Fukt i fasaden och röta i väggarna plågar tusentals familjer

Moderna fasadlösningar har orsakat stora problem och gett ett dåligt inomhusklimat med mögel i tusentals nybyggda hus i Sverige. De har byggts med ett tunt fasadskal av plastbaserad puts på en konstruktion av organiska material som inte tål fukt. 

Väggkonstruktionen är enligt Boverket felaktig och uppfyller inte de krav som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet. Därför uppmanar Boverket fastighetsägare att låta undersöka hus med den här typen av väggkonstruktion.

Ytterväggen är felaktig i följande avseenden:
• Tränger vatten in bakom fasadskiktet kan det inte dräneras ut.
• Tränger vatten in bakom fasadskiktet kan det inte ackumuleras utan att skada konstruktionen.
• Fukt stängs in i väggar med cellplastisolering eller ångtät puts.

Små hål räcker
Flera skadefall visar att det är svårt att hindra regnvatten från att tränga in i väggen och att det räcker med mycket små hål och glipor för att att det ska ske. Dessa finns ofta vid fönster och infästningar. Risk för mögel- och rötskador i väggen är påtagligt stor i regelväggar utan luftspalt och med tunnputs på värmeisolering av cellplast eller mineralull.

Den putsade enstegstätade regelväggen är ingen beprövad lösning enligt Boverkets uppfattning. Nya konstruktioner bör prövas och utvärderas innan de börjar byggas.

Tegel är en pålitlig lösning

Tegel är ett naturligt material och porerna i de färdiga stenarna är förhållandevis stora. Det innebär att teglet kan ta emot vattenånga från luften, men också att fukten kan försvinna fort igen. Teglet andas och tar inte skada av fukten. Tegel är ett oorganiskt material som tillverkats av lera och det har bränts i över tusen grader. Mikroorganismer som mögel kan därför inte växa på tegel eftersom det inte innehåller någon näring.

”Därför heter lösningen tegel med puts om man vill bygga eller renovera ett hus med putsad fasad. Flera hundra års erfarenhet visar att puts på tegel är en mycket hållbar lösning, eftersom cement/kalk/murbruksbaserad puts liksom tegel är ett oorganiskt material. Teglet andas genom murbruket och det betyder att fukten i väggen kan ta sig ut, säger Tommy Bisgaard från Tegelinformation.

Expertfunktion på väg

Boverket har fått i uppdrag att utreda om en särskild expertfunktion för byggskador bör inrättas.

Huvudargumenten är att det i dagsläget inte finns någon central funktion för att samla information om byggskador och vidta åtgärder för att minska framtida skador. Vikten av att snabbt kunna utreda uppkomna skador och att ha tid och resurser i ett initialt skede har varit andra avgörande argument.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Abonner

Multimedia

Multimedia