Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.4.2014 klo. 13.45 CET

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2013.

- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2013 ei makseta osinkoa.

- Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,1 euroa osaketta kohden.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 7.4.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 14.4.2014.

- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa ja jäsenille 35 000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 9 000 euroa ja jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 6 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa. 

Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Sebastian Bondestamin, Fredrik Cappelenin, Hannele Jakosuo-Janssonin, Elisabet Salander Björklundin ja Peter Seligsonin. Uusiksi jäseniksi valittiin Caspar Callerström ja Alexander Ehrnrooth. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

- Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

- Yhtiökokousasiakirjat 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.munksjo.com 16.4.2014 alkaen.

- Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Fredrik Cappelenin. Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Sebastian Bondestamin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Peter Seligsonin (puheenjohtaja), Fredrik Cappelenin ja Hannele Jakosuo-Janssonin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Munksjö — Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun 
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.


 

 

 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa