Tillsammans förbättrar vi tillgängligheten på Södertörn

Trafikverket har  fått i uppdrag av regeringen att genomföra åtgärder för förbättrad säkerhet och tillgänglighet på Södertörn. En viktig åtgärd är att starta planeringen av en ny tvärförbindelse mellan väg 73 i Haninge och E4/E20 i Huddinge.

- Fokus för planeringen av vägen kommer ligga på lokal miljöhänsyn för både dem som bor längs med den nuvarande väg 259, samt för dem som berörs av den framtida vägen. Vi kommer att genomföra projekteringen i nära dialog med dem som berörs, säger Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket i Stockholm.

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie med syftet att säkerställa en hållbar tillväxt för Södertörn genom att förbättra tillgängligheten för både resande och gods. Utgångspunkten handlar om att bättre knyta ihop tre av de regionala stadskärnor som pekas ut i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010: Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Men också om att bättre länka samman Södertörn med omvärlden.

I åtgärdsvalsstudien konstaterades att ingen enskild åtgärd räcker för att lösa alla problem som identifierats. Det kommer att krävas förbättringar på den befintliga vägen, men även med dessa förbättringar behövs till delar en helt ny väg för att uppnå målen om förbättrad säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Därför startar nu Trafikverket en helt ny planläggning av en ny vägförbindelse inklusive gång- och cykelväg på tvären på Södertörn.

- Det är viktigt att vi fortsätter att samverka mellan Trafikverket, kommunerna och landstinget. Vi kan inte bara bygga bort bristerna som finns, utan måste även jobba parallellt med att få ett bättre utnyttjande av den befintliga infrastrukturen, till exempel med förbättrad kollektivtrafik, bättre bytespunkter mellan trafikslag och satsningar på cykel för kortare resor. En ny väg är ändå nödvändig för att uppnå tillgängligheten och kommer att gynna bil, kollektivtrafik med buss och godstransporter på Södertörn, säger Helena Sundberg.

I åtgärdsvalstudien Tvärförbindelse Södertörn har Trafikverket samverkat med kommunerna Haninge, Huddinge, Botkyrka och Nynäshamn samt Stockholms läns landsting, genom Trafikförvaltningen och Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). Alla samarbetspartners kommer att fortsätta arbetet tillsammans för att uppnå målen i åtgärdsvalstudien.

Vad är en åtgärdsvalstudie?
En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie där vi försöker förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, som till exempel landsting, regioner och kommuner.

Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur vi kan använda transportsystemet bättre innan vi föreslår att bygga om och bygga nytt.

Kontaktperson hos Trafikverket och samarbetsparters:

Helena Sundberg, regionchef Trafikverket i Stockholm, 010-123 62 26

Gunilla Wastesson, planeringsdirektör Huddinge, 08-535 313 81

Katarina Berggren (S), kommunstyrelse ordförande Botkyrka kommun, 08-53061683
Bengt Svenander, kommundirektör Haninge kommun, 08-6068502

Anna Ljungdell (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, 076-125 81 53

Fredrik Meurman, avdelningschef, Stockholms läns landsting, Regionplaneavdelningen Tillväxt, miljö och regionplanering, 08-123 144 83


Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Abonner

Dokumenter og links