Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 - Positiivinen kannattavuustrendi jatkui


MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 23.7.2014 klo. 12.55 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 - Positiivinen kannattavuustrendi jatkuiKeskeistä toiselta neljännekseltä 2014

- Liikevaihto oli 292,5 (208,0) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä. 

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 26,0 (16,5) milj. euroa, joka vastaa 8,9 % (7,9 %) oikaistua käyttökateprosenttia. 

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,4 (8,3) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -0,6 (-27,6) milj. euroa. 

- Liiketulos oli 12,8 (-19,3) milj. euroa ja kauden tulos 4,1 (-22,0) milj. euroa. 


Keskeistä katsauskaudelta tammi–kesäkuu 2014 

- Liikevaihto oli 580,4 (362,5) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä. 

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 53,4 (28,0) milj. euroa, joka vastaa 9,2 % (7,7 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 27,1 (13,3) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -1,6 (-30,6) milj. euroa. 

- Liiketulos oli 25,5 (-17,3) milj. euroa ja kauden tulos 8,4 (-23,9) milj. euroa. 

- Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-1,38) euroa. 

- Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 241,5 (30.6.2013: 268,2, 31.12.2013: 229,3) milj. euroa, mikä vastaa 56,5 %:n (30.6.2013: 68,9 %, 31.12.2013: 54,1 %) velkaantumisastetta. 

- Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 (5,2) milj. euroa. 

AVAINLUVUT          huhti–kesä       tammi–kesä  tammi–joulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3
Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 8,9 7,9 9,2 7,7 6,4
Käyttökate 25,4 -11,1 51,8 -2,6 5,9
Käyttökateprosentti, % 8,7 -5,3 8,9 -0,7 0,7
Liiketulos (oik.*) 13,4 8,3 27,1 13,3 15,7
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 4,6 4,0 4,7 3,7 1,8
Liiketulos 12,8 -19,3 25,5 -17,3 -33,4
Liiketulosprosentti, % 4,4 -9,3 4,4 -4,8 -3,9
Kauden tulos 4,1 -22,0 8,4 -23,9 -57,4
Tulos/osake, EUR 0,07 -0,98 0,16 -1,38 -1,97
Korollinen nettovelka** 241,5 268,2 241,5 268,2 229,3
           
* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Vertailukausien historialliset tiedot on oikaistu uuden standardin IFRS 11 mukaisesti, lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2013 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.


Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

“Työssä Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n erikoispaperitoimintojen yhdistymisestä saatavien synergiaetujen toteuttamiseksi on nyt edetty viimeisen vaiheeseen. Synergiaetujen on määrä olla 20–25 milj. euron vuositasolla, ja toisen vuosineljänneksen lopussa saavutetut synergiat vastasivat noin 23 milj. euron vuosittaista tasoa. Lisää synergiaetuja on odotettavissa vuoden jälkipuoliskolla, joten vuoden loppuun mennessä saavutetaan noin 25 milj. euron vuosittainen taso. Toimintojen yhdistämisen, integraatiotyön ja synergiaetujen seurannasta vastannut projektiryhmä päättää työnsä jo vuoden vaihteessa hyvin tehdyn työn jälkeen. Olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä voidessani todeta, että työ on sujunut alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin ja että olemme päässeet tulokseen, joka vastaa odotuksiamme. 

Liiketoimintaamme toisella vuosineljänneksellä leimasi hintavakaus ja tasainen tilauskanta. Haluan tässä yhteydessä erityisesti nostaa esiin kaksi liiketoiminta-aluetta. Ensinnäkin Graphics and Packaging on edelleen kasvattanut kannattavuuttaan. Liiketoiminta-alueen tulos vastaa odotuksia, ja lisäksi henkilöstövähennyksistä on päästy sopimukseen työntekijäjärjestöjen kanssa. Vähennysten vaikutukset realisoituvat neljännen vuosineljänneksen aikana. Liiketoiminta-alueen loppuvuoden tavoitteena on saavuttaa yli viiden prosentin käyttökate niinä kuukausina, joille ei ole suunniteltu huoltoseisokkeja. Toiseksi nostan esiin Industrial Applications liiketoiminta-alueen, joka on vuosineljänneksen aikana jatkanut kannattavuuden nostamista.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kassavirtaamme rasittivat noin 14 milj. euron erät liittyen aiemmin tehtyihin varauksiin sekä kertaluonteisiin kustannuksiin. Olemme tämän lisäksi korottaneet käyttöpääomaamme, ensisijaisesti varastotasoa, jotta voimme turvata palvelutasomme suunniteltujen lomaseisokkien aikana. Tämän johdosta odotamme kassavirran olevan selvästi parempi toisella vuosipuoliskolla.

Onnittelen taas työntekijöitä, jotka saavuttivat tai ylittivät jälleen kerran vaativat tavoitteemme!”


Tulevaisuuden näkymät 

Munksjön tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana suhteellisen vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Kassavirran odotetaan olevan parempi vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla.

Vuosittaisten liiketoimintojen yhdistymisen tuomien synergiaetujen odotetaan olevan aiemmin tiedotetun tavoitteen, 20–25 milj. euron, ylemmällä tasolla. Lisätoimia tulostavoitteen, 12 %:in käyttökateprosentin liiketoimintasyklin aikana, saavuttamiseksi on sekä käynnistetty että suunnitteilla.

Vuosittaiset lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt suoritetaan, tullaan toteuttamaan samassa laajuudessa kuin vuonna 2013 poikkeuksena liiketoiminta-alue Graphics and Packaging. Liiketoiminta-alueen kahden tuotantolaitoksen lomaseisokit tulevat kestämään noin viikon edellisvuotta pidempään, johtuen paperikoneiden parannustoimien suorittamisesta.


Uuden globaalin erikoispaperiyhtiön syntyminen – Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyminen

Munksjö Oyj syntyi ruotsalaisen Munksjö AB:n ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyessä. Toiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners, Industrial Applications sekä Graphics and Packaging. Liiketoiminta-alueet muodostavat myös Munksjön raportointisegmentit. 

Katsauskauden taloudellisen tuloksen lisäksi katsaukseen on sisällytetty yhdistymistä koskevat taloudelliset pro forma -luvut havainnollistamaan yhdistymisen vaikutusta. Koska yhdistyminen saatettiin päätökseen vuonna 2013, pro forma -luvut on laadittu vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen asti. Yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten pro forma -luvut on laadittu, on saatavilla 13.2.2014 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut ja integraatiotyö

Vuosittaisten liiketoimintojen yhdistymisen tuomien synergiaetujen odotetaan olevan aiemmin tiedotetun tavoitteen, 20–25 milj. euron, ylemmällä tasolla. Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tulos sisältää toteutuneita synergioita noin 5,5 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä saavutettu synergiataso vastaa noin 23 milj. euron vuosittaista synergiatasoa. 

Saavutetut synergiat ovat pääasiassa liittyneet hankintoihin ja organisaation virtaviivaistamiseen. Loppujen saavutettavien synergioiden odotetaan toteutuvan Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueella. 

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat arviolta 10–15 milj. euroa. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin noin 0,5 milj. euroa synergiaetujen toteuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia vuoden 2013 tulokseen kirjattujen noin 11 milj. euron kustannusten lisäksi. Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tulokseen ei kirjattu synergiaetujen toteuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. Kertaluonteisten kustannusten negatiivinen vaikutus kassavirtaan oli vuonna 2013 4,0 milj. euroa, vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja toisella vuosineljänneksellä 1,0 milj. euroa.


Munksjö-konserni

  huhti–kesä tammi–kesä tammi–joulu       HANKITUT TOIMINNOT 27.touko–kesä 27. touko–joulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2013     milj. euroa   2013 2013
Raportoitu 1)               Raportoitu 1)     
Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3     Liikevaihto 46,9 257,0
Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0     Käyttökate (oik.*) 2,3 6,9
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 8,9 7,9 9,2 7,7 6,4     Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,9 2,7
Käyttökate 25,4 -11,1 51,8 -2,6 5,9     Käyttökate 0,1 -3,5
Käyttökateprosentti, % 8,7 -5,3 8,9 -0,7 0,7     Käyttökateprosentti, % 0,2 -1,4
Liiketulos (oik.*) 13,4 8,3 27,1 13,3 15,7     Liiketulos (oik.*) 0,6 -4,9
Liiketulosprosentti, % (oik*) 4,6 4,0 4,7 3,7 1,8     Liiketulosprosentti, % (oik.*) 1,3 -1,9
Liiketulos 12,8 -19,3 25,5 -17,3 -33,4     Liiketulos -1,5 -15,3
Liiketulosprosentti, % 4,4 -9,3 4,4 -4,8 -3,9     Liiketulosprosentti, % -3,2 -6,0
Kauden tulos 4,1 -22,0 8,4 -23,9 -57,4     Toimitukset (tonnia) 41 000 223 400
Käyttöomaisuusinvestoinnit 8,6 4,6 14,1 6,8 22,6          
Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 770 1 970 2 770 1 814 2 216          
Pro forma 2)
Liikevaihto 292,5 299,6 580,4 590,0 1 120,3          
Käyttökate** (oik.*) 26,0 16,3 53,4 35,2 64,1          
Käyttökateprosentti**, % (oik.*) 8,9 5,4 9,2 6,0 5,7          
Käyttökate** 25,4 13,3 51,8 31,5 42,3          
Käyttökateprosentti**, % 8,7 4,4 8,9 5,3 3,8          
Toimitukset, tonnia 228 400 231 100 454 000 458 100 885 300          

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Sisältää ne synergiasäästöt ja kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka on saavutettu 27.5.2013 jälkeen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties –liiketoiminnot alkaen 1.1.2012. Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro forma-tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljännen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat raportoituja lukuja.


Raportoitu

Toinen neljännes 2014 

Liikevaihto oli 292,5 (208,0) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 26,0 (16,5) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,9 % (7,9 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,4 (8,3) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 4,5 % (4,0 %). Kertaluonteiset erät olivat -0,6 (-27,6) milj. euroa ja liittyivät Euroopan komission väitetiedoksiannosta aiheutuneisiin kustannuksiin. 

Liiketulos oli 12,8 (-19,3) milj. euroa ja katsauskauden tulos 4,1 (-22,0) milj. euroa.


Tammi-kesäkuu 2014

Liikevaihto oli 580,4 (362,5) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 53,4 (28,0) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (7,7 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 27,1 (13,3) milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 4,7 % (3,7 %). Kertaluonteiset erät olivat -1,6 (-30,6) milj. euroa. Näistä kustannuksista 1,1 milj. euroa liittyivät Euroopan komission väitetiedoksiantoon ja 0,5 milj. euroa synergiaetujen toteuttamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin. 

Liiketulos oli 25,5 (-17,3) milj. euroa ja kauden tulos 8,4 (-23,9) milj. euroa.

Raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen vertailu

Toinen neljännes 2014 

Liikevaihto oli 292,5 (299,6) milj. euroa.

Oikaistu käyttökate nousi 26,0 (16,3) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,9 % (5,4 %).

Tammi–kesäkuu 2014 

Liikevaihto oli 580,4 (590,0) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 53,4 (35,2) milj. euroon. Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (6,0 %). Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyi noin 3 milj. euron positiivinen tuloserä, joka oli seurausta jaksotettujen henkilöstökulujen purkamisesta.


Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkistamispäivänä 23.7.2014 klo. 16.00 EEST (15.00 CEST) Munksjön pääkonttorilla Tukholmassa, osoitteessa Klarabergsviadukten 70, hissi D, 5. kerros. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.


Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 945742
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0723_q2


Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015Munksjö – Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa, irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit