Nytt temahäfte om hållbart byggande

När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat hur en speciell lösning påverkar miljön på ett positivt eller negativt sätt. Det är klokt tänkt men vi får inte glömma bort den tredje pelaren för ett hållbart byggande: Den sociala dimensionen.

Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen tegelinformation.se, har tagit fram en informationsbroschyr på temat ”Hållbart byggande – Den sociala dimensionen” och han slår fast att inomhusklimatet är en viktig faktor när vi mäter den långsiktiga hållbarheten för ett hus utifrån den sociala dimensionen.

– I Skandinavien tillbringar vi 80-90 procent av vår tid inomhus. Därför har inomhusklimatet stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande, säger Tommy Bisgaard. Det påverkar bland annat om vi fryser, svettas, plågas av drag eller får en god luftkvalitet. Men även faktorer som ljus, ljud, vibrationer och inte minst om huset är sunt att vistas i, har betydelse.

Nya material utmanar komforten

Förutom klimatförhållandena finns arkitekturen med alla sina tekniska lösningar för värme, avkylning och ventilation med när det gäller att värdera inomhusklimatet. Så har det varit allt sedan vi började söka skydd för väder och vind. Men det är långt ifrån självklart att dagens avancerade material och teknik skapar ett sunt inomhusklimat eller ett hållbart byggande.

– Inomhusklimatet och därmed komforten utmanas när det byggs med nya material och ny teknik som ska minska energiförbrukningen, säger Tommy Bisgaard. Passivhusen behöver inte vara det samma som hög komfort.

Han får stöd av den danske arkitekten Søren Mølbak:

– Lagstiftningen lägger stort fokus på att minska energiförbrukningen. Men förutom energiförslag, som ofta styrs av ekonomi och räntabilitet, anser vi, att hållbarhet också ska ses i relation till en god miljö för människor. Vi anser till exempel inte, att konceptet med passivhus nödvändigtvis ger bättre hus för människor att vistas i, man fokuserar mest på uppvärmningskostnaden.

Tunga material ger jämnare temperatur
Ett hus tar emot sitt värmetillskott från solen, jorden och från husets egen värmetillförsel (värmeanläggning, el-apparater och personvärme) och huset avger värme via värmeledning, värmestrålning, konvektion (ventilation) och avdunstning.

Hus som är byggda med tunga material, det som är kännetecknet för murat byggande, leder värmen bättre än lätta material och har samtidigt en hög värmeackumuleringsförmåga. I praktiken betyder det jämnare temperaturer inomhus. Väggar, som bevarar värmen på det här sättet, garanterar till exempel att inomhustemperaturen inte ökar oacceptabelt mycket under en varm sommardag.

Arkitekterna väljer tegel igen
När det gäller materialvalet finns det en tendens bland internationella arkitektbyråer att kombinera lätta och tunga byggmaterial för att på så sätt dra nytta av bådas positiva egenskaper. Stora glaspartier och minimalkonstruktioner integreras med tunga värmeackumulerande material. Det betyder att kvaliteten hos flera tusen år gamla och beprövade byggmetoder erkänns än en gång, de som utnyttjar jordens termostabilitet och materialens värmeackumulerande egenskaper.

Temahäftet ”Hållbart byggande – Den sociala dimensionen” som pdf

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Abonner

Multimedia

Multimedia