Aktia Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2008


            
Aktia Oyj  Pörssitiedote 4.11.2008 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2008

Kausi lyhyesti
- Pankkitoiminnan tulos oli hyvä, mutta henkivakuutustoiminnan tulos
on kärsinyt sijoitussalkun arvon alentumisesta.
- Liikevoitto oli 37,3 (vertailukelpoinen liikevoitto 1-9/2007 45,7)
miljoonaa euroa
- Korkokate nousi 14,1 prosenttia 74,3 (65,1) miljoonaan euroon.
- Likviditeetti on hyvä, luottoluokitus entisellään ja vakavaraisuus
tyydyttävä.
- Kaikkien segmenttien markkinaosuudet nousivat, talletukset
kasvoivat 10 prosenttia.
- Uusi konsernirakenne otettiin käyttöön, ja Veritas
Vahinkovakuutuksen kanssa toteutettavan sulautumisen suunnittelutyö
jatkuu suunnitelmien mukaisesti.
- Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on johtanut yleisesti
heikentyneeseen suhdannetilanteeseen.
- Vuoden liiketuloksen odotetaan pysyvän positiivisena.

Toimitusjohtajan kommentti"Aktian kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen tulos oli
tyydyttävä. Korkokatteemme kehittyi suotuisasti ja tärkeimpien
liiketoimintasegmenttiemme markkinaosuudet kasvoivat. Ennestään hyvä
likviditeettimme on vahvistunut edelleen, ja hypoteekkipankkimme
toteutti onnistuneen joukkovelkakirjalainaemission kuluneen
neljänneksen aikana.
Rahoitusmarkkinoilla on koettu dramaattinen ajanjakso. Yleisön
epäluottamus pankkeja kohtaan ja pankkien keskinäinen epäluottamus
johti siihen, että teollisuusmaat joutuivat takaamaan kansainvälisen
pankkijärjestelmän maksukykyä. Sijoitusmarkkinoiden vaikean tilanteen
vuoksi Aktia-konsernin rahoitusvarojen arvo on kehittynyt
epäsuotuisasti. Jos negatiivinen kehitys jäisi pysyväksi, se
vaikuttaisi kasvupyrkimyksiimme hillitsevästi.
Aktian omistajat tulevat tämän vuoksi merkitsemään eräpäivättömän
lainan konsernin omien varojen vahvistamiseksi ja kehityksemme
varmistamiseksi myös siinä tapauksessa, että sijoitusmarkkinoiden
elpyminen kestää odotettua kauemmin.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on siirtymässä reaalitalouden
kasvavaksi epävarmuudeksi.
Tämä edellyttää riskienhallintaan ja kustannustehokkuuteen liittyviä
toimenpiteitä, mutta voi myös avata liiketoiminnallisia
mahdollisuuksia", toteaa Aktia-konsernin toimitusjohtaja Jussi
Laitinen.

Tunnusluvut tilikauden lopussa

                     1-9 2008 1-9 2007 Vuosi 2007
Osakekohtainen tulos, euroa         0,47   0,79    0,87
Oma pääoma/osake, euroa           4,28   5,59    5,39
Oman pääoman tuotto (ROE), %         12,5   21,4    17,9
Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)      0,66   0,65    0,67

Henkivakuutustoiminnan
liikekustannussuhde             99,1  105,2   110,0
Rahastopääoma, milj. euroa         1 709  2 068   2 013
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa     3 072  2 739   2 801
                                4 574
Antolainaus yleisölle, milj. euroa     5 287  4 382
Riskipainotetut sitoumukset, milj. euroa  3 247  2 712   2 875

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)    12,0   17,5    15,4
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)               9,9   12,1    10,9
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutustoiminta)            8,4   20,5    18,1
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)    113,8  153,6   138,6

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa  879,0  965,9   965,6
- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa    654,9  641,5   654,3
- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa          171,9  197,1   200,5

Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, euroa        0,47   0,56    0,67
Oman pääoman tuotto (ROE) pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, %          12,5   15,1    13,8
Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo ja ml. käyvän
arvon rahasto, euroa            -0,79   0,56    0,39

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj.
kpl *)                    60,2   59,8    59,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,
milj. kpl                  60,2   60,2    60,2
Henkilöstö (kokopäiväresurssit),
keskimäärin                  993   928    940

*) Osakkeiden emissio-oikaistu lukumäärä


Tulos
Konsernin liikevoitto 1-9/2008 oli 37,3 (59,7) miljoonaa euroa.
Vuonna 2007 kauden liikevoittoon sisältyi 14,0 miljoonan euron
tuloutettu negatiivinen liikearvo Veritas Henkivakuutuksen ostosta.
Negatiivinen liikearvo pois lukien liikevoitto pieneni 8,3 miljoonaa
euroa verrattuna vuoteen 2007.
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,4 (17,4)
miljoonaa euroa.
Konttoritoiminta-segmentin liikevoitto heikentyi marginaalieroosion,
uusiin konttoreihin liittyvien kustannusten ja palveluvalikoiman
laajentamisen vuoksi. Liikepankin & treasuryn liikevoitto parani
luottokannan kasvun ja hyvän likviditeettiaseman hyödyntämisen
ansiosta. Sijoitusmarkkinoiden tila vaikutti negatiivisesti
Varainhoidon tulokseen, ja segmentin liikevoitto pieneni
markkinaosuuden kasvusta huolimatta. Henkivakuutustoiminnan panosta
konsernin liikevoittoon rasittaa sijoitussalkun kehitys.
Osakkuusyhtiöiden 0,2 (0,5) miljoonan euron tulos oli jonkin verran
huonompi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2007. Tilikauden voitto
oli 28,1 (47,5) miljoonaa euroa.

Tuotot
Konsernin tuotot yhteensä laskivat kauden aikana 0,6 prosenttia 197,0
(198,2) miljoonaan euroon. Suurin yksittäinen tuottojen kasvuun
vaikuttanut tekijä verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2007 oli
parantunut korkokate.
Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin tuotot yhteensä olivat 53,1
(62,9) miljoonaa euroa.
Korkokate parani 74,3 (65,1) miljoonaan euroon. Ottolainauksen kasvu
ja nouseva korkotaso vaikuttivat myönteisesti korkokatteen
kehitykseen. Varsinkin yksityisasiakkaiden antolainauksen entisestään
pienentyneet keskimääräiset asiakasmarginaalit voitiin suurimmaksi
osaksi kompensoida volyymin kasvulla. Korkoriskin rajoittamiseksi
toteutetut johdannaissopimukset rasittivat korkokatetta -4,9 (-2,9)
miljoonalla eurolla katsaus-kaudella.
Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 31,7 (34,7) miljoonaa euroa.
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatavat
palkkiotuotot pienenivät haastavan markkinatilanteen vuoksi 17,6
(22,5) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot nousivat
8,0 (7,4) miljoonaan euroon. Kiinteistönvälitystoiminnan palkkiot
kasvoivat 5,9 (5,6) miljoonaan euroon. Luottokannan kasvun myötä
paikallispankkien välittämistä hypoteekkilainoista maksetut palkkiot
nostivat palkkiokulut 2,3 (1,4) miljoonaan euroon.
Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 79,9 (92,1) miljoonaa euroa.
Vakuutusmaksutuotot olivat 64,9 (65,3) miljoonaa euroa.
Laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten sijoitustoiminnan
nettotuotot laskivat 14,9 (26,8) miljoonaan euroon.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 11,2 (3,6) miljoonaa
euroa. Parannus oli 7,6 miljoonaa euroa, josta 5,6 miljoonaa euroa
tulee pankkitoiminnan kiinteistöomistuksen realisoinneista kauden
aikana.

Kulut
Konsernin kulut yhteensä kasvoivat kauden aikana 15,5 prosenttia
160,6 (139,0) miljoonaan euroon. Viime vuoden kulutasoa laski 14,0
miljoonan euron negatiivinen liikearvo. Tuloutetun negatiivisen
liikearvon vaikutus pois lukien kulujen kasvu oli viime vuonna 5,0
prosenttia.
Kolmannella neljänneksellä konsernin kulut yhteensä olivat samalla
tasolla kuin vuotta aiemmin, 46,0 (45,9) miljoonaa euroa.
Henkivakuutus-segmentissä henkilöstö- ja hallinnointikuluja
onnistuttiin pienentämään jonkin verran edellisvuoden tasosta.
Henkilöstökulut olivat 45,4 (41,6) miljoonaa euroa. Muut
hallintokulut olivat 28,3 (25,3) miljoonaa euroa. Kulujen 3,0
miljoonan euron kasvu jakautuu lähinnä markkinoinnin ja IT:n
kuluerien kesken.
Henkivakuutustoiminnan vakuutuskorvaukset olivat 56,2 (48,3)
miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten
vastuuvelka oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, 655 (31.12.2007;
654) miljoonaa euroa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
laski 172 (31.12.2007; 201) miljoonaan euroon.
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
olivat 4,4 (3,9) miljoonaa euroa. Tästä asiakaskohtaisiin
aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät poistot olivat kauden aikana 1,0
(1,0) miljoonaa euroa. Poistot syntyivät Veritas Henkivakuutuksen
oston yhteydessä.

Tehdyt arvonalentumiskirjaukset
Luotto- ja takaussaatavien yksilölliset arvonalentumiset olivat
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana -0,6 (-0,5) miljoonaa
euroa. Yli 90 prosenttia arvonalentumisista koskee
yksityisasiakkaita. Aikaisempina vuosina kirjattujen tappioiden
palautukset olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus
kauden tulokseen oli -0,3.
Liikevoittoon sisältyy 8,5 miljoonaa euroa rahoitusinstrumenttien
arvonalentumisia ja sellaisiin rahoitusvaroihin ja -velkoihin
liittyviä tappioita, joiden arvon on todettu alentuneen pysyvästi.
Merkittävimmät arvon-alentumiset ja tappiot liittyvät sopimuksiin
konkurssiin ajautuneen Lehman Brothersin kanssa Aktian 17. syyskuuta
2008 julkaiseman pörssitiedotteen mukaisesti.
Pankkitoiminnan osalta pysyvästi arvoltaan alentuneiden
rahoitusvarojen arvonalentumiset olivat 3,6 miljoonaa euroa.
Henkivakuutustoiminnassa vastaavat arvonalentumiset olivat 4,9
miljoonaa euroa.
Konsernin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvat osakkeet ja
osuudet on 30.9.2008 arvostettu käyvän arvon rahastoon. Konsernissa
on kolmannella vuosineljänneksellä valmisteltu uusia
tilinpäätösperiaatteita osakkeiden ja osuuksien arvon laskun
käsittelemiseksi tuloksen tai käyvän arvon rahaston kautta niin, että
olennainen tai pitkäaikainen arvon alentuminen tuloutetaan.
Olennaiseksi arvon alentumiseksi on alustavasti määritelty tilanne,
jossa markkina-arvo on 35 prosenttia konsernin hankinta-arvoa
alhaisempi.
Jos tällaista määritelmää olisi sovellettu 30.9.2008, kauden tulos
olisi heikentynyt noin 37 miljoonaa euroa henkivakuutusyhtiön
osakkeiden ja osuuksien arvonalentumisten vuoksi. Hallituksen arvion
mukaan lasku on tapahtunut lyhyen ajan sisällä ja äärimmäisissä
markkinaolosuhteissa.
 Tällainen arvonalentuminen 30.9.2008 olisi merkinnyt, että
pankkikonsernin vakavaraisuus olisi ollut 11,6 prosenttia ja
ensisijaisten omien varojen suhde 9,0 prosenttia.

Pääoman vahvistamiseksi ja riskien rajoittamiseksi raportointikauden
jälkeen toteutetut toimenpiteet
Henkivakuutusyhtiön osakepohjaisten vastuiden määrä on
uudelleenallokoinnin ja johdannaissuojien avulla rajoitettu noin 30
miljoonaan euroon.
Omaa pääomaa vahvistetaan noin 45 miljoonalla eurolla, kun Aktia
Pankki laskee marraskuussa liikkeeseen eräpäivättömän lainan (Upper
Tier 2). Aktia neuvottelee lisäksi Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n
osakkuussopimuksen ehdoista niin, että Hypoteekkipankin oma pääoma
voitaisiin kokonaisuudessaan lukea omaan pääomaan. Tämä tulee
vahvistamaan omaa pääomaa vielä noin 15 miljoonalla eurolla vuoden
viimeisin neljänneksen aikana.
Korkojen laskun myötä Aktian korkosijoitukset ja johdannaiset, joiden
avulla Aktia on rajoittanut korkoriskiään, kehittyivät myönteisesti
lokakuussa ja vahvistivat omaa pääomaa vielä noin 15 miljoonalla
eurolla.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
Konsernin taseen loppusumma kasvoi vuodenvaihteesta 12,3 prosenttia
8 932 (31.12.2007; 7 952) miljoonaan euroon kauden lopussa. Taseen
saatavien nousu aiheutui lähinnä luottokannan ja myytävissä olevan
rahoitusomaisuuden kasvusta. Sekä yleisön että paikallispankkien
tekemät talletukset kasvoivat.
Konsernin antolainaus oli kauden lopussa 5 287 (31.12.2007; 4 574)
miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 714 miljoonaa euroa (+15,6 %).
Asuntolainakanta oli 3 687 (31.12.2007; 3 280) miljoonaa euroa.
Hypoteekkilainakanta kasvoi 8,1 prosenttia vuodenvaihteesta ja oli
1 966 (31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa. Hypoteekkilainojen 352
miljoonan euron kasvusta 200 miljoonaa euroa on säästöpankkien ja
paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja. Antolainaus yrityksille
kasvoi uuden yritysasiakasstrategian mukaisesti 805 (31.12.2007; 553)
miljoonaan euroon.
Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät kauden aikana
2 383 (31.12.2007; 2 072) miljoonaan euroon. Näitä varoja, jotka
koostuvat pääasiassa pankkitoiminnan likviditeettivarannosta, voidaan
käyttää vakuutena niin sanotuissa repo-sopimuksissa.
Yleisön ja julkisyhteisöjen talletukset lisääntyivät vuodenvaihteesta
9,7 prosenttia yhteensä 3 072 miljoonaan euroon. Talletusten kasvu
vahvisti Aktian likviditeettiasemaa epävakaassa markkinatilanteessa.
Aktian liikkeeseen laskemia sijoitustodistuksia oli kauden lopussa
306 miljoonaa euroa. Kauden aikana ne vähenivät 85 miljoonaa euroa.
Lisäksi Aktia laski liikkeeseen uusia debentuuri- ja indeksilainoja
yhteensä 65 miljoonaa euroa.
Henkivakuutuksen vastuuvelka laski 827 (31.2.2007; 855) miljoonaan
euroon.
Taseen ulkopuoliset sitoumukset lisääntyivät vuodenvaihteesta 54
miljoonaa euroa 684 (31.2.2007; 630) miljoonaan euroon. Lisäys johtuu
lähinnä paikallispankkien uusista rahoituslimiiteistä (+76 miljoonaa
euroa). Kolmannella neljänneksellä taseen ulkopuoliset sitoumukset
vähenivät 112 miljoonaa euroa lähinnä käytettyjen luottolupausten ja
limiittien kasvun vuoksi.

Konsernin oma pääoma ja käyvän arvon rahasto
Konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 272 (31.12.2007; 339)
miljoonaa euroa. Konsernin käyvän arvon rahasto oli 93,4 miljoonaa
euroa negatiivinen, kun se vuodenvaihteessa oli 18,0 miljoonaa euroa
negatiivinen. Rahaston arvon lasku rasittaa omaa pääomaa ja koostuu
realisoimattomista tappioista, joita ei pidetä pysyvinä ja jotka
johtuvat lähinnä kolmesta tekijästä:
- henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun varojen hinnan kehitys
- heikon yleisen jälkimarkkinatilanteen ja sijoittajien korkeampien
tuottovaatimusten aiheuttama rahoitusvarojen hintojen lasku
- kohonnut korkotaso, joka on laskenut Aktian rakenteellisen
korkoriskin rajoittamiseksi tekemien kiinteäkorkoisten sijoitusten
arvoa.

Käyvän arvon rahaston erittely

                         Muutos
(milj. euroa)       30.9.2008 31.12.2007 1-9/2008
Pankkitoiminta,
osakkeet ja osuudet      -1,0    +5,7   -6,7
Pankkitoiminta, suorat
korolliset arvopaperit    -38,4   -17,4  -21,0
Vakuutustoiminta,
osakkeet ja osuudet      -32,7    +3,3  -36,0
Vakuutustoiminta,
suorat korolliset arvo-
paperit            -20,3    -8,7  -11,6
Rahavirran suojaus       -1,0    -0,9   -0,1
Käyvän arvon
rahasto yhteensä       -93,4   -18,0  -75,4


Vakavaraisuus
Aktia Säästöpankki Oyj luovutti 30.9.2008 konsernirakenteen
kehittämistarkoituksessa varansa ja velkansa Aktia Pankki Oyj:lle
(uusi pankki), samalla kun Aktia Säästöpankki Oyj:stä muodostettiin
Aktia Oyj, konsernin uusi emoyhtiö. Siirtojen jälkeen Aktia Pankki
-konsernin omat varat olivat 389 miljoonaa euroa, josta 320 miljoonaa
euroa on ensisijaisia omia varoja ja 69 miljoonaa euroa toissijaisia
omia varoja. Vakavaraisuus oli 12,0 prosenttia, kun se
vuodenvaihteessa oli 15,4 prosenttia ja syyskuun 2007 lopussa 17,5
prosenttia. Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,9 (31.12.2007;
10,9) prosenttia.
Vakavaraisuus laski yli 3 prosenttiyksikköä vuoden alusta johtuen
poikkeuksellisen ankaran finanssikriisin seurauksena tapahtuneesta
käyvän arvon rahaston noin 75 miljoonan euron laskusta vuoden alusta,
luottokannan kasvusta sekä yhtiöittämisen seurauksena syntyneistä
muutoksista uuden pankkikonsernin omissa varoissa.
Rahoitusmarkkinoiden kriisistä huolimatta vakavaraisuus on tyydyttävä
ja ylittää selvästi viranomaisten minimivaatimukset. Markkinakorot
ovat laskeneet 30.9. jälkeen, ja korkoinstrumenttien riski- ja
likviditeettipreemioiden odotetaan normalisoituvan. Tämä parantaisi
pankin vakavaraisuutta ja luotonannon kasvumahdollisuuksia.
Henkivakuutustoiminnan vakavaraisuus laski kolmannella neljänneksellä
edelleen sijoitus- ja korkomarkkinoiden poikkeuksellisen tilan vuoksi
ollen 8,4 prosenttia vastuuvelasta, kun se vuodenvaihteessa oli 18,1
prosenttia ja 30.6.2008 12,5 prosenttia. Sijoitussalkun riskitasoa on
laskettu suojaavilla optioilla ja uudelleenallokoimalla lähinnä
korkoinstrumentteihin. Aktia on katsauskauden jälkeen päättänyt
tarvittaessa lisäpääomittaa henkivakuutusyhtiötä enintään 20
miljoonalla eurolla. Vakavaraisuutta seurataan päivittäin, ja
lisäpääomitukseen valmistaudutaan, mikäli rahoitusmarkkinoiden
epävakaus heikentää sijoitusvarojen arvoa entisestään.
Konsolidointimenetelmällä 30.9.2008 laskettu finanssi- ja
vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 113,8 prosenttia verrattuna 138,6
prosenttiin vuodenvaihteessa. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain mukaan minimivaade on 100 prosenttia.
Vakavaraisuus on edelleen tyydyttävä. Se toimii puskurina
odottamattomien tappioiden varalta ja luo edellytyksiä liiketoiminnan
kasvulle.

Luottoluokitus
Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen Aktia
Pankki Oyj:lle antama lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on
parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A1
ja taloudellisen vahvuuden C. Luottoluokitus on sama kuin Aktia
Säästöpankki Oyj:llä ennen yhtiöittämistä.
Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka
ovat saaneet Moody's Investors Serviceltä korkeimman
Aaa-luottoluokituksen.

Segmenttikatsaus
Aktian pääasiallinen liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin. Ne
ovat Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury, Varainhoito ja
Henkivakuutus. Segmenttiin Muut kuuluvat lähinnä hallinnolliset
toiminnot, konsernin kiinteistöomistus ja oman pääoman tuotto.

Konttoritoiminta
Konttoritoiminnan liikevoitto oli 10,5 (16,9) miljoonaa euroa.
Konttoritoiminnan asiakasmäärä lisääntyi ensimmäisellä
puolivuotiskaudella noin 11 400:lla, mikä on merkittävä lisäys
edellisvuodesta.
Liiketoiminnan tuotot olivat 73,1 (70,2) miljoonaa euroa. Koska
antolainauksen korkomarginaali on kaventunut edelleen, korkokate on
jäänyt viime vuoden tasolle liiketoiminnan suhteellisen vahvasta
kehityksestä ja luottokannan kasvusta huolimatta. Konttoritoiminnan
korkokate on viitekorkoneutraali, eli korkotason nousu ei vaikuta
korkokatteeseen. Sisäisenä korkona käytetään 3,5 prosentin korkoa.
Aktian asuntolainojen markkinaosuus oli 4,1 prosenttia ja
ottolainauksen markkinaosuus 3,0 prosenttia. Palkkiotuotot ovat
nousseet lähinnä maksuliikkeen osalta.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 62,3 (53,2) miljoonaan euroon johtuen
konttoriverkkoon ja kiinteistönvälitykseen erityisesti uusilla
paikkakunnilla tehdyistä panostuksista sekä liiketoiminnan
kehittämiseen tehdyistä järjestelmäinvestoinneista. Näihin kuului mm.
uuden Aktia-Xpress-kulutusluoton lanseeraus.
Hypoteekkilainojen välitys kasvoi 21,8 prosenttia vuoden alusta.
Aktian antolainaus kotitalouksille, säästöpankkien ja
paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat pois lukien,
lisääntyi kauden aikana 8,4 prosenttia 3 304 (31.12.2007; 3 048)
miljoonaan euroon. Aktian konttoreiden välittämät hypoteekkilainat
olivat 1 025 (31.12.2007; 873) miljoonaa euroa.
Osake- ja yhdistelmärahastoista raportointikauden aikana poistuneet
varat kompensoitiin vaihtoehtoisten säästämisen muotojen, kuten
määräaikaisten talletusten ja henkivakuutusten, kasvuna.
Kotitalouksien säästäminen yhteensä oli 3 039 (31.12.2007; 3 152)
miljoonaa euroa, josta kotitalouksien talletukset olivat 2 377
(31.12.2007; 2 156) miljoonaa euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt
662 (31.12.2007; 997) miljoonaa euroa.
Kiinteistönvälityksen liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 5,90
miljoonaan euroon. Toiminnan kannattavuus ei yltänyt viime vuoden
tasolle.
Internet-pankkisopimusten lukumäärä nousi kauden aikana 10,2
prosenttia 103 978:aan.

Liikepankki & treasury
Liikepankki & treasuryn liikevoitto nousi 14,7 (8,1) miljoonaan
euroon. Segmentin kaikkien yksiköiden liikevoitto parani.
Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 23,7 (16,4) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa
9,0 (8,2) miljoonaan euroon.
Liikepankin ansainnasta entistä selvästi suuremman osan tuovat laajaa
palveluvalikoimaa käyttävät täysasiakkaat. Aktia Yritysrahoituksen
kasvu perustuu Aktian ja paikallispankkien asiakkaiden palveluun.
Vuoden 2007 lopusta Liikepankissa on rahoitusmarkkinoiden tila
huomioiden noudatettu jonkin verran aikaisempaa tiukempaa
luottopolitiikkaa.
Selvityspalvelujen kehittämistä koskeva yhteistyö
paikallisosuuspankkien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatkui
yhteisen maksukeskuksen, ACH Finland Oyj:n, puitteissa. Yhtiön on
tarkoitus aloittaa toimintansa kuluvan vuoden lopussa. Sen
tavoitteena on varmistaa kilpailukykyinen maksuliikkeen selvitys- ja
katteensiirtopalvelu SEPA-alueella.
Treasuryn korkokate parani, joskin kauden tulosta rasittivat pankin
korkoriskinhallintaan kuuluvien johdannaissopimusten -4,9 (-2,9)
miljoonan euron kustannukset. Hyvä likviditeettiasema mahdollisti
jälleenrahoituksen edullisin ehdoin.
Euroopan investointipankki (EIB) myönsi Aktialle 50 miljoonan euron
lainaohjelman. Maksuvalmiusluotto on vielä käyttämättä, mikä parantaa
Aktian mahdollisuuksia luotottaa pienten ja keskisuurten yritysten
investointeja.
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kasvu jatkui. Luottokanta yhteensä oli
1 966 miljoonaa euroa, jossa oli 21,8 prosenttia kasvua
vuodenvaihteesta. Hypoteekkilainoista 941 miljoonaa euroa oli
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.
Luottokannan 352 miljoonan euron kasvusta 43,2 prosenttia oli Aktian
välittämiä lainoja.
Aktia Hypoteekkipankki laski elokuussa liikkeeseen 250 miljoonan
euron asuntolainavakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan korko
on vaihtuva ja laina-aika 2 vuotta.

Varainhoito
Aktian varainhoidon liikevoitto laski 3,6 (5,5) miljoonaan euroon.
Vaikeassa markkinatilanteessa Aktian onnistui vahvistaa
markkina-asemaansa. Aktian omaan rahastovalikoimaan kuuluu 27
rahastoa, ja kokonaisuudessaan rahastotarjonta käsittää yli 80
rahastoa.
Liiketoiminnan tuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 10,5
(12,1) miljoonaa euroa. Toimintaympäristö oli erittäin haastava koko
kauden ajan. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa 6,9
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 3,5 miljoonaa euroa.
Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 1 709
(31.12.2007; 2 013 ja 30.9.2007; 2 068) miljoonaa euroa. Kauden
lopussa Aktian markkinaosuus oli 3,4 (3,0) prosenttia. Aktia Asset
Managementin hallinnoimat varat vähenivät 2,7 prosenttia 3 586 (3
684) miljoonaan euroon.
Yksityispankin asiakasvarat olivat 842 (1 181) miljoonaa euroa.
Yksityispankin asiakasmäärä kasvoi noin 10 prosenttia vuoden alusta.

Henkivakuutus
Henkivakuutustoiminnan vaikutus konsernin liikevoittoon oli -1,1
(8,1) miljoonaa euroa.
Veritas Henkivakuutuksen liikevoitto ennen konsernieliminointeja oli
32,6 (24,0) miljoonaa euroa. Raportointikauden vertailukelpoinen
operatiivinen tulos oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Molempina vuosina segmentin liikevoittoon vaikuttivat
kiinteistöomistuksen realisoinnista saatavista myyntivoitoista ja
laskuperustekorkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelan korkovaateen
alentumisesta aiheutuneet kertaluonteiset erät. Edellisvuoteen
verrattaessa on huomattava, että korkosidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka nousi vuoden 2007 toisella neljänneksellä 20,7 miljoonaa
euroa.
Maksutulo laski 0,6 prosenttia 64,9 (65,3) miljoonaan euroon.
Uusmyynnin markkinaosuus kasvoi. Vahvan ensimmäisen puolivuotiskauden
jälkeen myynti hidastui kesällä ja syksyllä epävakaiden
sijoitusmarkkinoiden vuoksi.
Vakuutuskorvaukset nousivat lähinnä takaisinostojen ja kasvaneiden
eläke- ja kuolemantapauskorvausten vuoksi. Kauden vakuutuskorvaukset
olivat 56,2 (48,3) miljoonaa euroa. Henkivakuutuksen liikekulut
olivat 9,8 (10,4) miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde parani 99,1
(105,2) prosenttiin. Tärkein syy tehokkuuden parantumiseen ovat
jakelurakenteen uudistuksen aiheuttamat säästöt ja tietoinen pyrkimys
alentaa hallinnon kuluja. Vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle
kohdistuu kertaluonteisia, jakelun edelleen rationalisoimiseen,
pääkonttorin muuttoon ja yhtiön nimen vaihtumiseen Aktiaksi liittyviä
kuluja.
Sijoitustoiminnan nettotuotot, rahastosidonnaiset sijoitusvarat pois
lukien, olivat 48,2 (61,7) miljoonaa euroa. Sijoitustuotot olivat
edellisvuotta alhaisemmat pääasiassa sijoitusten realisoinnista
saatavien myyntivoittojen pienentymisestä johtuen. Kauden
sijoitustoiminnan nettotuottoihin sisältyy 4,9 miljoonan euron edestä
yksittäisiä korkosijoituksia koskevia tuloutettuja arvonalentumisia.
Henkivakuutusyhtiön suoran kiinteistöomistuksen myynti saatettiin
päätökseen kauden aikana. Kiinteistöjen realisoinnista saatu
myyntivoitto oli 17,8 miljoonaa euroa ja se eliminoidaan
kokonaisuudessaan konsernitasolla.
Vastuuvelka oli 827 (31.12.2007; 855) miljoonaa euroa, josta
sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 172 (31.12.2007; 201)
miljoonaa euroa.
Katsauskautta leimasi sijoitusmarkkinoiden vaikea tilanne. Yhtiön
sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli kauden aikana -6,5 (6,2)
prosenttia. Käypään arvoon arvostettuna Henkivakuutuksen
sijoitussalkku oli 721 miljoonaa euroa, kun mukaan ei lasketa 172
miljoonan euron sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia
sijoituksia.

Muut
Segmentin Muut liikevoitto parani 10,3 miljoonasta eurosta 11,3
miljoonaan euroon. Segmenttiin sisältyy suurin osa konsernin
kiinteistöomistuksesta, joka on osittain omassa käytössä ja osittain
sijoituskiinteistöinä. Kiinteistösijoittaminen tai kiinteistöjen
omistaminen ei kuulu Aktian ydinliiketoimintaan. Tämän strategian
mukaisesti kiinteistöomistuksen myyntiä on aktivoitu, ja osa
kiinteistöomistuksesta on luokiteltu myyntitarkoituksessa
pidettäviksi varoiksi. Jo myydystä kiinteistöomistuksesta saadut
myyntivoitot olivat kauden lopussa 5,6 miljoonaa euroa.
Segmentin liiketoiminnan kulut kasvoivat 16,6 prosenttia 7,5 (6,4)
miljoonaan euroon.

Riskipositiot
Konsernin pääasialliset riskipositiot ovat luotto- ja
vastapuoliriskit, rahoitus- ja likviditeettiriskit, markkinariskit ja
operatiiviset riskit. Riskipositiot esitellään tarkemmin liitteessä
4.

Henkilöstö
Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli kauden
lopussa 1 037 (965), eli 72 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kokopäiväresurssien lukumäärä kauden aikana keskimäärin oli 993
(928).
Varatoimitusjohtaja Stefan Björkman on Aktian hallituksen päätöksellä
nimitetty Aktia-konsernin CFO:ksi (Chief Financial Officer) 19.8.2008
alkaen. Hän vastaa edelleen myös Liikepankki & treasury -segmentin
toiminnasta.

Henkilöstörahasto ja johdon kannustusohjelma vuonna 2008
Aktia-konsernin henkilöstörahastolle maksettavan voitto-osuuden
arvioidaan olevan 0,8 miljoonaa euroa vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta. Johdon osuus tästä on 0,1 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja ja muut konserninjohdon jäsenet ovat konsernin
henkilöstörahaston jäseniä.
Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on
laadittu toisaalta tuloksesta, toisaalta käyvän arvon rahaston
tuloksesta riippuvainen palkitsemisjärjestelmä, joka voi tuottaa
korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen vuosittaisen
lisäpalkkion. Kauden kehitys ei anna aihetta lisäpalkkion maksamiseen
johtoryhmälle.
Vuoden 2008 osalta johtoryhmää koskee myös osakeperusteinen
kannustusohjelma, jonka puitteissa johtoryhmän jäsenet voivat merkitä
enintään 24 980 osaketta. Palkkion suuruus on riippuvainen
erillisistä tavoitteista, joiden suoritusehdot noudattavat yhtiön
hallituksen päätöstä. Osakeperusteinen kannustusohjelma kasvatti
henkilöstökuluja 0,1 miljoonalla eurolla kauden aikana.

Osakepääoma ja omistajat
Raportointikauden lopussa pankin maksettu ja kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma oli 80 248 836 euroa. Pääoma jakautuu 40 124 418
A-osakkeelle ja 20 050 850 R-osakkeelle. Kauden päättyessä
osakkeenomistajien lukumäärä oli 656.
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutoksia ja uuden
R-osakesarjan perustamista koskeva yhtiökokouksen päätös kirjattiin
kaupparekisteriin 7.4.2008. R-osakkeiden anti toteutettiin
vastikkeettomana, pankin silloisille omistajille suunnattuna
osakeantina. Anti käsitti korkeintaan 20 050 968 R-osaketta siten,
että 2 vanhaa osaketta (A-sarja) oikeutti 1 uuteen R-sarjan
osakkeeseen. Jokainen R-osake tuottaa 20 ääntä. Anti toteutettiin
niin, että pankin osakepääomaa ei korotettu.
Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
valtuutus laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta.
Valtuutuksesta on käytetty 39 021 osaketta vuonna 2007 ja 22 482
osaketta vuonna 2008.
Aktian hallitus teki 30.4.2008 pankin yhtiökokouksen 21.12.2006
osakepohjaisten kannustusten perustamiseksi konsernin
avainhenkilöille myöntämän emissiovaltuutuksen nojalla ja hallituksen
vuonna 2007 vahvistaman korkeimman operatiivisen johdon
kannustusohjelman ehtojen mukaisesti päätöksen suunnatusta
osakeannista nimetyille pankin korkeimpaan operatiiviseen johtoon
kuuluville henkilöille. Annissa laskettiin liikkeeseen 22 482 uutta
A-sarjan osaketta 8,67 euron merkintähintaan. Osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 27.6 2008. A-osakkeiden yhteismäärä nousi 40 124
418:aan ja pankin osakepääoma kasvoi 44 964 euroa 80 248 836 euroon.

Konsernirakenne
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksen 5.6.2008 hyväksymä
liiketoiminnan luovutus toteutettiin 30.9. Aktia Säästöpankki Oyj:n
pankkitoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksella Aktia Pankki
Oyj:hin, josta samalla muodostettiin julkinen osakeyhtiö.
Aktia Säästöpankki Oyj, joka omistaa kaikki Aktia Pankki Oyj:n
osakkeet, luopuu pankkitoiminnasta ja jatkaa toimintaansa
Aktia-konsernin emoyhtiönä toiminimellä Aktia Oyj.
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi on nimetty Kaj-Gustaf Bergh
(puheenjohtaja), Dag Wallgren (varapuheenjohtaja), Hans Frantz,
Lars-Olof Hammarén, Lars-Erik Kvist, Kjell Sundström, Marina Vahtola
ja Nina Wilkman, jotka kaikki jatkavat myös Aktia Oyj:n hallituksen
jäseninä. Aktia Pankki Oyj:n toimitusjohtajaksi on nimetty Jussi
Laitinen ja toimitusjohtajan varamieheksi Jarl Sved. Molemmat
jatkavat myös vastaavissa tehtävissä Aktia Oyj:ssä.

Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa
Aktian ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2008 hyväksyi hallituksen
sulautumissuunnitelman Veritas Vahinkovakuutuksen kanssa.
Veritas Vahinkovakuutuksen yhtiökokous hyväksyi
sulautumissuunnitelman Aktian kanssa 13.6.2008.
Veritas Vahinkovakuutus on vakuuttanut yksityishenkilöitä ja
yrityksiä jo vuodesta 1925. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 90 000
asiakasta Asiakkaat ovat pääasiassa kotitalouksia, yrittäjiä sekä
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Veritas Vahinkovakuutuksen suurimmat
markkinaosuudet ovat kaksikielisellä rannikkoalueella.
 Veritas Vahinkovakuutuksen viimeisimmät tulostiedot ovat vuodelta
2007. Tilikauden 2007 tulos kasvoi 3,9 miljoonasta eurosta (2006) 4,1
miljoonaan euroon. Vuoden 2007 maksutulo oli 62,6 miljoonaa euroa ja
korvauskulut 45,5 miljoonaa euroa. Yhdistetty kulusuhde pieneni
vuoden 2006 105:stä 98:aan vuonna 2007, ja vastuunkantokyky nousi 116
prosentista (2006) 136 prosenttiin. Taseen loppusumma oli 149,8
miljoonaa euroa vuonna 2007.

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen
Aktia teki toukokuussa 2008 rahastosopimuksen, jonka mukaan Aktia
Pankki Oyj:n osakeomistus Mannerheimintie 14-, Silvertärnan- ja
Mercator-kiinteistöyhtiöissä siirrettiin 1.10.2008 allekirjoitetun
osakkeenluovutussopimuksen mukaan kiinteistöpääomarahasto Forum
Fastighet Ky:hyn. Myös muut Forum-korttelin omistajat siirsivät
kiinteistöomistuksensa rahastoon. Aktialle tämä merkitsee sitä, että
runsaan 6 miljoonan euron voitto realisoidaan kuluvan vuoden
viimeisen neljänneksen aikana. Siirto on osa pankin pyrkimystä
kiinteistöhallinnon tehostamiseksi ja omistuksen likviditeetin
lisäämiseksi.
Aktia Pankki laskee marraskuussa liikkeeseen 45 miljoonan euron
eräpäivättömän lainan (Upper Tier 2) kasvun jatkuvuuden
turvaamiseksi. Lainan merkintäaika päättyy 5.11.2008.
Osavuosikatsauksen julkaisuajankohtana Aktia Pankilla on
merkintäsitoumuksia noin 40 miljoonan euron edestä.
Aktia on katsauskauden jälkeen päättänyt tarvittaessa lisäpääomittaa
henkivakuutusyhtiötä enintään 20 miljoonalla eurolla.
Aktia Pankki Oyj ja Kaupthing Bank hf., Suomen sivuliike,
allekirjoittivat 31.10.2008 aiesopimuksen Kaupthingin Suomessa
toimivan varainhoitoliiketoiminnan kaupasta. Suunnitellussa
järjestelyssä kyseessä olevat toiminnot siirtyisivät
liiketoimintakauppana osaksi Aktian konsernia.

Näkymät ja niihin mahdollisesti vaikuttavat riskit
Konsernin liikevoiton odotetaan pysyvän positiivisena.
Rahoitusmarkkinoiden jatkuva epävakaisuus vaikeuttaa tuloskehityksen
arviointia.
Hyvänä pysynyt luottoluokitus ja konsernin entistä vahvempi
pääomarakenne mahdollistavat jälleenrahoituksen ja maltillisen kasvun
myös nykyisessä markkinatilanteessa.
Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä
kilpailutilanteessa. Tämä korostuu sovittujen palkankorotusten myötä.
Heikentynyt suhdannetilanne tulee johtamaan luottotappioiden
lisääntymiseen. Ensimmäiset konkreettiset merkit näkyvät pienten ja
keskisuurten yritysten keskuudessa lähinnä rakennusalalla.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen voi myös johtaa tällä
hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen yksittäisten sijoitusten
arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi kielteisesti konsernin
tulokseen. Sijoittajien korkeammat tuottovaatimukset voivat lisäksi
johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun ja Aktian
vakavaraisuuden alenemiseen.
Konsernin johto voi vaikuttaa riskinottoasteeseen ja kustannustasoon.
Rahoitusmarkkinoiden yleinen korkotaso ja kehitys, rahoitusvarojen
likviditeetti ja hinta, luottojen kysyntä, rahasto- ja
vakuutussäästämisen yleinen kannustavuus ja Suomen
vähittäispankkimarkkinat ovat tekijöitä, joihin konsernin
vaikutusmahdollisuudet eivät yllä.

Kehitys neljännesvuosittain

               Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007

Korkokate            25,2  25,3  23,9  23,8  23,1
Osinkotuotot           0,0   1,3   0,1   0,4   0,1
Palkkiotuotot netto        9,4  11,8  10,6  12,6  11,0
Henkivakuutustoiminnan tuotot  17,2  30,4  32,2  42,8  27,4
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot           -3,0   1,7   1,2  -0,4   0,8
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot            1,3   0,4   1,3   0,1   0,0
Liiketoiminnan muut tuotot    3,0   2,1   1,8   1,0   0,6
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä             53,1  72,9  71,0  80,3  62,9

Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan muutos       -19,2  -25,3  -26,2  -40,9  -20,7
Henkilöstökulut         -12,7  -16,7  -16,0  -15,7  -13,1
Muut hallintokulut        -8,8  -10,2  -9,3  -10,2  -7,6
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                         -1,9
Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä    -1,6  -1,5  -1,3  -1,2  -1,3
Liiketoiminnan muut kulut    -3,6  -4,4  -3,7  -3,2  -3,2
Liiketoiminnan kulut yhteensä  -46,0  -58,2  -56,5  -73,2  -45,9

Arvonalentumistappioden
peruutukset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä    0,3   0,8
Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista
sitoumuksista          -0,3   0,0   0,0  -0,2   0,1
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta            0,3   0,1  -0,2  -0,3   0,2
Liikevoitto            7,4  15,7  14,2   6,6  17,4

'
Tunnusluvut tilikauden lopussa

                     1-9  1-6  1-3 1-12  1-9
                     2008 2008 2008 2007 2007
Osakekohtainen tulos, euroa       0,47 0,37 0,17 0,87 0,79
Oma pääoma/osake, euroa         4,28 4,55 5,26 5,39 5,59
Oman pääoman tuotto (ROE), %       12,5 14,6 12,7 17,9 21,4
Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)    0,66 0,69 0,70 0,67 0,65
Henkivakuutustoiminnan
liikekustannussuhde           99,1 104,1 97,7 110,0 105,2

Rahastopääoma, milj. euroa       1 709 1 858 1 884 2 013 2 068
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa   3 072 3 069 2 908 2 801 2 739
Antolainaus yleisölle, milj. euroa   5 287 5 082 4 797 4 574 4 382
Riskipainotetut sitoumukset, milj.
euroa                  3 247 3 229 3 052 2 875 2 712

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)  12,0 12,8 14,2 15,4 17,5
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)             9,9 10,1 10,5 10,9 12,1
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutustoiminta)          8,4 12,5 14,6 18,1 20,5
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)  113,8 115,1 129,3 138,6 153,6

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käyvin arvoin, milj.
euroa                  879,0 921,8 941,3 965,6 965,9
- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa  654,9 655,8 653,2 654,3 641,5
- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa        171,9 191,7 189,2 200,5 197,1

Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, euroa      0,47 0,37 0,17 0,67 0,56
Oman pääoman tuotto (ROE) pl.
tuloutettu negatiivinen liikearvo, %   12,5 14,6 12,7 13,8 15,1
Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo ja ml. käyvän
arvon rahasto, euroa          -0,79 -0,54 -0,14 0,39 0,56

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
milj. kpl *)               60,2 60,2 60,2 59,8 59,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,
milj. kpl                60,2 60,2 60,2 60,2 60,2
Henkilöstö (kokopäiväresurssit),
keskimäärin                993  972  956  940  928
*) Osakkeiden emissio-oikaistu
lukumäärä


Tunnuslukujen laskentaperusteet

Osakekohtainen tulos, euroa
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava kauden voitto verojen
jälkeen
Osakkeiden emissio-oikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Kauden voitto (vuositasolla)  x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde
(Käyttökulut + korvausten käsittelykulut)  x 100
Kuormitustulo

Kuorimitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus
kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita. Kaikki
kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset (pankkitoiminta)
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
johdannaiset mukaan lukien
on arvostettu ja riskipainotettu Rahoitustarkastuksen
standardikokoelman 4.3
standardimenetelmän mukaisesti. Toimintariskien pääomavaade on
laskettu ja
riskipainotettu Rahoitustarkastuksen standardin 4.3i mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)
Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat)   x
100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.
Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkitoiminta)

Ensisijaiset omat varat     x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)
Vakavaraisuuspääoma                x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - 75 %
sijoitussidonnaisten rahastojen vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden
vähentämisen jälkeen.

Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml.
toimialakohtaiset varat ja vähennykset)    x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +
vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuudesta säädetään rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 3 luvussa ja siihen kuuluvassa asetuksessa.


Konsernin tuloslaskelma

(milj. euroa)         1-9 2008 1-9 2007 Muutos % 1-12 2007
Korkokate              74,3   65,1   14,1   88,9
Osinkotuotot             1,3   1,2   15,0    1,5
Palkkiotuotot            38,8   42,2   -8,1   57,2
Palkkiokulut            -7,1   -7,5   -5,8   -9,8
Palkkiotuotot netto         31,7   34,7   -8,6   47,3
Vakuutusmaksutulo          64,9   65,3   -0,6   99,8
Sijoitustoiminnan nettotuotot,
korkosidonnaiset vakuutukset    14,9   26,8   -44,2   35,1
Henkivakuutustoiminnan tuotot    79,9   92,1   -13,3   134,9
Arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan nettotuotot    1,5   1,3   13,0    1,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen nettotuotot     -1,6   1,3  -224,1    1,2
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot             -0,2   2,6  -107,1    2,3
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot             2,9   0,4   603,0    0,5
Liiketoiminnan muut tuotot      7,0   2,1   238,4    3,1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä   197,0  198,2   -0,6   278,5
Maksetut vakuutuskorvaukset    -56,2  -48,3   16,4   -64,5
Vastuuvelan muutos,
korkosidonnaiset vakuutukset    -0,6   -8,7   -93,1   -20,2
Vastuuvelan nettomuutos,
rahastosidonnaiset vakuutukset   -13,9  -16,0   -13,2   -29,2
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos               -70,7  -73,0   -3,1  -113,9
Henkilöstökulut          -45,4  -41,6    9,2   -57,3
Muut hallintokulut         -28,3  -25,3   12,0   -35,5
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                   14,0    N/A   12,1
Poistot aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä            -4,4   -3,9   12,5   -5,1
Liiketoiminnan muut kulut     -11,8   -9,3   26,8   -12,5
Liiketoiminnan kulut yhteensä   -160,6  -139,0   15,5  -212,2
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä             1,0    -    N/A     -
Arvonalentumistappiot
luotoista ja
muista sitoumuksista        -0,3   0,0    N/A   -0,2
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta              0,2   0,5   -53,9    0,2
Liikevoitto             37,3   59,7   -37,4   66,3
Verot                -8,7  -11,6   -25,1   -13,4

Kauden voitto            28,7   48,1   -40,4   52,8

Josta:
Aktia Oyj:n osakkeenomistajien
osuus                28,1   47,5   -40,9   52,0
Vähemmistön osuus          0,6   0,6   -1,1    0,9
Yhteensä              28,7   48,1   -40,4   52,8

Osakekohtainen tulos, euroa     0,47   0,79        0,87
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos,
euroa                0,47   0,79        0,87


Konsernin tase

        (milj. euroa) 30.9.2008 31.12.2007 Muutos, % 30.9.2007
Varat
Käteiset varat          337,0   235,3   43,2   244,8
Tuloksen kautta
arvostettavat rahoitusvarat   18,6     -    N/A   10,4
Saamistodistukset       2 383,3  2 072,2   15,0  1 633,9
Osakkeet ja osuudet       343,5   406,5   -15,5   388,2
Myytävissä olevat
rahoitusvarat         2 726,8  2 478,7   10,0  2 022,1
Saamiset luottolaitoksilta    70,7   183,3   -61,4   266,7
Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöiltä       5 287,3  4 573,7   15,6  4 382,0
Lainat ja muut saamiset    5 358,0  4 757,0   12,4  4 648,8
Eräpäivään asti pidettävät
sijoitukset            45,8    45,8    0,0   47,8
Johdannaissopimukset       75,6    33,7   124,7   14,9
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan sijoitukset     172,0   203,1   -15,3   197,0
Aineettomat hyödykkeet       8,9    7,4   19,2    6,5
Aineelliset hyödykkeet      43,8   111,2   -60,6   147,2
Sijoitukset
osakkuusyrityksiin         4,5    3,6   26,0    3,7
Siirtosaamiset ja maksetut
ennakot              82,4    53,6   53,9   62,2
Muut varat            35,1    13,2   165,3   16,7
Muut varat yhteensä       117,6    66,8   76,0   78,9
Tuloverosaamiset          4,1    3,7    9,8    3,1
Laskennalliset verosaamiset    18,3    5,9   212,6    4,5
Verosaamiset           22,4    9,6   133,6    7,6
Myytävänä olevat varat       0,8     -    N/A     -
Varat yhteensä         8 931,7  7 952,2   12,3  7 429,6

Velat
Velat luottolaitoksille    1 051,3   928,6   13,2   883,7
Velat yleisölle ja
julkisyhteisöille       3 072,4  2 801,4    9,7  2 738,9
Talletukset          4 123,7  3 730,0   10,6  3 622,5
Liikkeeseen lasketut
velkakirjat          2 154,9  1 980,5    8,8  1 729,2
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus kuin muilla
veloilla             206,5   190,6    8,3   192,4
Muut velat luottolaitoksille   929,4   429,1   116,6   365,3
Muut velat yleisölle ja
julkisyhteisöille        110,7   140,7   -21,3   87,9
Muut rahoitusvelat       3 401,5  2 740,9   24,1  2 374,8
Johdannaissopimukset       66,5    34,6   92,5   22,4
Laskuperustekorkoon
sidottujen vakuutusten
vastuuvelka           654,9   654,3    0,1   641,5
Sijoitussidonnaisten
vakuutusten vastuuvelka     171,9   200,5   -14,3   197,1
Varaukset             1,1    0,3   314,2    0,4
Siirtovelat ja saadut
ennakot              96,1    67,2   43,1   75,1
Muut velat            108,6   130,9   -17,1   91,9
Muut velat yhteensä       204,7   198,1    3,3   167,0
Tuloverovelat           5,9    8,6   -31,1    4,2
Laskennalliset verovelat     29,1    45,9   -36,5   49,2
Verovelat             35,1    54,5   -35,7   53,5
Myytävinä oleviin varojen
liityvät velat           0,3     -    N/A     -
Velat yhteensä         8 659,8  7 613,2   13,7  7 079,2

Oma pääoma
Sidottu oma pääoma        -2,8    72,2  -103,9   88,4
Vapaa oma pääoma         260,4   252,3    3,2   247,9
Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta         257,7   324,5   -20,6   336,2
Vähemmistön osuus omasta
pääomasta             14,3    14,5   -1,4   14,2
Oma pääoma            271,9   339,0   -19,8   350,4
Velat ja oma pääoma yhteensä  8 931,7  7 952,2   12,3  7 429,6


Konsernin rahavirtalaskelma

                                 1-12
(milj. euroa)               1-9 2008 1-9 2007   2007

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto                  37,3   59,7   66,3
Rahavirtaan vaikuttamattomien erien
oikaisut                    8,2  -14,4   -6,3
Maksetut tuloverot              -14,3  -14,7  -20,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen
liiketoiminnan saamisten ja velkojen
muutosta                    31,2   30,5   40,0
Liiketoiminnan saamisten
lisäys (-) tai vähennys (+)         -923,0 -1 062,2 -1 592,7
Liiketoiminnan velkojen
lisäys (+) tai vähennys (-)         1 031,0 1 000,8 1 518,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä       139,2  -30,8  -33,9
Investointien rahavirta
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset      -    -   2,0
Tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten
hankinta ja myynti              -28,2  -29,8  -30,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
ja aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutukset            3,4   -7,7  -11,9
Hypoteekkipankin emissio vähemmistölle     3,8   10,5   10,5
Investointien rahavirta yhteensä       -21,0  -27,0  -29,4
Rahoituksen rahavirta
Liikkeeseen lasketut ja maksetut velat,
joilla on
huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla    15,3   1,2   -2,9
Osakepääoman lisäys               0,0   3,6   3,6
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston
lisäys                     0,1   12,3   12,3
Maksetut osingot               -20,1  -25,4  -25,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä         -4,6   -8,4  -12,4
Rahavarojen nettomuutos            113,6  -66,3  -75,7
Rahavarat vuoden alussa            240,8  316,5  316,5
Rahavarat kauden lopussa           354,4  250,2  240,8
Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat
muodostuvat seuraavista tase-eristä:
Kassa                     10,1   8,8   10,9
Vakuutustoiminnan kassa ja pankkisaamiset    1,4   13,0   6,9
Suomen Pankin sekkitili            325,4  223,1  217,5
Vaadittaessa maksettavat saamiset
luottolaitoksilta               17,5   5,4   5,5
Yhteensä                   354,4  250,2  240,8


Konsernin oman pääoman muutos

                                Muu sidottu
                          Ylikurssi-     oma
(milj. euroa)    Osakepääoma    Vararahasto   rahasto   pääoma
Oma pääoma 1.1.2008     80,2        8,1     1,9     0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus
omasta pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan
Kauden voitto
Tilikauden aikana
kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä
Osakeanti          0,0
Osingonjako
Muu muutos omassa                           0,3
pääomassa
Oma pääoma 30.9.2008    80,2        8,1     1,9     0,3


             Käyvän
              arvon Osakeperusteisten Sijoitetun
                            vapaan
                    korvausten   pääoman
(milj. euroa)      rahasto      rahasto   rahasto Voittovarat
Oma pääoma 1.1.2008    -18,0        0,0    45,3    207,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos    -103,4
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon       -0,2
Siirretty          1,6
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus        26,6
omasta pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan       -75,4
Kauden voitto                             28,1
Tilikauden aikana     -75,4                   28,1
kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä
Osakeanti                         0,1
Osingonjako                             -20,1
Muu muutos omassa               0,1           0,0
pääomassa
Oma pääoma 30.9.2008    -93,4        0,1    45,4    215,0

                     Osakkeen-
                    omistajien Vähemmistön     Oma
                             osuus
                   osuus omasta   omasta   pääoma
(milj. euroa)              pääomasta  pääomasta  yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008             324,5    14,5    339,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos             -103,4         -103,4
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon                -0,2          -0,2
Siirretty                   1,6           1,6
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus                 26,6          26,6
omasta pääomasta
Osakeantikulut                 0,0           0,0
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan pääomaan                -75,4          -75,4
Kauden voitto                 28,1     0,6    28,7
Tilikauden aikana
kirjatut
tuotot ja kulut               -47,3     0,6    -46,8
yhteensä
Osakeanti                   0,2           0,2
Osingonjako                 -20,1          -20,1
Muu muutos omassa               0,3    -0,8    -0,4
pääomassa
Oma pääoma 30.9.2008             257,7    14,3    271,9

                                Muu sidottu
                          Ylikurssi-     oma
(milj. euroa)    Osakepääoma    Vararahasto   rahasto   pääoma
Oma pääoma 1.1.2007     70,6        8,1     1,9     0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
muutos käypään
arvoon
Siirretty
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus
omasta pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna
suoraan omaan
pääomaan
Kauden voitto
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä
Osakeanti          9,6
Osingonjako
Muu muutos omassa
pääomassa
Oma pääoma 30.9.2007    80,2        8,1     1,9     0,0


             Käyvän
              arvon Osakeperusteisten Sijoitetun
                            vapaan
                    korvausten   pääoman
(milj. euroa)      rahasto      rahasto   rahasto Voittovarat
Oma pääoma 1.1.2007     -1,7        0,0     0,0    169,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon       -1,6
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
muutos käypään
arvoon            1,5
Siirretty
tuloslaskelmaan       0,0
Laskennallisten
verojen osuus
omasta pääomasta       0,0
Osakeantikulut                      -0,5
Tuotot ja kulut
kirjattuna
suoraan omaan
pääomaan          -0,1             -0,5
Kauden voitto                             47,5
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä      -0,1             -0,5    47,5
Osakeanti                         45,8
Osingonjako                             -14,8
Muu muutos omassa
pääomassa
Oma pääoma 30.9.2007    -1,8        0,0    45,3    202,6

                     Osakkeen-
                    omistajien Vähemmistön     Oma
                             osuus
                   osuus omasta   omasta   pääoma
(milj. euroa)              pääomasta  pääomasta  yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007             248,8     1,1    249,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon                -1,6          -1,6
Kassavirtasuojausten
arvostuksen
muutos käypään
arvoon                     1,5           1,5
Siirretty
tuloslaskelmaan                0,0           0,0
Laskennallisten
verojen osuus
omasta pääomasta                0,0           0,0
Osakeantikulut                -0,5          -0,5
Tuotot ja kulut
kirjattuna
suoraan omaan
pääomaan                   -0,6          -0,6
Kauden voitto                 47,5     0,6    48,1
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä               46,9     0,6    47,4
Osakeanti                   55,4          55,4
Osingonjako                 -14,8          -14,8
Muu muutos omassa
pääomassa                   0,0    12,6    12,6
Oma pääoma 30.9.2007             336,2    14,2    350,4


Liite 1. Osavuosikatsauksen laatimisperusta ja olennaiset
tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsauksen laatimisperusta
Aktian konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien,
kansainvälisten kirjanpitostandardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea tietoa ja
kaikkia liitteitä, joita vaaditaan vuositilinpäätökseltä, minkä
vuoksi katsaukseen tulee tutustua yhdessä konsernin tilinpäätöksen
31.12.2007 kanssa.
Aktian osavuosikatsauksen voi lukea Aktian kotisivuilta osoitteesta
www.aktia.com kohdasta Tulostietoja, Osavuosikatsaukset.
Hallitus hyväksyi osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2008 kokouksessaan
31.10.2008.
Tilinpäätösperiaatteita on selvennetty koskien johdon harkintaa
edellyttäviä tilinpäätösperiaatteita. Konsernin keskeiset oletukset
koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä
keskeisiä epävarmuustekijöitä ja liittyvät mm seuraaviin oletuksiin:
- Käyvän arvon arviointi
- Rahoitusvarojen arvonalentuminen
- Lainojen ja saamisten arvonalentuminen- Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen
- Vakuutusmatemaattiset laskelmat.

Käyvän arvon arviointi
Markkinahintatiedon ollessa rajoitettua julkisesti noteeraamattomien
rahoitusvarojen tai muiden rahoitusvarojen arviointi edellyttää
johdon harkintaa. Periaatteet arvostuksesta käypään arvoon kuvataan
kohdassa "Käypään arvoon arvostamisen määritelmä". Eräpäivään saakka
pidettävien rahoitusvarojen käyvät arvot ovat alttiita korkotason
muutoksille, instrumenttien likviditeetille ja riskipreemioille.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konsernissa arvioidaan kunkin tasepäivän osalta, onko olemassa
objektiivista näyttöä siitä, että muiden kuin käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattujen rahoitusvarojen arvo on alentunut.

Arvonalentumistappiot lainoista ja saamisista
Lainojen ja saamisten arvonalentumisia kirjataan kohdistettuina ja
ryhmäkohtaisesti. Ryhmäkohtainen arvonalentuminen on perusteltu, jos
on objektiivista näyttöä siitä, että ryhmän saamisten takaisinmaksuun
liittyy epävarmuutta. Arvio perustuu tarkempaan luottoriskin
segmentointiin ja makro- tai mikrotalouden tapahtumien korrelaatioon
sekä alueellisiin tapahtumiin, kun taas arvonalentumiseksi kirjattu
summa perustuu tappioiden kokemusperäiseen keskimääräiseen arvioon.
Ryhmäkohtaisia arvonalentumisia voidaan tehdä myös silloin, kun
kyseessä on suuri määrä pieniä luottoja, ja sopimuskohtainen
tutkiminen olisi käytännössä vaikea toteuttaa.
Jos on todennäköistä objektiivisia viitteitä arvonalentamistarpeesta,
saamisen arvo tutkitaan. Arvonalentuminen kirjataan, kun on
objektiivista näyttöä siitä, että asiakkaan maksukyky on heikentynyt.
Saamisen arvo on laskenut, jos saamisen tuoma rahavirta, vakuuden
käypä arvo huomioon ottaen, on pienempi kuin luoton kirjanpitoarvon
ja luoton maksamattomien korkojen summa.

Vakuutusmatemaattiset laskelmat
Vastuuvelan laskeminen on aina epävarmaa, koska vastuuvelka perustuu
oletuksiin tulevasta korkotilanteesta, kuolevuudesta,sairastuvuudesta ja kulutasosta. Vastuuvelka lasketaan toisaalta
siten, että tulevat edut diskontataan nykyarvoon vähennettynä
tulevilla maksuilla, toisaalta siten, että maksetut vakuutusmaksut
hyvitetään laskentakoroilla ja eri hyvityksillä ja niistä veloitetaan
kulut ja riskipreemiot. Laskelmissa käytetään kunkin tuotteen
laskentaperusteissa mainittua laskentakorkoa, kuolevuutta ja
sairastuvuutta sekä rasitteita. Tiettyjen tuotteiden osalta käytetään
kuitenkin turvaavampaa korkoa ja kuolevuusoletusta tilinpäätöksen
perusteiden mukaisesti. Vakuutusvastuuseen tehdään tunnettuja ja
tuntemattomia vahinkoja koskeva varaus. Vahvistetut asiakashyvitykset
sisältyvät kokonaisuudessaan vastuuvelkaan. Tämä selostetaan
tarkemmin kohdassa "Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista".

Täydennyksiä tilinpäätösperiaatteisiin
Konsernin osavuosikatsauksen laadinnassa on olennaisilta osin
noudatettu vuositilinpäätökseen 31.12.2007 sovellettuja
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Tilinpäätösperiaatteisiin on
tehty seuraavat täydennykset:
Henkivakuutustoiminnassa on 1.1.2008 alkaen luovuttu periaatteesta
kirjata hallintokulut toiminnon mukaan. Vertailujaksojen luvut on
rekonstruoitu vastaamaan uusia tilinpäätösperiaatteita.
Vakuutusmaksut on jaksotettu 1.1.2008 alkaen. Vertailujaksojen luvut
on rekonstruoitu vastaamaan jaksotusta. Vastaava jaksotus on tehty
koskien vastuuvelkaa. Rekonstruktio ei vaikuttanut liikevoittoon.
Vakuutustoiminnan tuottojen ja kulujen esittelytapaa on muutettu
siten, että sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan
nettomuutokseen sisältyy sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitusten
arvonmuutokset.
Pankkikonsernin korollisten rahoitusvarojen arvostus käypään arvoon
on korjattu 1.1.2008 alkaen niin, että kaikki konsernin myytävissä
olevat rahoitusvarat on arvostettu tilinpäätöspäivän ostokurssiin.
Korjauksen suuruus oli 1,1 miljoonaa euroa ennen veroja ja 0,8
miljoonaa euroa verojen jälkeen.
Johdannaissopimuksiin liittyvät siirtosaamiset ja -velat kirjataan
1.1.2008 alkaen taseen johdannaisiin eikä siirtosaamisiin ja
-velkoihin. Vertailujaksojen korjatut luvut ilmenevät liitteestä 3
Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset.
Vuoden 2007 segmenttikatsauksessa Muut ja eliminoinnit raportoitiin
yhdessä. Vuoden 2008 alusta Muut ja eliminoinnit raportoidaan
kumpikin erikseen, ja vertailutiedot vuoteen 2007 on korjattu
muutoksen mukaisesti.
Paikallisosuuspankkien Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n B-osakkeiden
omistus on IAS 32.25(a):n mukaisesti kirjattu vähemmistöosuuksina
vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen saakka. Sen perusteella, miten
IFRS määrittelee kohde-etuutena olevat sopimukset,
paikallisosuuspankkien B-osakeomistusta ei voida kirjata
vähemmistöosuuksina. Vuoden 2008 toisella neljänneksellä Aktia
kirjasi uuden IFRS-arvioinnin mukaan paikallisosuuspankkien
B-osakeomistuksen (n. 3,3 milj. euroa) muihin velkoihin.
Strukturoidut joukkovelkakirjalainat, joihin kuuluu optioita, on
vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen saakka kirjattu
markkina-arvoonsa myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, ja arvonmuutos
on kirjattu suoraan käyvän arvon rahastoon. Vuoden 2008 toisesta
neljänneksestä alkaen Aktia on luokitellut uudelleen kytkettyjä
johdannaisia sisältävät sijoitukset kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviin rahoitusvaroihin. Tämä merkitsee sitä, että arvonmuutos
kirjataan suoraan tuloslaskelmaan, eikä aikaisempaan tapaan käyvän
arvon rahastoon. Tulosvaikutus konsernille toisella neljänneksellä
oli -0,7 miljoonaa euroa ennen veroja ja -0,5 miljoonaa euroa verojen
jälkeen.
Taseensuojauksena muille säästöpankeille ja paikallisosuuspankeille
välitettyjen johdannaisten tuotot on vuoden 2008 ensimmäisestä
neljänneksestä alkaen jaksotettu johdannaissopimusten maturiteetin
mukaan. Vuoden 2008 toisesta neljänneksestä alkaen nämä tuotot
tuloutetaan suoraan. Kaikki aiemmin tehdyt jaksotukset ilmenevät
vuoden 2008 toisen neljänneksen tuloslaskelmasta. Niiden
kokonaisvaikutus oli +1,3 miljoonaa euroa, josta +1,2 miljoonaa euroa
koski vuotta 2007 ja sitä aikaisempia vuosia.
Vuoden 2008 toisesta neljänneksestä alkaen osakeperusteisen
korvaukset on kirjattu johtoryhmän kannustusohjelman mukaisesti. 0,1
miljoonaa euroa on kirjattu henkilöstökuluina sidottuun omaan
pääomaan osakeperusteisten korvausten rahastoon.
Konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan nähden vähemmän
merkittäviä kiinteistöyhtiöitä on vuoden 2008 ensimmäiseen
neljännekseen saakka jätetty konsernikonsolidoinnin ulkopuolelle.
Yhtiöt on konsolidoitu konsernin tilinpäätökseen vuoden 2008 toisella
neljänneksellä. Niiden vaikutus tuloslaskelmaan on hyvin pieni ja
vaikutus omaan pääomaan +1,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöyhtiöt on
IFRS 5:n mukaan luokiteltu myyntitarkoituksessa pidettäväksi
omaisuudeksi.

Liite 2. Segmenttiraportointi

Liiketoiminta-alueet
Konttoritoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt. Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n
Helsingin yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja
Aktia Asset Management Oy Ab. Liikepankki & treasury käsittää Aktia
Pankki Oyj:n liikepankin ja treasuryn sekä tytäryhtiö Aktia
Hypoteekkipankki Oyj:n, lukuun ottamatta Aktian omia Hypoteekkipankin
kautta välitettyjä lainoja, sekä tytäryhtiö Aktia Yritysrahoitus
Oy:n. Henkivakuutukseen kuuluu Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas
-konserni. Muut sisältää Aktian kiinteistötoiminnan ja tietyt
hallinnolliset toiminnot, joita ei ole allokoitu
liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös
Vasp-Invest Oy.

Allokointiperiaatteet
Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorkojen ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään konsernin sisäisten
hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa
johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti. Aktia ei
toistaiseksi allokoi omia varoja liiketoiminta-alueille. Muut koostuu
tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida
liiketoiminta-alueille. Konsernin sisäiset transaktiot juridisten
yksiköiden välillä eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin
liiketoiminta-alueen sisällä, jos yksiköt kuuluvat samaan
liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset eri segmentteihin
kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat
eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta ja vähemmistön
osuus kuuluvat eliminointeihin.Liite

Liite 2. Konsernin segmenttiraportointi

Tuloslaskelma          Konttoritoiminta       Liikepankki& Treasury
(milj. euroa)        2008        2007   2008     2007
            1.1-30.9      1.1-30.9 1.1-30.9   1.1-30.9
Korkokate          46,7        46,2   25,8     16,8
Osinkotuotot         0,1        0,0   0,2      0,1
Palkkiotuotot netto     23,8        22,5   -3,7     -2,6
Henkivakuutustoiminnan
tuotot             -         -    -       -
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot     -        0,0   -0,7      0,9
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot         0,0        0,0    -       -
Liiketoiminnan muut
tuotot            2,5        1,4   2,1      1,2
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä          73,1        70,2   23,7     16,4
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos             -         -    -       -
Henkilöstökulut      -23,2       -20,8   -3,5     -3,1
Muut hallintokulut     -32,8       -27,7   -4,3     -4,2
Negatiivisen liikearvon
tuloutus            -         -    -       -
Poistot           -1,2        -1,1   -0,2     -0,2
Liiketoiminnan muut
kulut            -5,1        -3,7   -0,9     -0,7
Liiketoiminnan kulut
yhteensä          -62,3       -53,2   -9,0     -8,2
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä          -         -    -       -
Arvonalentumistappiot
luotoista
ja muista sitoumuksista   -0,3        0,0    -      0,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta           -         -    -       -
Liikevoitto         10,5        16,9   14,7      8,1

Tuloslaskelma             Varainhoito      Henkivakuutus
(milj. euroa)        2008        2007   2008     2007
            1.1-30.9      1.1-30.9 1.1-30.9   1.1-30.9
Korkokate          1,3        1,3    -       -
Osinkotuotot         0,1        0,1    -       -
Palkkiotuotot netto     8,5        10,1    -       -
Henkivakuutustoiminnan
tuotot             -         -  113,2     127,1
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot    0,4        0,4    -       -
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot          -         -    -       -
Liiketoiminnan muut
tuotot            0,1        0,1    -       -
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä          10,5        12,1  113,2     127,1
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos             -         -  -70,7     -92,9
Henkilöstökulut       -3,5        -3,4   -5,3     -5,3
Muut hallintokulut     -2,6        -2,5   -4,2     -4,6
Negatiivisen liikearvon
tuloutus            -         -    -       -
Poistot           -0,3        -0,3   -0,3     -0,5
Liiketoiminnan muut
kulut            -0,4        -0,5    -       -
Liiketoiminnan kulut
yhteensä          -6,9        -6,6  -80,6    -103,3
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä          -         -    -       -
Arvonalentumistappiot
luotoista
ja muista sitoumuksista    -         -    -       -
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta           -         -    -      0,2
Liikevoitto         3,6        5,5   32,6     24,0
Vakuutustoiminnan vaikutus
konsernin liikevoittoon  *)              -1,1      8,1

Tuloslaskelma            Muut           Eliminoinnit
(milj. euroa)        2008        2007   2008     2007
            1.1-30.9      1.1-30.9 1.1-30.9   1.1-30.9
Korkokate          3,3        3,6   -2,8     -2,9
Osinkotuotot         2,3        3,5   -1,4     -2,5
Palkkiotuotot netto     2,3        3,3   0,8      1,3
Henkivakuutustoiminnan
tuotot             -         -  -33,3     -35,0
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot    0,1        1,8    -     -0,6
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot         3,0        0,5   -0,1     -0,1
Liiketoiminnan muut
tuotot            6,7        3,9   -4,4     -4,5
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä          17,8        16,6  -41,2     -44,1
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos             -         -    -     19,9
Henkilöstökulut       -9,9        -9,0    -       -
Muut hallintokulut      9,1        7,8   6,6      5,9
Negatiivisen liikearvon
tuloutus            -         -    -     14,0
Poistot           -1,1        -0,7   -1,2     -1,2
Liiketoiminnan muut
kulut            -5,5        -4,5   0,1      0,1
Liiketoiminnan kulut
yhteensä          -7,5        -6,4   5,6     38,7
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä         1,0         -    -       -
Arvonalentumistappiot
luotoista
ja muista sitoumuksista    -        0,0    -       -
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta           -         -   0,2      0,3
Liikevoitto         11,3        10,3  -35,4     -5,1

Tuloslaskelma                           Konserni
                                yhteensä
(milj. euroa)                      2008     2007
                          1.1-30.9   1.1-30.9
Korkokate                        74,3     65,1
Osinkotuotot                       1,3      1,2
Palkkiotuotot netto                   31,7     34,7
Henkivakuutustoiminnan
tuotot                         79,9     92,1
Rahoitusvarojen ja
-velkojen nettotuotot                  -0,2      2,6
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot                       2,9      0,4
Liiketoiminnan muut
tuotot                          7,0      2,1
Liiketoiminnan tuotot
yhteensä                        197,0     198,2
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                         -70,7     -73,0
Henkilöstökulut                    -45,4     -41,6
Muut hallintokulut                   -28,3     -25,3
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                          -     14,0
Poistot                         -4,4     -3,9
Liiketoiminnan muut
kulut                         -11,8     -9,3
Liiketoiminnan kulut
yhteensä                       -160,6    -139,0
Arvonalentumistappioden
peruutukset
aineellisista ja
aineettomista
hyödykkeistä                       1,0       -
Arvonalentumistappiot
luotoista
ja muista sitoumuksista                 -0,3      0,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                        0,2      0,5
Liikevoitto                       37,3     59,7

*) Korjattu Veritas Henkivakuutukseen liittyvillä
hankintaeliminoinneilla.


Tase             Konttoritoiminta        Liikepankki& treasury
(milj. euroa)    30.9.2008     30.9.2007 30.9.2008   30.9.2007
Käteiset varat      9,0        7,8   326,4     224,0
Myytävissä olevat
rahoitusvarat       0,9        0,8  2 014,3    1 291,5
Lainat ja muut
saamiset       3 814,5      3 276,3  1 543,5    1 365,1
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset         -         -     -       -
Muut varat        23,1        23,8   423,6     205,4
Varat yhteensä    3 847,6      3 308,8  4 307,8    3 086,0
Talletukset      2 814,2      2 404,2  1 189,7    1 097,1
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat         -         -  2 159,3    1 734,2
Vastuuvelka         -         -     -       -
Muut velat        48,2        37,9  1 406,6     745,8
Velat yhteensä    2 862,5      2 442,2  4 755,5    3 577,2

Tase                Varainhoito       Henkivakuuutus
(milj. euroa)    30.9.2008     30.9.2007 30.9.2008   30.9.2007
Käteiset varat      0,1        0,1    2,8      13,0
Myytävissä olevat
rahoitusvarat      13,5        13,3   660,4     672,4
Lainat ja muut
saamiset         17,2        17,3     -       -
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset         -         -   172,0     197,0
Muut varat        2,9        3,6   67,0      96,0
Varat yhteensä      33,6        34,3   902,3     978,4
Talletukset       134,9       128,3     -       -
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat         -         -     -       -
Vastuuvelka         -         -   826,9     838,5
Muut velat        5,7        7,4   15,2      46,8
Velat yhteensä     140,6       135,7   842,0     885,3

Tase               Muut            Eliminoinnit
(milj. euroa)    30.9.2008     30.9.2007 30.9.2008   30.9.2007
Käteiset varat      0,0        0,0   -1,4      -0,1
Myytävissä olevat
rahoitusvarat      43,1        51,0   -5,5      -6,9
Lainat ja muut
saamiset         0,5        0,6   -17,7     -10,5
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset         -         -     -       -
Muut varat       161,1        78,4  -339,7     -90,3
Varat yhteensä     204,7       129,9  -364,3     -107,8
Talletukset         -         -   -15,0      -7,1
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat         -         -   -4,4      -5,0
Vastuuvelka         -         -     -       -
Muut velat       160,6       126,8   -82,0     -75,8
Velat yhteensä     160,6       126,8  -101,4     -88,0

Tase                               Konserni
                               yhteensä
(milj. euroa)                  30.9.2008   30.9.2007
Käteiset varat                    337,0     244,8
Myytävissä olevat
rahoitusvarat                   2 726,8    2 022,1
Lainat ja muut
saamiset                      5 358,0    4 648,8
Sijoitussidonnaisen
vastuuvelan
sijoitukset                     172,0     197,0
Muut varat                      338,0     316,9
Varat yhteensä                   8 931,7    7 429,6
Talletukset                    4 123,7    3 622,5
Liikkeeseen
lasketut
velkakirjat                    2 154,9    1 729,2
Vastuuvelka                     826,9     838,5
Muut velat                     1 554,3     888,9
Velat yhteensä                   8 659,8    7 079,2


Liite 3. Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Johdannaissopimukset 30.9.2008
(milj. euroa)
Johdannaissopimukset, jotka on             Varat, Velat,
muusta syystä arvostettu         Nimellismäärä käyvät käyvät
tuloksen kautta                yhteensä arvot arvot
Korkosidonnaiset   *)             6 572,3  41,3  39,2
Valuuttasidonnaiset                208,6  4,5  4,1
Osakesidonnaiset   **)             139,6  3,6  2,9
Muut johdannaissopimukset   **)          8,6  1,0  1,0
Yhteensä                    6 929,1  50,4  47,2

Suojaamistarkoituksessa tehdyt
johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset                3 362,0  25,2  19,3
Yhteensä                    3 362,0  25,2  19,3

Kaikki johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset                9 934,3  66,5  58,5
Valuuttasidonnaiset                208,6  4,5  4,1
Osakesidonnaiset                 139,6  3,6  2,9
Muut johdannaissopimukset              8,6  1,0  1,0
Yhteensä                    10 291,1  75,6  66,5

*) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyvät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat,
jotka kolmansien osapuolten
kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 244,8
miljoonaa euroa.
**) Kaikki osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat
strukturoitujen tuotteiden suojaa.

Johdannaissopimukset 30.9.2007
(milj. euroa)
                            Varat, Velat,
Johdannaissopimukset, jotka on muusta   Nimellismäärä käyvät käyvät
syystä arvostettu tuloksen kautta       yhteensä arvot arvot
Korkosidonnaiset   *)             6 196,5  23,0  21,4
Valuuttasidonnaiset                80,5   -  0,2
Osakesidonnaiset   **)             191,7  13,3  13,3
Muut johdannaissopimukset              8,6  0,9  0,9
Yhteensä   ***)                6 477,3  37,2  35,8

Suojaamistarkoituksessa tehdyt
johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset                4 009,0  12,0  8,8
Yhteensä                    4 009,0  12,0  8,8

Kaikki johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset                10 205,5  35,0  30,2
Valuuttasidonnaiset                80,5   -  0,2
Osakesidonnaiset                 191,7  13,3  13,3
Muut johdannaissopimukset              8,6  0,9  0,9
Yhteensä                    10 486,3  49,2  44,6

*) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyvät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat,
jotka kolmansien osapuoltenkanssa tehtyjen back-to-back-suojausten
jälkeen olivat 5 869,0 miljoonaa euroa.
**) Kaikki osakesidonnaiset johdannaissopimukset koskevat
strukturoitujen tuotteiden suojaa.
***) Vuonna 2007 muusta syystä tuloksen kautta arvostettujen
johdannaissopimusten markkina-arvot kirjattiin
taseeseen nettomääräisinä.


Taseen ulkopuoliset sitoumukset

                          Konserni
milj. euroa              30.9.2008 31.12.2007 30.9.2007
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi
annetut sitoumukset
Takaukset                  58,4    57,2   47,7
Muut kolmannen hyväksi annetut
sitoumukset                 6,8    27,1   27,9
Asiakkaan hyväksi tehdyt
peruuttamattomat sitoumukset   *)
Käyttämättömät luottojärjestelyt      487,6   418,3   417,7
Muut peruuttamattomat sitoumukset     130,7   127,1   104,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset      683,5   629,6   597,7

*) Johdannaissopimusten luottovasta-arvot sisältyvät muihin
peruuttamattomiin sitoumuksiin.

Liite 4. Riskipositiot
Pankkitoimintaan sisältyvät Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury
sekä Varainhoito. Henkivakuutustoiminta koostuu
Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas -konsernista Tarkempi kuvaus
konsernin riskienhallinnasta on Aktian toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä 2007.

Pankkitoiminnan luotto- ja vastapuoliriskit
Konttoritoiminnan ja Liikepankin luottoriskit
Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi katsauskauden
aikana. Uuden yritysasiakasstrategian myötä kotitalouksille
myönnettyjen luottojen osuus pieneni jonkin verran ja oli 80,3 (83)
prosenttia koko luottokannasta, kun taas yritysrahoituksen osuus
kasvoi 15,2 (12,0) prosenttiin. Asuntolainojen osuus koko
luottokannasta, mukaan lukien asuntovakuutta vastaan myönnetyt
lainat, kasvoi 73,4 (72,0) prosenttiin. Hypoteekkiluottojen määrä oli
jakson lopussa 1 967 (31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa, josta 941
miljoonaa euroa oli muiden säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien
välittämiä lainoja. Yritysrahoituksen osuus luottokannasta ilman
välitettyjä hypoteekkilainoja kasvoi 18,5 (12) prosenttiin.
Rahoitusyhtiöiden osuus antolainauksesta yleisölle oli 54,6 miljoonaa
euroa.

Luottokanta sektoreittain

milj. euroa            30.9.2008 31.12.2007 Muutos  Osuus
Yritykset                805    553  252 15,2 %
Asunto-osakeyhtiöt           179    184   -5  3,4 %
Julkisyhteisöt              12     10   3  0,2 %
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt                 46     38   8  0,9 %
Kotitaloudet             4 245   3 789  456 80,3 %
Yhteensä               5 287   4 574  714 100,0 %


1-30 päivää viivästyneet maksut pysyivät edellisen neljänneksen lopun
tasolla (103 milj. euroa) noustuaan noin 27 miljoonaa euroa
vuodenvaihteesta. 31-89 päivää viivästyneet maksut vähenivät 0,56
prosentista 0,52 prosenttiin suhteessa kantaan ja olivat noin 28
miljoonaa euroa. Yli 90 päivää erääntyneet saatavat olivat 20
miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,36:ta (31.12.2007; 0,42) prosenttia
koko luottokannasta taseen ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan
lukien.

Viivästyneet maksu viivästyksen pituuden (vrk) mukaan

milj. euroa 30.9.2008  % 31.12.2007  %
1-30      104,9 1,92    76,3 1,67
31-89      28,2 0,52    25,6 0,56
90-       19,9 0,36    19,4 0,42Luotto- ja takaussaatavien kohdistetut arvonalentumiset olivat kauden
aikana -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Noin 3/4 arvonalentumisista
koskee yksityisasiakkaita. Kauden aikana tehdyt palautukset olivat
0,3 (0,5) miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus kauden tulokseen
oli - 0,3.
Kohdistettujen arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia
arvonalentumisia, jos on objektiivisia perusteita sille, että ryhmän
saamisten takaisinmaksuun liittyy epävarmuutta. Vuodenvaihteessa
ryhmäkohtaisia arvonalentumisia oli 11,5 miljoonaa euroa, eikä
näyttöä arvion korjaamiseksi ole ilmennyt kauden aikana.

Treasuryn likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit
Treasuryn likviditeetinhallintatoiminnan ja johdannaissopimusten
tekemisen yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä minimoidaan
vaatimalla vastapuolilta korkeaa ulkopuolista luottoluokitusta
(vähintään Moody'sin A tai vastaava) sekä sijoitusvarojen
konservatiivisella allokoinnilla ja valinnalla. Myytävissä olevista
rahoitusvaroista 57 (31.12.2007; 57) prosenttia oli sijoituksia
vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered bonds), 41
(31.12.2007; 38) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja noin 2
(31.12.2007; 5) prosenttia sijoituksia julkiseen sektoriin ja
yrityksiin. Yhteensä 1 930 miljoonan euron rahoitusvaroista 2
prosenttia ei täytä keskuspankin panttaukselle asettamia vaatimuksia.

Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit
Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan yhteydessä syntyvien
vastapuoliriskien vähentämiseksi vaaditaan vähintään "Investment
grade" -arvoinen ulkoinen luottoluokitus (Moody'sin Bbb- tai
vastaava) sekä kullekin vastapuolelle ja omaisuuslajille
määriteltyjen kokonaisvastuita koskevien sääntöjen noudattamista.
Suorista korkosijoituksista 38 (31.12.2007; 48) prosenttia oli
sijoituksia pankkeihin ja sijoituksia vakuudellisiin
joukkovelkakirjalainoihin (covered bonds), 25 (31.12.2007; 34)
prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 35 (31.12.2007; 18) prosenttia
sijoituksia julkiseen sektoriin. Jatkuvan uudelleenallokoinnin
ansiosta sijoitussalkun luottoluokitus kokonaisuudessaan on
parantunut, ja suorista korkosijoituksista 4,2 prosenttia ei enää
täyttänyt "Investment grade" -vaatimusta 30.9.2008.
Konsernilla on yksi vastapuoli, jonka kokonaisvastuut ovat yli 10
prosenttia finanssikonglomeraatin omista varoista
viranomaisdirektiivin mukaisesti laskettuna.

Pankkitoiminnan rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Tavoitteena on maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat
vuoden jälleenrahoitustarpeen. Jakson lopussa likviditeetin määrä oli
edelleen hyvä.

Markkinariskit
Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja henkivakuutustoiminnan sijoitusvarat
on sijoitettu arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään markkinoiden
mukaan. Mahdollinen pysyvä arvon alentuminen kirjataan
tuloslaskelmaan arvonalentumiseksi, kun taas kurssivaihtelut
kirjataan käyvän arvon rahastoon vähennettynä laskennallisilla
veroilla.

Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä
olevien rahoitusvarojen arvonalentuminen. Kauden aikana käyvän arvon
rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos oli
laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -21 miljoonaa euroa.
Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden prosenttiyksikön koronnousu
aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa nettomuutoksen, joka 30.9.2008
oli -26 (31.12.2007: -23) miljoonaa euroa laskennallisten verojen
vähennyksen jälkeen.
Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuuksien ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
epätasapainosta ja vaikuttaa korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin
pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana -5,1 (31.12.2007; -4,3) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia.
Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate pienenisi
-2,8 (31.12.2007; 0,0) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin
kasvattaisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana 5,4 (31.12.2007; 4,4) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia.
Seuraavien 12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate paranisi
4,2 (31.12.2007; -1,7) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia

Pankkitoiminnan muut markkinariskit
Pankkitoiminnassa, emoyhtiö mukaan lukien, ei käydä osakekauppaa
kaupankäyntitarkoituksessa eikä harjoiteta kiinteistösijoitusta tai
-omistusta. Oman kiinteistökannan realisointi jatkuu suunnitelmien
mukaisesti. Toiminnalle välttämättömien tai strategisten osake- ja
rahastosijoitusten määrä oli noin 47 miljoonaa euroa ja
kiinteistöomistus oli noin 44 miljoonaa euroa. Kauden aikana käyvän
arvon rahastoon kirjattu muihin osake- ja rahastosijoituksiin
liittyvä nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen
-7 miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena
olevien sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan.
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku
arvostetaan juoksevasti käypään arvoon käyvän arvon rahastoon.
Raportointikauden aikana käyvän arvon rahastoon kirjattu
henkivakuutusyhtiön sijoitustoimintaan liittyvä nettomuutos oli
hankintaeliminointien ja laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen
47,7 miljoonaa euroa negatiivinen.

Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja
kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan VaR-mallin (Value at Risk)
avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5 prosentin
luottamustasolla.

Neutraali allokaatio ja todellinen omistus

            Omistus   Omistus Neutraali
           30.9.2008 31.12.2007 allokaatio
Osakkeet         11,5 %   20,6 %   20,0 %
Obligaatiot yhteensä   62,8 %   51,4 %   59,0 %
Rahamarkkinat       10 %    9,0 %   2,0 %
Kiinteistöt        5,8 %    9,9 %   6,0 %
Vaihtoehtoiset      9,8 %    9,2 %   13,0 %


Käyvän arvon rahasto
Arvonmuutokset koskien varoja, joita ei pidetä pysyvinä, kirjataan
käyvän arvon rahastoon, joka konsernin osalta oli -93,4 miljoonaa
euroa verojen jälkeen verrattuna -18,0 miljoonaan euroon 31.12.2007.
Käyvän arvon rahaston negatiivinen kehitys liittyy pääasiassa kolmeen
tekijään:
- Henkivakuutuksen sijoitussalkun varojen hinnan kehitys
- heikon yleisen jälkimarkkinatilanteen ja sijoittajien korkeampien
tuottovaatimusten aiheuttama rahoitusvarojen hintojen lasku
- kohonnut korkotaso, joka on laskenut Aktian korkoriskin
rajoittamiseksi tekemien kiinteäkorkoisten sijoitusten arvoa.

Käyvän arvon rahaston erittely

                                Muutos
(mijl. euroa)              30.9.2008 31.12 2007 1-9 2008
Pankkitoiminta, osakkeet ja osuudet     -1,0    +5,7   -6,7
Pankkitoiminta, suorat korolliset
arvopaperit                 -38,4   -17,4  -21,0
Vakuutustoiminta, osakkeet ja osuudet    -32,7    +3,3  -36,0
Vakuutustoiminta, suorat korolliset
arvopaperit                 -20,3    -8,7  -11,6
Rahavirran suojaus              -1,0    -0,9   -0,1
Käyvän arvon rahasto yhteensä        -93,4   -18,0  -75,4


Korollisten arvopaperien negatiiviset arvonmuutokset palautetaan
velkakirjan juoksuaikana, mikäli sitä pidetään eräpäivään saakka ja
edellyttäen, että liikkeeseenlaskija ei menetä maksukykyään. Noin 59
miljoonaa euroa käyvän arvon rahastosta koostui tällaisista
velkakirjoista.

Operatiiviset riskit
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu
epäselvistä tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta
toiminnasta, tietojen epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista
tai henkilöstön toimenpiteistä. Operatiivisten riskien aiheuttamat
vahingot voivat olla välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai
sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät pankin
uskottavuutta markkinoilla.
Raportointikaudella ei kirjattu merkittäviä riskitapahtumia.

Riskinkantokyky
Konsolidointimenetelmällä 30.9.2008 laskettu finanssi- ja
vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus (konglomeraatin omat varat
suhteessa minimivaateeseen) oli 113,8 (31.12.2007; 138,6) prosenttia,
kun se rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
mukaan on 100 prosenttia. Vakavaraisuus on edelleen tyydyttävä ja
toimii puskurina odottamattomien tappioiden varalta ja luo
edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle.

 Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus


Yhteenveto (milj. euroa)       30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Ensisijaiset omat varat         319,8   327,2   312,7
Toissijaiset omat varat          68,9   146,6   130,5
 Omat varat               388,8   473,8   443,2

Luotto- ja vastapuoliriskien
riskipainotettu määrä         2 983,5  2 466,7  2 611,8
Markkinariskien riskipainotettu
määrä 1)                  -     -     -
Operatiivisten riskien
riskipainotettu määrä 2)        263,4   245,5   263,4
Riskipainotetut erät yhteensä     3 246,9  2 712,1  2 875,2

Vakavaraisuusaste, %           12,0   17,5    15,4
Ensisijaisten omien varojen suhde,
%                     9,9   12,1    10,9

Minimipääomavaade            259,7   217,0   230,0
Pääomapuskuri (omien varojen ja
minimivaateen erotus)          129,0   256,8   213,2

1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston vuoksi ja koska
nettovaluuttapositioiden
yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 2 % omista varoista.
2) 15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten kolmen
vuoden bruttotuotot
keskimäärin (140,5 milj. euroa) x riskipainokerroin 12,5.


Omat varat

(milj. euroa)        30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Osakepääoma           163,0   80,2    80,2
Ylikurssirahasto          0,0    1,9    1,9
Vararahasto            0,0    8,1    8,1
Muut rahastot           44,8   45,3    45,3
Vähemmistön osuus         14,4   22,9    17,5
Voittovarat            119    119   118,6
Kauden voitto           3,5   45,8    50,7
 ./. osinkovaraus          -     -     -
Yhteensä             344,4   349,5   335,6
 ./. aineettomat hyödykkeet     -7    -7    -6,8
 ./. vakuutusyhtiöomistus     -18    -18   -17,7
Ensisijaiset omat varat     319,8   327,2   312,7
Käyvän arvon rahasto        -94    -94   -94,3
Muut toissijaiset omat varat    12    12    12,2
Vastuudebentuurit        168,8   166,6   165,2
 ./. vakuutusyhtiöomistus     -18    -18   -17,7
Toissijaiset omat varat      68,9   146,6   130,5
Omat varat yhteensä       388,8   473,8   443,2


Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit

                      Riskipainotetut sitoumukset,
milj. euroa                      Basel2
              Taseen
       Taseen ulkopuoliset
Riskipaino   varat sitoumukset Yhteensä 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
0 %       708      24   732     0     0     0
10 %       807          807    81    59     68
20 %      1 309     238  1 547    272    202    251
35 %      3 903     101  4 004   1 380   1 176   1 232
50 %        6      0    6     3     5     2
75 %       534      70   604    424    412    391
100 %      721     118   839    781    568    631
150 %       10      1    12    17    23     16
Yhteensä    7 998     553  6 550   2 956   2 445   2 592
Johdannaisiet
*)         -     116   116    27    21     20
Yhteensä    7 998     669  8 667   2 983   2 467   2 612
*) koskee johdannaissopimusten
luottovasta-arvoa


Operatiivisten riskien riskipainotettu määrä

                 Riskipainotetut sitoumukset, Basel2
Vuosi       2005 2006 2007  30.9.2008  30.9.2007 31.12.2007
Bruttotuotot    136 141 145
 - 3 vuoden
keskiarvo        131 140
Indikaattori 15 %  20  21  22
Operatiivisen
riskin
pääomavaade        20  21     263     245     263


Konglomeraatin vakavaraisuus

                    30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
Konsernin ensisijaiset omat varat     371,6   373,8   360,9
Toimialakohtaiset varat           89,6   161,5   149,4
Aineettomat hyödykkeet ja erityiset
vähennykset                -97,8  -110,7   -114,8
Muut toimialakohtaiset varat, joita ei
voi siirtää                -14,4   -22,9   -14,5
Konglomeraatin omat varat yhteensä     349,0   401,7   380,9

Pankkitoiminnan pääomavaade        261,9   217,0   230,0
Vakuutustoiminnan pääomavaade        44,7   44,6    44,9
Omien varojen minimimäärä         261,5   261,5   274,9

 Konglomeraatin vakavaraisuus        42,4   140,1   106,0

 Vakavaraisuusaste, %           113,8   153,6   138,6


Helsinki 4. marraskuuta 2008

AKTIA OYJ
Hallitus

Kertomus Aktia Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2008
yleisluontoisesta tarkastuksesta

Johdanto
Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Aktia Oyj:n taseen 30.9.2008,
tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia koskevan laskelman ja
rahavirtalaskelman kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden
jaksolta sekä merkittäviä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
koskevan yhteenvedon ja muut selostavat liitetiedot. Hallitus ja
toimitusjohtaja vastaavat osavuosikatsauksen laatimisesta ja siitä,
että se antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) sekä
muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Suorittamamme
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annamme yhtiön hallituksen
pyynnöstä lausunnon osavuosikatsauksesta.

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus
 Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista tarkastusta
koskevan standardin 2410 "Yhteisön tilintarkastajan suorittaman
osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus" mukaisesti.
Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä
pääasiallisesti talouteen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista
vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus
on laajuudeltaan huomattavasti suppeampi kuin
tilintarkastusstandardien ja -suositusten mukaisesti suoritettava
tilintarkastus, ja siksi emme pysty sen perusteella varmistumaan
siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset
merkittävät seikat, jotka ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa.
Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta.

Lausunto
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut
mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei osavuosikatsaus anna
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) sekä muiden Suomessa voimassa olevien osavuosikatsauksen
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeita ja
riittäviä tietoja yhteisön taloudellisesta asemasta 30.9.2008 ja sen
rahavirroista kyseisenä päivänä päättyneeltä yhdeksän kuukauden
jaksolta. Kauden 1.1- 30.9.2008 tuloksen osalta on huomioitava mitä
hallitus osavuosikatsauksen kohdassa tehdyt arvonalentumiskirjaukset
toteaa miten rahoitusvaroissa esitettävien osakkeiden ja osuuksien
arvonalennukset on kirjattu.

Helsingissä 4. marraskuuta 2008

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jan Holmberg
KHT

Tilaa