordisk bank for investering og opsparing, som giver kunderne kontrollen over deres penge. Vi er 350 ansatte i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som sammen arbejder for at gøre Nordnet til den foretrukne bank til investering og opsparing i Norden.

Abonner

Dokumenter og links