Hyvä kasvu jatkui markkinatilanteesta huolimatta

Hyvä kasvu jatkui markkinatilanteesta huolimatta Aktia-konsernin kasvu jatkui vuoden 2002 ensimmäisen puoliskon aikana. Luotonanto kotitalouksille oli markkinoiden kasvua nopeampaa. Erityisesti lisääntyi asuntolainojen myynti. Yhteensä uusluotonanto kasvoi kokonaiset 25 prosenttia. Säästämisessä kasvu oli vähäisempää, mutta rahastosäästäjien lukumäärä nousi pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta 15 prosenttia. Korkokehityksestä johtuvaa rahoituskatteen laskua hidasti liiketoiminnan kasvu ja vuoden toisen neljänneksen aikana jo aavistuksen kohonnut korkotaso. Kulut nousivat lähinnä kasvuun ja kehitykseen tehtyjen investointien vuoksi. Luottotappiot sitä vastoin olivat merkityksettömän pienet. Liikevoitto oli 12,4 miljoonaa euroa (-33 %) ja oman pääoman tuotto 10 %. Toiminnan jakaminen kahteen erilliseen liiketoiminta-alueeseen - Yksityisasiakkaat ja Yrityspankki - on lähes loppuun saatettu. Aktian uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen, myynti on alkanut hyvin. Konsernin vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden liikevoitto oli 12,4 miljoonaa euroa (-33 % verrattuna samaan jaksoon 2001) ja oman pääoman tuotto 10 prosenttia. Luottotappioiden nettotulosvaikutus oli edelleen positiivinen (+0,178 M?). Kova hintakilpailu ja alhaiset markkinakorot alensivat rahoituskatetta, mutta laskua lievensi liiketoiminnan kasvu, aavistuksen kohonnut markkinakorkotaso sekä prime-koron nosto toisen neljänneksen aikana. Muut tuotot nousivat, lähinnä palkkiotuottojen kasvun ansiosta, 5 prosenttia (19,3 M?:oon). Kulut yhteensä lisääntyivät yli 7 prosenttia (44,1 M?:oon). Eniten nousivat henkilöstö- ja muut hallintokulut. Tämä johtui lähinnä henkilöstöön ja tekniikkaan tehdyistä investoinneista sekä vastaavana ajanjaksona vuonna 2001 tehdyistä vertailua vaikeuttavista kertaluonteisista palautuksista. Aktian strategian mukaisesti liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Viimeisten 12 kuukauden aikana antolainaus kasvoi yhteensä 15 prosenttia (2 291,6 M?). Katsauskaudella uusluotonanto kasvoi 25 prosenttia ja uudet asuntolainat peräti 36 prosenttia. Säästämisessä kasvua oli 3 prosenttia (2 432 M?). Pääomamarkkinoiden heikosta kehityksestä huolimatta rahastosäästäjien määrä kasvoi 15 prosenttia. Täysetu- ja Etuasiakkaiden määrä lisääntyi 11 prosenttia. - Markkinatilannetta ajatellen olemme melko tyytyväisiä katsauskauden tulokseen, sanoo toimitusjohtaja Erik Anderson. Olemme tavoitteidemme mukaisesti onnistuneet kasvamaan sekä volyymillä että etuasiakasmäärällä mitattuna. Kasvua ja enemmän aikaa asiakkaille Toiminnan jakaminen kahteen erilliseen liiketoiminta-alueeseen - Yksityisasiakkaat ja Yrityspankki - on suunnitelman mukaan johtanut toiminnan parempaan kohdistamiseen ja yhtenäisiin toimintamalleihin, joiden avulla vapautetaan enemmän aikaa asiakkaille ja saavutetaan nopeampi kasvu. Uusien toimintamallien käyttöönotto konsernin tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla merkitsi myös investointeja uuteen henkilöstöön, koulutukseen ja tekniikkaan. Se merkitsi myös laajaa segmentointityötä, joka on johtanut Yrityspankin nykyisen asiakaskannan volyymien kasvuun. Aktian uuden asuntolainan, hypoteekkilainan, lanseeraus toukokuun alussa onnistui hyvin. Tämän asuntolainamuodon mahdollistaman varman ja edullisen varainhankinnan avulla Aktia turvaa antolainauksensa kasvun myös jatkossa. - Myönteistä on, että voimme jo nyt nähdä tuloksia, etenkin kasvun nopeutumista. Suurena haasteena on kuitenkin edelleen paremman tuottavuuden saavuttaminen koko organisaatiossa, sanoo Anderson. Näkymät vuodelle 2002 Aktian kasvustrategian mukaiset toimenpiteet ovat johtaneet suunnitelmanmukaiseen kasvuun, mutta koko vuoden tuloksen ei odoteta saavuttavan vuoden 2001 tasoa. Liite: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2002 Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Tulostiedotteet. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Erik Anderson, puh. 010 247 6210 Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti · Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M?:oon verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin · Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana · Kotitalouksien säästäminen kasvoi 2,3 % 1 864,1 M?:oon* · Palkkiotuotot lisääntyivät 9,3 % 16,3 M?:oon · Rahoituskate laski 7,9 % 37,0 M?:oon · Luottotappiot olivat edelleen merkityksettömän pienet · Liikevoitto pieneni 32,9 % 12,4 M?:oon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin · Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,9 % · Mikael Ingberg nimitettiin toimitusjohtajaksi 15.9.2002 alkaen * yksityisasiakkaiden talletukset ja rahastosäästäminen Aktia- konsernissa Tulos Konsernin vuoden 2002 ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoitto oli 12,4 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto (ROE) 9,9 prosenttia. Liiketoiminnan kasvu jatkui. Antolainaus kotitalouksille ylitti edelleen markkinoiden kasvun ja säästäminen lisääntyi hieman. Rahoituskate kääntyi nousuun vuoden toisen neljänneksen aikana. Verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna muut tuotot kasvoivat, samalla kun kustannukset nousivat. Tuotot Tuotot yhteensä laskivat 3,9 prosenttia 56,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Rahoituskate laski 7,9 prosenttia 37,0 miljoonaan euroon. Lasku johtui lähinnä selvästi edellisvuotista alhaisemmista markkinakoroista mutta sitä lievensi liiketoiminnan kasvu, aavistuksen kohonnut korkotaso sekä prime-koron nosto toisen neljänneksen aikana. Muut tuotot olivat 19,3 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 4,8 prosentin nousua. Nousu johtui lähinnä siitä, että palkkiotuotot kasvoivat suurempien maksuliikennevolyymien ja kasvaneiden vakuutuspalkkioiden seurauksena 9,3 prosenttia. Kulut Kulut yhteensä nousivat 7,4 prosenttia 44,1 miljoonaan euroon Tämä johtui toisaalta tekniikkaan ja henkilöstöön tehdyistä investoinneista, toisaalta vastaavana ajanjaksona vuonna 2001 tehdyistä vertailua vaikeuttavista kertaluonteisista palautuksista. Henkilöstökulut nousivat 1,3 miljoonaa euroa, josta 1,1 miljoonaa euroa selittyy tulokseen perustuvien palkkioerien jaksotuksella ja loppuosa uuden henkilökunnan palkkaamisella konttoriverkostoon. Muut hallintokulut nousivat hieman 12,7 miljoonaan euroon yksityisasiakasorganisaation uudistuksen ja korkeampien liikevolyymien seurauksena. Poistot lisääntyivät suunnitelmien mukaisesti tekniikkaan ja konttoriverkostoon vuonna 2001 tehtyjen investointien vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa 7,8 miljoonaan euroon kasvaneen konttoriverkoston aiheuttamien kohonneiden vuokrakulujen vuoksi. Lainaaminen ja säästäminen Aktian strategian mukaisesti liiketoiminnan kasvu jatkui edelleen. Voimakkainta kasvu oli antolainauksessa, erityisesti asuntolainoissa, kun taas säästämisen kasvu oli vähäisempää. Huolimatta pääomamarkkinoiden epävarmuudesta rahastosäästäjien lukumäärä lisääntyi 14,9 prosenttia. Konsernin antolainaus kasvoi 15,0 prosenttia 2 291,6 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Kotitalouksille myönnetyt luotot nousivat 16,7 prosenttia 1 746,1 miljoonaan euroon. Katsauskaudella uusluotonanto kasvoi 25,0 prosenttia ja uudet asuntolainat jopa 36,4 prosenttia. Näin ollen Aktian markkinaosuus asuntolainakannasta kasvoi 4,6 prosentista (6/2001) 4,9 prosenttiin (6/2002). Säästäminen - asiakkaiden talletukset ja rahasto-osuudet Aktia- konsernissa - lisääntyi 3,0 prosenttia 2 432,1 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoteen. Konsernin ottolainaus kasvoi 2,8 prosenttia 1 884,7 miljoonaan euroon ja rahastosäästäminen 3,8 prosenttia 547,4 miljoonaan euroon. Kotitalouksien säästäminen, ts. talletukset ja rahasto-osuuksien arvo, kasvoi 2,3 prosenttia 1 864,1 miljoonaan euroon. Kotitalouksien ottolainauksen markkinaosuus kehittyi vakaasti ollen 3,5 prosenttia (6/2002), kun taas markkinaosuus kotitalouksien rahastosäästämisestä kasvoi 6,3 prosenttiin (6/2002). Riskienhallinta Luottotappiot ja -riskit Järjestämättömät saatavat nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa 13,3 miljoonaan euroon. Järjestämättömien ja nollakorkoisten lainojen osuus oli kuitenkin vain 0,6 prosenttia koko luottokannasta taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset mukaan lukien. Vuotta aiemmin osuus oli 0,8 prosenttia. Pankin matalan riskin politiikan ansiosta konsernin luottotappiot olivat edelleen marginaalisia. Konserni kirjasi kauden aikana 0,178 miljoonaa euroa luottotappioita ja 0,189 miljoonaa euroa luottotappiopalautuksia. Yhteenlaskettu nettotulosvaikutus oli näin ollen 0,011 miljoonaa euroa positiivinen. Vastaavana ajanjaksona 2001 nettovaikutus oli perintäluottojen myynnin vuoksi yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Korkoriskit Pankki on tehnyt koronvaihtosopimuksia suojautuakseen koronlaskuja vastaan ja vakauttaakseen rahoituskatteen kehityksen. Kauden lopussa koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli 296,2 miljoonaa euroa. Lisäksi pankilla oli korko-optiosopimuksia 170,0 miljoonan euron nimellisarvosta. Vakavaraisuus Konsernin omat varat olivat 30. kesäkuuta 226,3 miljoonaa euroa. Tästä 166,6 miljoonaa euroa oli ensisijaista omaa pääomaa ja 59,7 miljoonaa euroa toissijaista omaa pääomaa. Vakavaraisuusaste oli 13,1 prosenttia ja ensisijaisen oman pääoman osuus 9,6 prosenttia. Aktia laski joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa liikkeeseen 10 miljoonan euron debentuurilainan, jonka pääoma suuren kysynnän vuoksi korotettiin toukokuussa 20 miljoonaan euroon. Merkintäaika jatkuu, ja kauden lopussa lainaa oli merkitty 15,8 miljoonalla eurolla. Saman ohjelman puitteissa pankki laski liikkeeseen osakeindeksidebentuurilainan, jota merkittiin 7,0 miljoonalla eurolla. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli kauden lopussa 925 (872 vastaavana ajankohtana 2001), josta 875 (825/2001) oli varsinaista pankkihenkilökuntaa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä laskentakauden aikana oli 871 (839/2001). Kauden tapahtumia Huhtikuussa toiminto säästö- ja paikallisosuuspankkien asiakkaiden arvo- osuustilien säilytysyhteisönä siirtyi Oy Samlink Ab:sta Aktiaan. Keskittämisellä saavutetaan selkeämpi palvelukonsepti ja varaudutaan tulevaisuuden vaatimuksiin, joiden mukaan arvopaperien selvitys- ja säilytystoiminnan tulee olla samassa organisaatiossa. Arvopaperipalveluiden tukitoimintojen keskittämisellä ja tehostamisella saadaan kustannussäästöjä sekä Aktialle että muille pankeille. Aktian hallintoneuvosto nimitti kokouksessaan 15. toukokuuta Svenska Litteratursällskapet i Finlandin toimitusjohtajan, kamarineuvos Henry Wiklundin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Toimitusjohtaja Erik Anderson ilmoitti samassa kokouksessa, 15. toukokuuta, jäävänsä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta tammikuussa 2003. Aktian hallintoneuvosto nimitti 4. kesäkuuta Ph.D. (Econ.) Mikael Ingbergin Aktia Säästöpankki Oyj:n toimitusjohtajaksi. Ingberg astuu toimeensa toimitusjohtajana 15. syyskuuta. Erik Anderson on hallituksen käytettävissä eläkkeelle jäämiseensä saakka. Toukokuun lopussa aloitettu Aktia Hypoteekkipankin asuntolainojen myynti on päässyt hyvään vauhtiin. Aktia nosti prime-korkoaan 3,50 prosentista 3,75 prosenttiin 10. kesäkuuta. Säästöpankkien Vakuusrahasto Aktia ja kaikki muut säästöpankit kuuluvat säästöpankkien vapaaehtoiseen vakuusrahastoon. Rahaston tehtävänä on säästöpankkien vakaan toiminnan turvaaminen. Rahaston säännösten mukaan säästöpankit eivät ole yhteisvastuussa toistensa veloista tai sitoumuksista. Rahasto on velaton, ja sen varat olivat ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 26,8 miljoonaa euroa. Näkymät vuodelle 2002 Aktian kasvustrategian mukaiset toimenpiteet ovat johtaneet suunnitelmanmukaiseen kasvuun, mutta koko vuoden tuloksen ei odoteta saavuttavan vuoden 2001 tasoa. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00150/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00150/wkr0002.pdf The Full Report

Tilaa