Forbedret resultat på trods af den økonomiske uro i omverdenen

Pendlingen i bil over Øresundsbron er faldet i 2011, men til gengæld sætter fragt- og fritidstrafikken rekord. Næsten halvdelen af alle lastbiler, der passerer Øresund, vælger nu broen. Antallet af BroPas-kunder er steget til 242.000, hvilket er det største antal nogensinde. Dette bidrager til et forbedret resultat, viser årsrapporten for 2011.

På trods af de dårlige økonomiske konjunkturer, som medvirker til en nedgang i pendlingstrafikken i bil over Øresund, fortsætter Øresundsbro Konsortiet med at forbedre sit årlige resultat før værdireguleringer. Overskuddet (før værdireguleringer) steg i 2011 med 81 mio. DKK til 275 mio. DKK. Dette skyldes først og fremmest højere trafikindtægter, lavere afskrivninger og lavere renteomkostninger. Dermed opfyldes det økonomiske mål for 2011 om fortsat positiv udvikling i resultatet.

I 2011 steg vejindtægterne på Øresundsbron til 1.055 mio. DKK. Det er en stigning på 10 mio. DKK i forhold til 2010. Indtægterne fra jernbanen er indeksregulerede og steg med 12 mio. DKK til 470 mio. DKK. Nettofinansieringsomkostningerne faldt med 15 mio. DKK til 724 mio. DKK. Driftsomkostningerne steg med 5 mio. DKK til 288 mio. DKK på grund af den styrkede svenske krone. Afskrivningerne faldt med 46 mio. DKK, hvilket skyldes, at cirka 1 mia. DKK af den oprindelige anlægsinvestering blev afskrevet over 10 år, og denne periode udløb i 2010.

Fragttrafikken steg kraftigt for andet år i træk. I 2011 blev stigningen hele 9 procent. Næsten halvdelen af lastbiltrafikken over Øresund passerer nu over Øresundsbron.

Også fritidstrafikken med BroPas har vist en positiv udvikling. Antallet af BroPas-kunder har sat rekord i 2011 med sin stigning på 19 procent fra 203.000 til 242.000.

Den samlede vejtrafik på Øresundsbron blev i 2011 på 19.146 biler per dag. Dette er et fald på 1 procent i forhold til 2010, som først og fremmest skyldes at pendlingstrafikken faldt med 7 procent.

- Faldet i pendlertrafikken afspejler situationen på arbejdsmarkedet. For Øresundsbron er dette en bekymrende udvikling, da pendlerne er en vigtig kundegruppe for os. Men det er glædeligt, at flere inden for fragtområdet vælger broen, og at interessen for at køre over på den anden side af sundet i fritiden også stiger. Det er netop de to segmenter vi satser mest på i 2012, siger Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør, Caroline Ullman-Hammer.

Togtrafikken over Øresundsbron øgede i 2011. Antallet af passagerer steg med cirka 1,5 procent til 11,1 mio. (tallene er baseret på et estimat for november og december måned).

Med udgangspunkt i den seneste trafikprognose forventer Øresundsbro Konsortiet at virksomhedens gæld vil være tilbagebetalt 34 år efter indvielsen af Øresundsbron, hvilket er 1 år bedre end ved seneste årsrapport. I beregningerne indgår at udbytte til moderselskabet vil ske fra år 2019.

Hovedposterne fremgår af nedenstående tabel (mio. DKK):

  Jan – dec. 2011 Jan – dec. 2010 Udvikling
Indtægter vej 1.055 1.045 10
Indtægter jernbane 470 458 12
Øvrige indtægter 20 18 2
Indtægter i alt  1.545 1.521 24
Driftsomkostninger -288 -283 -5
Afskrivninger -258 -304 46
Resultat af primær drift  999 933 66
Finansielle poster -724 -739 15
Resultat før værdireguleringer  275 194 81
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -1.390 -207  
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 49 -50  
Periodens resultat  -1.066 -63  

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, i henhold til hvilken finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker dog ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Vejtrafik på Øresundsbron i 2010 og 2011:

  Personbiler etc.* Lastbiler Busser Total
Trafik per dag 2010 18.367 899 122 19.388
Trafik per dag 2011 18.042 981 122 19.146
Ændring -1,8 9,1 0 -1,2
Markedsandel 2010** 79% 48% 66% 77%
Markedsandel 2011** 80% 50% 67% 77%

* Personbiler inkluderer varebiler, personbiler med anhængertræk samt motorcykler.
**Gælder for perioden januar-november.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere spørgsmål på tlf. 33 41 60 00.

Med venlig hilsen
Øresundsbro Konsortiet

 

 

Tags:

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner