Ο ENISA διορίζει τα μέλη της Μόνιμης ομάδας ενδιαφερομένων για την περίοδο 2015-2017

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ανακοινώνει το διορισμό είκοσι (20) μελών από ολόκληρη την Ευρώπη στη Μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων του (ΜΟΕ).

Τα μέλη, τα οποία διορίζονται «ad personam», συνιστούν μια διεπιστημονική ομάδα που εκπροσωπεί τον κλάδο ΤΠΕ, πανεπιστημιακούς και ενώσεις καταναλωτών, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση την προσωπική συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη τους και τα προσωπικά προσόντα τους.

Η ομάδα ΜΟΕ του ENISA απαρτίζεται από «οριζόμενα μέλη» και τα μέλη που διορίζονται «ad personam», συνολικά 23 μέλη. Τρία (3) «οριζόμενα μέλη» εκπροσωπούν εθνικές ρυθμιστικές Αρχές, Αρχές προστασίας δεδομένων και επιβολής του νόμου.

Η ΜΟΕ θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Η ΜΟΕ συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, καθώς και για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με τους σχετικούς ενδιαφερομένους για όλα τα σχετιζόμενα θέματα.

Ο Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες που θα συμμετάσχουν στη ΜΟΕ. Όλα τα μέλη συμβάλλουν ιδιαίτερα στον Οργανισμό, δεδομένου ότι η εμπειρογνωμοσύνη τους μας δίνει μια διατομεακή προοπτική καθώς συνεργαζόμαστε στενά για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και για ασφαλείς και προσβάσιμες ψηφιακές υποδομές. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για έναν ανοιχτό, σίγουρο και ασφαλή κυβερνοχώρο για την οικονομική ανάπτυξη και τον πλούτο των ευρωπαίων πολιτών εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ».

Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι δυόμιση έτη, από την 1ηΜαρτίου 2015 έως την 1ηΣεπτεμβρίου 2017.

Ο κατάλογος των διορισμένων μελών διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Η ΜΟΕ του ENISA

Σχετικά με τον ENISA:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) είναι ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη. Ο ENISA υποστηρίζει την ΕΕ και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την ικανότητα και την ετοιμότητά τους να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιδρούν σε προβλήματα και περιστατικά ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά τόσο με το δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο να παρέχει συμβουλές και λύσεις που βασίζονται σε μεγάλη επιχειρησιακή πείρα. Σ' αυτήν περιλαμβάνονται οι πανευρωπαϊκές ασκήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η χάραξη εθνικών στρατηγικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων των Ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), αλλά και μελέτες για την υιοθέτηση ασφαλών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, η αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας δεδομένων, οι τεχνολογίες για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και η προστασία της ιδιωτικής ζωής στις αναδυόμενες τεχνολογίες, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, καθώς και ο εντοπισμός των απειλών στον κυβερνοχώρο. Ο ENISA υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ), συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ENISA είναι, μεταξύ άλλων: α) η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης των παικτών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ), β) η παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τη βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, γ) η παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την ανάπτυξη και εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών ώστε να εκπληρωθούν οι νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, δ) η βελτίωση της συνεργασίας τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των σχετικών κοινοτήτων ΑΔΠ.

Για συνεντεύξεις: press@enisa.europa.euτηλ. +30 2814409576

Tags:

Subscribe

Documents & Links