Posten og Post Danmark er fusioneret, og ledelsen for den nye koncern er udpeget

24. juni 2009

Ejerne af Post Danmark A/S og Posten AB har afsluttet arbejdet med at forberede etableringen af en fælles koncern med 50.000 medarbejdere og en omsætning på SEK 45 mia. Bestyrelsesformand i den nye koncern bliver Fritz H. Schur, ligesom Lars G Nordström tidligere er udpeget som adm. direktør og koncernchef.
 
Den historiske fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB er nu på plads. En konsekvens af fusionen vil være en øget konkurrenceevne på et mere og mere konkurrencepræget marked, som er stærkt under pres på baggrund af den aktuelle økonomiske krise. Med fusionen styrkes forudsætningerne for at kunne sikre en førsteklasses postservice, også i fremtiden.

Transaktionen
De afsluttende transaktioner, som nu er gennemført, betyder, at den danske stat har overført sine aktier i Post Danmark A/S til det nye moderselskab, ligesom den svenske stat har overført sine aktier i posten AB til moderselskabet. Staterne har til gengæld modtaget nye aktier i moderselskabet. Der er i moderselskabet en stemmefordeling på 50/50 mellem den danske stat og den svenske stat. Ejerandelene tager udgangspunkt i den oprindelige fordeling på 40/60, idet der samtidig er korrigeret for de 3 pct. af aktierne, der i dag er ejet af medarbejdere og ledelse i Post Danmark A/S, samt af Post Danmark A/S selv. Som en del af transaktionen har posten AB foretaget en udlodning på SEK 1.400 mio. til den svenske stat i henhold til den aftale, der er indgået mellem ejerne.

Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt aktiebolag), som indtil videre bærer selskabsnavnet Posten Norden AB (publ). Selskabet vil blive ledet ud fra de principper, som er aftalt mellem ejerne, ligesom den svenske kodeks for god selskabsledelse i behørigt omfang vil finde anvendelse.

Den samlede bestyrelse for Posten Norden AB vil blive udpeget på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i august 2009. Som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af generalforsamlingen i 2010 indstilles: Fritz Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Anne Birgitte Lundholt og Richard Reinius. Som formand indtil afslutningen af generalforsamlingen i 2010 indstilles Fritz Schur. Den danske stat vil til den ekstraordinære generalforsamling i august indstille yderligere to medlemmer til bestyrelsen.
Frem til den ekstraordinære generalforsamling i august 2009 vil en midlertidig bestyrelse bestå af Fritz Schur (formand), Anne Birgitte Lundholdt, Marianne Nivert og Richard Reinius.

Marianne Nivert har meddelt, at hun ikke ønsker at opstille til genvalg til bestyrelsen.

De ansattes organisationer udpeger en dansk og to svenske medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.

- Store selskaber i små lande har brug for et større naturligt hjemmemarked og skal samtidig kunne opnå stordriftsfordele. Det er disse to faktorer, som motiverer fusionen. Hertil skal føjes, at det kan være en fordel at være en forholdsvis stor aktør i en situation, hvor det i forbindelse med den kommende liberalisering af det europæiske postmarked er vigtigt at spille en aktiv rolle. I den nye fælles koncern samles alle unikke erfaringer og kompetencer, og begge virksomheder er kendetegnede af høj kvalitet og en vilje til udvikling, efterhånden som kundernes behov ændres. I den nye fælles koncern får vi bedre muligheder for at udvikle kommunikations- og logistikaktiviteterne og samtidig opretholde en postservice, som er i verdensklasse, siger Fritz H. Schur, som er formand for bestyrelsen i den nye koncern.

Organisationsstruktur
Den nye koncerns operative struktur består af fire forretningsområder. Den traditionelle postvirksomhed i hvert land placeres i forretningsområderne Meddelande Sverige og Breve Danmark. Koncernens samlede logistikvirksomhed skal indgå i forretningsområdet Logistik, ligesom informationslogistikvirksomheden og øvrige aktiviteter i Strålfors AB skal høre til forretningsområdet Informationslogistik.

Der oprettes til ledelse og koordination på koncernniveau syv koncernfunktioner: Finans og Økonomi, Produktionsudvikling, Forretningsudvikling, Kommunikation,
HR, Juridiske forhold og IT.

- Siden Europa-Kommissionens godkendelse i april har vi arbejdet med at forberede fusionen. Vi har nu fået sammensat et team med de rigtige kompetencer og holdninger til det arbejde med at forene vores aktiviteter, der nu forestår. Vi skal både sikre, at vores kunder får den rigtige service, og at de 30 mio. forsendelser, vi leverer hver dag, når rettidigt frem til modtagerne. Samtidig skal vi have gennemført næste fase af integrationsarbejdet, hvor vi så hurtigt som muligt skal udnytte fordelene ved denne historiske fusion og hermed skabe det mest konkurrencedygtige nordiske alternativ for alle de kunder, som efterspørger kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden, fortæller Lars G Nordström, der er administrerende direktør og koncernchef i den nye nordiske postkoncern.

Ud over koncernchef Lars G Nordström består koncernledelsen i den nye koncern af:

K. B. Pedersen, viceadministrerende direktør og chef for koncernfunktionen Produktionsudvikling. Pedersen har hidtil været viceadministrerende direktør i Post Danmark A/S.

Göran Sällqvist, viceadministrerende direktør og chef for koncernfunktionen Forretningsudvikling. Sällqvist har hidtil været viceadministrerende direktør i Posten AB.

Andreas Falkenmark, chef for forretningsområdet Meddelande Sverige. Andreas Falkenmark er i dag administrerende direktør for Posten Meddelande AB.

Finn Hansen, chef for forretningsområdet Breve Danmark. Finn Hansen er i dag vicedirektør for Distribution i Post Danmark A/S.

Henrik Höjsgaard, chef for forretningsområdet Logistik. Henrik Höjsgaard er i dag administrerende direktør for Posten Logistik AB.

Per Samuelson, chef for forretningsområdet Informationslogistik. Per Samuelson er i dag administrerende direktør for Strålfors AB.

Palle Juliussen, HR-direktør og chef for koncernfunktionen HR. Palle Juliussen er i dag medlem af Post Danmarks direktion med personale som et af sine ansvarsområder.

Joss Delissen, Chief Information Officer og chef for koncernfunktionen IT. Joss Delissen er i dag CIO for Posten AB.

Bo Friberg, Chief Financial Officer og chef for koncernfunktionen Finans og Økonomi. Bo Friberg er i dag CFO for Posten AB.

Per Mossberg, Kommunikationsdirektør og chef for koncernfunktionen Kommunikation. Per Mossberg er i dag kommunikationsdirektør for Posten AB.

Viveca Bergstedt Sten, chefjurist og chef for koncernfunktionen Juridiske forhold. Viveca Bergstedt Sten er i dag chefjurist i Posten AB.

Posten Nordens koncernchef har desuden udpeget stedfortrædere for cheferne på følgende funktionsområder:

Torsten Fels som stedfortrædende CFO. Torsten Fels er i dag medlem af Post Danmarks direktion med finans og økonomi som et af sine ansvarsområder.

Herman Petersson som stedfortrædende CIO. Herman Petersson er i dag underdirektør for IT-virksomheden i Post Danmark.

Lars Kaspersen som stedfortrædende kommunikationsdirektør. Lars Kaspersen er i dag kommunikationschef for Post Danmark.

Carsten Dalbo Pedersen som stedfortrædende chef for forretningsområdet Logistik. Carsten Dalbo Pedersen er i dag vicedirektør for Kurer, Express og Pakker i Post Danmark.

Jens Heurlin som stedfortrædende chefjurist. Jens Heurlin er i dag chefjurist i Post Danmark.

Jørn Schmidt er blevet tilknyttet den nye koncernledelse. Han er i dag chef for direktionssekretariatet i Post Danmark og vil i ledelsen være involveret i den indledende planlægningsproces for den nye koncern.

Lennart Hedström er udnævnt til stedfortrædende chef for koncernfunktionen HR i Posten Norden. Han er i dag chef for Aftale og Udvikling inden for koncernledelsesfunktionen Personale i Posten AB.

Som chef for den nye koncerns interne revision er udpeget Søren Kongsbo, hidtil koncernrevisionschef i Post Danmark. Som stedfortræder er udpeget Mats Tunbjörk, som hidtil har været intern revisor i Posten AB.

Ernst & Young AB er udpeget som revisorer for den nye koncern for perioden, som løber frem til afslutningen af generalforsamlingen i 2011 med Lars Träff som hovedansvarlig revisor.

Honorarer
For hvervet med at lede Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed med ca. 50.000 medarbejdere og en omsætning på ca. SEK 45 mia. vil koncernchefen modtage honorar i form af fast løn, som udgør SEK 690.000 pr. måned. Bonus, andre variable honorarer samt aftrædelsesordning forekommer ikke. Der optjenes et månedligt pensionsbidrag på SEK 210.000.

Lars G Nordström tiltrådte som administrerende direktør og koncernchef for Posten den 1. juli 2008. Han har for perioden mellem juli 2008 og marts 2009 valgt ikke at oppebære løn eller andet honorar for dette arbejde. 30 pct. af lønnen er pensionsbidrag.

Baggrund
Den 1. april 2009 blev det meddelt, at den danske stat og den svenske stat havde indgået en hensigtserklæring om en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Den 12. juni 2008 godkendte det danske Folketing fusionen, og den 18. juni 2008 godkendte den svenske Rigsdag fusionen.

Den 2. februar 2009 undertegnede det danske Transportministerium og det svenske Näringsdepartementet en kombinationsaftale. Selskabernes indgav en fælles ansøgning til Europa-Kommissionen den 26. februar 2009. Den 21. april 2009 godkendte Europa-Kommissionen fusionen. En forudsætning for Kommissionens godkendelse var blandt andet, at Post Danmark A/S og Posten AB reducerer deres markedsandel på det danske marked for erhvervspakker.

Sådan er det nye
organisationsdiagram

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos kommunikationschef Lars Kaspersen på telefon 2463 6114.

Om os

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Dokumenter og links