Store erstatninger i Tryg

Tryg har i årets første ni måneder udbetalt 1 mia. DKK mere end normalt i vejr- og storskadeerstatninger. Fokus på skadeforebyggelse og omkostninger skal give et bedre resultat i 2011.

Forsikringskoncernen Tryg havde i årets første ni måneder ekstraordinære vejr- og storskadeerstatninger på 1,5 mia. DKK, hvilket er omtrent 1 mia. DKK mere end i et normalt år. En principiel arbejdsskadedom i august 2010 medførte behov for ekstraordinært øgede hensættelser på 200 mio. DKK. Endelig steg erstatningsudgifterne i 2010 inden for danske arbejdsskade- og ejerskifteforsikringer mere end ventet.

Tryg havde i perioden en bruttopræmievækst på 4,2 % til 14,4 mia. DKK. Forsikringsresultatet blev 114 mio. DKK mod 1.245 mio. DKK i samme periode i 2009. Investeringsresultatet blev 308 mio. DKK efter overførsel af forsikringsteknisk rente. Resultatet før skat udgjorde 429 mio. DKK mod 2.083 mio. DKK i de første ni måneder af 2009.

Periodens resultat er kraftigt påvirket af de stigende skadeudgifter, og combined ratio steg derfor fra 91,5 til 99,9.

Utilfredsstillende resultat

- Resultatet for såvel tredje kvartal som år til dato er kraftigt påvirket af en markant stigning i skadeudgifterne og er klart utilfredsstillende. Vi vil imødegå udviklingen med en kombination af selektive præmieforhøjelser, risikoforebyggende aktiviteter og fortsat fokus på vores egne omkostninger, siger koncernchef Stine Bosse.

- Vi har allerede justeret priserne på en del forsikringsprodukter, men områder med dårlig lønsomhed, som ikke kan henføres til enkeltstående begivenheder, vil blive reguleret, så vi opnår en forsvarlig lønsomhed i hele porteføljen.

En ny virkelighed
At vi bliver ramt af engangshændelser som for eksempel den ekstraordinært hårde vinter i hele vores nordiske hjemmemarked eller af ekstraordinært dyre storskader er en del af den virkelighed, som alle forsikringsselskaber må leve med. Det skal der være rum til at håndtere i den normale forretning.

Men 2010 har også været præget af begivenheder, der vil påvirke os i de kommende år og dermed også vores priser.

Som vi forudså, er de meget kostbare skybrudsskader om sommeren et mønster, vi skal vænne os til. Det er nu fjerde sommer i træk, at vi ser voldsomme skybrud, så vi må forvente noget lignende i de kommende mange år.

Store udgifter til ejerskifteforsikringer
Ud over et ændret skade- og erstatningsbillede på især villa- og indboforsikringer har vi registreret en voldsom stigning i udgifterne til ejerskifteforsikringer i Danmark, hvor Tryg er den største aktør på markedet.

Det er en overraskende udvikling, og det er svært at finde en enkelt årsag til de stigende skadeomkostninger. En af forklaringerne kan være, at nye huskøbere i lyset af finanskrisen ikke i samme omfang som tidligere renoverer deres hus ved indflytning. Det betyder, at gamle skader ikke længere udbedres, når huset alligevel bliver renoveret, og så optræder skaderne helt naturligt som erstatningsberettigede over ejerskifteforsikringen.

Ekstra erstatninger
En enkelt begivenhed, nemlig en dom om arbejdsskadeerstatning i den danske Højesteret, vil også få betydning fremadrettet for Tryg.

- Vi er også på dette område en stor aktør i det danske marked, om end vi har reduceret vores eksponering inden for det seneste år. Vi har gennemgået vores sager og har fundet, at vi bør reservere 200 millioner kroner i forbindelse med dommen. Vi regner med, at dommen fremover vil betyde ekstra erstatninger på omkring 20 mio. DKK årligt, siger Stine Bosse.

Vækst og resultatforbedring
Tryg har i de seneste ni måneder fastholdt en tilfredsstillende vækst i alle fire nordiske markeder, og selskabets omkostningsprocent er stabil.

- Det er tilfredsstillende, at vi har været i stand til at gennemføre en fortsat ekspansion på det svenske og finske marked og en stor satsning på vores fælles nordiske brand, samtidig med at vi har kunnet fastholde en god udvikling i omkostningsprocenten.

Med et fortsat fokus på lave omkostninger og de nødvendige prisforhøjelser, der for hovedpartens vedkommende allerede er meddelt kunderne, ser jeg frem mod et år med et bedre forsikringsresultat, siger Stine Bosse.

Forventninger
Tryg fastholder forventningerne om en præmievækst i lokal valuta på 3-4 % i 2010. Den fortsatte kundetilgang i Sverige og Finland løfter koncernens samlede præmievækst. I Industri falder præmierne som følge af lavere volumen og øget konkurrence.

Combined ratio inklusive vinterskader forventes i intervallet 98-100 for hele 2010.

Det forsikringstekniske resultat inklusive vinterskader forventes i 2010 at udgøre 300-400 mio. DKK før afløb i 4. kvartal 2010 mod tidligere 400-800 mio. DKK. Investeringsresultatet opjusteres fra 100-200 mio. DKK til 300-400 mio. DKK. Resultat før skat forventes at ligge i intervallet 600-700 mio. DKK mod tidligere 600-1.000 mio. DKK.

Tredje kvartal 2010  Mio. DKK
Bruttopræmieindtægter 4.886
Bruttoerstatningsudgifter  4.009
Driftsomkostninger 796
Forsikringsteknisk resultat 74
Investeringsafkast 308
Resultat før skat 369
Combined ratio 99,2

Detaljeret information om tredje kvartal 2010 fremgår af kvartalsrapporten på www.tryg.com.

 For yderligere information, kontakt venligst:
Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70 eller
Investor relations direktør Ole Søeberg, tlf. 40 30 00 04.

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Abonner

Dokumenter og links