Øget trafik og forbedret resultat

For første gang siden 2009 har Øresundsbron i 2014 oplevet en stigning i den samlede vejtrafik. Resultatet før værdiregulering udgjorde DKK 783 millioner, en forbedring på DKK 186 mio i forhold til året før.

Vejtrafikken på Øresundsbron steg med 3,4 procent i 2014, hvilket er den største trafikstigning i seks år, selv hvis man ser bort fra effekten af strejken i juni 2014.
 
Udviklingen skyldes primært fritidstrafikken med BroPas, som er steget med 7,6 procent i perioden. I løbet af efteråret er den tilbagegang, som har præget pendlertrafikken de seneste år, aftaget. Sidst på året ser det tilmed ud til at udviklingen er vendt, med øget pendling i fjerde kvartal. Fragttrafikken fortsætter med at stige, men i mindre grad end tidligere. Øresundsbrons andel af lastbilstrafik over Øresund udgjorde i 2014 53 procent. 
 
- Vi arbejder intensivt med at gøre det lettere for folk at tage over i fritiden, og det har vi haft god succes med. Vi ser først og fremmest, at det er de store, traditionelle attraktioner, som lokker folk over sundet, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Vejindtægterne steg til 1.211 millioner DKK, hvilket er en øgning på 68 millioner DKK sammenlignet med 2013. Indtægterne fra jernbanen, som er et fast beløb, der reguleres i takt med prisudviklingen, faldt noget på grund af justering af indeksreguleringen.

Driftsomkostningerne faldt noget. Resultatet før renter blev et overskud på 1.167 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 68 millioner DKK.

Renteudgifterne faldt med DKK 118 mio til DKK 384 mio. Det skyldes primært gennemslag af de lavere renter, men også en mindre nettogæld og faldende inflation har bidraget positiv til udviklingen.
 
Den rentebærende nettogæld faldt med 1.611 millioner DKK i perioden.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 783 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 186 millioner DKK. 
 
Hovedposter i perioden januar-december (millioner DKK)

Jan – dec   2014 Jan – dec 2013 Udvikling
Indtægter vej 1.211 1.143 68
Indtægter jernbane 490 495 -5
Øvrige indtægter 21 22 -1
Indtægter   i alt 1.722 1.660 62
Driftsomkostninger -284 -291 7
Afskrivninger -271 -270 -1
Resultat   af primær drift 1.167 1.099 68
Finansielle poster -384 -502 118
Resultat   før værdireguleringer 783 597 186
Værdiregulering, dagsværdieffekt netto* -849 1.356
Værdiregulering, valutakurseffekt netto* 178 125
Årets   resultat 112 2.078

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.


Vejtrafikken på Øresundsbron 2013 og 2014

Trafik   per dag 2014 Trafik   per dag 2013* Udvikling   trafik Markedsandel   2014** Markedsandel   2013**
Kontant 3.712 3.684 0,8 %
BroPas 5.382 5.003 7,6 %
Pendler 5.818 5.879 - 1,0 %
Business 2.758 2.557 7,9 %
Personbiler totalt* 17.671 17.122 3,4 % 82,0 % 81,3%
Lastbiler 1.155 1.102 4,8 % 53,1 % 53,4%
Busser 138 113 22,6 % 72,0 % 64,9%
Total 18.964 18.337 3,4 % 79,4 % 78,7%

* Kategorien omfatter også personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler.
** Markedsandelene gælder perioden januar-november.

Øresundsbro Konsortiets administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer kan kontaktes for yderligere information på telefon 33 41 60 00, eller pressetelefonen 33 41 61 16.

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm.
Hver dag kører 19.000 køretøjer over Øresundsbron. 330.000 husstande har fritidsaftalen BroPas.
Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Om os

Øresundsbron er den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige. Den er 16 kilometer lang og består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet.

Abonner