Tillæg til prospekt af 15 december 2004 – OMX refinansierer datterselskaber og foretager hensættelser til lokaler

OMX har tidligere i dag offentliggjort en pressemeddelelse med følgende ordlyd: ”Som et resultat af forslaget om at bemyndige bestyrelsen i OMX til at udstede nye aktier i forbindelse med det offentlige udbud til aktionærerne på Københavns Fondsbørs A/S har OMX udarbejdet en rapport om væsentlige hændelser i forhold til OMX’ økonomiske stilling, som alle tidligere er offentligt via pressemeddelelser. Rapporten kan rekvireres hos OMX fra den 20. januar 2005 og tilsendes på forespørgsel aktionærerne i OMX. I forbindelse med udgivelsen af rapporten har OMX besluttet at foretage hensættelse til lokaler og at refinansiere visse datterselskaber. Refinansiering af datterselskaber Moderselskabet vil refinansiere visse datterselskaber pr. 31. december 2004 med et beløb på ca. SEK 630 millioner som følge af akkumulerede underskud. OMX koncernens resultat og totale egenkapital bliver ikke påvirket af disse tiltag, eftersom datterselskabernes tidligere underskud er indeholdt i koncernens fremførte egenkapital, og årets underskud er indeholdt i årets resultat. Dog påvirkes moderselskabets, OMX AB’s, resultat og egenkapital. OMX AB’s bestyrelse foreslår, at det deraf følgende underskud i OMX AB dækkes af bundne reserver. Som et resultat af refinansieringen og benyttelsen af bundne reserver kombineret med andre tiltag vil OMX koncernens frie reserver stige og derved forbedre den fremtidige dividendekapacitet fra 2005 og frem. En beslutning vedrørende ovennævnte udnyttelse af bundne reserver vil blive taget på OMX’ ordinære generalforsamling den 7. april 2005. Hensættelse til lokaler I løbet af 2004 har OMX fortsat fokuseret på omkostningsreduktion og strømlining af driften, hvilket har resulteret i færre ansatte og dermed ubenyttede kontorfaciliteter. Antallet af ansatte er reduceret med mere end 300 i 2004, hvilket er mere end forventet ved offentliggørelsen af restruktureringsplanen i 2003. På grund af svækkede markedsforhold for fremleje er en del af OMX’ kontorlokaler også blevet fremlejet til en leje, der ligger under OMX’ leje ifølge kontrakterne. Som et resultat deraf har OMX besluttet at hensætte SEK 130 millioner til yderligere lokaler. De yderligere lokaler vedrører hovedsageligt OMX’ kontorer i New York og London. Hensættelsen vil påvirke OMX’ driftsindtægter negativt i fjerde kvartal 2004.” OMX henleder opmærksomheden på, at tilbuddet til aktionærerne i Københavns Fondsbørs udløber den 7. februar 2005. Tilbuddets gennemførelse er underlagt visse betingelser, herunder et acceptniveau på mindst 90%. Aktionærer, som ønsker at afhænde deres aktier i Københavns Fondsbørs på de i tilbuddet anførte vilkår, skal rette henvendelse til deres eget kontoførende institut eller børsmæglerselskab herom med anmodning om, at accepten af tilbuddet kommunikeres til Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 43 39 49 69 inden udløbet af tilbudsperioden. Dette prospekttillæg kan findes på www.omxgroup.com og www.cse.dk og vil derudover blive sendt til alle, der har modtaget et eksemplar af prospektet. Yderligere oplysninger kan indhentes hos: Anna Rasin, VP Marketing & Communications +46 8 405 66 12

Abonner

Dokumenter og links