Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.4.2015 klo. 14.20 CEST 

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2014 ei makseta osinkoa. 

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,25 euroa osaketta kohden. 

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 17.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 24.4.2015. 

Hallituksen ja nimitystoimikunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkioita nostetaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa ja jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 6 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkio on 3 000 euroa. 

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Sebastian Bondestamin, Fredrik Cappelenin, Alexander Ehrnroothin, Hannele Jakosuo-Janssonin, Elisabet Salander Björklundin ja Peter Seligsonin. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.munksjo.com viimeistään 29.4.2015 alkaen. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen 


Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Fredrik Cappelenin. Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Sebastian Bondestamin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Peter Seligsonin (puheenjohtaja), Fredrik Cappelenin ja Hannele Jakosuo-Janssonin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

Munksjö jatkaa omien osakkeiden hankintaa

Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen tänään antamaa omien osakkeiden hankkimiseen myöntämää valtuutusta. Kuten aiemmin on tiedotettu, osakkeita hankitaan ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 30.4.2015 ja lopetetaan viimeistään 3.10.2015. Omia osakkeita hankitaan korkeintaan 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 0,6 % osakkeista ja äänistä. Ennen omien osakkeiden hankintaa Munksjö pitää hallussaan 225 000 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,4 % osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakevälittäjänä omien osakkeiden hankinnassa toimii Nordea Pankki Suomi Oyj. 

Munksjö Oyj 


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026 Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy ”Made by Munksjö”. Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa