Kommuniké från extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (publ) den 13 september 2017

Vid extra bolagsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 13 september 2017 beslutade aktieägarna:

• att, i enlighet med aktieägaren Ellevio Holding 1 AB:s förslag, omvälja styrelseledamöterna Thomas Gustafsson och Britt Sandberg, samt till nya styrelseledamöter välja Anna Malm Bernsten, Johan Lindehag och Erika Abrahamsson. Anna Malm Bernsten valdes till styrelsens ordförande.

• att, i enlighet med Ellevio Holding 1 AB:s förslag, inget arvode ska utgå för Johan Lindehag och Erika Abrahamsson, att arvodet för ordförande ska vara oförändrat (150 000 kronor per år), dock att arvode ska utgå med lägst 75 000 kronor till Anna Malm Bernsten för tiden intill slutet av årsstämman 2018 (exklusive ersättning för utskottsarbete och extraordinära möten enligt beslut vid årsstämman 2017) och att arvoden för de styrelseledamöter som fortsätter sina befintliga uppdrag ska vara oförändrade.

________________________

Vallentuna 2017-09-13

Elverket Vallentuna AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Johansson, verkställande direktör
Mobil: +46 73 558 35 63
E-post: patrik.johansson@elverket.se

Subscribe

Documents & Links