Aktia-konsernin osavuosikatsauksien 1.1.2012–30.6.2013 ja tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2012 vertailuluvut


Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
1.11.2013 klo 11.00

 

Aktia-konsernin osavuosikatsauksien 1.1.2012–30.6.2013 ja tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2012 vertailuluvut

Aktia-konsernin aiempi emoyhtiö Aktia Oyj sulautui 1.7.2013 kokonaan omistamaansa tytäryhtiöön Aktia Pankki Oyj:hin. Sulautumisen jälkeen konsernin emoyhtiö on Aktia Pankki Oyj. Sulautuminen on osa Aktia-konsernin Toimintaohjelma 2015:tä, jonka tarkoituksena on pelkistää Aktia-konsernin rakennetta ja parantaa kustannustehokkuutta hallinnossa, prosesseissa ja yhteisissä toiminnoissa.

Sulautumisen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan

Koska sulautuminen tapahtui konsernin sisällä ja Aktia Oyj omisti 100 prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista, sulautumisella ei ollut suoraa tulosvaikutusta Aktia-konserniin. Se ei myöskään vaikuttanut Aktia-konsernin taseen loppusummaan tai omaan pääomaan.

Uuden konsernirakenteen, jossa Aktia Pankki Oyj on myös konsernin vakuutustoiminnan emoyhtiö, vaikutus pankkitoiminnan vakavaraisuusasteeseen oli -0,9 prosenttiyksikköä ja ensisijaisten omien varojen suhteeseen -0,4 prosenttiyksikköä 1.7.2013.

Aktia Pankki Oyj -konsernin vertailutiedot

Konsernin aiemman emoyhtiön sulautuminen ei aiheuttanut olennaisia muutoksia Aktia-konsernin taloudelliseen asemaan tai operatiiviseen toimintaan. Aktia Pankki Oyj -konsernin vertailutiedot on laadittu siten, että nykyisen konsernin, jossa Aktia Pankki Oyj on emoyhtiö, tulostietoja verrataan samoihin ja täysin vertailtaviin tulostietoihin, jotka on aikaisempina kausina julkaistu Aktia Oyj:n ollessa konsernin emoyhtiö. Aktia Pankki Oyj:n Osavuosikatsauksesta 1-9/2013 lähtien vertailutiedot on laadittu samalla periaatteella. Vertailutiedot eroavat aiemmin Aktia Pankki Oyj:n raportoimista tiedoista, koska Aktia Pankki Oyj ei ole aikaisempina kausina ollut konsernin emoyhtiö.

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2013 julkaistaan 7.11.2013.

Alla olevissa taulukoissa esitetään vertailutiedot Aktia Pankki Oyj -konsernin tuloslaskelmasta, tunnusluvuista ja taseesta aikaisemmilta kausilta.

Aktia Pankki -konsernin tuloslaskelma            
             
(milj. euroa) 1-3/2012 1-6/2012 1-9/2012 1-12/2012 1-3/2013 1-6/2013
Jatkuvat toiminnot            
Korkokate 29,6 59,3 88,0 117,3 30,1 58,4
Osingot 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
   Palkkiotuotot 19,6 40,6 60,7 80,8 21,0 44,1
   Palkkiokulut -3,9 -7,6 -11,3 -15,5 -4,1 -8,6
Palkkiotuotot netto 15,7 32,9 49,4 65,3 16,9 35,5
Henkivakuutusnetto 6,2 13,5 19,0 27,3 7,6 13,1
Rahoitusvarojen ja -velkojen nettotuotot 0,3 0,5 -0,2 2,9 2,2 4,1
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,4
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 2,6 3,2 4,7 0,8 1,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 53,2 109,0 159,5 217,9 57,5 113,2
             
Henkilöstökulut -18,6 -37,7 -55,3 -75,4 -19,2 -38,0
IT-kulut -6,4 -12,9 -18,8 -31,4 -5,9 -14,0
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -1,8 -3,5 -5,2 -7,2 -1,7 -3,4
Liiketoiminnan muut kulut -9,9 -20,1 -28,8 -40,3 -10,7 -21,3
Liiketoiminnan kulut yhteensä -36,7 -74,2 -108,2 -154,2 -37,5 -76,8
             
Arvonalentumistappiot muista rahoitusvaroista - - -1,8 -1,8 - -
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -1,9 -2,8 -4,6 -6,4 -1,1 -1,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,3 0,2 0,8 0,5 0,6 -0,3
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 14,3 32,2 45,6 56,0 19,5 34,6
Verot jatkuvista toiminnoista -4,1 -8,2 -11,7 -15,8 -4,7 -8,8
Kauden voitto jatkuvista toiminnoista 10,2 24,0 33,9 40,3 14,8 25,8
             
Lopetetut toiminnot            
Kauden voitto lopetetuista toiminnoista 9,3 9,8 9,8 9,8 - -
Kauden voitto 19,6 33,8 43,7 50,0 14,8 25,8
             
Josta:            
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 19,3 33,3 43,1 49,2 14,8 25,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,5 0,6 0,8 0,0 0,2
Yhteensä 19,6 33,8 43,7 50,0 14,8 25,8
             
Aktia Pankki -konsernin laaja tuloslaskelma            
             
(milj. euroa) 1-3/2012 1-6/2012 1-9/2012 1-12/2012 1-3/2013 1-6/2013
Jatkuvat toiminnot            
Kauden voitto jatkuvista toiminnoista 10,2 24,0 33,9 40,3 14,8 25,8
Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:            
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon 41,9 47,5 95,4 94,6 -3,3 -21,7
Eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon - - 0,0 0,2 0,8 1,5
Kassavirtasuojausten arvostuksen muutos käypään arvoon -3,0 -4,3 -6,5 -3,3 -2,9 -5,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan 5,3 5,2 5,2 16,1 -1,5 -3,6
Kassavirtasuojausten kirjaus tuloslaskelmaan - - - -5,8 - -
Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan 44,3 48,5 94,1 101,8 -7,0 -29,7
Osakeperusteiset palkkiot - - - -0,6 - -
Laaja tulos eristä, joita ei voida siirtää tuloslaskelmaan - - - -0,6 - -
Kauden laajan tuloslaskelman tulos jatkuvista toiminnoista 54,5 72,5 128,0 141,5 7,7 -3,9
             
Lopetetut toiminnot            
Kauden voitto lopetetuista toiminnoista 9,3 9,8 9,8 9,8 - -
Muut laajan tuloslaskelman erät verojen jälkeen:            
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostuksen muutos käypään arvoon 1,8 1,8 1,8 1,8 - -
Myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaus tuloslaskelmaan -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 - -
Laaja tulos eristä, jotka voidaan siirtää tuloslaskelmaan -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 - -
Kauden laajan tuloslaskelman tulos lopetetuista toiminnoista 4,9 5,3 5,3 5,3 - -
             
Kauden laajan tuloslaskelman tulos 59,4 77,8 133,3 146,8 7,7 -3,9
             
Laajan tuloslaskelman tulos josta:            
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien osuus 58,8 77,5 132,1 145,6 7,4 -4,7
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,5 0,4 1,2 1,2 0,3 0,8
Yhteensä 59,4 77,8 133,3 146,8 7,7 -3,9
             
Tunnusluvut            
             
(milj. euroa) 1-3/2012 1-6/2012 1-9/2012 1-12/2012 1-3/2013 1-6/2013
             
Osakekohtainen tulos (EPS), jatkuvat toiminnot, euroa 0,15 0,35 0,50 0,59 0,22 0,38
Osakekohtainen tulos (EPS), lopetetut toiminnot, euroa 0,14 0,15 0,15 0,15 - -
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,29 0,50 0,65 0,74 0,22 0,38
Oma pääoma / osake (NAV), euroa   1) 7,89 7,88 8,70 8,91 9,02 8,34
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,1 12,2 10,0 8,5 8,9 8,1
Laaja osakekohtainen tulos, euroa 0,88 1,16 1,99 2,19 0,11 -0,07
Vakavaraisuusaste (rahoitus- ja vakuutusryhmittymä), %   1) 184,9 190,5 203,4 205,1 203,5 202,9
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj. kpl   2) 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,6
Osakkeiden määrä kauden lopussa, milj. kpl   1) 66,5 66,5 66,5 66,5 66,6 66,6
Henkilöstön määrä (kokopäiväresurssit),  keskimäärin vuoden alusta   1) 1 148 1 089 1 056 1 044 1 013 1 010
Konsernivarat   1) *) 2 813,8 2 443,3 2 817,0 2 955,0 2 814,9 3 379,7
             
Pankkitoiminta (ml. Yksityispankki)            
Kulu/tuotto-suhde 0,68 0,69 0,69 0,74 0,67 0,68
Ottolainaus yleisöltä   1) 3 689,4 3 714,4 3 651,4 3 631,5 3 631,8 3 807,2
Antolainaus yleisölle   1) 7 183,8 7 217,8 7 251,6 7 201,6 7 132,6 6 984,9
Vakavaraisuusaste, %   1) 18,1 18,9 19,9 20,2 20,0 20,3
Ensisijaisten omien varojen suhde, %   1) 11,3 11,7 11,8 11,8 11,7 12,1
Riskipainotetut sitoumukset   1) 3 767,3 3 742,0 3 727,9 3 611,2 3 683,7 3 625,3
             
Varainhoito & Henkivakuutus            
Asiakasvarat   1)  **) 5 409,8 5 256,9 5 569,0 5 877,4 6 214,0 5 901,7
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 30,0 49,7 71,6 111,2 46,1 83,5
Liikekustannussuhde, %   2) 93,4 94,4 93,1 90,8 95,6 95,0
Toimintapääoma   1) 131,6 141,1 160,5 158,6 157,3 147,5
Vakavaraisuusaste, %   2) 22,8 24,7 27,9 27,4 27,2 25,3
Sijoitukset käyvin arvoin   1) 960,6 950,3 987,9 1 020,7 1 034,2 1 050,1
Vastuuvelka korkosidonnaisille vakuutuksille   1) 532,3 523,2 517,5 519,9 517,0 512,2
Vastuuvelka rahastovakuutuksille   1) 317,8 315,1 337,7 358,5 400,5 410,3
             
1) Kauden lopussa            
2) Kumulatiivinen vuoden alusta            
             
*) Konsernivarat = pankkikonsernin likviditeettisalkku sekä henkivakuutusyhtiön sijoitussalkku      
**) Asiakasvarat = hallinnoitavat ja välitettävät rahastot sekä Aktia Rahastoyhtiön, Aktia Investin, Aktia Asset Managementin, Aktia Pankin yksityispankin sekä Aktia Henkivakuutuksen hallinnoimat varat
             
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat luettavissa Aktia Oyj:n vuosikertomuksesta 2012, s. 18.        
             

 

Aktia Pankki -konsernin tase            
             
(milj. euroa) 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013
Varat            
Käteiset varat 220,4 70,8 236,6 587,6 295,1 448,5
Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 0,7 1,3 0,5 0,1 0,0 0,0
   Korkosijoitukset 2 588,7 2 360,0 2 558,3 2 011,7 2 158,2 2 549,3
   Osakkeet ja osuudet 87,8 88,6 97,1 95,0 98,8 98,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 676,5 2 448,6 2 655,4 2 106,7 2 257,0 2 647,6
Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 19,3 15,8 10,1 350,0 362,5 355,7
Johdannaissopimukset 309,3 350,1 395,7 302,2 270,8 210,5
      Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 131,0 551,5 167,8 158,7 129,0 109,6
      Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 183,8 7 217,8 7 251,6 7 201,6 7 132,6 6 984,9
Lainat ja muut saamiset 7 314,8 7 769,3 7 419,4 7 360,2 7 261,6 7 094,5
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset 318,3 316,4 338,0 360,9 401,1 412,7
Sijoitukset osakkuusyrityksiin 20,4 21,3 21,1 21,1 21,2 18,4
Aineettomat hyödykkeet 14,0 14,5 14,3 14,2 14,5 15,0
Sijoituskiinteistöt 18,6 28,3 27,8 28,3 28,3 51,0
Muut aineelliset hyödykkeet 6,7 6,5 6,0 5,7 5,4 5,3
      Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 85,4 74,0 81,2 75,0 70,8 70,5
      Muut varat 45,4 104,3 7,5 3,3 124,9 4,4
Muut varat yhteensä 130,8 178,3 88,7 78,3 195,7 74,9
      Tuloverosaamiset 3,4 4,0 3,8 0,1 0,9 2,0
      Laskennalliset verosaamiset 2,2 1,2 0,9 23,5 22,3 21,8
Verosaamiset 5,6 5,1 4,6 23,6 23,1 23,8
Myytävissä olevat varat 2,2 2,1 2,0 1,5 1,4 1,2
Varat yhteensä 11 057,6 11 228,4 11 220,3 11 240,2 11 137,7 11 359,2
             
Velat            
      Velat luottolaitoksille 977,0 1 075,5 1 097,3 1 057,6 983,5 1 051,5
      Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 689,4 3 714,4 3 651,4 3 631,5 3 631,8 3 807,2
Talletukset 4 666,4 4 789,9 4 748,7 4 689,0 4 615,2 4 858,7
Johdannaissopimukset 157,6 174,3 188,0 186,4 161,6 145,4
      Liikkeeseen lasketut velkakirjat 3 889,0 3 930,5 3 871,3 3 878,9 3 888,1 4 065,9
      Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 251,6 263,6 265,4 268,2 274,2 269,7
      Muut velat luottolaitoksilta 360,2 311,3 260,1 290,9 250,8 141,5
      Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 65,1 108,1 162,8 146,7 128,7 51,1
Muut velat yhteensä 4 565,9 4 613,5 4 559,5 4 584,7 4 541,8 4 528,2
      Korkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 532,3 523,2 517,5 519,9 517,0 512,2
      Rahastovakuutusten vastuuvelka 317,8 315,1 337,7 358,5 400,5 410,3
Vakuutustekninen vastuuvelka 850,2 838,3 855,1 878,5 917,4 922,5
      Siirtovelat ja saadut ennakot 118,9 98,0 100,6 93,1 100,5 73,2
      Muut velat 66,2 77,5 59,2 55,2 39,8 142,7
Muut velat yhteensä 185,1 175,5 159,9 148,3 140,4 215,8
Varaukset - - - 6,9 6,9 6,9
      Tuloverovelat 3,4 1,5 2,7 23,3 24,1 1,0
      Laskennalliset verovelat 45,6 47,3 62,4 65,5 64,8 60,5
Verovelat 49,0 48,8 65,1 88,8 88,9 61,5
Myytävinä oleviin varojen liittyvät velat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Velat yhteensä 10 474,3 10 640,5 10 576,5 10 582,8 10 472,4 10 739,1
             
Oma pääoma            
Sidottu oma pääoma 162,8 167,4 212,3 220,2 212,9 190,0
Vapaa oma pääoma 362,2 356,5 366,6 372,4 387,4 365,1
      Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 525,0 523,9 578,9 592,6 600,2 555,1
      Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta 58,3 64,0 64,8 64,8 65,1 64,9
Oma pääoma 583,3 587,8 643,7 657,4 665,4 620,0
Velat ja oma pääoma yhteensä 11 057,6 11 228,4 11 220,3 11 240,2 11 137,7 11 359,2

 

AKTIA PANKKI OYJ

Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505
Sijoittajasuhteet, Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, ir@aktia.fi

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.aktia.fi

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta konttoreissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta osoitteessa www.aktia.fi.

Tilaa