Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding AB torsdagen den 2 december (publ)

Aktieägarna i Effnet Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 2 december 2010 kl. 10.00 på Kilpatrick Stockton Advokatbyrå, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 november 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast fredagen den 26 november 2010 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 26 november 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.  Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Pernilla Glännfjord, Teknikringen 1 H, 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post till pernilla.glannfjord@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning
1.              Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.              Upprättande och godkännande av röstlängd
3.              Godkännande av dagordningen
4.              Val av en eller två justeringsmän
5.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.              Utdelning av aktier i HC Holding AB
7.              Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Utdelning av aktier i HC Holding AB (publ) (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga aktier i Effnet Holding AB:s helägda dotterbolag HC Holding AB delas ut till aktieägarna varvid en aktie i Effnet Holding AB ger rätt till utdelning av en aktie i HC Holding AB.

Utdelningen förväntas kunna ske i enlighet med Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer för aktieägare i Sverige. I stället ska omkostnadsbeloppet för aktier i Effnet Holding AB fördelas mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i HC Holding AB.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätten till utdelning. HC Holding AB avses bli listat på First North.

Tillgängliga handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.effnetholding.se från och med den 18 november 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Linköping i november 2010

Effnet Holding AB (publ)
Styrelsen

Documents & Links