Aktia osavuosikatsaus tammikuu - kesäkuu 2008


            
Aktia Säästöpankki Oyj Pörssitiedote 21.8.2008 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Aktian ensimmäisen puolivuotiskauden operatiivinen tulos pysyi
hyvällä tasolla

Kausi lyhyesti

* Vertailukelpoinen operatiivinen tulos parani haastavasta
 markkinatilanteesta huolimatta.
* Korkokate nousi 16,8 prosenttia 49,1 (42,0) miljoonaan euroon.
* Maksuvalmius on hyvä ja vakavaraisuus tyydyttävä käyvän arvon
 rahaston laskusta huolimatta.
* Markkinaosuudet kasvoivat kaikissa segmenteissä.
* Uusi konsernirakenne ja sulautumissuunnitelma Veritas
 Vahinkovakuutuksen kanssa hyväksyttiin.
* Vuoden tulosnäkymät pysyivät muuttumattomina.

Toimitusjohtajan kommentti"Ensimmäisen puolivuotiskauden operatiivinen tulos pysyi hyvällä
tasolla, ja vahvistimme markkina-asemaamme entisestään. Finanssitalo
Aktia alkaa hahmottua, ja voimme keskittyä palvelemaan asiakkaitamme
yhä paremmin ja monipuolisemmin. Työ yhtenäisen tavaramerkin
rakentamiseksi ja Internetpalvelujen parantamiseksi on aloitettu.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus vaikuttaa myös Aktiaan.
Jälkimarkkinoiden heikko likviditeetti ja sijoittajien kohonneet
tuottovaatimukset yhdessä korkojen nousun kanssa ovat johtaneet
konsernin maksuvalmiuspuskurina olevien rahoitusvarojen arvon
alentumiseen. Sama koskee henkivakuutusyhtiön sijoituksia. Tämä ei
vaikuta suoraan liiketoiminnan tulokseen mutta rasittaa omaa pääomaa.
Maksuvalmiutemme on hyvä ja vakavaraisuutemme edelleen tyydyttävä.
Kireä kilpailu ja epävarmuus pysyvät jatkossakin haasteellisina
kaikille rahoitusmarkkinoiden toimijoille, ja ne asettavat suuria
vaatimuksia kustannustehokkuudelle ja riskienhallinnalle", toteaa
Aktia-konsernin toimitusjohtaja Jussi Laitinen.


Tunnusluvut tilikauden lopussa


                     1-6 2008 1-6 2007 Vuosi 2007

Osakekohtainen tulos, euroa       0,37   0,58   0,87

Oma pääoma/osake, euroa         4,55   5,43   5,39

Oman pääoman tuotto (ROE), %       14,6   23,8   17,9

Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)    0,69   0,67   0,67

Henkivakuutustoiminnan
liikekustannussuhde           104,1  111,3  110,0


Rahastopääoma, milj. euroa        1 858  2 027  2 013

Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa    3 069  2 640  2 801

Antolainaus yleisölle, milj. euroa    5 082  4 200  4 574

Riskipainotetut sitoumukset, milj. euroa 3 229  2 579  2 875


Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)  12,8   18,2   15,4

Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)             10,1   12,4   10,9

Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutustoiminta)         12,5   22,0   18,1

Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)  115,1  156,9  138,6


Henkivakuutustoiminta:

- sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa 921,8  971,7  965,6

- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa   655,8  640,3  654,3

- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa         191,7  195,9  200,5


Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, euroa      0,37   0,35   0,67

Oman pääoman tuotto (ROE) pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, %        14,6   14,3   13,8

Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo ja ml. käyvän
arvon rahasto, euroa           -0,54  0,40   0,39


Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj.
kpl *)                 60,2   59,8   59,8

Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,
milj. kpl                60,2   60,1   60,2

Henkilöstö (kokopäiväresurssit),
keskimäärin               972   921   940


*) Osakkeiden emissio-oikaistu lukumäärä
Tulos
Konsernin vuoden ensimmäisen puoliskon liikevoitto oli 29,9 (42,3)
miljoonaa euroa. Vuonna 2007 jakson liikevoittoon sisältyi 14,0
miljoonan euron tuloutettu negatiivinen liikearvo Veritas
Henkivakuutuksen ostosta. Negatiivinen liikearvo pois lukien
liikevoitto kasvoi 1,6 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2007.
Konsernin vuoden toisen neljänneksen liikevoitto oli 15,6 (17,6)
miljoonaa euroa.
Konttoritoiminta-segmentin liikevoitto heikentyi marginaalieroosion,
uusiin konttoreihin liittyvien kustannusten ja palveluvalikoiman
laajentamisen vuoksi. Liikepankki & treasuryn liikevoitto parani
luottokannan kasvun ja hyvän likviditeettiaseman hyödyntämisen
ansiosta. Sijoitusmarkkinoiden tila vaikutti negatiivisesti
Varainhoidon tulokseen, ja segmentin liikevoitto pieneni
markkinaosuuden kasvusta huolimatta. Henkivakuutustoiminnan vaikutus
konsernin liikevoittoon oli jonkin verran huonompi kuin vuotta
aiemmin.
Osakkuusyhtiöiden -0,1 (0,2) miljoonan euron tulos oli jonkin verran
huonompi kuin vuonna 2007.
Tilikauden voitto oli 22,2 (34,9) miljoonaa euroa.

Tuotot
Konsernin tuotot yhteensä kasvoivat ensimmäisen puolivuotiskauden
aikana 6,3 prosenttia 143,9 (135,3) miljoonaan euroon. Suurin
yksittäinen tuottojen kasvuun vaikuttanut tekijä verrattuna
vastaavaan jaksoon vuonna 2007 oli parantunut korkokate.
Toisella vuosineljänneksellä konsernin tuotot yhteensä olivat 72,9
(70,4) miljoonaa euroa.
Korkokate parani 49,1 (42,0) miljoonaan euroon. Ottolainauksen kasvu
ja nouseva korkotaso vaikuttivat myönteisesti korkokatteen
kehitykseen. Varsinkin yksityisasiakkaiden antolainauksen entisestään
pienentyneet keskimääräiset asiakasmarginaalit voitiin suurimmaksi
osaksi kompensoida volyymin kasvulla. Korkoriskin rajoittamiseksi
toteutetut johdannaissopimukset rasittivat korkokatetta -2,7 (-1,8)
miljoonalla eurolla katsauskaudella.
Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 22,4 (23,8) miljoonaa euroa.
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatavat
palkkiotuotot pienenivät haastavan markkinatilanteen vuoksi 12,3
(14,8) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot nousivat
5,4 (4,9) miljoonaan euroon. Kiinteistönvälityspalkkiot kasvoivat 4,2
(3,6) miljoonaan euroon. Paikallispankkien välittämistä
hypoteekkilainoista maksetut palkkiot nostivat luottokannan kasvun
myötä palkkiokulut 1,5 (0,6) miljoonaan euroon.
Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 62,6 (64,7) miljoonaa euroa.
Vakuutusmaksutuotot nousivat 48,2 (46,9) miljoonaan euroon, ja
laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten sijoitustoiminnan
nettotuotot laskivat 14,5 (17,8) miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan
nettotuottoja rasittaa 2,0 miljoonan euron yksittäisen
korkosijoituksen tuloutettu arvonalentuminen.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 9,7 (4,8) miljoonaa euroa.
4,9 miljoonan euron parannuksesta 3,7 miljoonaa euroa tulee
pankkitoiminnan kiinteistöomistuksen realisoinneista ensimmäisen
puolivuotiskauden aikana. Toteutuneet myyntivoitot olivat 2,5
miljoonaa euroa,

Kulut
Konsernin kulut yhteensä kasvoivat ensimmäisen puolivuotiskauden
aikana 23,0 prosenttia 114,6 (93,2) miljoonaan euroon. Viime vuoden
kulutasoa laski 14,0 miljoonan euron negatiivinen liikearvo.
Tuloutetun negatiivisen liikearvon vaikutus pois lukien kulujen kasvu
oli viime vuonna 7,0 prosenttia.
Toisella vuosineljänneksellä konsernin kulut yhteensä nousivat 58,2
(53,0) miljoonaan euroon.
Kulut nousivat lähinnä Konttoritoiminta-segmentissä. Panostukset
uusiin konttoreihin, Aktia Kortti & Rahoituksen palvelun
laajentamiseen sekä uusiin kiinteistönvälitysyksiköihin nostivat sekä
henkilöstökuluja että muita hallintokuluja. Myös uuteen
konsernirakenteeseen ja sulautumiseen Veritas Vahinkovakuutuksen
kanssa sekä Liikepankki & treasuryyn ja Varainhoitoon tehdyt
panostukset aiheuttivat kustannustason nousun edellisvuoteen
verrattuna. Henkivakuutus onnistui pienentämään henkilöstö- ja
hallintokulujaan verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2007.
Henkilöstökulut olivat 32,7 (28,4) miljoonaa euroa. Muut
hallintokulut olivat 19,5 (17,7) miljoonaa euroa. Kulujen 1,8
miljoonan euron nousu jakautuu tasaisesti kuluerien koulutus- ja
rekrytointikulut, markkinointikulut ja IT-kulut kesken.
Henkivakuutustoiminnan vakuutuskorvaukset olivat 37,7 (33,5)
miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten
vastuuvelka kasvoi 1,5 (6,6) miljoonaa euroa. Sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka kasvoi nettomääräisesti 12,4 (12,2) miljoonaa
euroa.
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
olivat 2,8 (2,6) miljoonaa euroa. Tästä Veritas Henkivakuutuksen
oston yhteydessä syntyneet asiakaskohtaisiin aineettomiin
hyödykkeisiin liittyvät poistot olivat vuoden ensimmäisellä
puoliskolla 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
Konsernin taseen loppusumma kasvoi vuodenvaihteesta 10,4 prosenttia
8 783 (31.12.2007; 7 952) miljoonaan euroon jakson lopussa. Taseen
saatavien nousu aiheutui lähinnä luottokannan ja myytävissä olevan
rahoitusomaisuuden kasvusta. Sekä yleisön että paikallispankkien
tekemät talletukset kasvoivat.
Konsernin antolainaus oli jakson lopussa 5 082 (31.12.2007; 4 574)
miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 509 miljoonaa euroa (+11,1 %).
Asuntolainakanta oli 3 588 (31.12.2007; 3 280) miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainasalkku oli 1 872 (31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa,
jossa oli 16,0 prosenttia kasvua vuodenvaihteesta. Hypoteekkilainojen
259 miljoonan euron kasvusta 138 miljoonaa euroa on muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.
Antolainaus yrityksille kasvoi uuden yritysasiakasstrategian
mukaisesti 715 (31.12.2007; 553) miljoonaan euroon.
Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät vuoden
ensimmäisellä puoliskolla 2 467 (31.12.2007; 2 072) miljoonaan
euroon. Näitä varoja, jotka koostuvat pääasiassa pankkitoiminnan
likviditeettivarannosta, voidaan käyttää vakuutena niin sanotuissa
reposopimuksissa.
Yleisön ja julkisyhteisöjen talletukset lisääntyivät yhteensä 3 069
(2 801) miljoonaan euroon. Talletusten kasvu vahvisti Aktian
likviditeettiasemaa epävakaassa markkinatilanteessa.
Aktian liikkeeseen laskemia sijoitustodistuksia oli jakson lopussa
449 miljoonaa euroa. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kasvua oli
66 miljoonaa euroa. Lisäksi Aktia laski liikkeeseen uusia debentuuri-
ja indeksilainoja yhteensä 49 miljoonaa euroa.
Henkivakuutuksen vastuuvelka laski 848 (31.2.2007; 855) miljoonaan
euroon.
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 165
miljoonaa euroa 795 (31.2.2007; 630) miljoonaan euroon. Lisäys johtuu
lähinnä käyttämättömistä rahoituslimiiteistä (+110 milj. euroa) ja
muista luottolupauksista (+43 milj. euroa).


Konsernin oma pääoma ja käyvän
arvon rahasto
Konsernin oma pääoma oli jakson lopussa 288 (31.12.2007; 339)
miljoonaa euroa.
Konsernin käyvän arvon rahasto oli 72,8 miljoonaa euroa negatiivinen,
kun se vuodenvaihteessa oli 18,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Arvon
muutos rasittaa omaa pääomaa ja koostuu realisoimattomista
tappioista, joita ei pidetä pysyvinä ja jotka johtuvat lähinnä
kolmesta tekijästä:
* henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun varojen hinnan kehitys
* heikon yleisen jälkimarkkinatilanteen ja sijoittajien korkeampien
 tuottovaatimusten aiheuttama rahoitusvarojen hintojen lasku
* kohonnut korkotaso, joka on laskenut Aktian rakenteellisen
 korkoriskin rajoittamiseksi tekemien kiinteäkorkoisten sijoitusten
 arvoa.

Käyvän arvon rahaston erittely


                              Muutos 1-6
(milj. euroa)             30.6.2008 31.12 2007 2008

Pankkitoiminta, osakkeet ja osuudet  +2,4   +5,7    -3,3

Pankkitoiminta, suorat korolliset
arvopaperit              -38,5   -17,4   -21,1

Vakuutustoiminta, osakkeet ja osuudet -13,3   +3,3    -16,6

Vakuutustoiminta, suorat korolliset
arvopaperit              -20,7   -8,7    -12,0

Rahavirran suojaus          -2,7   -0,9    -1,8

Käyvän arvon rahasto yhteensä     -72,8   -18,0   -54,8
Vakavaraisuus
Pankkitoiminnan vakavaraisuus 30.6.2008 esitetään luottoriskien
osalta standardimenetelmän ja operatiivisten riskien osalta
perusmenetelmän mukaisesti. Markkinariskeille ei pienen
kaupankäyntivaraston ja pienten valuuttapositioiden vuoksi ole
laskettu pääomavaadetta. Kesäkuun lopussa omat varat olivat 412
miljoonaa euroa, josta 327 miljoonaa euroa oli ensisijaisia omia
varoja. Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyy katsauskauden voitto
vähennettynä viime vuoden osinkotasoa vastaavalla katsauskauden
laskennallisella osingolla.
Vakavaraisuus laski puolivuotiskauden lopussa 12,8 prosenttiin, kun
se vuotta aiemmin oli 18,2 prosenttia ja vuodenvaihteessa 15,4
prosenttia säilyen edelleen hyvällä tasolla. Ensisijaisten omien
varojen suhde oli 10,1 prosenttia verrattuna 10,9 prosenttiin
vuodenvaihteessa. Vakavaraisuuden lasku jakson aikana johtui lähinnä
käyvän arvon rahaston negatiivisesta kehityksestä (n. 70 %)
sekä luottokannan kasvusta.
Omia varoja laskettaessa henkivakuutustoiminnan vähimmäispääomavaade
on vähennetty 31.3.2008 alkaen, kun sijoituksen kirjanpitoarvon ja
vähimmäispääomavaateen välinen ero on kirjattu riskipainotettuihin
sitoumuksiin.
Henkivakuutustoiminnan vakavaraisuus laski 12,5 prosenttiin
vastuuvelasta verrattuna 18,1 prosenttiin vuodenvaihteessa.
Negatiivinen muutos johtuu sijoitus- ja korkomarkkinoiden haastavasta
tilanteesta.
Konsolidointimenetelmällä 30.6.2008 laskettu finanssi- ja
vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 115,1 prosenttia verrattuna 138,6
prosenttiin vuodenvaihteessa.

Luottotappiot
Luotto- ja takaussaatavien yksilölliset arvonalentumiset olivat
vuoden ensimmäisellä puoliskolla vajaat -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa.
Yli 90 prosenttia arvonalentumisista koskee yksityisasiakkaita.
Aikaisempina vuosina kirjattujen tappioiden palautukset olivat 0,3
(0,3) miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus jakson tulokseen oli
vähäinen.

Luottoluokitus
Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen
Aktialle antama lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus pysyi
parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitus
A1 ja taloudellisen vahvuuden arvio C pysyivät niin ikään
entisellään.
Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemat
pitkäaikaiset kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat ovat
saaneet Moody's Investors Serviceltä korkeimman
Aaa-luottoluokituksen.

Segmenttikatsaus
Aktian pääasiallinen liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin. Ne
ovat Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury, Varainhoito ja
Henkivakuutus. Segmenttiin Muut kuuluvat lähinnä hallinnolliset
toiminnot, konsernin kiinteistöomistus ja oman pääoman tuotto.

Konttoritoiminta
Konttoritoiminnan liikevoitto oli 6,0 (10,3) miljoonaa euroa.
Konttoritoiminnan asiakasmäärä lisääntyi noin 8 000:lla ensimmäisellä
puolivuotiskaudella, mikä on merkittävä lisäys edellisvuoteen.
Liiketoiminnan tuotot olivat 48,7 (46,6) miljoonaa euroa. Koska
antolainauksen korkomarginaali on kaventunut edelleen, korkokate on
jäänyt viime vuoden tasolle liiketoiminnan suhteellisen vahvasta
kehityksestä ja luottokannan kasvusta huolimatta. Aktian
markkinaosuus asuntolainoista on kasvanut vuoden vaihteen 4,09
prosentista 4,14 prosenttiin ja ottolainauksen markkinaosuus 2,95
prosentista 3,03 prosenttiin.
Maksuliikkeen ja kiinteistönvälityksen palkkiotuotot kasvoivat.
Konttoritoiminnan korkokate on viitekorkoneutraali, eli korkotason
nousu ei vaikuta korkokatteeseen. Sisäisenä korkona käytetään 3,5
prosentin korkoa.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 42,7 (36,2) miljoonaan euroon johtuen
konttoriverkkoon ja kiinteistönvälitykseen erityisesti uusilla
paikkakunnilla tehdyistä panostuksista sekä liiketoiminnan
kehittämiseen tehdyistä järjestelmäinvestoinneista. Näihin kuului mm.
uuden Aktia X-press -kulutusluoton lanseeraus.
Hypoteekkilainojen välitys kasvoi jakson aikana. Muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat
pois lukien Aktian antolainaus kotitalouksille lisääntyi
ensimmäisellä puolivuotiskaudella 6,3 prosenttia 3 241 (31.12.2007;
3 048) miljoonaan euroon. Aktian konttoreiden välittämät
hypoteekkilainat olivat 994 (31.12.2007; 873) miljoonaa euroa.
Osake- ja yhdistelmärahastoista jakson aikana poistuneet varat
kompensoitiin vaihtoehtoisten säästämisen muotojen, kuten
määräaikaisten talletusten ja henkivakuutusten, kasvuna.
Kotitalouksien säästäminen yhteensä oli 3 098 (31.12.2007; 3 152)
miljoonaa euroa, josta kotitalouksien talletukset olivat 2 374
(31.12.2007; 2 156) miljoonaa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt
724 (31.12.2007; 997) miljoonaa euroa.
Kiinteistönvälityksen liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia 4,1
miljoonaan euroon. Toiminnan kannattavuus oli viime vuoden tasolla.
Internet-pankkisopimusten määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä
puoliskolla 4,9 prosenttia 101 200:aan.

Liikepankki & treasury
Liikepankki & treasuryn liikevoitto oli 13,0 (4,1) miljoonaa euroa.
Segmentin kaikkien yksiköiden liikevoitto parani.
Liikepankissa erityisesti Rakennus ja Kiinteistö- sekä Omistusrakenne
ja yritysjärjestelyt -tiimit ylsivät kannattavaan kasvuun.
Ansainnasta yhä suuremman osan tuovat laajaa palveluvalikoimaa
käyttävät täysasiakkaat. Aktia Yritysrahoituksen kasvu perustuu
Aktian ja paikallispankkien asiakkaiden palveluun. Vuoden 2007
lopusta Liikepankissa on rahoitusmarkkinoiden tila huomioiden
noudatettu jonkin verran aikaisempaa tiukempaa luottopolitiikkaa.
Ensimmäiset SEPA-palvelut (yhteinen euromaksualue) otettiin käyttöön
jakson aikana. Selvityspalvelujen kehittämistä koskeva yhteistyö
paikallisosuuspankkien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatkui,
ja päätettiin perustaa yhteinen maksukeskus ACH Finland Oyj. Sen on
tarkoitus aloittaa toimintansa kuluvan vuoden lopussa. Yhtiön
tavoitteena on varmistaa kilpailukykyinen maksuliikkeen selvitys- ja
katteensiirtopalvelu SEPA-alueella.
Treasuryn korkokate parani, joskin jakson tulosta rasittivat pankin
korkoriskinhallintaan kuuluvien johdannaissopimusten -2,7 (-1,8)
miljoonan euron kustannukset. Hyvä likviditeettiasema mahdollisti
jälleenrahoituksen edullisin ehdoin.
Euroopan investointipankki (EIB) myönsi Aktialle 50 miljoonan euron
lainaohjelman luottojen välittämiseksi pienten ja keskisuurten
yritysten investointien tukemiseksi.
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kasvu jatkui. Luottokanta yhteensä oli
1 872 miljoonaa euroa, jossa oli 16,0 prosenttia kasvua
vuodenvaihteesta. Hypoteekkilainoista 879 miljoonaa euroa oli muiden
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä.  Luottokannan
258 miljoonan euron kasvusta 46,7 prosenttia oli Aktian välittämiä
lainoja ja 53,3 prosenttia muiden säästöpankkien ja
paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja. Vallitsevassa
rahoitusmarkkinatilanteessa jälleenrahoitus on yhä tärkeämpi
kilpailutekijä.

Varainhoito
Aktian varainhoidon liikevoitto laski 2,1 (3,4) miljoonaan euroon.
Vaikeassa markkinatilanteessa Aktian onnistui vahvistaa
markkina-asemaansa merkittävästi. Aktia lanseerasi
rahastovalikoimansa täydennykseksi indeksilainoihin sijoittavan
erikoissijoitusrahasto Aktia Structuran.
Nettotuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 7,3
(7,9) miljoonaa euroa. Toimintaympäristö oli haastava koko jakson
ajan. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa 5,2
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 2,9 miljoonaa euroa.
Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 1 858
(31.12.2007; 2 013 ja 30.6.2007; 2 027) miljoonaa euroa. Jakson
lopussa Aktian markkinaosuus oli 3,3 (2,9) prosenttia. Aktia Asset
Managementin hallinnoimat varat kasvoivat 2,7 prosenttia 3 722
(3 625) miljoonaan euroon.
Yksityispankin asiakasvarat olivat 1 072 (1 087) miljoonaa euroa.
Yksityispankin asiakasmäärä on kasvanut noin 10 prosenttia vuoden
alusta.

Henkivakuutus
Vakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli 3,7 (4,8)
miljoonaa euroa.
Veritas Henkivakuutuksen liikevoitto ennen konsernieliminointeja oli
29,0 (15,2) miljoonaa euroa. Tilikauden vertailukelpoinen
operatiivinen tulos oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Molempina vuosina segmentin liikevoittoon vaikuttivat
kiinteistöomistuksen realisoinnista saatavista myyntivoitoista ja
laskuperustekorkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelan korkovaateen
alentumisesta aiheutuneet kertaluonteiset erät. Edellisvuoteen
verrattaessa on huomattava, että korkosidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka vahvistui vuoden 2007 toisella neljänneksellä 20,7
miljoonaa euroa.
Maksutulo nousi 2,8 prosenttia 48,2 (46,9) miljoonaan euroon.
Uusmyynnin markkinaosuus kasvoi merkittävästi. Asiakkaiden kiinnostus
sijoitussidonnaisia säästö- ja eläkevakuutuksia kohtaan kasvoi
edelleen, kun taas laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten myynti
väheni. Aktian konttorien merkitys vakuutustuotteiden jakelukanavana
kasvoi.
Vakuutuskorvaukset nousivat lähinnä kasvaneiden eläke- ja
kuolemantapauskorvausten vuoksi. Jakson vakuutuskorvaukset olivat
37,7 (33,5) miljoonaa euroa. Henkivakuutuksen liikekulut olivat 6,9
(7,3) miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde parani 104,1 (111,3)
prosenttiin. Tärkein syy tehokkuuden parantumiseen ovat
jakelurakenteen uudistuksen aiheuttamat säästöt. Vuoden 2008
jälkipuoliskolla tulosta tulevat rasittamaan toisaalta pääkonttorin
muuttokustannukset, toisaalta kustannukset, jotka aiheutuvat yhtiön
nimen vaihtumisesta Aktiaksi.
Sijoitustoiminnan nettotuotot, rahastosidonnaiset sijoitusvarat pois
lukien, olivat 39,3 (47,5) miljoonaa euroa. Sijoitustuotot olivat
edellisvuotta alhaisemmat lähinnä sijoitusten realisoinnista
saatavien myyntivoittojen pienentymisestä johtuen. Tilikauden
sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyy 2,0 miljoonan euron
yksittäistä korkosijoitusta koskeva tuloutettu arvonalentuminen.
Henkivakuutuksen suoran kiinteistöomistuksen myynti saatettiin
päätökseen jakson aikana. Kiinteistöjen realisoinnista saatu
myyntivoitto oli 17,8 miljoonaa euroa, ja se eliminoidaan
kokonaisuudessaan konsernitasolla.
Vastuuvelka oli 848 (31.12.2007; 855) miljoonaa euroa, josta
sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 192 (31.12.2007; 201)
miljoonaa euroa.
Jaksoa leimasi sijoitusmarkkinoiden vaikea tilanne. Yhtiön
sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä
puolivuotiskaudella -3,2 (6,4) prosenttia. Henkivakuutuksen
sijoitussalkku, käypään arvoon arvostetut sijoitussidonnaiset
vakuutuksen mukaan lukien, oli 928 miljoonaa euroa ennen
konsernieliminointeja henkivakuutuksen kassan ja pankkisaamisten
ollessa 14 miljoonaa euroa.

Muut
Segmentin Muut liikevoitto laski 9,2 miljoonasta eurosta 6,6
miljoonaan euroon. Segmenttiin sisältyy suurin osa konsernin
kiinteistöomistuksesta, joka on osittain omassa käytössä ja osittain
sijoituskiinteistöinä. Kiinteistösijoittaminen tai kiinteistöjen
omistaminen ei kuulu Aktian ydinliiketoimintaan. Tämän strategian
mukaisesti kiinteistöomistuksen myyntiä on aktivoitu vuoden
ensimmäisellä puoliskolla. Strategiaan kuuluu myös se, että osa
kiinteistöomistuksesta on luokiteltu myyntitarkoituksessa
pidettäviksi varoiksi. Jo myydystä kiinteistöomistuksesta saadut
myyntivoitot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,5 miljoona
euroa.
Vasp-Invest Oy:stä tuli Aktian kokonaan omistama tytäryhtiö, kun
Aktia osti 25 prosenttia Vasp-Invest Oy:n
osakekannasta yhtiön toimitusjohtajalta. Aikaisemmin Aktia omisti 75
prosenttia Vasp-Investistä. Vasp-Invest Oy:n toimitusjohtaja erosi
tehtävästään kaupan yhteydessä.

Riskipositiot
Konsernin pääasialliset riskipositiot ovat luotto- ja
vastapuoliriskit, rahoitus- ja likviditeettiriskit, markkinariskit ja
operatiiviset riskit. Riskipositiot esitellään tarkemmin liitteessä
4.

Henkilöstö
Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli
tilikauden lopussa 997 (925), eli 72 resurssia enemmän kuin vuotta
aiemmin. Kokopäiväresurssien lukumäärä tilikaudella keskimäärin oli
972 (921).
Aktia Säästöpankki Oyj valitsi 31.1.2008 kauppatieteiden maisteri
Jussi Laitisen uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti toimessa
4.4.2008 Mikael Ingbergin erotessa toimitusjohtajan tehtävästä.

Henkilöstörahasto ja johdon kannustusohjelma vuonna 2008
Aktia-konsernin henkilöstörahastolle maksettavan voitto-osuuden
arvioidaan olevan 0,8 miljoonaa euroa ensimmäiseltä
puolivuotiskaudelta. Johdon osuus tästä on 0,1 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja ja muut konserninjohdon jäsenet ovat konsernin
henkilöstörahaston jäseniä.
Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on
laadittu toisaalta tuloksesta, toisaalta käyvän arvon rahaston
tuloksesta riippuvainen palkitsemisjärjestelmä, joka voi tuottaa
korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen vuosittaisen
lisäpalkkion. Ensimmäisen vuosipuoliskon kehitys ei anna aihetta
lisäpalkkion maksamiseen johtoryhmälle.
Vuoden 2008 osalta johtoryhmää koskee myös osakeperusteinen
kannustusohjelma, jonka puitteissa johtoryhmän jäsenet voivat merkitä
enintään 24 980 osaketta. Palkkion suuruus on riippuvainen
erillisistä tavoitteista, joiden suoritusehdoista päättää yhtiön
hallitus. Osakeperusteinen kannustusohjelma kasvatti henkilöstökuluja
0,1 miljoonalla eurolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Osakepääoma ja omistajat
Tilikauden lopussa pankin maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma oli 80 248 836 euroa. Pääoma jakautuu 40 124 418
A-osakkeelle ja 20 050 850 R-osakkeelle. Tilikauden päättyessä
osakkeenomistajien lukumäärä oli 648.
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutoksia ja uuden
R-osakesarjan perustamista koskeva yhtiökokouksen päätös kirjattiin
kaupparekisteriin 7.4.2008. R-osakkeiden anti toteutettiin
vastikkeettomana, pankin silloisille omistajille suunnattuna
osakeantina. Annissa laskettiin liikkeeseen korkeintaan 20 050 968
R-osaketta siten, että 2 vanhaa osaketta (A-sarja) oikeutti 1 uuteen
R-sarjan osakkeeseen. Jokainen R-osake tuottaa 20 ääntä. Anti
toteutettiin niin, että pankin osakepääomaa ei korotettu.
Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
valtuutus laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta.
Valtuutuksesta käytettiin 39 021 osaketta vuonna 2007.
Pankin yhtiökokouksen 21.12.2006 osakepohjaisten kannustusten
perustamiseksi konsernin avainhenkilöille myönnetyn
emissiovaltuutuksen nojalla ja hallituksen vuonna 2007 vahvistaman
korkeimman operatiivisen johdon kannustusohjelman ehtojen mukaisesti
Aktian hallitus teki 30.4.2008 päätöksen suunnatusta osakeannista
nimetyille pankin korkeimpaan operatiiviseen johtoon kuuluville
henkilöille. Annissa laskettiin liikkeeseen 22 482 uutta A-sarjan
osaketta 8,67 euron merkintähintaan. Osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 27.6 2008. A-osakkeiden yhteismäärä nousi 40 124
418:aan ja pankin osakepääoma kasvoi 44 964 euroa 80 248 836 euroon.

Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa
Aktia Säästöpankki Oyj:n (Aktia) hallitus hyväksyi ja julkaisi
30.5.2008 Aktian ja Veritas keskinäisen vahinkovakuutuksen (Veritas
Vahinkovakuutus) suunniteltua sulautumista koskevan
sulautumisesitteen. Sulautumisesite, jonka myös Rahoitustarkastus on
hyväksynyt, on saatavilla Aktian pääkonttorissa osoitteessa
Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki, Veritas Vahinkovakuutuksen
pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki sekä
Helsingin Pörssin OMX Way -palvelupisteessä osoitteessa Tehtaankatu
14, 00130 Helsinki.
Aktian ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2008 hyväksyi hallituksen
suunnitelman liiketoiminnan luovuttamisesta uuteen Aktia Pankki
Oy:hin ja hallituksen suunnitelman sulautumisesta Veritas
Vahinkovakuutuksen kanssa.
Veritas Vahinkovakuutuksen yhtiökokous hyväksyi
sulautumissuunnitelman Aktian kanssa 13.6.2008.


Veritas Vahinkovakuutus lyhyesti
Veritas Vahinkovakuutus on vakuuttanut yksityishenkilöitä ja
yrityksiä jo vuodesta 1925. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 90 000
asiakasta Asiakkaat ovat pääasiassa kotitalouksia, yrittäjiä sekä
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Veritas Vahinkovakuutuksen suurimman
markkinaosuudet ovat kaksikielisellä rannikkoalueella.
Veritas Vahinkovakuutuksen tuloskehitys on viime vuosina ollut
suotuisa. Sekä vakuutustoiminnan kannattavuus että kokonaistulos ovat
kehittyneet myönteisesti. Veritas Vahinkovakuutuksen viimeisimmät
tulostiedot ovat vuodelta 2007. Tilikauden 2007 tulos kasvoi 3,9
miljoonasta eurosta (2006) 4,1 miljoonaan euroon. Vuoden 2007
maksutulo oli 62,6 miljoonaa euroa ja korvauskulut 45,5 miljoonaa
euroa. Yhdistetty kulusuhde pieneni vuoden 2006 105:stä 98:aan vuonna
2007, ja vastuunkantokyky nousi 116 prosentista (2006) 136
prosenttiin. Taseen loppusumma oli 149,8 miljoonaa euroa vuonna 2007.
Lisää tulostietoja Veritas Vahinkovakuutuksesta saa tämän
osavuotiskatsauksen liitteestä. Liitteessä on tiedot tuloslaskelmasta
ja taseesta sekä vuoden 2007 tunnusluvut verrattuna vuosiin 2005 ja
2006. Tiedot sisältyivät myös 30.5.2008 julkaistuun
sulautumisesitteeseen.

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen
Aktia Hypoteekkipankki laski elokuussa liikkeeseen 250 miljoonan
euron kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan korko on
vaihtuva ja laina-aika 2 vuotta.

Näkymät ja niihin mahdollisesti vaikuttavat riskit
Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän hyvänä, mutta
rahoitusmarkkinoilla jatkuva epävakaisuus vaikeuttaa tuloskehityksen
arviointia ja rasittaa konsernin omia varoja.
Hyvänä pysynyt luottoluokitus ja konsernin tämänhetkinen
pääomarakenne mahdollistavat jälleenrahoituksen ja maltillisen kasvun
myös nykyisessä markkinatilanteessa.
Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä
kilpailutilanteessa. Tämä korostuu sovittujen palkankorotusten myötä.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen voi myös johtaa tällä
hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen yksittäisten sijoitusten
arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi kielteisesti konsernin
tulokseen. Sijoittajien korkeammat tuottovaatimukset voivat lisäksi
johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun ja Aktian
vakavaraisuuden alenemiseen.
Konsernin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja kustannustasoon.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen korkotaso ja kehitys, rahoitusvarojen
likviditeetti ja hinta, luottojen kysyntä, rahasto- ja
vakuutussäästämisen yleinen kannustavuus ja Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin konsernin
vaikutusmahdollisuudet eivät yllä.


Kehitys neljännesvuosittain


               Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007

Korkokate           25,3  23,9  23,8  23,1  21,6

Osinkotuotot         1,3   0,1   0,4   0,1   1,1

Palkkiotuotot netto      11,8  10,6  12,6  11,0  12,1

Henkivakuutustoiminnan tuotot 30,4  32,2  42,8  27,4  33,9

Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot          1,7   1,2   -0,4  0,8   0,7

Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot          0,4   1,3   0,1   0,0   0,2

Liiketoiminnan muut tuotot  2,1   1,8   1,0   0,6   0,8

Liiketoiminnan tuotot
yhteensä           72,9  71,0  80,3  62,9  70,4


Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos      -25,3  -26,2  -40,9  -20,7  -24,4

Henkilöstökulut        -16,7  -16,0  -15,7  -13,1  -14,8

Muut hallintokulut      -10,2  -9,3  -10,2  -7,6  -9,3

Negatiivisen liikearvon
tuloutus                   -1,9

Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä  -1,5  -1,3  -1,2  -1,3  -1,4

Liiketoiminnan muut kulut   -4,4  -3,7  -3,2  -3,2  -3,1

Liiketoiminnan kulut yhteensä -58,2  -56,5  -73,2  -45,9  -53,0


Arvonalentumistappioden
peruutukset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä  0,8

Arvonalentumiset luotoista ja
muista sitoumuksista     0,0   0,0   -0,2  0,1   -0,1

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta          0,1   -0,2  -0,3  0,2   0,3

Liikevoitto          15,6  14,2  6,6   17,4  17,6

Tunnusluvut tilikauden lopussa


                       1-3  1-12 1-9  1-6
                   1-6 2008 2008 2007 2007 2007

Osakekohtainen tulos, euroa     0,37   0,17 0,87 0,79 0,58

Oma pääoma/osake, euroa       4,55   5,26 5,39 5,59 5,43

Oman pääoman tuotto (ROE), %     14,6   12,7 17,9 21,4 23,8

Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)  0,69   0,70 0,67 0,65 0,67

Henkivakuutustoiminnan
liikekustannussuhde         104,1  97,7 110,0 105,2 111,3


Rahastopääoma, milj. euroa      1 858  1 884 2 013 2 068 2 027

Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa  3 069  2 908 2 801 2 739 2 640

Antolainaus yleisölle, milj. euroa  5 082  4 797 4 574 4 382 4 200

Riskipainotetut sitoumukset, milj.
euroa                3 229  3 052 2 875 2 712 2 579


Vakavaraisuusaste, %
(pankkitoiminta)           12,8   14,2 15,4 17,5 18,2

Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)           10,1   10,5 10,9 12,1 12,4

Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutustoiminta)       12,5   14,6 18,1 20,5 22,0

Vakavaraisuusaste, %
(konglomeraatti)           115,1  129,3 138,6 153,6 156,9


Henkivakuutustoiminta:

- sijoitukset käyvin arvoin, milj.
euroa                921,8  941,3 965,6 965,9 971,7

- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa 655,8  653,2 654,3 641,5 640,3

- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa       191,7  189,2 200,5 197,1 195,9


Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, euroa    0,37   0,17 0,67 0,56 0,35

Oman pääoman tuotto (ROE) pl.
tuloutettu negatiivinen liikearvo, % 14,6   12,7 13,8 15,1 14,3

Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo ja ml. käyvän
arvon rahasto, euroa         -0,54  -0,14 0,39 0,56 0,40


Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
milj. kpl *)            60,2   60,2 59,8 59,8 59,8

Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,
milj. kpl              60,2   60,2 60,2 60,2 60,1

Henkilöstö (kokopäiväresurssit),
keskimäärin             972   956  940  928  921

*) Osakkeiden emissio-oikaistu lukumäärä
Tunnuslukujen laskentaperusteet

Osakekohtainen tulos, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava kauden voitto
verojen jälkeen
Osakkeiden emissio-oikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Kauden voitto (vuositasolla)  x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde
(Käyttökulut + korvausten käsittelykulut)  x 100
Kuormitustulo

Kuorimitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus
kattaa liikekulut.Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien
palkkioita. Kaikki kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset (pankkitoiminta)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
johdannaiset mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän
mukaisesti. Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja
riskipainotettu Rahoitustarkastuksen standardin 4.3i mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)
Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)   x
100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.

Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkitoiminta)
Ensisijaiset omat varat     x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)
Vakavaraisuuspääoma
x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - 75 % sijoitussidonnaisten rahastojen
vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden
vähentämisen jälkeen.

Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset
varat ja vähennykset)    x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +
vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 3 luvussa ja siihen
kuuluvassa asetuksessa.Konsernin tuloslaskelma


                                Vuosi
(milj. euroa)           1-6 2008 1-6 2007 Muutos, % 2007

Korkokate             49,1   42,0   16,8   88,9

Osinkotuotot            1,3   1,1   19,9   1,5

Palkkiotuotot           26,7   28,1   -5,0   57,2

Palkkiokulut            -4,4   -4,4   -0,2   -9,8

Palkkiotuotot netto        22,4   23,8   -5,8   47,3

Vakuutusmaksutulo         48,2   46,9   2,6    99,8

Sijoitustoiminnan nettotuotot,
korkosidonnaiset vakuutukset    14,5   17,8   -18,5   35,1

Henkivakuutustoiminnan tuotot   62,6   64,7   -3,2   134,9

Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan nettotuotot   0,5   0,5   10,7   1,0

Myytävissä olevien rahoitusvarojen
nettotuotot            2,4   1,4   70,1   1,2

Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot            2,9   1,8   55,4   2,3

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 1,6   0,4   329,6   0,5

Liiketoiminnan muut tuotot     3,9   1,5   168,3   3,1

Liiketoiminnan tuotot yhteensä   143,9  135,3  6,3    278,5

Maksetut vakuutuskorvaukset    -37,7  -33,5  12,3   -64,5

Vastuuvelan muutos,
korkosidonnaiset vakuutukset    -1,5   -6,6   -77,5   -20,2

Vastuuvelan nettomuutos,
rahastosidonnaiset vakuutukset   -12,4  -12,2  1,1    -29,2

Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos         -51,5  -52,3  -1,6   -113,9

Henkilöstökulut          -32,7  -28,4  15,0   -57,3

Muut hallintokulut         -19,5  -17,7  10,2   -35,5

Negatiivisen liikearvon tuloutus  -    14,0   N/A    12,1

Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä     -2,8   -2,6   5,9    -5,1

Liiketoiminnan muut kulut     -8,2   -6,1   34,0   -12,5

Liiketoiminnan kulut yhteensä   -114,6  -93,2  23,0   -212,2

Arvonalentumisten peruutukset
aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä            0,8   -    N/A    -

Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista        0,0   -0,1   -97,2   -0,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,1   0,2   -131,6  0,2

Liikevoitto            29,9   42,3   -29,3   66,3

Verot               -7,0   -7,1   -0,7   -13,4


Kauden voitto           22,8   35,2   -35,0   52,8


Josta:

Aktia Säästöpankki Oyj:n
osakkeenomistajien osuus      22,2   34,9   -36,4   52,0

Vähemmistön osuus         0,6   0,3   135,3   0,9

Yhteensä              22,8   35,2   -35,0   52,8

Osakekohtainen tulos, euroa    0,37   0,58        0,87

Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, euroa    0,37   0,58        0,87
Konsernin tase


(mn euro)          30.6.2008 31.12.2007 Muutos, % 30.6.2007

Varat

Käteiset varat        242,8   235,3   3,2    251,7

Tuloksen kautta
arvostettavat rahoitusvarat 27,4   -     N/A    0,7

Saamistodistukset      2 466,6  2 072,2  19,0   1 665,8

Osakkeet ja osuudet     400,8   406,5   -1,4   370,1

Myytävissä olevat
rahoitusvarat        2 867,5  2 478,7  15,7   2 035,9

Saamiset luottolaitoksilta  86,0   183,3   -53,1   37,1

Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöiltä      5 082,5  4 573,7  11,1   4 200,0

Lainat ja muut saamiset   5 168,5  4 757,0  8,6    4 237,1

Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset         45,8   45,8    0,0    47,8

Johdannaissopimukset     68,6   33,7    103,9   14,1

Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset   191,3   203,1   -5,8   197,8

Aineettomat hyödykkeet    8,0    7,4    7,6    6,6

Aineelliset hyödykkeet    38,4   111,2   -65,5   146,9

Sijoitukset
osakkuusyrityksiin      4,2    3,6    17,6   3,9

Siirtosaamiset ja maksetut
ennakot           66,8   53,6    24,7   56,1

Muut varat          27,5   13,2    107,8   11,9

Muut varat yhteensä     94,3   66,8    41,2   68,0

Tuloverosaamiset       4,7    3,7    25,9   2,5

Laskennalliset verosaamiset 14,7   5,9    151,7   5,5

Verosaamiset         19,4   9,6    102,7   8,1

Myytävänä olevat varat    6,8    -     N/A    -

Varat yhteensä        8 783,1  7 952,2  10,4   7 018,6


Velat

Velat luottolaitoksille   1 124,1  928,6   21,1   839,5

Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille      3 069,0  2 801,4  9,6    2 640,5

Talletukset         4 193,1  3 730,0  12,4   3 480,0

Liikkeeseen lasketut
velkakirjat         2 038,6  1 980,5  2,9    1 650,1

Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla
veloilla           206,6   190,6   8,4    201,6

Muut velat luottolaitoksille 742,7   429,1   73,1   127,8

Muut velat yleisölle ja
julkisyhteisöille      153,2   140,7   8,9    166,5

Muut rahoitusvelat      3 141,0  2 740,9  14,6   2 146,0

Johdannaissopimukset     75,8   34,6    119,4   31,0

Laskuperustekorkoon
sidottujen vakuutusten
vastuuvelka         655,8   654,3   0,2    640,3

Sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka   191,7   200,5   -4,4   195,9

Varaukset          1,2    0,3    N/A    0,5

Siirtovelat ja saadut
ennakot           84,3   67,2    25,5   49,4

Muut velat          112,2   130,9   -14,3   81,1

Muut velat yhteensä     196,6   198,1   -0,8   130,5

Tuloverovelat        5,7    8,6    -33,3   3,8

Laskennalliset verovelat   33,6   45,9    -26,8   49,9

Verovelat          39,3   54,5    -27,8   53,7

Myytävänä oleviin varoihin
liittyvät velat       0,3    -     N/A    -

Velat yhteensä        8 494,8  7 613,2  11,6   6 677,9


Oma pääoma

Sidottu oma pääoma      21,5   72,2    -70,3   91,7

Vapaa oma pääoma       252,4   252,3   0,1    235,0

Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta       273,9   324,5   -15,6   326,8

Vähemmistön osuus omasta
pääomasta          14,3   14,5    -1,5   13,9

Oma pääoma          288,2   339,0   -15,0   340,7

Velat ja oma pääoma yhteensä 8 783,1  7 952,2  10,4   7 018,6
Konsernin rahavirtalaskelma


(milj. euroa)               1-6 2008 1-6 2007 1-12 2007


Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto                29,9   42,3   66,3

Rahavirtaan vaikuttamattomien erien
oikaisut                 1,0   -12,8  -6,3

Maksetut tuloverot            -12,7  -9,8   -20,1

Liiketoiminnan rahavirta ennen
liiketoiminnan saamisten ja velkojen
muutosta                 18,2   19,6   40,0

Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai
vähennys (+)               -845,1  -639,8  -1 592,7

Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai
vähennys (-)               865,5  596,2  1 518,8

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä     38,6   -24,0  -33,9


Investointien rahavirta

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset  -    -    2,0

Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten
hankinta ja myynti            -28,2  -29,8  -30,0

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin ja aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden luovutukset   3,4   -5,6   -11,9

Hypoteekkipankin emissio vähemmistölle  3,8   10,5   10,5

Investointien rahavirta yhteensä     -21,0  -24,9  -29,4


Rahoituksen rahavirta

Liikkeeseen lasketut ja maksetut velat,
joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla
veloilla                 15,5   3,2   -2,9

Osakepääoman lisäys            -    3,6   3,6

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston
lisäys                  0,1   12,3   12,3

Maksetut osingot             -20,1  -25,4  -25,4

Rahoituksen rahavirta yhteensä      -4,4   -6,3   -12,4


Rahavarojen nettomuutos          13,2   -55,2  -75,7


Rahavarat vuoden alussa          240,8  316,5  316,5

Rahavarat kauden lopussa         253,9  261,3  240,8
Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat
muodostuvat seuraavista tase-eristä:

Kassa                   9,3   9,0   10,9

Vakuutustoiminnan kassa ja pankkisaamiset 1,5   1,7   6,9

Suomen Pankin sekkitili          232,0  241,0  217,5

Vaadittaessa maksettavat saamiset
luottolaitoksilta             11,1   9,6   5,5

Yhteensä                 253,9  261,3  240,8
Konsernin oman
pääoman muutos

                           Ylikurssi- Muut sidottu
(milj. euroa)    Osakepääoma     Vararahasto   rahasto  oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2008     80,2         8,1     1,9     0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
 arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
 muutos käypään
arvoon
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus
 omasta pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan      0,0         0,0     0,0     0,0
omaan pääomaan
Kauden voitto
Tilikauden aikana
kirjatut           0,0         0,0     0,0     0,0
tuotot ja kulut
yhteensä
Osakeanti          0,0
Osingonjako
Muu muutos
vähemmistön                                3,9
osuudessa omasta
pääomasta
Oma pääoma 30.6.2008    80,2         8,1     1,9     3,9

                           Sijoitetun
             Käyvän   Osakeperusteis- vapaan pää  Edellisten
              arvon   ten korvausten    oman tilikausien
(milj. euroa)      rahasto       rahasto   rahasto    voitto
Oma pääoma 1.1.2008    -18,0         0,0    45,3    207,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen      -71,8
 arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos     -2,4
käypään arvoon
Siirretty          0,0
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus        19,3
omasta pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan     -54,8         0,0     0,0     0,0
 omaan pääomaan
Kauden voitto                              22,2
Tilikauden aikana
kirjatut          -54,8         0,0     0,0     22,2
tuotot ja kulut
yhteensä
Osakeanti                          0,1
Osingonjako                               -20,1
Muu muutos omassa                0,1           -2,1
pääomassa
Oma pääoma 30.6.2008    -72,8         0,1    45,4    207,0

                      Osakkeen- Vähemmistön
                     omistajien    osuus
                    osuus omasta   omasta  Oma pääoma
(milj. euroa)               pääomasta  pääomasta   yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008              324,5    14,5    339,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen                -71,8          -71,8
 arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen                   -2,4           -2,4
muutos käypään
arvoon
Siirretty                    0,0           0,0
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus                  19,3           19,3
 omasta pääomasta
Osakeantikulut                  0,0           0,0
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan               -54,8     0,0    -54,8
 omaan pääomaan
Kauden voitto                  22,2     0,6     22,8
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot                -32,6     0,6    -31,9
ja kulut yhteensä
Osakeanti                    0,2           0,2
Osingonjako                  -20,1          -20,1
Muu muutos
vähemmistön                   1,9    -0,9     1,0
osuudessa
 omasta pääomasta
Oma pääoma 30.6.2008              273,9    14,3    288,2

                           Ylikurssi- Muut sidottu
(milj. euroa)    Osakepääoma     Vararahasto  -rahasto  oma pääoma
Oma pääoma 1.1.2007     70,6         8,1     1,9     0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
 muutos käypään
arvoon
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus
 omasta pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
 omaan pääomaan       0,0         0,0     0,0     0,0
Kauden voitto
Tilikauden aikana
kirjatut           0,0         0,0     0,0     0,0
 tuotot ja kulut
yhteensä
Osakeanti          9,8
Osingonjako
Muu muutos
vähemmistön
osuudessa omasta
pääomasta
Oma pääoma 30.6.2007    80,4         8,1     1,9     0,0

                           Sijoitetun
             Käyvän   Osakeperusteis   vapaan  Edellisten
              arvon   -ten korvausten   pääoman tilikausien
(milj. euroa)      rahasto       rahasto   rahasto    voitto
Oma pääoma 1.1.2007     -1,7         0,0     0,0    169,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
 arvostuksen muutos
käypään arvoon        5,6
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
 muutos käypään
arvoon           -1,4
Siirretty
tuloslaskelmaan       -0,1
Laskennallisten
verojen osuus
 omasta pääomasta      -1,1
Osakeantikulut                       -0,5
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
 omaan pääomaan       3,1         0,0    -0,5     0,0
Kauden voitto                              34,9
Tilikauden aikana
kirjatut           3,1         0,0    -0,5     34,9
 tuotot ja kulut
yhteensä
Osakeanti                          45,6
Osingonjako                               -14,8
Muu muutos
vähemmistön
 osuudessa omasta
pääomasta
Oma pääoma 30.6.2007     1,4         0,0    45,0    190,0

                           Vähemmistön
                 Osakkeen-omistajien    osuus
                    osuus omasta   omasta  Oma pääoma
(milj. euroa)               pääomasta  pääomasta   yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007              248,8     1,1    249,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
 arvostuksen muutos
käypään arvoon                  5,6           5,6
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
 muutos käypään
arvoon                     -1,4           -1,4
Siirretty
tuloslaskelmaan                 -0,1           -0,1
Laskennallisten
verojen osuus
 omasta pääomasta                -1,1           -1,1
Osakeantikulut                 -0,5           -0,5
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
 omaan pääomaan                 2,5     0,0     2,5
Kauden voitto                  34,9     0,3     35,2
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja               37,4     0,3     37,7
 kulut yhteensä
Osakeanti                    55,4           55,4
Osingonjako                  -14,8          -14,8
Muu muutos
vähemmistön
osuudessa
 omasta pääomasta                0,0    12,6     12,6
Oma pääoma 30.6.2007              326,8    13,9    340,7
Liite 1.   Osavuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset
tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsauksen laatimisperusta
Aktian konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien,
kansainvälisten kirjanpitostandardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja
kaikkia liitteitä, joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä
vuoksi katsaukseen tulee tutustua yhdessä konsernin tilinpäätöksen
31.12.2008 kanssa.
Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen voi lukea Aktian
kotisivuilta osoitteesta www.aktia.com kohdasta Tulostietoja,
Osavuosikatsaukset.
Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2008 kokouksessaan
21.8.2008.
Tilinpäätösperiaatteita on selvennetty koskien johdon harkintaa
edellyttäviä tilinpäätösperiaatteita. Konsernin keskeiset oletukset
koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä
keskeisiä epävarmuustekijöitä ja liittyvät mm seuraaviin oletuksiin:
Käyvän arvon arviointi
Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Lainojen ja saamisten arvonalentuminen
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen
Vakuutusmatemaattiset laskelmat.

Käyvän arvon arviointi
Markkinahintatiedon ollessa rajoitettua julkisesti noteeraamattomien
rahoitusvarojen tai muiden rahoitusvarojen arviointi edellyttää
johdon harkintaa. Periaatteet arvostuksesta käypään arvoon kuvataan
kohdassa "Käypään arvoon arvostamisen määritelmä". Eräpäivään saakka
pidettävien rahoitusvarojen käyvät arvot ovat alttiita korkotason
muutoksille, instrumenttien likviditeetille ja riskipreemioille.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konsernissa arvioidaan kunkin tasepäivän osalta, onko olemassa
objektiivista näyttöä, että muiden kuin käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen arvo on alentunut.
Periaatteet ilmenevät kohdista "Rahoitusvarojen arvonalentuminen" ja"Myytävissä olevat rahoitusvarat".

Arvonalentumiset lainoista ja saamisista
Lainojen ja saamisten arvonalentumisia kirjataan kohdistettuina ja
ryhmäkohtaisesti. Ryhmäkohtainen arvonalentuminen on perusteltu, jos
on objektiivista näyttöä siitä, että ryhmän saamisten takaisinmaksuun
liittyy epävarmuutta. Arvio perustuu tarkempaan luottoriskin
segmentointiin ja makro- tai mikrotalouden tapahtumien korrelaatioon
sekä alueellisiin tapahtumiin, kun taas arvonalentumiseksi kirjattu
summa perustuu tappioiden kokemusperäiseen keskimääräiseen arvioon.
Ryhmäkohtaisía arvonalentumisia voidaan tehdä myös silloin, kun
kyseessä on suuri määrä pieniä luottoja, ja sopimuskohtainen
tutkiminen olisi käytännössä vaikea toteuttaa.
Jos on todennäköistä objektiivisia viitteitä arvonalentamistarpeesta,
saamisen arvo tutkitaan. Arvonalentuminen kirjataan, kun on
objektiivista näyttöä siitä, että asiakkaanmaksukyky on heikentynyt.
Saamisen arvo on laskenut, jos saamisen tuoma rahavirta - vakuuden
käypä arvo huomioon ottaen - on pienempi kuin luoton kirjanpitoarvon
ja luoton maksamattomien korkojen summa.

Vakuutusmatemaattiset laskelmat.
Vastuuvelan laskeminen on aina epävarma, koska vastuuvelka perustuu
oletuksiin tulevasta korkotilanteesta, kuolevuudesta,
sairastuvuudesta ja kulutasosta. Vastuuvelka lasketaan toisaalta
siten, että tulevat edut diskontataan nykyarvoon vähennettynä
tulevilla maksuilla, toisaalta siten, että maksetut vakuutusmaksut
hyvitetään laskentakoroilla ja eri hyvityksillä ja niistä veloitetaan
kulut ja riskipreemiot. Laskelmissa käytetään kunkin tuotteen
laskentaperusteissa mainittua laskentakorkoa, kuolevuutta ja
sairastuvuutta sekä rasitteita. Tiettyjen tuotteiden osalta käytetään
kuitenkin turvaavampaa korkoa ja kuolevuusoletusta tilinpäätöksen
perusteiden mukaisesti. Vakuutusvastuuseen tehdään tunnettuja ja
tuntemattomia vahinkoja koskeva varaus. Vahvistetut asiakashyvitykset
sisältyvät kokonaisuudessaan vastuuvelkaan. Tämä selostetaan
tarkemmin kohdassa "Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista".

Täydennyksiä tilinpäätösperiaatteisiin
Konsernin osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin
noudatettu vuositilinpäätökseen 31.12.2007 sovellettuja
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Tilinpäätösperiaatteisiin on
tehty seuraavat täydennykset:
Henkivakuutustoiminnassa on 1.1.2008 alkaen luovuttu periaatteesta
kirjata hallintokulut toiminnon mukaan. Vertailujaksojen luvut on
rekonstruoitu vastaamaan uusia tilinpäätösperiaatteita.
Vakuutusmaksut on jaksotettu 1.1.2008 alkaen. Vertailujaksojen luvut
on rekonstruoitu vastaamaan jaksotusta. Vastaava jaksotus on tehty
koskien vastuuvelkaa. Rekonstruktio ei vaikuttanut liikevoittoon.
Vakuutustoiminnan tuottojen ja kulujen esittelytapaa on muutettu
siten, että sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan
nettomuutokseen sisältyy sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitusten
arvonmuutokset.
Pankkikonsernin korollisten rahoitusvarojen arvostus käypään arvoon
on korjattu 1.1.2008 alkaen niin, että kaikki konsernin myytävissä
olevat rahoitusvarat on arvostettu tilinpäätöspäivän ostokurssiin.
Korjauksen suuruus oli 1,1 miljoonaa euroa ennen veroja ja 0,8
miljoonaa euroa verojen jälkeen.
Johdannaissopimuksiin liittyvät siirtosaamiset ja -velat kirjataan
1.1.2008 alkaen taseen johdannaisiin eikä siirtosaamisiin ja
-velkoihin. Vertailujaksojen korjatut luvut ilmenevät liitteestä 3
Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset.
Vuoden 2007 segmenttikatsauksessa Muut ja eliminoinnit raportoitiin
yhdessä. Vuoden 2008 alusta Muut ja eliminoinnit raportoidaan
kumpikin erikseen, ja vertailutiedot vuoteen 2007 on korjattu
muutoksen mukaisesti.
Paikallisosuuspankkien Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n
B-osakkeiden omistus on IAS 32.25(a):n mukaisesti kirjattu
vähemmistöosuuksina vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen saakka.
Sen perusteella, miten IFRS määrittelee kohde-etuutena olevat
sopimukset, paikallisosuuspankkien B-osakeomistusta ei voida kirjata
vähemmistöosuuksina. Vuoden 2008 toisella neljänneksellä Aktia
kirjasi uuden IFRS-arvioinnin mukaan paikallisosuuspankkien
B-osakeomistuksen (n. 3,3 milj. euroa) muihin velkoihin.
Strukturoidut joukkovelkakirjalainat, joihin kuuluu optioita, on
vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen saakka kirjattu
markkina-arvoonsa myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, ja arvonmuutos
on kirjattu suoraan käyvän arvon rahastoon. Vuoden 2008 toisesta
neljänneksestä alkaen Aktia on luokitellut uudelleen kytkettyjä
johdannaisia sisältävät sijoitukset kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviin rahoitusvaroihin. Tämä merkitsee sitä, että arvonmuutos
kirjataan suoraan tuloslaskelmaan, eikä aikaisempaan tapaan käyvän
arvon rahastoon. Tulosvaikutus konsernille toisella neljänneksellä on
-0,7 miljoonaa euroa ennen veroja ja -0,5 miljoonaa euroa verojen
jälkeen. Kytkettyjen johdannaisten kokonaisarvo 30.6.2008 oli 21,7
miljoonaa euroa.
Taseensuojauksena muille säästöpankeille ja paikallisosuuspankeille
välitettyjen johdannaisten tuotot on vuoden 2008 ensimmäisestä
neljänneksestä alkaen jaksotettu johdannaissopimusten maturiteetin
mukaan. Vuoden 2008 toisesta neljänneksestä alkaen nämä tuotot
tuloutetaan suoraan. Kaikki aiemmin tehdyt jaksotukset ilmenevät
vuoden 2008 toisen neljänneksen tuloslaskelmasta. Niiden
kokonaisvaikutus on +1,3 miljoonaa euroa, josta +1,2 miljoonaa euroa
koskee vuotta 2007 ja sitä aikaisempia vuosia.
Vuoden 2008 toisesta neljänneksestä alkaen osakeperusteisen
korvaukset on kirjattu johtoryhmän kannustusohjelman mukaisesti. 0,1
miljoonaa euroa on kirjattu henkilöstökuluina sidottuun omaan
pääomaan osakeperusteisten korvausten rahastoon.
Konsernin tulokseen ja taloudellseen asemaan nähden vähemmän
merkittäviä kiinteistöyhtiöitä on vuoden 2008 ensimmäiseen
neljännekseen saaka jätetty konsernikonsolidoinnin ulkopuolelle.
30.6.2008 kaksi näistä kiinteistöyhtiöistä on jäljellä. Yhtiöt on
konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen vuoden 2008 toisella
neljänneksellä. Niiden vaikutus tuloslaskelmaan on hyvin pieni ja
vaikutus omaan pääomaan +1,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöyhtiöt on
IFRS 5:n mukaan luokiteltu myyntitarkoituksessa pidettäväksi
omaisuudeksi.


Liite 2.   Segmenttiraportointi

Liiketoiminta-alueet
Konttoritoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Säästöpankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt. Varainhoitoon sisältyvät Aktia Säästöpankki
Oyj:n Helsingin yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy
ja Aktia Asset Management Oy Ab. Liikepankki & treasury käsittää
Aktia Säästöpankki Oyj:n liikepankin ja treasuryn sekä tytäryhtiö
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n, lukuun ottamatta Aktian omia
Hypoteekkipankin kautta välitettyjä lainoja, sekä tytäryhtiö Aktia
Yritysrahoitus Oy:n. Henkivakuutukseen kuuluu Henkivakuutusosakeyhtiö
Veritas -konserni. Muut sisältää Aktia Säästöpankki Oyj:n
kiinteistötoiminnan ja tietyt hallinnolliset toiminnot, joita ei ole
allokoitu liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen
kuuluu myös Vasp-Invest Oy.

Allokointiperiaatteet
Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorkojen ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään konsernin sisäisten
hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa
johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti. Aktia
Säästöpankki Oyj ei toistaiseksi allokoi omia varoja
liiketoiminta-alueille. Muut koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä,
joita ei allokoida liiketoiminta-alueille. Konsernin sisäiset
transaktiot juridisten yksiköiden välillä eliminoidaan ja ilmoitetaan
kunkin liiketoiminta-alueen sisällä, jos yksiköt kuuluvat samaan
liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset eri segmentteihin
kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat
eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta ja vähemmistön
osuus kuuluvat eliminointeihin.


LIITE 2. KONSERNIN SEGMENTTI
RAPORTOINTI
Tuloslaskelma       Konttoritoiminta  Liikepankki & Treasury
(milj. euroa)         2008    2007    2008    2007
             1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.
Korkokate           30,9    30,6    17,1    10,0
Osinkotuotot          0,0    0,0     0,2
Palkkiotuotot netto      16,5    15,0    -2,4    -1,5
Henkivakuutustoiminnan
tuotot
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot                 2,4    0,2
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot           0,0    0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot             1,3    0,9     1,7    0,8
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä            48,7    46,6    19,0    9,5
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos
Henkilöstökulut        -16,5   -14,1    -2,5    -2,1
Muut hallintokulut      -22,2   -19,1    -2,8    -2,8
Negatiivisen liikearvon
tuloutus
Poistot            -0,8    -0,7    -0,1    -0,1
Liiketoiminnan muut
kulut             -3,2    -2,4    -0,6    -0,5
Liiketoiminnan kulut
yhteensä           -42,7   -36,2    -6,0    -5,4
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
sitoumuksista          0,0    -0,1
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta
Liikevoitto           6,0    10,3    13,0    4,1

Tuloslaskelma         Varainhoito     Henkivakuutus
(milj. euroa)         2008    2007    2008    2007
             1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.
Korkokate            0,9    0,8
Osinkotuotot          0,1    0,1
Palkkiotuotot netto       5,8    6,5
Henkivakuutustoiminnan
tuotot                        87,5    94,5
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot      0,4    0,3
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot
Liiketoiminnan muut
tuotot             0,1    0,1
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä            7,3    7,9    87,5    94,5
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos                  -51,5   -72,2
Henkilöstökulut        -2,9    -2,3    -3,7    -3,7
Muut hallintokulut       -1,8    -1,7    -3,0    -3,2
Negatiivisen liikearvon
tuloutus
Poistot            -0,2    -0,2    -0,2    -0,4
Liiketoiminnan muut
kulut             -0,3    -0,3     0,0    0,0
Liiketoiminnan kulut
yhteensä            -5,2    -4,5    -58,4   -79,5
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
sitoumuksista
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                            0,3
Liikevoitto           2,1    3,4    29,0    15,2

Tuloslaskelma          Muut        Eliminointi
(milj. euroa)         2008    2007    2008    2007
             1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-30.6.
Korkokate            2,2    2,7    -2,0    -2,1
Osinkotuotot          2,3    3,5    -1,3    -2,5
Palkkiotuotot netto       1,9    2,4     0,5    1,2
Henkivakuutustoiminnan
tuotot                        -24,8   -29,7
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot      0,0    1,8     0,0    -0,6
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot           1,7    0,4     0,0    0,0
Liiketoiminnan muut
tuotot             3,7    2,6    -2,8    -3,0
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä            11,8    13,5    -30,5   -36,7
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos                        19,9
Henkilöstökulut        -7,1    -6,2     0,0    0,0
Muut hallintokulut       6,0    5,3     4,3    3,8
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                             14,0
Poistot            -0,7    -0,5    -0,7    -0,8
Liiketoiminnan muut
kulut             -4,1    -2,9     0,0    0,0
Liiketoiminnan kulut
yhteensä            -5,9    -4,3     3,6    36,9
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä          0,8
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
sitoumuksista
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                      -0,1    0,0
Liikevoitto           6,6    9,2    -26,9    0,2

Tuloslaskelma                     Konserni
                           yhteensä
(milj. euroa)                     2008    2007
                        1.1.-30.6. 1.1.-30.6.
Korkokate                       49,1    42,0
Osinkotuotot                      1,3    1,1
Palkkiotuotot netto                  22,4    23,8
Henkivakuutustoiminnan
tuotot                        62,6    64,7
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot                 2,9    1,8
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot                      1,6    0,4
Liiketoiminnan muut
tuotot                         3,9    1,5
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä                       143,9   135,3
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos                  -51,5   -52,3
Henkilöstökulut                   -32,7   -28,4
Muut hallintokulut                  -19,5   -17,7
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                        0,0    14,0
Poistot                        -2,8    -2,6
Liiketoiminnan muut
kulut                         -8,2    -6,1
Liiketoiminnan kulut
yhteensä                      -114,6   -93,2
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä                      0,8    0,0
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
sitoumuksista                     0,0    -0,1
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                      -0,1    0,2
Liikevoitto                      29,9    42,3


Tase            Konttoritoiminta     Liikepankki& treasury
(milj. euroa)       30.6.2008 30.6.2007  30.6.2008 30.6.2007
Käteiset varat         8,2    8,1    233,0   241,9
Myytävissä olevat
rahoitusvarat          1,0    0,6   2 096,8  1 303,3
Lainat ja muut saamiset   3 724,6  3 195,5   1 443,1  1 034,6
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
 sijoitukset
Muut varat           20,8    17,3    407,7   181,8
Varat yhteensä       3 754,6  3 221,4   4 180,6  2 761,6
Talletukset         2 800,7  2 320,5   1 268,9  1 039,1
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat                    2 044,1  1 650,2
Vastuuvelka
Muut velat           39,7    30,5   1 264,4   580,7
Velat yhteensä       2 840,4  2 351,0   4 577,4  3 270,0

Tase             Varainhoito     Henkivakuutus
(milj. euroa)       30.6.2008 30.6.2007  30.6.2008 30.6.2007
Käteiset varat         0,1    0,0    14,4    1,7
Myytävissä olevat
rahoitusvarat         15,0    12,6    714,0   670,6
Lainat ja muut saamiset    14,3    15,3
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset                     191,3   197,8
Muut varat           3,9    3,8    38,5   102,4
Varat yhteensä         33,3    31,7    958,3   972,4
Talletukset          146,9   125,9
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat
Vastuuvelka                     847,5   836,3
Muut velat           6,2    6,8    27,8    39,4
Velat yhteensä        153,2   132,7    875,3   875,7

Tase               Muut        Eliminointi
(milj. euroa)       30.6.2008 30.6.2007  30.6.2008 30.6.2007
Käteiset varat         0,0    0,0    -12,9    0,0
Myytävissä olevat
rahoitusvarat         47,3    49,5    -6,6    -0,7
Lainat ja muut saamiset     0,4    0,6    -14,0    -8,9
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset
Muut varat          -21,3    80,8   -136,7   -89,9
Varat yhteensä         26,4   131,0   -170,2   -99,6
Talletukset                     -23,4    -5,6
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat                      -5,5    -0,1
Vastuuvelka
Muut velat          163,7   125,6    -86,3   -71,5
Velat yhteensä        163,7   125,6   -115,2   -77,2

Tase                       Konserni yhteensä
(milj. euroa)                  30.6.2008 30.6.2007
Käteiset varat                    242,8   251,7
Myytävissä olevat
rahoitusvarat                   2 867,5  2 035,9
Lainat ja muut saamiset              5 168,5  4 237,1
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset                     191,3   197,8
Muut varat                      312,9   296,1
Varat yhteensä                   8 783,1  7 018,6
Talletukset                    4 193,1  3 480,0
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat                    2 038,6  1 650,1
Vastuuvelka                     847,5   836,3
Muut velat                     1 415,6   711,5
Velat yhteensä                   8 494,8  6 677,9Liite 3.   Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset


Johdannaissopimukset 30.6.2008
(milj. euroa)
Johdannaissopimukset, jotka on           Varat,  Velat,
muusta syystä arvostettu tuloksen Nimellismäärä  käypä   käypä
kautta              yhteensä     arvo   arvo
Korkosidonnaiset   *)      6 512,3     51,2   48,8

Valuuttasidonnaiset        189,0      1,8    2,0

Osakesidonnaiset   **)     163,2      2,6    2,1

Muut johdannaissopimukset   **) 8,6       1,8    1,8

Yhteensä             6 873,1     57,4   54,7


Suojaamistarkoituksessa tehdyt
johdannaissopimukset

Korkosidonnaiset         2 974,0     11,2   21,1

Yhteensä             2 974,0     11,2   21,1


Kaikki johdannaissopimukset

Korkosidonnaiset         9 486,3     62,4   69,9

Valuuttasidonnaiset        189,0      1,8    2,0

Osakesidonnaiset         163,2      2,6    2,1

Muut johdannaissopimukset     8,6       1,8    1,8

Yhteensä             9 847,1     68,6   75,8

*) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyvät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten

kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 184,8
miljoonaa euroa.

**) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat
strukturoitujen tuotteiden suojaa.


Johdannaissopimukset 30.6.2007
(milj. euroa)
Johdannaissopimukset, jotka on           Varat,  Velat,
muusta syystä arvostettu tuloksen Nimellismäärä  käypä   käypä
kautta              yhteensä     arvo   arvo
Korkosidonnaiset   *)      6 026,5     31,4   29,5

Valuuttasidonnaiset        121,2      0,6    0,6

Osakesidonnaiset   **)     203,6      11,8   11,8

Muut johdannaissopimukset     8,6       0,5    0,5

Yhteensä  ***)          6 359,9     44,3   42,4


Suojaamistarkoituksessa tehdyt
johdannaissopimukset

Korkosidonnaiset         4 409,0     7,2    18,8

Yhteensä             4 409,0     7,2    18,8


Kaikki johdannaissopimukset

Korkosidonnaiset         10 435,5     38,6   48,3

Valuuttasidonnaiset        121,2      0,6    0,6

Osakesidonnaiset         203,6      11,8   11,8

Muut johdannaissopimukset     8,6       0,5    0,5

Yhteensä             10 768,9     51,5   61,2

*) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyvät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten

kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 5 699,0
miljoonaa euroa.

**) Kaikki osakesidonnaiset johdannaissopimukset koskevat
strukturoitujen tuotteiden suojaa.

***) Vuonna 2007 muusta syystä tuloksen kautta arvostettujen
johdannaissopimusten markkina-arvot kirjattiin taseeseen
nettomääräisinä.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset


                    Konserni

(milj. euroa)             30.6.2008 31.12.2007 30.6.2007

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi
annetut sitoumukset

Takaukset               57,9   57,2    46,4

Muut kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset              6,8    27,0    27,5

Asiakkaan hyväksi tehdyt
peruuttamattomat sitoumukset   *)

Käyttämättömät luottojärjestelyt    576,2   418,3   441,3

Muut peruuttamattomat sitoumukset   154,5   127,1   109,2

Taseen ulkopuoliset sitoumukset    795,4   629,6   624,4*) Johdannaissopimusten luottovasta-arvot sisältyvät muihin
peruuttamattomiin sitoumuksiin.


Liite 4.   Riskipositiot

Pankkitoimintan sisältyvät Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury
sekä Varainhoito. Henkivakuutustoiminta koostuu
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas -konsernista. Tarkempi kuvaus
konsernin riskienhallinnasta on Aktian toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä 2007.

Pankkitoiminnan luotto- ja vastapuoliriskit

Konttoritoiminnan ja Liikepankin luottoriskit
Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi katsauskauden
aikana. Kotitalouksien osuus pieneni jonkin verran 81 (83)
prosenttiin, ja yritysrahoituksen osuus kasvoi 14,2 (12,0)
prosenttiin. Asuntolainojen osuus koko luottokannasta, mukaan lukien
asuntovakuutta vastaan myönnetyt lainat, kasvoi 75,1 (72,0)
prosenttiin. Hypoteekkiluottojen määrä oli jakson lopussa 1 872
(31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa, josta 879 miljoonaa euroa oli
muiden säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.
Yritysrahoituksen osuus luottokannasta ilman välitettyjä
hypoteekkilainoja kasvoi 17 (12) prosenttiin. Rahoitusyhtiöiden osuus
antolainauksesta yleisölle oli 38,5 miljoonaa euroa.


Luottokanta sektoreittain

milj. euroa            30.6.2008 31.12.2007 Muutos Osuus

Yritykset             715    553    162  14,2 %

Asunto-osakeyhtiöt        197    184    13   3,9 %

Julkisyhteisöt          10    10     0   0,2 %

Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt             40    38     2   0,8 %

Kotitaloudet           4 120   3789    331  81,1 %

Yhteensä             5 082   4 574   508  100,0 %
1-30 päivää viivästyneet maksun kasvoivat jakson aikana, kun taas
31-89 päivää viivästyneet maksut vähenivät 0,56 prosentista 0,54
prosenttiin Myös yli 90 päivää erääntyneet saatavat pienenivät jonkin
verran 18 (31.12.2007; 19) miljoonaan euroon, mikä vastaa 0,35:tä
(31.12.2007; 0,42) prosenttia koko luottokannasta taseen ulkopuoliset
takaussitoumukset mukaan lukien.


Viivästyneet maksut viivästyksen pituuden (vrk) mukaan

milj. euroa  30.6.08  %    31.12.07  %

1-30      102,9   2,00 %  76,3    1,67 %

31-89     27,6    0,54 %  25,6    0,56 %

90 -      17,9    0,35 %  19,4    0,42 %
Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla kohdistetut arvonalentumistappiot
olivat -0,3 (30.6.2007; -0,4) miljoonaa euroa. Yli 90 prosenttia
arvonalentumiset koski yksityisasiakkaita. Palautukset jakson aikana
olivat 0,3 (31.3.2007; 0,3) miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus
jakson tulokseen oli vähäinen. Kohdistettujen arvonalentumisten
lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia arvonalentumisia, jos on
objektiivisia perusteita sille, että ryhmän saamisten takaisinmaksuun
liittyy epävarmuutta. Vuodenvaihteessa ryhmäkohtaisia
arvonalentumisia oli 11,5 miljoonaa euroa, eikä näyttöä arvion
korjaamiseen ole ilmennyt jakson aikana.

Treasuryn likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit
Treasuryn likviditeetinhallintatoiminnan ja johdannaissopimusten
tekemisen yhteydessä syntyviä uusiin investointeihin liittyviä
vastapuoliriskejä minimoidaan vaatimalla vastapuolilta korkeaa
ulkopuolista luottoluokitusta (vähintään Moody'sin A tai vastaava)
sekä sijoitusvarojen konservatiisella allokoinnilla ja valinnalla.
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 53 (31.12.2007; 57) prosenttia
oli sijoituksia vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered
bonds), 45 (31.12.2007; 38) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja noin
2 (31.12.2007; 5) prosenttia sijoituksia julkiseen sektoriin ja
yrityksiin. Epävarma markkinatilanne ei vaikuttanut salkun korkeaan
luottokelpoisuuteen.

Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit
Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan yhteydessä syntyvien uusiin
investointeihin liittyvien vastapuoliriskien vähentämiseksi vaaditaan
vähintään "Investment grade" -arvoinen ulkoinen luottoluokitus
(Moody'sin Bbb- tai vastaava) sekä kullekin vastapuolelle ja
omaisuuslajille määriteltyjen kokonaisvastuita koskevien sääntöjen
noudattamista. Korkosidonnaisista sijoitusvaroista 40 (31.12.2007;
48) prosenttia oli saamisia pankeilta ja vakuudellisia
joukkovelkakirjalainoja (covered bonds), 27 (31.12.2007; 34)
prosenttia saamisia yrityksiltä ja 32 (31.12.2007; 18) prosenttia
saamisia julkiselta sektorilta. Rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ei
ole aikaansaanut mainittavaa heikennystä vuodenvaihteessa salkussa
olleiden vastapuolten osalta.

Pankkitoiminnan rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Tavoitteena on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat
vuoden jälleenrahoitustarpeen. Jakson lopussa likviditeetin määrä oli
edelleen hyvä ja likviditeettitavoite saavutettiin noin
85-prosenttisesti.

Markkinariskit
Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja henkivakuutustoiminnan sijoitusvarat
on sijoitettu arvopapereihin. Näiden arvo määritetään markkinoiden
mukaan. Mahdollinen pysyvä arvon alentuminen kirjataan
tuloslaskelmaan arvonalentumiseksi, kun taas kurssivaihtelut
kirjataan käyvän arvon rahastoon vähennettynä laskennallisilla
veroilla. Katsauskauden loppuun mennessä henkivakuutustoiminnassa on
tehty tulokseen vaikuttavia
arvonalentumisia 2,1 miljoonan euron edestä.

Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä
olevien rahoitusvarojen arvonalentuminen. Ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä
nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -21,1
miljoonaa euroa. Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden
prosenttiyksikön koronnousu aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa
nettomuutoksen, joka 30.6.2008 oli -26,0 (31.12.2007: -22,6)
miljoonaa euroa laskennallisten verojen vähennyksen jälkeen.
Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuuksien ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
epätasapainosta ja vaikuttaa korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin
pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana -5,5 (31.12.2007; -4,3) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia.
Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate pienenisi
-6,2 (31.12.2007; 0,0) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin
kasvattaisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana 4,9 (31.12.2007; 4,4) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia.
Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate kasvaisi
3,0 (31.12.2007; -1,7) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia

Pankkitoiminnan muut markkinariskit
Pankkitoiminnassa ei käydä osakekauppaa kaupankäyntitarkoituksessa
eikä harjoiteta kiinteistösijoitusta tai
-omistusta. Oman kiinteistökannan realisointi jatkuu suunnitelmien
mukaisesti. Toiminnalle välttämättömien tai strategisten osake- ja
rahastosijoitusten määrä oli noin 51,5 miljoonaa euroa ja
kiinteistöomistus oli noin 38 miljoonaa euroa. Jakson aikana käyvän
arvon rahastoon kirjattu muihin osake- ja rahastosijoituksiin
liittyvä nettomuutos pankkitoiminnassa oli laskennallisten verojen
vähentämisen jälkeen -3,3 miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena
olevien sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan. Vakuutusteknisen
vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku arvostetaan juoksevasti
käypään arvoon käyvän arvon rahastoon. Ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu henkivakuutusyhtiön
sijoitustoimintaan liittyvä nettomuutos oli hankintaeliminointien ja
laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -28,6 miljoonaa euroa.
Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-,
osake- ja kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan VaR-mallin (Value
at Risk) avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5
prosentin luottamustasolla.


Neutraali allokaatio ja todellinen omistus

           Omistus  Omistus  Neutraali allokaatio
           30.6.2008 31.12.2007
Osakkeet       17,2 %  20,6 %   20,0 %

Obligaatiot yhteensä 58,0 %  51,4 %   59,0 %

Rahamarkkinat    9,8 %   9,0 %   2,0 %

Kiinteistöt     2,8 %   9,9 %   6,0 %

Vaihtoehtoiset    12,2 %  9,2 %   13,0 %
Käyvän arvon rahasto
Arvonmuutokset koskien varoja, joita ei pidetä pysyvinä, kirjataan
käyvän arvon rahastoon, joka konsernin osalta oli -72,8 miljoonaa
euroa verojen jälkeen verrattuna -18,0 miljoonaan euroon 31.12.2007.
Käyvän arvon negatiivinen kehitys liittyy pääasiassa kolmeen
tekijään:
henkivakuutuksen sijoitussalkun varojen hinnan kehitys
heikon yleisen jälkimarkkinatilanteen ja sijoittajien korkeampien
tuottovaatimusten aiheuttama rahoitusvarojen hintojen lasku
kohonnut korkotaso, joka on laskenut Aktian rakenteellisen
korkoriskin rajoittamiseksi tekemien kiinteäkorkoisten sijoitusten
arvoa.Käyvän arvon rahaston erittely

                              Muutos 1-6
(milj. euroa)             30.6.2008 31.12 2007 2008

Pankkitoiminta, osakkeet ja osuudet  +2,4   +5,7    -3,3

Pankkitoiminta, suorat korolliset
arvopaperit              -38,5   -17,4   -21,1

Vakuutustoiminta, osakkeet ja osuudet -13,3   +3,3    -16,6

Vakuutustoiminta, suorat korolliset
arvopaperit              -20,7   -8,7    -12,0

Rahavirran suojaus          -2,7   -0,9    -1,8

Käyvän arvon rahasto yhteensä     -72,8   -18,0   -54,8
Korollisten arvopaperien negatiiviset arvonmuutokset palautumat
velkakirjan juoksuaikana, mikäli sitä pidetään eräpäivään saakka ja
edellyttäen, että liikkeeseenlaskija ei menetä maksukykyään. Noin 59
miljoonaa euroa käyvän arvon rahastosta koostui tällaisista
velkakirjoista

Operatiiviset riskit
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu
epäselvistä tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta
toiminnasta, tietojen epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista
tai henkilöstön toimenpiteistä. Operativiisten riskien aiheuttamat
vahingot voivat olla välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai
sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät pankin
uskottavuutta markkinoilla.
Toisella neljänneksellä ei kirjattu yli 50 000 euroa ylittäviä
riskitapahtumia.

Riskinkantokyky
Konsolidointimenetelmällä 30.6.2008 laskettu finanssi- ja
vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 115,1 (31.12.2007; 138,6) prosenttia,
kun se rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
mukaan on 100 prosenttia. Vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla.
Se toimii puskurina odottamattomien tappioiden varalta ja luo
edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle.

Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus


Yhteenveto (milj. euroa)        30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Ensisijaiset omat varat        327,3   319,2   312,7

Toissijaiset omat varat        84,7   149,7   130,5

Omat varat               411,9   468,9   443,2


Luotto- ja vastapuoliriskien
riskipainotettu määrä         2 965,2  2 333,7  2 611,8

Markkinariskien riskipainotettu määrä
1)                   -     -     -

Operatiivisten riskien riskipainotettu
määrä 2)                263,4   244,8   263,4

Riskipainotetut erät yhteensä     3 228,6  2 578,6  2 875,2


Vakavaraisuusaste, %          12,8   18,2   15,4

Ensisijaisten omien varojen suhde, %  10,1   12,4   10,9


Minimipääomavaade           258,3   206,3   230,0

Pääomapuskuri (omien varojen ja
minimivaateen erotus)         153,6   262,6   213,21) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska
nettovaluuttapositioiden yhteenlaskettu määrä on vähemmän
kuin 2 % omista varoista.
2) 15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten komen
vuoden bruttotuotot keskimäärin
(140,5 milj. euroa) x riskipainokerroin 12,5.


Omat varat


(milj. euroa)        30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Osakepääoma         80    80    80

Ylikurssirahasto      2     2     2

Vararahasto         8     8     8

Muut rahastot        49    45    45

Vähemmistön osuus      14    23    14

Voittovarat         185    157    155

Kauden voitto        22    33    51

 ./. osinkovaraus      -10    -8    -20

Yhteensä          351    340    336

 ./. aineettomat hyödykkeet -6    -4    -5

 ./. vakuutusyhtiöomistus  -18    -17    -18

Ensisijaiset omat varat   327    319    313

Käyvän arvon rahasto    -70    3     -17

Vastuudebentuurit      173    164    165

 ./. vakuutusyhtiöomistus  -18    -17    -18

Toissijaiset omat varat   85    150    130

Omat varat yhteensä     412    469    443
Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit


(milj.                   Riskipainotetut sitoumukset,
euroa)       Taseen         Basel 2
       Taseen ulkopuoliset
Riskipaino  varat sitoumukset  Yhteensä 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

0 %     569  28      597

10 %     782         782   78    58    68

20 %     1 428 261      1 689  296    159    251

35 %     3 800 111      3 911  1 344   1 123   1 232

50 %     6   0       6    3     0     2

75 %     527  78      605   420    412    391

100 %    718  161      879   783    542    631

150 %    10   1       12    16    17    16

Yhteensä   7 839 641      8 480  2 940   2 311   2 592

Johdannaiset
*)         120      120   25    23    20

Yhteensä   7 839 761      8 600  2 965   2 334   2 612*) koskee johdannaissopimusten luottovasta-arvoa

Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä


            Vuosi     Riskipainotettu määrä, Basel 2

            2005 2006 2007 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Bruttotuotot      136 141 145

 - 3 vuoden keskiarvo    131 140

Indikaattori 15 %   20  21  22

Operatiivisen riskin
pääomavaade         20  21  263    245    263

Konglomeraatin vakavaraisuus      30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Konsernin ensisijaiset omat varat   366    367    361

Toimialakohtaiset varat        102    156    149

Aineettomat hyödykkeet ja erityiset
vähennykset              -104   -108   -115

Muut toimialakohtaiset varat, joita ei
voi siirtää              -14    -23    -14

Konglomeraatin omat varat yhteensä   349    393    381


Pankkitoiminnan pääomavaade      258    206    230

Vakuutustoiminnan pääomavaade     45    44    45

Omien varojen minimimäärä       303    250    275

Konglomeraatin vakavaraisuus      46    142    106

Vakavaraisuusaste, %          115,1   156,9   138,6Helsinki 21. elokuuta 2008

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Hallitus

Kertomus Aktia Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2008
yleisluonteisesta tarkastuksesta

Johdanto
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Säästöpankki Oyj:n taseen
30.6.2008, tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman
ja rahavirtalaskelman kyseisenä päivänä päättyneeltä kuuden kuukauden
jaksolta sekä merkittäviä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskevan yh-teenvedon ja muut selostavat liitetiedot. Hallitus ja
toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen laatimisesta ja siitä,
että se antaa oikeat ja riittävät tie-dot EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä
muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laa-timista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Suorittamamme
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen
pyyn-nöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta
koskevan standardin 2410 "Yhteisön tilintarkastajan suorittaman
osavuosi-informaa-tion yleisluonteinen tarkastus" mukaisesti.
Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä
pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liitty-vistä asioista
vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus
on laa-juudeltaan huomattavasti suppeampi kuin
tilintarkastusstandardien ja
-suositusten mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme
pysty sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme
kaikki sellaiset
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa.
Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.

Lausunto
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna
EU:ssa käyttöön hyväk-syttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeita ja
riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta ase-masta 30.6.2008 ja sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista kyseisenä päivänä päättyneeltä
kuuden kuukauden jaksolta.
Helsinki 21. elokuuta 2008

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisöJan Holmberg
KHT

Liite Aktian osavuosikatsaukseen kaudelta 1.1.-30.6.2008

Eräitä taloudellisia tietoja Veritas Vahinkovakuutuksesta
Seuraavaa yhteenveto taloudellisista tiedoista käsittää emoyhtiö
Veritas Vahinkovakuutuksen 31.12.2005, 31.12.2006 ja 31.12.2007
päättyneiden tilikausien tarkastetut tilinpäätökset. Alla esitetty
taloudellinen tieto on laadittu FAS:n mukaisesti, ja se perustuu
tilinpäätöstietoihin, joita yhtiö käyttää ulkoisessa
raportoinnissaan.


TULOSLASKELMA    FAS, 1.1.-31.12., (miljoonaa euroa)

          2005        2006        2007
           (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu)
Vakuutustekninen
laskelma

Vakuutusmaksutulo* 65,0        66,7        62,6


Vakuutusmaksutuotot 61,7        66,2        60,3

Korvauskulut*    -58,0        -56,6       -45,5

Yhteistakuuerän
muutos       0,0         0,0        0,0

Liikekulut     -12,8        -12,8       -13,8

Vakuutustekninen
kate ennen
tasoitusmäärän
muutosta      -9,1        -3,3        1,0

Tasoitusmäärän
muutos       1,6         -2,4        -8,1

Vakutuustekninen
kate        - 7,5        - 5,7       - 7,1

Muu kuin
vakuutustekninen
laskelma

Sijoitustoiminnan
tuotot       13,2        12,9        17,0

Sijoitustoiminnan
kulut        -1,7        -1,9        -4,6

Tuloverot
varsinaisesta
toiminnasta     -0,8        -1,3        -1,3

Tulos varsinaisesta
toimnnasta verojen
jälkeen       3,2         4,1        4,0

Poistoeron muutos  0,2         -0,2        0,1

Tilikauden tulos  3,4         3,9        4,1
*) Vuoden 2007 tuloslaskelmassa vakuutusmaksutulosta on vähennetty
3,2 miljoonaa jakomaksuna ja maksetuista korvauksista on vähennetty
1,3 miljoonaa euroa jakokorvauksina, jotka on kirjattu taselaskelmaa
vasten. Vuoden 2006 tai sitä aiempia vertailutietoja ei ole korjattu,
minkä vuoksi tase- ja tuloslaskelmat, liitetiedot ja tunnusluvut
eivät ole näiltä osin vertailukelpoisia. Vakuutusvalvontaviraston
määräysten ja ohjeiden (Dnr 11/002/2006) mukaisesti yhtiö on vuodesta
2007 lähtien muuttanut lakisääteisten vahinkovakuutuslajien
jakojärjestelmänmukaisten eli tapaturmavakuutuslain,
liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaistenmaksujen ja
korvausten kirjausperiaatteita                    FAS, 31.12. (miljoonaa euroa)

                    2005     2006     2007      (tilin-   (tilin-   (tilin-
                    tarkastettu) tarkastettu) tarkastettu)
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet         0,2     0,2     1,1
Kiinteistöt               23,9     28,1     23,0
Osakkeet ja osuudet           37,3     29,5     26,9
Rahoitusmarkkinavälineet        41,3     54,5     78,6
Kiinnelainasaamiset           0,5     0,5     0,6
Muut lainasaamiset           2,4     2,3     0,2
Saamiset                14,7     13,6     12,5
Muut varat               8,0     10,2     5,2
Siirtosaamiset             0,8     1,0     1,7
Vastaavaa yhteensä           129,1    139,8    149,8

Vastattavaa
Oma pääoma               13,3     17,1     21,2
Poistoero                1,8     2,0     1,8
Vakuutustekninen
vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu           21,0     20,0     19,4
Korvausvastuu              65,5     70,7     69,8
Tasoitusmäärä ja yhteistakuuerä     21,9     24,4     32,5
Velat
Ensivakuutustoiminnasta         0,5     0,6     0,5
Jälleenvakuutustoiminnasta       0,4     0,2     0,1
Muut velat               1,9     2,9     2,5
Siirtovelat
Tulevan jälleenvakuutuksen
 palkkiot                0,1     0,1     0,1
Kertyneet lomapalkat          0,8     0,9     0,9
Muut siirtovelat            1,9     1,0     1,1
Vastattavaa yhteensä          129,1    139,8    149,8
                FAS, 1.1.-31.12.
RAHAVIRTALASKELMA        (miljoonaa euroa)

                2005     2006     2007
                (tilin-    (tilin-   (tilin-  tarkastettu) tarkastettu) tarkastettu)
Liiketoiminnan
rahavirta            9,6     12,3     12,2
Investointien
rahavirta            -4,0     -9,8     -17,0
Rahoituksen
rahavirta            -0,1     -0,1     -0,1
Likvidien varojen
muutos             5,5     2,4     -4,9

                    FAS, 1.1.-31.12.
TUNNUSLUVUT              (miljoonaa euroa)
                    2005     2006     2007
                    (tilin-    (tilin-   (tilin-
                    tarkastettu) tarkastettu) tarkastettu)
Liikevaihto 1)             75,4     78,8     75,5
Vakuutusmaksutulo ennen
 jälleenvakuuttajien osuutta 2     65,0     66,7     62,6
Vahinkosuhde 3)            93,9 %    85,5 %    75,4 %
Perustekorkokulu 4)          1,1     1,2     1,2
Korvauskustannukset
 ilman perustekorkokulua        56,9     55,5     44,3
Vahinkosuhde ilman
 perustekorkokulua
5)                   92,2 %    83,8 %    73,4 %
Liikekulusuhde 6)           20,7 %    19,3 %    22,8 %
Yhdistetty kulusuhde 7)        114,7 %   104,8 %   98,2 %
Yhdistetty kulusuhde ilman
 perustekorkokulua 8)         112,9 %   103,1 %   96,2 %
Liikevoitto 9)             2,4     7,8     13,4
Taseen ulkopuolisten
 arvostuserien muutos         7,7     4,5     -5,6
Kokonaistulos             10,1     12,3     7,8
Korkokulut ja muut
 rahoituskulut             0,0     0,0     0,0
Kokonaispääoman tuotto
 käyvin arvoin 10)           7,0 %    7,7 %    5,0 %
Sijoitustoiminnan nettotuotto
 käypään arvoon sidotulle
 pääomalle               16,2 %    11,4 %    4,4 %
Arvostusero 11)            30,1     34,6     29,0
Toimintapääoma
12)                  44,9     53,5     50,8
Tasoitusmäärä 13)           20,8     23,2     31,3
Vakavaraisuuspääoma 14)        65,7     76,7     82,1
Vakavaraisuuspääoma
prosentteina vastuuvelasta 15)     75,0 %    83,5 %    90,9 %
Vakavaraisuus
 (vastuunkantokyky) 16)        106,4 %   115,9 %   136,2 %
Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä tilikauden aikana      195     200     221
Tunnuslukujen määritelmät

1) Liikevaihto        Vakuutusmaksutuotot ennen
                jälleenvakuuttajien osuutta +
                sijoitustoiminnan nettotuotto
                tuloslaskelmassa +
                muut tuotot
2) Vakuutusmaksutulo     Vakuutusmaksutulo ennen
                jälleenvakuuttajien
                osuutta
3) Vahinkosuhde        Korvauskulut /
                vakuutusmaksutuotot
4) Perustekorkokulu      Diskontattu osuus vastuuvelasta
                vuoden alussa
                x edellisen vuoden perustekorko
5) Vahinkosuhde ilman     Korvauskulut ilman
  perustekorkokulua     perustekorkokulua /
                vakuutusmaksutuotot
6) Liikekulusuhde       Liikekulut / vakuutusmaksutuotot

7) Yhdistetty kulusuhde    Vahinkosuhde + liikekulusuhde

8) Yhdistetty kulusuhde    Vahinkosuhde ilman
  ilman perustekorkokulua  perustekorkokulua
                + liikekulusuhde
9) Liikevoitto/-tappio    Voitto/tappio ennen
                tasoitusmäärän muutosta,
                satunnaisia eriä,
                tilinpäätössiirtoja ja veroja
10) Kokonaispääoman tuotto   + liiketoiminna voitto tai
  prosentteina (käyvin    tappio
  arvoin)
                - korkokulut ja muut
                rahoituskulut
                + perustekorkokulu
                + arvonkorotusrahastoon kirjattu
                arvonkorotus tai peruutus
                + sijoitusten arvostuserojen   x 100
                muutos
                + taseen loppusumma
                + sijoitusten arvostuserot
11) Arvostusero        Sijoitusten käyvän arvon ja
                kirjanpitoarvon välinen erotus
12 Toimintapääoma       + oma pääoma ehdotetun
                voitonjaon vähentämisen jälkeen
                + tilinpäätössiirtojen kertymä
                + sijoitusten arvostuserot
                - aineettomat hyödykkeet
13) Tasoitusmäärä       Runsasvahinkoisten vuosien
                varalle arvioitu varaus
14) Vakavaraisuuspääoma    Toimintapääoma + tasoitusmäärä

15) Vakavaraisuuspääoma    Vakavaraisuuspääoma /
  prosentteina vastuuvelasta (vakuutustekninen
                vastuuvelka - tasoitusmäärä)
16) Vakavaraisuusaste     Vakavaraisuuspääoma /
  (vastuunkantokyky)     vakuutusmaksutuotot 12
                kuukaudelta*) Vuoden 2007 tuloslaskelmassa on vakuutusmaksutuloista vähennetty
3,2 miljoonaa euroa jakojärjestelmätuloja ja maksetuista korvauksista
on vähennetty 1,3 miljoonaa euroa jakojärjestelmäkorvauksia, jotka on
kirjattu taseeseen. Vastaavia tietoja vuodelta 2006
tai aikaisemmin ei ole korjattu, ja siksi tase ja tuloslaskelma,
viitteet sekä tunnusluvut eivät ole näiltä osin vertailukelpoisia.
Vakuutusvalvontavirastonmääräysten jaohjeiden (Dnr 11/002/2006)
mukaisesti yhtiö on vuodesta 2007 lähtien muuttanut lakisääteisten
vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmänmukaisten eli
tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaisten maksujen ja
korvausten kirjausperiaatteita.

Tilaa