Kommission for SAS udnaevnt

Kommissions undersøgere af SAS bestyrelse udnævnt Bestyrelsen i SAS AB besluttede på et bestyrelsesmøde den 8 august 2001 at anmode om en udenforstående, uafhængig undersøgelse af bestyrelsens rolle i SAS/Mærsk sagen. I dag, den 15 august, har SAS bestyrelse besluttet at denne undersøgelse skal gennemføres af følgende tre personer i overensstemmelse med vedlagte opgavebeskrivelse/kommissorium: - Advokaten Jørgen B. Elmer (Danmark), født 1943. - Advokaten Gudmund Knudsen (Norge), født 1946. - Justitsrådet Johan Munck (Sverige), født 1943. Fem større aktie ejere, der tilsammen kontrollerer omkring 60 procent af aktier og stemmer i SAS AB (de tre staters ejere, Wallenbergstiftelserne og Odin Förvaltning AS), har presenteret forslaget til opgavebeskrivelse/kommissorium. I Norge og Sverige er utnaevnelsen sket efter forslag fra de naevnte ejere i disse lande. I Danmark er utnaevnelsen foretaget af praesidenten for Sø- og Handelsretten. Børserne i København, Oslo og Stockholm har i en fælles pressemeddelelse den 13 august forklaret, at de ikke har nogen bemærkninger til den før nævnte fremgangsmåde. Opgaven skal gennemføres snarest. Den bør senest være afsluttet 2-3 uger efter at undersøgelseskommissionen har konstitueret sig. Undersøgelsesrapporten vil blive offentliggjort. Ønskes yderligere information, kontakt gerne: informationsdirektør Henry Sténson tel +46 8 7972833, 7972081 BESTYRELSEN I SAS Bilaga: Kommissorium 1. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (herefter betegnet SAS) er et konsortium bestående af SAS Danmark A/S, Danmark, SAS Norge ASA, Norge, og SAS Sverige AB (publ), Sverige, hvis formål er at drive trafikflyvning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Konsortialoverenskomsten mellem parterne er senest ændret 8. maj 2001 og før da den 29. maj 1997. Indtil sommeren 2001 var hver af SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB (publ) selvstændige selskaber, børsnoteret i deres hjemlande på henholdsvis Københanvs Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen. I sommeren 2001 har en aktieombytning fundet sted, således at de tre selskabers aktier nu for over 90%'s vedkommende ejes af SAS AB, Sverige, hvis aktier er børsnoteret på Københavns Fondsbørs, Oslo Børs og Stockholmsbørsen, hvor de tre konsortiedeltageres aktier er afnoterede eller under afnotering. Ledelsesstrukturen i SAS er nærmere fastlagt i konsortialoverenskomsten og omfattede, baseret på konsortialoverenskomsten af 29. maj 1997, et repræsentantskab, en bestyrelse og en administrerende direktør. Rammerne for disse organers rettigheder og forpligtelser fremgår af konsortialoverenskomsten. 2. Den 18. juli 2001 offentliggjorde EU-kommissionen en beslutning om at pålægge SAS en bøde på EURO 39.375.000 og Mærsk Air A/S en bøde på EURO 13.125.000 for at have etableret en hemmelig markedsdelingsaftale. Efter at have vurderet EU-kommissionens beslutning og grundlaget herfor har SAS' bestyrelse vedtaget at anerkende bøden. Sagen har endvidere ført til omstruktureringer i SAS' organisation. I lyset af sagens forløb har bestyrelsen besluttet at anmode udenforstående, uafhængige granskningsmænd om at vurdere bestyrelsens rolle i relation til det af Kommissionen fastslåede ulovlige samarbejde med Mærsk Air efter følgende retningslinier: a. Der ønskes en vurdering af, om SAS' bestyrelse og de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen i perioden fra januar 1998 til august 2001 indenfor de rammer for bestyrelsens rettigheder og pligter, som må antages at gælde for en virksomhed som SAS, har opfyldt deres forpligtelser, eller om der over for enkeltpersoner eller kollektivt er grundlag for at udtale kritik og i så fald styrken af sådan kritik. Ved vurderingen ønskes det særligt belyst: om bestyrelsen og dens enkelte medlemmer har modtaget rettidig, relevant og tilstrækkelig information om elementerne i SAS/Mærsk- samarbejdsaftalen, om bestyrelsen og dens enkelte medlemmer selvstændigt, baseret på informationer den/de havde, på relevant måde har søgt at skaffe sig indsigt i det nærmere indhold af SAS/Mærsk-samarbejdet, samt om bestyrelsen og dens enkelte medlemmer har handlet adækvat i forhold til de informationer, den/de havde eller burde have tilvejebragt om SAS/Mærsk-samarbejdet. b. Granskningspanelet vil have uhindret adgang til alle dokumenter i original eller kopi, herunder bestyrelsesmødereferater, notater, breve m.v., som panelet måtte ønske sig forelagt og adgang til at udbede sig oplysninger fra nuværende og tidligere medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i SAS, idet bestyrelsen herved fritager dem for deres tavshedspligt over for granskningspanelet og meddeler pålæg om at give alle oplysninger, som granskningspanelet måtte ønske. c. Granskningspanelet tilrettelægger selv arbejdet med kommissoriets besvarelse, således som panelet finder det hensigtsmæssigt. Granskningspanelet konstituerer sig selv. I mangel af anden aftale indkaldes til det første møde i panelet af den aldersmæssigt ældste deltager. d. Granskningspanelet skal afgive skriftlig beretning til SAS' bestyrelse. Beretningen vil blive offentliggjort. e. Det henstilles, at granskningen gennemføres hurtigt, og at opgaven er afsluttet senest 2-3 uger efter, at granskningspanelet har konstitueret sig. ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT01160/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT01160/bit0003.pdf

Om os

SAS AB er Nordens største børsnoterede luftfartskoncern. Scandinavian Airlines flyver til mere end 100 destinationer indenfor Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien. Scandinavian Airlines er medlem og en af grundlæggerne af verdens største globale flyalliance - Star Alliance sammen med 27 medlemmer tilbyder SAS over 1300 rejsemål i 192 lande verden over.

Abonner

Dokumenter og links