Posten Norden starter med fokus på omkostninger og i højt tempo

12 nov 2009

Posten Norden delårsrapport januar-september 2009

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 32.997 mio. (33.747 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 969 mio. (2.503 mio.).
 • Resultatet før skat udgjorde SEK 3.135 mio. (2.847 mio.).
 • Som en del af sammenlægningen afhændede Post Danmark A/S sin andel i det belgiske postvæsen De Post-La Poste, hvilket har indbragt en realisationsgevinst på SEK 2.002 mio. i tredje kvartal.
 • Der gennemføres omfattende tiltag for at tilpasse omkostningerne til den reducerede omsætning.
 • Processen med sammenlægning fortsætter i højt tempo.

  Kommentar fra adm. direktør
  Der blev skrevet historie, da Posten AB og Post Danmark A/S gik sammen i den fælles koncern Posten Norden. Det var den 24. juni i år. På baggrund af den nuværende økonomiske situation ønsker vi hurtigt at opnå stordriftsfordele, sikre synergier og en ensartet metode, og derfor der igangsat et intensivt arbejde med at samle virksomhederne, udarbejde en fælles målsætning og etablere en langsigtet strategi. Der er enighed om målet: Posten Norden skal være den mest konkurrencedygtige aktør inden for kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden.

  Siden efteråret 2008 har vi oplevet en global krise, som har påvirket de fleste sektorer og markeder. Aktiviteterne i Posten Norden er blandt andet blevet påvirket af, at den industrielle sektor langt fra har haft det samme behov for logistikydelser som tidligere, og at den finansielle sektor har intensiveret overgangen til elektronisk kommunikation. Det er også tydeligt, at den bekymrende markedssituation hidtil har medført en stærkt forringet efterspørgsel og en kraftigt vigende lønsomhed for aktørerne i vores branche.

  Renset for valutaudsving faldt Posten Nordens nettoomsætning med 8% i januar-september i sammenligning med den tilsvarende periode (proforma) sidste år. Driftsresultatet udgjorde SEK 969 mio., hvilket er et betydeligt fald sammenlignet med samme periode sidste år. Takket være stærke tiltag på omkostningssiden er koncernens omkostninger blevet reduceret, selv om det ikke er nok til at kompensere fuldt ud for faldet i omsætningen. Periodens finansielle nettoresultat er positivt påvirket af realisationsgevinsten på SEK 2.002 mio., som opstod, da Post Danmark A/S i juli afhændede sin andel i det belgiske postvæsen.

  Jeg kan med glæde konstatere, at processen med sammenlægningen fortsætter i et højt tempo og er præget af stor effektivitet. Både EU's undersøgelse af vores sammenlægning og opfyldelsen af de efterfølgende forpligtelser blev gennemført på utrolig kort tid. Takket være vores medarbejderes helhjertede indsats og engagement er det på meget kort tid lykkedes os at samle kræfterne i en fælles koncern, uden at vi dermed har mistet fokus på vores daglige forretning. Det betyder, at vi i vores første eksterne rapport kan udvise et forholdsvis godt resultat, omstændighederne taget i betragtning. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi står over for et hårdt stykke arbejde. Derfor arbejder vores nyetablerede ledelsesgrupper målbevidst på at forbedre og styrke Posten Nordens nuværende og fremtidige position. Det borger godt for fremtiden.

  Kvartalsrapporten for januar til september 2009 kan downloades fra nedenstående link

  Koncernen blev formelt stiftet den 24. juni 2009, men er konsolideret pr. 1. juli 2009. Alle sammenligningstal og alle tal for perioden januar-september er at opfatte som proformaoplysninger. Proformaoplysningerne er ikke gennemgået af revisorerne.

  Yderligere oplysninger fås hos Posten Nordens Stedfortrædende kommunikationsdirektør Lars Kaspersen på telefon 24 63 6114.

  Posten Norden er stiftet på baggrund af fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia. samt godt 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk

 • Om os

  Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

  Abonner

  Dokumenter og links