Børsmeddelelse fra SAS Danmark A/S

Børsmeddelelse fra SAS Danmark A/S Repræsentanter for SAS tre moderselskaber i Danmark, Norge og Sverige modtog d. 21. og 22. September tre principielt enslydende breve fra Trafikminister Sonja Mikkelsen, Danmark, Samferdselsminister Dag Jostein Fjævoll, Norge og Næringsminister Björn Rosengren, Sverige. Brevet fra Trafikminister Sonja Mikkelsen har følgende ordlyd: [REMOVED GRAPHICS] "" forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet 1998 for SAS og efterfølgende har centrale personer i SAS-konsortiets ledelse rejst følgende to spørgsmål i offentligheden: Spørgsmålet om at skabe én børsnoteret aktie i stedet for 3 aktier, som man har i dag, og spørgsmålet om at afvikle det statslige medejerskab af SAS og derved privatisere selskabet helt. [REMOVED GRAPHICS] Uanset at disse spørgsmål er interessante, er der tale om spørgsmål, som --hvis SAS''ledelse ønsker dem drøftet --først og fremmest bør drøftes mellem SAS''ledelse og de 3 skandinaviske regeringer. Da der er tale om tre børsnoterede selskaber, er det også både naturligt og mere korrekt, at denne drøftelse ikke sker offentligt. [REMOVED GRAPHICS] Hertil kommer, at det altid er op til enhver aktieejer at beslutte, hvad der skal ske med dennes aktier --det er ikke noget ledelsen af det pågældende selskab --der som bekendt er valgt af ejerne - bør kommentere offentligt. [REMOVED GRAPHICS] Når dette er sagt, vil jeg godt samtidig tilkendegive, at jeg og mine to skandinaviske kolleger ikke har noget imod at drøfte spørgsmålene med ledelsen under en eller anden form. [REMOVED GRAPHICS] Hvad angår det første spørgsmål om skabelse af en SAS-konstruktion med 1 aktie i stedet for 3 aktier savner jeg i det hidtil fremførte en egentlig redegørelse for de problemer, der herved vil kunne løses for SAS, og de lettelser eller fordele, som SAS herved vil kunne opnå. Der tænkes her på problemer og fordele for SAS som virksomhed, mens eventuelle gevinster for aktionærerne i form af kursgevinster på SAS- aktier i denne forbindelse er mindre relevante. Det vil også være ønskeligt med en vurdering fra selskabet af, hvilke årsager der kan ligge til grund for, at SAS-aktierne åbenbart har lavere værdi end sammenlignelige europæiske luftfartsselskabers, og særligt i hvilken grad selskabets driftssituation og enhedsomkostninger har indflydelse på aktiekursen. [REMOVED GRAPHICS] Både jeg og mine to kolleger er opmærksomme på, at SAS har reelle problemer, som vi naturligvis er parate til at drøfte med SAS-ledelsen, ligesom vi gerne vil høre ledelsens forslag til løsning af disse problemer. I den forbindelse lægger vi vægt på at modtage så klare meldinger som muligt om, hvad ledelsen mener, der er behov for. Også en sådan dialog bør foregå direkte mellem SAS' ledelse og de 3 regeringer. [REMOVED GRAPHICS] Det skal i den forbindelse bemærkes, at der til spørgsmålet om eventuel omdannelse af SAS knytter sig væsentlige luftfartspolitiske hensyn og interesser, hvis implikationer selvsagt er et anliggende for de 3 skandinaviske regeringer. Der er en risiko for, at SAS efter en omstrukturering ikke i samme omfang som nu kan udnytte de trafikrettigheder, som er hjemlet i bilaterale luftfartsaftaler mellem tredjelande og henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. En omstrukturering vil derfor i sin yderste konsekvens kunne få væsentlig betydning for det skandinaviske luftfartssamarbejde, som vi kender det i dag. [REMOVED GRAPHICS] Under ledelse af de 3 departementschefer vil der derfor i nærmeste fremtid blive gennemført en analyse af de luftfartspolitiske konsekvenser for de statslige ejere --herunder for det skandinaviske luftfartspolitiske samarbejde --af en ændring af SAS-strukturen, ligesom man vil vurdere de rent selskabs- og skattemæssige konsekvenser. Dette arbejde påregnes at kunne indledes, så snart der foreligger en redegørelse fra SAS vedrørende de forventede fordele ved en omstrukturering for SAS som virksomhed, jf. ovenfor. [REMOVED GRAPHICS] Med hensyn til spørgsmålet om statsligt ejerskab og privatisering er der enighed mellem de tre lande om, at en privatisering ikke er noget aktuelt tema, men at det selvfølgelig altid står de tre trafikministre frit for at tage sagen op på et senere tidspunkt."" [REMOVED GRAPHICS] Sonja Mikkelsen" [REMOVED GRAPHICS] SAS bestyrelse ser positivt på dette initiativ fra de statslige ejere. Den i brevet efterlyste opgørelse vil snarest muligt blive udført. SAS bestyrelsee ser frem til den analyse, som de tre departementschefer vil iværksætte, og til en efterfølgende drøftelse af brevets aktuelle spørgsmål. [REMOVED GRAPHICS] SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00900/wkr0002.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links