TDC og Elsparefonden skærer 15 procent af strømspildet

TDC og Elsparefonden skærer 15 procent af strømspildet TDC forpligter sig nu til at effektivisere elforbruget med 15 procent årligt indtil 2014. Det sker gennem en såkaldt Kurveknækkeraftale med Elsparefonden. I de travleste timer løber mere end 300 gigabyte data gennem TDCs netværk. Det svarer til, at man kan downloade hele det Kongelige Biblioteks bogsam-ling hvert 8. minut. Så meget data kræver stærke netværk og meget strøm. Det vil TDC og Elsparefonden nu i fællesskab arbejde på at reducere. ”Vi har valgt at indgå en ambitiøs aftale med Elsparefonden, fordi vi mener, det er nødvendigt. Vi udleder årligt 150.000 ton CO2, og langt det meste stammer fra strøm til at drive vores netværk. Derfor er energieffektivitet me-get vigtigt – både for vores bundlinje og klimaet,” siger Henrik Poulsen, kon-cerndirektør i TDC. Elsparefonden roser TDC for at tage fat i strømbesparelserne med en kur-veknækkeraftale. ”Det glædeligt, at en stor virksomhed som TDC går forrest og sender et stærkt signal til andre om, at det er vigtigt at reducere forbruget i telekommunikationen, hvor elforbruget er i stærk fremmarch,” siger Christi-an Jarby, kundechef i Elsparefonden. Den seneste statistik fra Dansk Energi viser, at telekommunikation er et om-råde, hvor elforbruget er i hastig vækst – bare i 2008 er det steget med 5,5 procent. TDC har i 2009 afsat fem mio. kr. til energispareprojekter, som udvikles i samarbejde med energiselskabet NRGi. Samtidig gennemføres en sparekam-pagne over for medarbejderne for at reducere energiforbruget i de admini-strative bygninger. Plan for TDC’s reduktion af elforbruget frem mod 2014: - Udskiftning af gammelt strømforbrugende udstyr på datacentraler og net-værk med nyt og mere energieffektivt udstyr - Implementering af intelligent software til strømstyring på mobilmaster - Intelligent styring af strøm og varme på TDCs lokationer - Løbende medarbejderkampagner over for TDCs knap 10.000 medarbejdere Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 Kundechef Christian Jarby, Elsparefonden, tlf. 20 14 72 45 tdc.dk/presse Elsparefondens Kurveknækkeraftaler Elsparefonden tilbyder kommuner, regioner, staten og større, private virk-somheder en kurveknækkeraftale, der har til formål at knække elforbrugskur-ven. Det sker ved at fastsætte præcise mål for, hvor meget og hvordan be-sparelserne skal realiseres. Aftalerne er med til at spare strøm for mange millioner kroner og give en grønnere profil hos dem, der gør en indsats. Som en del af aftalen stiller Elsparefonden en række værktøjer og sparring til rådighed – f.eks. inden for adfærd, indkøb og drift. Om Elsparefonden Elsparefonden er en uafhængig statsinstitution med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Elsparefonden blev etableret i 1997 og har som opgave at sikre elbesparelser i husholdningssekto-ren og i den offentlige sektor. Elsparefonden finansieres af provenuet fra det særlige elsparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos hus-holdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt cirka 97 millioner kroner om året.