ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i EnergyO Solutions Russia AB (publ) (”EOS Russia” eller ”Bolaget”) kallas till årsstämma måndagen den 23 april 2012 klockan 11.00 på Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 april 2012, dels anmäla sig hos Bolaget senast tisdagen den 17 april 2012.

Anmälan

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen inom föreskriven tid till EOS Russia AB, Investor Relations, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-407 31 50, per telefax 08-407 31 59 eller per e-post: ir@eos-russia.com. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 17 april 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats, www.eos-russia.com.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören och styrelseledamöterna
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisor
 15. Beslut om valberedning
 16. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter samt val av revisor (ärende 2, 11, 12, 13 och 14)

Styrelsen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 11, 12, 13 och 14:

 • Advokat Erik Sjöman väljs som ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter (ärende 11).
 • Arvodet till styrelsen ska vara 2.200.000 kronor att fördelas med 700.000 kronor till Pontus Lesse och 500.000 kronor vardera till Paul Swigart, Christopher Granville och Heinz Sjögren. Inget arvode ska utgå till Seppo Remes och Sven Thorngren. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Seppo Remes, Pontus Lesse, Sven Thorngren, Paul Swigart och Christopher Granville samt val av Heinz Sjögren som ny styrelseledamot (ärende 13).
 • Omval av KPMG AB med Anders Tagde som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 14).

Beslut om disposition av Bolagets resultat (Ärende 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för 2011 och att resultatet i sin helhet ska balanseras i ny räkning.

Beslut om valberedning (Ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de två till röstetalet, per den 30 juni 2012, största aktieägarna eller aktieägargrupperna, jämte styrelsens ordförande. Om någon av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas, i storleksordningsföljd, till dess att två ledamöter utsetts. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i valberedningen. Om en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende räkenskapsåret 2011 kommer senast tre veckor före stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress samt på Bolagets hemsida www.eos-russia.com, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2012

EnergyO Solutions Russia AB (publ)
Styrelsen

För information, kontakta: ir@eos-russia.com

EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska elindustrin. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.

About Us

EOS Russia is an investment company headquartered in Stockholm. The overall objective of the company is to offer attractive returns via investments in the Russian electricity industry. EOS Russia's shares have been listed on First North, a marketplace operated by the Stockholm Stock Exchange, since 25 June 2007.

Subscribe