Ο ENISA απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως μέλος στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως μέλος στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ) για την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2015 έως τον Αύγουστο του 2017.

Ο εκτελεστικός διευθυντής Udo Helmbrecht δήλωσε: «Οι στρατηγικοί στόχοι του ENISA παρέχουν θεμελιώδη πυλώνα για διασφάλιση της ψηφιακής εποχής. Μια ανοιχτή και ασφαλής κυβερνοσφαίρα είναι απαραίτητη τόσο για την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς όσο και για τους πολίτες της ΕΕ. Η ΜΟΕ αποτελεί ζωτικής σημασίας συμβουλευτικό όργανο στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τα νέα μέλη και να συνεργαστούμε στενά για να αντεπεξέλθουμε και να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προκλήσεις της ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο».

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΕΖΕΣ θα διοριστούν ως εμπειρογνώμονες «ad personam». Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιπροσωπεύουν ούτε κάποια χώρα ούτε κάποια εταιρεία, αλλά επιλέγονται με βάση τη δική τους συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και τα προσωπικά προσόντα τους.

Θα διοριστούν είκοσι εμπειρογνώμονες που θα αντιπροσωπεύουν τους ακόλουθους τομείς:

 1. 1.          
  1. a.         Τον κλάδο της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένων π.χ. παρόχων υπηρεσιών σταθερής και κινητής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχων υπηρεσιών ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, των κλάδων υλικού και λογισμικού,
  2. b.        Οργανώσεις καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων π.χ. ειδικών από το χρηματοπιστωτικό τομέα, τον τομέα ενέργειας ή τον τομέα υγείας, ενώσεων χρηστών του διαδικτύου και μη κυβερνητικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τους καταναλωτές,
  3. c.         Πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών π.χ. στην κρυπτολογία, τη βιομετρία, τις αναλύσεις επικινδυνότητας, την ασφάλεια κινδύνων και πληροφοριών, καθώς και την ηλεκτρονική διαδικασία.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 5 Ιανουαρίου 2015

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προκήρυξη στον ιστότοπο του ENISA: http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/psg

Οι αιτήσεις πρέπει να ληφθούν έως τις 5 Ιανουαρίου 2015 στη διεύθυνση PSGCall2015@enisa.europa.eu

Η ίδια διεύθυνση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω ερωτήματα.

Ο ρόλος της ΜΟΕ

Η ΜΟΕ παρέχει συμβουλές στον Οργανισμό σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. Παρέχει συμβουλές ειδικότερα στον εκτελεστικό διευθυντή κατά την κατάρτιση πρότασης για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού, καθώς και για τη διασφάλιση της επικοινωνίας με τους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους επί όλων των σχετιζόμενων θεμάτων.

Η ΜΟΕ αποτελείται από 1) καθορισμένους αντιπροσώπους και 2) εμπειρογνώμονες που διορίζονται «ad personam».

Σύμφωνα με το άρθρο 12 (1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 σχετικά με τον ENISA, η ΜΟΕ απαρτίζεται από καθορισμένους αντιπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών, των Αρχών προστασίας δεδομένων και των Αρχών επιβολής του νόμου, καθώς επίσης από εμπειρογνώμονες «ad personam» – συνολικά 23 μέλη.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ENISA

Από το 2015 και εφεξής, οι κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες του ENISA θα ευθυγραμμίζονται με τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

 • Ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης των παραγόντων της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ασφάλεια των πληροφοριών και των δικτύων (ΑΠΔ).
 • Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της ανάπτυξης των ικανοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών που είναι απαραίτητες για εκπλήρωση των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων της ασφάλειας των πληροφοριών και των δικτύων.
 • Βελτίωση της συνεργασίας τόσο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσο και μεταξύ των σχετιζόμενων κοινοτήτων ΑΠΔ.

Tags:

Subscribe

Documents & Links