MELDEPLIKTIG TILDELING AV OPSJONER I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA ("DOLPHIN")

På basis av godkjennelse i selskapets ekstraordinære generalforsamling 7. mai har styret i Dolphin i uke 43 kommunisert utstedelse av totalt 561.000 opsjoner i en opsjonsordning til selskapets medarbeidere og 150.000 opsjoner til styrets nestleder.

Hver opsjon gir rett til å tegne èn ny aksje i selskapet mot betaling av en tegningskurs kroner 2,25 pr aksje. Det er ikke betalt vederlag for opsjonene, men opsjonene til styrets nestleder er en kompensasjon for at hans styrehonorar for 2009/2010 og 2010/2011 er redusert med kr 50.000 for hver av styreperiodene. 50% av opsjonene kan utøves umiddelbart, mens 50% av opsjonene først kan utøves når et nærmere definert resultatmål oppnås. Resultatmålet innebærer at opsjonene først opptjenes når konsernets kontantstrøm fra driften med fradrag av investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for ett kvartal er positiv. Det er videre en forutsetning for utøvelse av disse 50% at det ikke er gjort noen aksjeemisjon i selskapet før dette resultatmålet er oppnådd, til en lavere kurs enn opsjonenes tegningskurs/innløsningspris.

Opsjonene vil utløpe pr 30. juni 2014 hvis de ikke er innløst pr dette tidspunktet. Utøvelse av opsjonene forutsetter i hovedsak at selskapets medarbeidere er ansatt i selskapet på tidspunktet for utøvelse. Styrets nestleder kan utøve opptjente opsjoner frem til og med 30. juni 2014. I den grad styrets nestleder ikke har noen rolle i selskapet vil eventuelle resultatmålet måtte oppnås innen en periode på inntil 18 måneder etter fratredelse for at disse opsjonene skal kunne utøves. Selskapet kan på tidspunkt for utøvelse velge å utbetale verdien av opsjonen istedenfor å utstede nye aksjer.

Ansatte som tidligere har mottatt opsjoner i selskapet har som en forutsetning for tildeling av disse opsjonene måttet akseptere at tidligere tildelte opsjoner frafalles uansett om disse har vært opptjent eller ikke.

Vedlagt følger en oversikt over primærinnsidere som har blitt tildelt opsjoner på de betingelser som beskrevet over, samt disses totale beholdning av aksjer og rettigheter til aksjer i Dolphin.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal, CFO
Tlf: 23 16 70 02
Mob: 95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Interconnect Solutions ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf: 23 16 70 00
Fax: 23 16 71 80

www.dolphinics.com

About Us

Dolphin Group ASA is the Parent company of Dolphin Geophysical AS, a global full-range, asset light supplier of marine Geophysical services. Dolphin operates a fleet of new generation, high-capacity seismic vessels and offers contract seismic surveys, Multi-Client projects and processing services on a worldwide basis. Dolphin Group ASA is listed at Oslo Stock Exchange (OSE ticker: DOLP).

Documents & Links