Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding ab (publ) torsdagen den 16 dec.

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2010 kl. 09.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 december 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast fredagen den 10 december 2010 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 10 december 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.  Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Pernilla Glännfjord, Teknikringen 1 H, 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post till pernilla.glannfjord@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1.              Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.              Upprättande och godkännande av röstlängd
3.              Godkännande av dagordningen
4.              Val av en eller två justeringsmän
5.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.              Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier inkl. ändring av bolagsordningen
7.              Styrelsens förslag till ändring av firma inkl. ändring av bolagsordningen
8.              Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att varje hundratal (100) aktier slås samman till en aktie. Aktieägarna kommer i erforderlig utsträckning att vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje aktieägares innehav skall vara delbart med etthundra. I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att antalet aktier skall vara lägst  2 150 000 och högst 8 600 000. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsens förslag till ändring av firma (punkt 7)

Styrelsen föreslår att firman ändras till Factum Electronics Holding AB (publ).

Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.effnetholding.se från och med den 18 november 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i november 2010

Effnet Holding AB (publ)

Styrelsen

Documents & Links