Klar forbedring af Tryg-resultat

Med et resultat før skat for 1. kvartal 2011 på 361 mio. DKK mod et resultat på -113 mio. DKK i samme periode sidste år leverer Tryg som lovet begyndelsen på en resultatforbedring. Det er især det forsikringstekniske resultat, der bærer fremgangen, idet resultatet her blev 276 mio. DKK i 2011 mod – 354 mio. DKK i 2010.

Først og fremmest har en mere normal vinter i 1. kvartal af 2011 haft en positiv effekt, der dog blev dæmpet af en vinterstorm i Danmark. De prisforhøjelser, som blev meldt ud i 2010 og som for 75 procents vedkommende allerede har nået kunderne, begynder også at have effekt. Dertil kommer en meget stram omkostningsstyring, som sammen med fokus på såvel skadeforebyggelse som indkøb i forbindelse med skader har medvirket til det positive resultat.

- Med første kvartal har vi taget de første skridt, der viser, at de initiativer, vi tog i 2010, begynder at virke, og at vores ambition på tre års sigt er realistiske, siger koncernchef Morten Hübbe.

- Vi er klar over, at vi stadig har meget at gøre, når det gælder effektiviseringer og større omkostningsbevidsthed, når vi hjælper kunderne med at udbedre og erstatte skader. Men vi er på rette vej, og med en forbedring af combined ratio på over 12 point fastholder vi vores mål om at levere en combined ratio på 90 på tre års sigt.

Morten Hübbe hæfter sig også ved et positivt afløbsresultat på 182 mio. DKK. – Det understreger, at Trygs hensættelsesniveau er meget solidt, og det vi vil også i fremtiden sikre os, at det er tilfældet.

Investering
Tryg har fortsat størst fokus på den primære forretning, men både i 2010 og i 1. kvartal af 2011 har vores investeringer givet et positiv bidrag til vores forretning, der er større end forventet.

Trygs investeringsresultat i 1. kvartal er på 105 mio. DKK. Resultatet af investeringer i den fri investeringsportefølje var på 188 mio. DKK svarende til et årligt afkast på 8,5 %.

– Vi har valgt en investeringsmodel, hvor forsikringshensættelserne matches af investeringer i obligationer, og det er langt den største del af vores investeringer. Investeringsstrategien for de ”frie” midler er konservativ. Begge forhold medvirker til, at Tryg i dag har et overskud af kapital i forhold til de krav, der vil blive stillet til alle europæiske forsikringsselskaber i forbindelse med Solvency 2.

Præmievækst
Tryg havde en præmievækst i første kvartal på 5,4 % når der korrigeres for valutaudsving. Trygs nordiske privatforretning havde en vækst på 9 %, både drevet af præmieforhøjelser og kundetilvækst i Sverige og Finland. Det bragte de samlede præmieindtægter op på 5.038 mio. DKK.

Morten Hübbe er også meget tilfreds med Trygs fortsat høje niveau (89 % i Danmark og 86 % i Norge), når det gælder fastholdelse af kunder.

– Vi har selvfølgelig set en effekt af de nødvendige præmieforhøjelser, men det er i et beskedent omfang, og det er især kunder, der kun har haft et enkelt produkt hos Tryg, der har forladt os. Kunder med flere produkter giver større stabilitet og bedre indtjening for Tryg, og Tryg satser generelt på at tiltrække kunder, der samler flere forsikringer hos os.

En væsentlig del af Trygs forretning på privatmarkedet udgøres af partneraftaler. Her har Tryg i 1. kvartal genforhandlet og fornyet en række aftaler på vilkår, der kommer til at forbedre lønsomheden i fremtiden.

Erhverv
Trygs nordiske forretning inden for erhvervsområdet har forbedret sin combined ratio med næsten 32,4 point. Det skyldes dels det mere normale niveau af vinterskader men også at priserne begynder at blive tilpasset risikoen, og at mange kundeforhold er gennemgået for dels at forbedre rådgivningen dels tilpasse priserne til kunder med meget dårlige skadeforløb.

- Trods reduceret underskud i erhvervsforretningen har vi stadig et stort stykke arbejde foran os, når det gælder om at skabe en god lønsomhed. Men en fortsat tæt dialog med kunderne skal sammen med de initiativer, vi allerede har taget, bringe os yderligere resultatforbedringer i de kommende år, siger Morten Hübbe.

Industri
Trygs industriforretning præsterede et forsikringsteknisk resultat for 2011 på 151 mio. DKK mod 188 mio. DKK i samme periode 2010.

- Det er et område, der har været meget konkurrencepræget i de seneste år. Trygs politik er uforandret. Vi vil ikke give køb på lønsomhed, når vi afgiver tilbud. På den baggrund er det tilfredsstillende, at vi kan forsvare vores portefølje og niveauet for indtjening. Vi ser tegn på en at markedsforholdene er blevet bedre men også eksempler på, at nogle aktører ser bort fra lønsomheden, når de afgiver deres tilbud, siger Morten Hübbe.

Nye initiativer
Tryg har i den forløbne periode taget nye, kundevendte initiativer. Det gælder for eksempel forbedret service i Trygs alarmcental, hvor kunderne tilbydes hjælp i alle døgnets timer året rundt.

Samtidig har Tryg lanceret en Europaforsikring, der hjælper nordiske virksomheder med ensartede og gennemskuelige forsikringsordninger i alle EU lande.

Fortsat fremgang
- Resultatet af 1. kvartal 2011 er første skridt i den fremgang i Trygs resultater, som vi lovede, da vi fremlagde regnskabet for 2010, siger Morten Hübbe.

- Vi vil i de kommende år have fortsat fokus på kunderådgivning, skadeforebyggelse og besparelser i forbindelse med indkøb. Internt skal vi arbejde med både små forbedringer i det daglige arbejde og med investeringer i papirløse og smidigere processer. Vi stiler på ti års sigt mod en omkostningsprocent på cirka 10 mod nu 16,6. Det er en ambition, der giver retning for hele virksomhedens indsats, siger Morten Hübbe.

Mio. DKK 1. kvt. 2010  1. kvt. 2011
Bruttopræmieindtægter 4.650 5.038
Bruttoerstatningsudgifter  4.135 3.816
Driftsomkostninger 789 829
Forsikringsteknisk resultat -354 276
Investeringsafkast 204 105
Resultat før skat -113 361
Resultat efter skat -102 271
Erstatningsprocent 88,9 75,7
Omkostningsprocent 17,2 16,6
Combined ratio 108,6 95,9

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, 30 35 30 70, troels.rasmussen@tryg.dk eller investor relations direktør Ulrik Andersson, 21 71 30 18, ulrik.andersson@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2010 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 19,5 mia. DKK i 2010 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links