Asiakaspalveluun vapautettu aika johti hyvään kasvuun ja vakaaseen kehitykseen

Asiakaspalveluun vapautettu aika johti hyvään kasvuun ja vakaaseen kehitykseen Aktia-konsernin kasvu jatkui vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Antolainaus lisääntyi kokonaiset 14 prosenttia ja säästäminen yli 8 prosenttia. Aktia avasi uuden palvelupisteen kauppakeskus Jumboon Vantaalle ja sai yli 5 800 asiakasta. Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 11,0 prosenttia. - Viime syksystä lähtien olemme tehneet töitä, tehostaneet ja kehittäneet päämääränämme sekä kasvu että ajan vapauttaminen asiakaspalveluun, ja ensimmäisen neljänneksen tulos osoittaa, että panostuksemme on jo kantanut hedelmää, sanoo toimitusjohtaja Erik Anderson. Konsernin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (-38 % verrattuna samaan jaksoon 2001) ja oman pääoman tuotto 11,0 prosenttia. Kireän hintakilpailun ja matalien markkinakorkojen johdosta rahoituskate laski 12 prosenttia 17,8 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2001 ensimmäiseen neljännekseen. Palkkiotuotot sen sijaan lisääntyivät 10 prosenttia. Aktian strategian mukaisesti liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Viimeisten 12 kuukauden aikana antolainaus kasvoi 14 prosenttia ja uusluotonanto peräti 33 prosenttia. Myös rahasto- ja vakuutussäästäminen vauhdittui, mikä johti säästämisen yli 8 prosentin nousuun. Uusien asiakkaiden määrää nousi edelleen, ja Aktia sai yli 5 800 uutta pankki- ja rahastoasiakasta ensimmäisen neljänneksen aikana. - Tämänhetkistä markkinatilannetta ajatellen olemme melko tyytyväisiä ensimmäisen neljänneksen tulokseen, sanoo toimitusjohtaja Erik Anderson. Tavoitteidemme mukaisesti olemme onnistuneet kasvamaan sekä volyymillä että asiakasmäärällä mitattuna. Kasvua ja enemmän aikaa asiakkaille Myynti & asiakaspalvelu jaettiin syksyllä 2001 kahdeksi erilliseksi liiketoiminta-alueeksi: Yksityisasiakkaat ja Yrityspankki. Tavoitteena oli keskittämisen, työtapojen yhtenäistämisen ja tehostamisen avulla kasvaa voimakkaammin, parantaa laatua ja ennen kaikkea vapauttaa enemmän aikaa asiakkaille. Yksityisasiakaspuolella on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi otettu käyttöön uusi yhtenäinen toimintamalli, mikä on merkinnyt huomattavia panostuksia osaamisen kehittämiseen ja selkeään roolijakoon konttoreissa. Toiminta, joka ei edellytä suoraa asiakaskontaktia, on keskitetty konttoritukiyksikköön. Lisäksi Aktia avasi palvelupisteen kauppakeskus Jumboon Vantaalle. Myös Aktia Yrityspankki on ensimmäisen neljänneksen aikana ryhtynyt noudattamaan uutta toimintamallia. Henkilökuntaa on palkattu lisää ja toimitiloja on uusittu. - On selvää, että käynnissä olevat muutokset vievät aikaa ja vaativat työntekijöiltämme paljon. Myönteistä on, että voimme jo nyt nähdä tuloksia, etenkin kasvun nopeutumista, painottaa Anderson. Näkymät vuodelle 2002 Aktian joulukuussa 2001 aloittama laaja kehitys- ja tehostamisohjelma on jo johtanut kasvun vauhdittumiseen ja toiminnan tehostumiseen. Taloudelliset näkymät ovat parantuneet jonkin verran, minkä arvioidaan vaikuttavan myönteisesti vuoden 2002 tuloskehitykseen. Yleisen korkotilanteen ja alenevien marginaalien vuoksi kannattavuuden ei kuitenkaan odoteta saavuttavan vuoden 2001 tasoa. Liite: Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.3.2002 Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Tulostiedotteet. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Erik Anderson, puh. 010 247 6210 Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti · Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M?:oon verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin · Kotitalouksien säästäminen kasvoi 7,7 % 1 854,1 M?:oon* · Liikevoitto pieneni 37,7 % 6,8 M?:oon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin · Rahoituskate laski 12,1 % 17,8 M?:oon · Palkkiotuotot lisääntyivät 9,6 % 8,1 M?:oon · Oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,0 % · Aktia avasi palvelupisteen kauppakeskus Jumboon Vantaalle · * yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen Aktia- konsernissa Tulos Konsernin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto (ROE) 11,0 prosenttia. Liiketoiminnan kasvu jatkui. Erityisesti antolainauksen kasvu oli odotettua nopeampaa ja myös muut tuotot lisääntyivät. Rahoituskate sitä vastoin pieneni marginaalikehityksen ja markkinakorkotason johdosta. Tuotot Tuotot yhteensä laskivat 6,6 prosenttia 27,7 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Antolainauksen kasvun ansiosta rahoituskate laski vain 12,1 prosenttia 17,8 miljoonaan euroon matalasta korkotasosta ja jatkuneen kireän kilpailun aiheuttamista kaventuneista marginaaleista huolimatta. Muut tuotot sen sijaan nousivat 5,6 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon. Nousu johtui lähinnä siitä, että palkkiotuotot kasvoivat suurempien volyymien ja pääomamarkkinoilta saatavien tuottojen seurauksena 9,6 prosenttia huolimatta pääomamarkkinoiden epävakaudesta. Kulut Kulut yhteensä nousivat 12,1 prosenttia 21,1 miljoonaan euroon toisaalta vastaavana ajanjaksona vuonna 2001 tehtyjen kertaluonteisten palautusten ja toisaalta tekniikkaan ja henkilöstöön tehtyjen panostusten vuoksi. Henkilöstökulut lisääntyivät 1,7 miljoonaa euroa, josta 1,1 miljoonaa euroa selittyy tulokseen perustuvien palkkioerien jaksotuksella ja loppuosa uuden henkilökunnan palkkaamisella. Muut hallintokulut sitä vastoin laskivat toiminnan tehostamisen ansiosta 6,2 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon. Poistot lisääntyivät suunnitelman mukaisesti tekniikkaan ja konttoriverkostoon vuonna 2001 tehtyjen investointien johdosta. Liiketoiminnan muut kulut lisääntyivät kasvaneen konttoriverkoston aiheuttamien kohonneiden vuokrakulujen vuoksi 0,5 miljoonaa euroa 3,6 miljoonaan euroon. Lainaaminen ja säästäminen Aktian kasvustrategian mukaisesti liiketoiminta kasvoi edelleen. Voimakkainta kasvu oli antolainauksessa, kun taas ottolainauksen kasvu oli vähäisempää. Myös rahasto- ja vakuutussäästäminen on jälleen vauhdittumassa. Verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin konsernin antolainaus kasvoi 14,2 prosenttia 2 201,9 miljoonaan euroon. Kotitalouksille myönnetyt luotot nousivat 15,7 prosenttia 1 672,9 miljoonaan euroon. Uudet lainat yhteensä lisääntyivät 33,4 prosenttia. Kotitalouksille myönnettyjen luottojen ansiosta Aktian markkinaosuus asuntolainakannasta kasvoi 4,58 prosentista (2/2001) 4,77 prosenttiin (2/2002). Verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna säästäminen - asiakkaiden talletukset ja rahasto-osuudet Aktia-konsernissa - lisääntyi 8,4 prosenttia 2 477,2 miljoonaan euroon, samalla kun konsernin ottolainaus kasvoi 5,4 prosenttia 1 887,2 miljoonaan euroon. Kotitalouksien säästäminen, ts. talletukset ja rahasto-osuuksien arvo, kasvoi 7,7 prosenttia 1 854,1 miljoonaan euroon. Tämän ansiosta kotitalouksien ottolainauksen markkinaosuus kehittyi vakaasti ollen 3,5 prosenttia (2/2002), kun taas markkinaosuus kotitalouksien rahastosäästämisestä kasvoi edelleen 6,4 prosenttiin (3/2002). Riskienhallinta Luottotappiot ja -riskit Järjestämättömät saatavat supistuivat edellisvuoteen nähden 7,9 prosenttia 12,7 miljoonaan euroon. Järjestämättömien ja nollakorkoisten lainojen osuus oli 0,6 prosenttia koko luottokannasta taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset mukaan lukien. Vuotta aiemmin osuus oli 0,8 prosenttia. Pankin matalan riskin politiikan ansiosta konsernin luottotappiot olivat edelleen marginaalisia. Konserni kirjasi kauden aikana 0,065 miljoonaa euroa luottotappioita ja 0,116 miljoonaa euroa palautuksia. Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin ollen 0,051 miljoonaa euroa positiivinen. Vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä nettovaikutus oli yhteensä 0,106 miljoonaa euroa. Korkoriskit Suojautuakseen tulevia koronlaskuja vastaan ja vakauttaakseen rahoituskatteen kehityksen pankki teki 100,0 miljoonan euron edestä koronvaihtosopimuksia kauden aikana. Koronvaihtosopimusten yhteenlaskettu nimellisarvo on 299,4 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin korko-optiosopimuksia 170 miljoonan euron nimellisarvosta. Vakavaraisuus Konsernin omat varat olivat 31. maaliskuuta 205,1 miljoonaa euroa. Tästä 160,6 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa ja 43,7 miljoonaa euroa toissijaista omaa pääomaa. Vakavaraisuusaste oli 12,4 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman osuus 9,7 prosenttia. Sadan miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa Aktia laski 15. lokakuuta liikkeeseen 10 miljoonan euron debentuurilainan. Lainan pääoma korotettiin 28. joulukuuta 20 miljoonaan euroon. Lainaa merkittiin yhteensä 14,9 miljoonalla eurolla. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli kauden lopussa 842 (832 vastaavana ajankohtana 2001), josta 789 (782/2001) oli varsinaista pankkihenkilökuntaa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä laskentakauden aikana oli 838 (825/2001). Kauden tapahtumia Aktia avasi 1. helmikuuta palvelupisteen kauppakeskus Jumboon Vantaalle. Palvelupiste on avoinna huomattavasti pitempään kuin tavalliset konttorit ja se on erikoistunut laina- ja sijoitusneuvontaan. Uusi keskeinen yksikkö, Konttorituki, aloitti toimintansa maaliskuun alusta. Konttorituki huolehtii aiemmin konttoreissa suoritetuista tehtävistä, jotka eivät edellytä suoraa asiakaskontaktia. Tavoitteena on ennen kaikkea vapauttaa enemmän aikaa myyntiin. Lisäksi rutiinit hoituvat tehokkaasti ja yhtenäisesti, mikä parantaa palvelua ja vähentää virheriskiä. Yrityspankkiin on ensimmäisen neljänneksen aikana siirretty yritysasiakkaita yksityisasiakaskonttoreista, samalla kun hyvän vastaanoton saanut uusi toimintamalli on otettu käyttöön. Yrityspankki on palkannut uutta henkilökuntaa ja hankkinut uusia toimitiloja palvelun laadun kohottamiseksi ja pankin yhteisten kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Euron käyttöönotto käteisvaluuttana sujui hyvin. Vuodenvaihteen odotettu ruuhka konttoreissa oli ohi muutamassa viikossa, tekniikka toimi moitteettomasti ja uudet eurosetelit ja -kolikot riittivät kattamaan myös tammikuun alun suuren kysynnän. Säästöpankkiliiton ja Pohjola-Yhtymä Oyj:n hallitukset julkistivat 28. helmikuuta 2002 suunnitelmansa aloittaa neuvottelut finanssialan yhteistyöstä. Aktian hallitus päätti kokouksessaan 12. maaliskuuta 2002, ettei yhteistyösuunnitelmaa Pohjola-Suomi -ryhmän kanssa sen silloin ehdotetussa muodossa esitellä hallintoneuvostolle päätettäväksi. Pankin johto jatkaa hallituksen tuella Aktian suunnitelmin edelleen kehittämistä ottaen huomioon omistajien tavoitteet, liiketaloudelliset perusteet ja säästöpankkiryhmän yhteiset edut. Aktia laski 4. huhtikuuta liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelmaansa kuuluvan 10 miljoonan euron debentuurilainan. Merkintäaika on 8.4.-30.8.2002. Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksessa 23. huhtikuuta 2002 vahvistettiin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset. Hallintoneuvostolle, hallitukselle, valtuutetuille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen myönnettiin vastuuvapaus. Osinkona päätettiin jakaa 0,17 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Pankkilainsäädännön 1.1.2002 voimaan astuneiden muutosten johdosta määräykset valtuutetuista (paikallishallitukset, johtoryhmä) kumottiin, hallintoneuvoston tehtäviä koskeva määräys sopeutettiin osakeyhtiölainsäädännön säännöksiin ja aikaisemmin pakolliset määräykset toimipaikkojen hallinnosta ja oikeudesta kuulua toisen yrityksen hallintoon kumottiin. Yhtiökokouksessa kumottiin lisäksi hallituksen varajäseniä koskevat määräykset, vahvistettiin tilintarkastajien lukumäärä vähintään yhdeksi ja enintään kahdeksi ja se, että yhtiökokous voi antaa ohjeita tilintarkastajien vastuunjaosta. Lisäksi päätettiin tietyistä muista vanhentuneiden säännösten päivityksistä ja muutoksista. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi varatuomari Carl-Olaf Homénin, jonka toimiaika päättyi ja jota yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen vuoksi ei voitu valita uudelleen, sijaan valittiin kolmen vuoden toimikaudeksi hallintojohtaja, valtiotieteen lisensiaatti Håkan Mattlin, Helsinki. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi agronomi Eero Oittilan, joka omasta toivomuksestaan luopuu hallintoneuvoston jäsenyydestä, sijaan valittiin varatuomari Kari Kyttälä, Lohja. Hänet valittiin Oittilan yhtiökokoukseen 2003 loppuvan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Säästöpankkien Vakuusrahasto Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja sen varat olivat ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 26,8 miljoonaa euroa. Näkymät vuodelle 2002 Aktian joulukuussa 2001 aloittama laaja kehitys- ja tehostamisohjelma on jo johtanut kasvun vauhdittumiseen ja toiminnan tehostumiseen. Taloudelliset näkymät ovat parantuneet jonkin verran, minkä arvioidaan vaikuttavan myönteisesti vuoden 2002 tuloskehitykseen. Yleisen korkotilanteen ja alenevien marginaalien vuoksi kannattavuuden ei kuitenkaan odoteta saavuttavan vuoden 2001 tasoa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20020506BIT00290/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/06/20020506BIT00290/wkr0002.pdf The Full Report