Aktia Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008


            
Aktia Oyj
Pörssitiedote
12.2.2009
klo 10.00Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008


Vuosi lyhyesti


*     Pankkitoiminnan tulos oli hyvä, mutta
 henkivakuutustoiminnan tulos kärsi sijoitussalkun arvon
 alentumisesta.
*     Liikevoitto oli 6,6 (66,3) miljoonaa euroa.
*     Korkokate nousi 13,6 prosenttia 101,0 (88,9) miljoonaan
 euroon.
*     Maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat hyvät, pääomarakenne
 vahva ja luottoluokitus pysyi muuttumattomana.
*     Kaikkien segmenttien markkinaosuudet nousivat, talletukset
 kasvoivat 11 prosenttia.
*     Uusi konsernirakenne ja sulautuminen Aktia
 Vahinkovakuutuksen kanssa.
*     Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on johtanut yleisesti
 heikentyneeseen suhdannetilanteeseen.
*     Vuonna 2009 pankkitoiminnan kannattavuus vakaa


Toimitusjohtajan kommentti

Kulunut vuosi oli epävakaa. Talouden näkymät maassamme vaihtuivat
varovaisesta optimismista syvään pessimismiin. Myös globaalit
osakemarkkinat reagoivat voimakkaasti heikentyneisiin näkymiin. Vuosi
oli erittäin huono rahoitusmarkkinoilla yleisesti.

Aktia-konsernilla oli paljon ilonaiheita vuonna 2008, vaikka myös me
kohtasimme vaikeuksia. Pankkitoiminnan tulos oli hyvä kiitos
parantuneen korkokatteen, ja markkinaosuutemme nousi kaikilla meille
tärkeillä osa-alueilla. Palveluvalikoimamme on parantunut ja
monipuolistunut, mihin osaltaan vaikutti sulautuminen Aktia
Vahinkovakuutuksen kanssa. Olemme kuluneen vuoden aikana myös
kasvattaneet myyntiosaamistamme. Laajentuneen tuotevalikoimamme myötä
meille tarjoutuu mahdollisuus kattavaan vuoropuheluun asiakkaidemme
kanssa. Haluamme luoda pitkiä asiakassuhteita ja palvella
asiakkaitamme säästämisen, vakuuttamisen ja asunnon vaihtoon sekä
rahoitukseen liittyvillä palveluilla.

Vaikka henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun osakeallokaatio oli vuoden
alussa suhteellisen varovainen, konsernin sijoitustoiminnan tulos jäi
reilusti negatiiviseksi, mikä oli suuri pettymys. Aktian
tilinpäätösperiaatteita muutettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Suuri osa osakesalkun tappioista kirjattiin konsernin operatiiviseen
tulokseen. Tämä pienentää selvästi konsernin operatiivista voittoa,
emmekä näin ollen pysty yhtä hyvään voitonjakoon kuin aikaisempina
vuosina.

Vuoden 2009 alkua on leimannut niin yksityisasiakkaiden kuin
yritystenkin edelleen jatkuva pessimismi ja varovaisuus. Se voi
johtaa luottotappioiden kasvuun pankkialalla. Aktian antolainaus
kohdistuu suurimmaksi osaksi kotitalouksiin, minkä vuoksi
vaikeammankaan suhdannetilanteen ei pitäisi aiheuttaa meille suuria
luottotappioita.

Sulautuminen Aktia Vahinkovakuutuksen kanssa toi konsernille yli 70
000 uutta osakkeenomistajaa, ja olemme nyt iloisia voidessamme
tarjota uusille omistajillemme ja koko asiakaskunnallemme Aktian
palvelujen laajaa kirjoa, toteaa Aktia-konsernin toimitusjohtaja
Jussi Laitinen.


Tunnusluvut tilikauden lopussa


                        Vuosi 2008 Vuosi 2007
Osakekohtainen tulos, euroa              0,09    0,87
Oma pääoma/osake, euroa                4,85    5,39
Oman pääoman tuotto (ROE), %              1,8    17,9
Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)          0,65    0,67
Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde       99    110

Rahastopääoma, milj. euroa              1 512   2 013
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa          3 098   2 801
Antolainaus yleisölle, milj. euroa          5 426   4 574
Riskipainotetut sitoumukset, milj. euroa       3 313   2 875

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)         13,7    15,4
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)                    9,3    10,9
Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)      8,5    18,1
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)        135,2   138,6

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa       804,6   965,6
- laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa               627,6   654,3
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka,
milj. euroa                     149,6   200,5

Osakekohtainen tulos pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, euroa             0,09    0,67
Oman pääoman tuotto (ROE) pl. tuloutettu
negatiivinen liikearvo, %               1,8    13,8
Tulos/osake pl. tuloutettu negatiivinen
liikearvo
ja ml. käyvän arvon rahasto, euroa          -0,22    0,39

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj. kpl *)    60,2    59,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, milj. kpl    60,2    60,2
Henkilöstö (kokopäiväresurssit), keskimäärin     1 009    940

*) Osakkeiden emissio-oikaistu lukumäärä
keskimäärinTulos


Konsernin liikevoitto 2008 oli 6,6 (66,3) miljoonaa euroa.
Pankkitoiminnan tulos oli hyvä, mutta henkivakuutustoiminnan tulos
kärsi sijoitussalkun arvon alentumisesta.
Konttoritoiminta-segmentin liikevoitto heikentyi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä tapahtuneen marginaalieroosion, uusiin
konttoreihin liittyvien kustannusten ja palveluvalikoiman
laajentamiseen tehtyjen investointien vuoksi. Liikepankki & treasury
-segmentin liikevoitto parani luottokannan kasvun ja hyvän
likviditeettiaseman hyödyntämisen ansiosta. Sijoitusmarkkinoiden tila
vaikutti negatiivisesti Varainhoito-segmentin tulokseen, ja segmentin
liikevoitto pieneni markkinaosuuden kasvusta huolimatta.
Henkivakuutustoiminnan osuutta konsernin liikevoittoon rasittaa
sijoitussalkun kehitys. Osakkuusyhtiöiden 0,2 (0,2) miljoonan euron
tulos oli samalla tasolla kuin vuonna 2007.
 Tilikauden voitto oli 5,8 (52,8) miljoonaa euroa.

Tuotot


Konsernin tuotot yhteensä pienenivät 27,1 prosenttia 202,9 (278,5)
miljoonaan euroon. Suurin yksittäinen muutos tuotoissa verrattuna
vuoteen 2007 oli Henkivakuutuksen sijoitustuotot, jotka jäivät
negatiivisiksi realisaatiotappioiden ja arvonalentumisten vuoksi.
Korkokate parani 101,0 (88,9) miljoonaan euroon. Korkoriskin
rajoittamiseksi toteutetut johdannaissopimukset rasittivat
korkokatetta -8,3 (-4,1) miljoonalla eurolla katsauskaudella.
Nettomääräiset palkkiotuotot olivat 41,0 (47,3) miljoonaa euroa.
Rahastoista, varainhoidosta ja arvopaperivälityksestä saatavat
palkkiotuotot pienenivät haastavan markkinatilanteen vuoksi 22,9
(30,0) miljoonaan euroon. Kortti- ja maksujenvälityspalkkiot nousivat
11,0 (10,6) miljoonaan euroon. Kiinteistönvälitystoiminnan palkkiot
vähenivät 7,1 (7,4) miljoonaan euroon. Luottokannan kasvun myötä
säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämistä hypoteekkilainoista
maksetut palkkiot nostivat palkkiokulut 3,2 (2,1) miljoonaan euroon.
Henkivakuutustoiminnan tuotot olivat 41,9 (134,9) miljoonaa euroa.
Vakuutusmaksutuotot olivat 91,0 (99,8) miljoonaa euroa.
Laskuperustekorkoon sidottujen vakuutusten sijoitustoiminnan
nettotuotot laskivat -49,1 (35,1) miljoonaan euroon.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 18,6 (7,3) miljoonaa
euroa. Parannusta oli 11,3 miljoonaa euroa, josta suurin osa tuli
pankkitoiminnan kiinteistöomistuksen realisointivoitoista kauden
aikana.

Kulut

Konsernin kulut yhteensä pienenivät 7,4 prosenttia 196,6 (212,2)
miljoonaan euroon.
Kuluihin sisältyvät vakuutuskorvaukset ja vastuuvelan muutos. Suurin
muutos kokonaiskuluissa johtui vastuuvelan muutoksesta.
Vuoden liikekulut kasvoivat 9,5 prosenttia 120,9 (110,4) miljoonaan
euroon, kun edellisvuoden tuloutetun negatiivisen liikearvon vaikutus
oli jätetty pois. Henkivakuutusyhtiön liikekustannussuhde parani 99,0
(110,0) prosenttiin vuoden aikana tehtyjen tehostustoimien ansiosta.
Henkilöstökulut olivat 60,6 (57,3) miljoonaa euroa ja muut
hallintokulut 38,4 (35,5) miljoonaa euroa. Kulujen 3,0 miljoonan
euron kasvu jakautuu lähinnä markkinoinnin, viestinnän ja IT:n
kuluerien kesken.
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
olivat 5,9 (5,1) miljoonaa euroa. Tästä Aktia Henkivakuutuksen oston
yhteydessä syntyneet asiakaskohtaisiin aineettomiin hyödykkeisiin
liittyvät poistot olivat 1,3 (1,3) miljoonaa euroa.

Tase ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Konsernin taseen loppusumma kasvoi edellisvuodesta 20,0 prosenttia
9 540 (31.12.2007; 7 952) miljoonaan euroon. Taseen saatavien nousu
aiheutui lähinnä luottokannan ja myytävissä olevan, pankin
likviditeettivarantona toimivan sijoitussalkun kasvusta. Sekä yleisön
että säästö- ja paikallisosuuspankkien tekemät talletukset kasvoivat.
Konsernin antolainaus yleisölle oli kauden lopussa 5 426 (31.12.2007;
4 574) miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 852 miljoonaa euroa (+18,6
%). Kotitalouksien osuus koko luottokannasta oli 4 343 miljoonaa
euroa eli 80 prosenttia. Kotitalouksille myönnetyistä lainoista 86,5
prosentilla oli turvaava asuntovakuus (Basel 2
-vakavaraisuussäännösten mukaisesti). Säästö- ja
paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat, jotka
paikallispankit ovat sitoutuneet pääomittamaan, pois lukien konsernin
luotonanto kasvoi 15,4 prosenttia.
Asuntolainakanta oli 4 036 (31.12.2007; 3 476) miljoonaa euroa, josta
hypoteekkilainojen osuus oli 1 968 (31.12.2007; 1 573) miljoonaa
euroa. Asuntolainat kasvoivat vuoden aikana yhteensä 16,1 prosenttia.
Hypoteekkilainojen 458 miljoonan euron kasvusta 262 miljoonaa euroa
oli säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja. Antolainaus
yrityksille kasvoi yritysasiakasstrategian mukaisesti 804
(31.12.2007; 558) miljoonaan euroon. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla
yritysluottojen kasvua hidastettiin aktiivisesti.
Myytävissä olevat korolliset rahoitusvarat lisääntyivät 2 809
(31.12.2007; 2 072) miljoonaan euroon. Näitä varoja, jotka koostuvat
pääasiassa pankkitoiminnan likviditeettivarannosta, voidaan käyttää
jälleenrahoituksen vakuutena (repo-sopimukset). Aktia ei
tilinpäätöksensä laadinnassa ole hyödyntänyt IFRS-säännöstössä
sallittuja helpotuksia omaisuuserien arvostuksessa.
Yleisön ja julkisyhteisöjen tekemät talletukset lisääntyivät 10,6
prosenttia vuodesta 2007 yhteensä 3 098 miljoonaan euroon.
Talletusten kasvu vahvisti Aktian likviditeettiasemaa epävakaassa
markkinatilanteessa.
Aktian liikkeeseen laskemia sijoitustodistuksia oli kauden lopussa
262 miljoonaa euroa. Kauden aikana ne vähenivät 118 miljoonaa euroa.
Lisäksi Aktia laski liikkeeseen uusia debentuuri- ja indeksilainoja
yhteensä 80 miljoonaa euroa.
Henkivakuutuksen vastuuvelka laski 777 (31.2.2007; 855) miljoonaan
euroon.
Vuodesta 2007 taseen ulkopuoliset sitoumukset vähenivät 101 miljoonaa
euroa 531 (31.2.2007; 630) miljoonaan euroon. Tämä johtui pääasiassa
siitä, että johdannaissopimusten luottovasta-arvo ei 31.12.2008 kuulu
taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, koska niiden markkina-arvo
esitetään taseessa.
Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 317 (31.12.2007; 339)
miljoonaa euroa. Konsernin käyvän arvon rahasto oli 36 miljoonaa
euroa negatiivinen, kun se 31.12.2007 oli 18,0 miljoonaa euroa
negatiivinen.
Vakavaraisuutta vahvistettiin 45 miljoonalla eurolla, kun Aktia
Pankki laski marraskuussa liikkeeseen eräpäivättömän lainan (Upper
Tier 2). Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n osakkuussopimuksen ehtoja on
neuvottelujen jälkeen muutettu niin, että vähemmistön osuus
Hypoteekkipankin omasta pääomasta voidaan lukea konsernin omaan
pääomaan myös IFRS-sääntöjen mukaisesti.

Vakavaraisuus

Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 13,7 prosenttia verrattuna 15,4
prosenttiin edellisvuonna.
Ensisijaisten omien varojen suhde oli 9,3 (31.12.2007; 10,9)
prosenttia. Rahoitusmarkkinoilla jatkuvasta kriisistä, uudesta
konsernirakenteesta ja luottokannan vuoden aikana toteutuneesta
kasvusta huolimatta vakavaraisuus on hyvä ja ylittää
vakavaraisuustavoitteen ja viranomaisten vaatimukset.
Henkivakuutusyhtiön vakavaraisuus oli 8,5 (18,1) prosenttia.
Sijoitussalkun riskitasoa on laskettu voimakkaalla
uudelleenallokoinnilla. Aktia on tarpeen tullen valmis
lisäpääomittamaan Aktia Henkivakuutusta 20 miljoonalla eurolla.
Finanssi- ja vakuutuskonglomeraatin vakavaraisuus oli 135,2 (138,6)
%. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan
minimivaade on 100 prosenttia.

Luottoluokitus

Kansainvälisen luottoluokituslaitos Moody's Investors Servicen Aktia
Pankki Oyj:lle antama lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on
parhaassa P-1-luokassa. Pitkäaikaisen varainhankinnan luokitus on A1
ja taloudellisen vahvuuden C. Luottoluokitus on rahoitusmarkkinoiden
epävakaudesta huolimatta pysynyt samana kuin Aktia Säästöpankki
Oyj:llä ennen yhtiöittämistä.
Tytäryhtiö Aktia Hypoteekkipankki Oyj on laskenut liikkeeseen
pitkäaikaisia kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, jotka
ovat saaneet Moody's Investors Serviceltä korkeimman
Aaa-luottoluokituksen.

Rahoitusvarojen arvostus

Käyvän arvon rahastoon kirjatut arvonmuutokset
Korollisten arvopaperien, joiden liikkeeseenlaskijaa ei ole todettu
maksukyvyttömäksi, arvon lasku ja osakkeiden ja osakeosuuksien arvon
laskut, joita ei pidetä pysyvinä tai merkittävinä kirjataan käyvän
arvon rahastoon, joka konsernin osalta rahavirtasuojaus mukaan lukien
oli -36 miljoonaa euroa laskennallisten verojen jälkeen verrattuna
-18 miljoonaan euroon 31.12.2007.
Vuoden lopussa käyvän arvon rahastosta 44 miljoonaa euroa liittyi
korollisten arvopaperien negatiiviseen arvostuseroon, joka pääasiassa
johtui edelleen jatkuneesta huonosta markkinalikviditeetistä ja
sijoittajien korkeista tuottovaatimuksista rahamarkkinoiden yleisen
epävarmuuden seurauksena. Korollisten arvopaperien negatiiviset
arvonmuutokset eivät realisoidu, mikäli liikkeeseenlaskija ei menetä
maksukykyään tai arvopaperia realisoida ennen sen erääntymistä.

Käyvän arvon rahaston erittely

Milj. euroa          31.12.2008 31.12.2007  Muutos
                          1-12 2008
Osakkeet ja osakeosuudet
Pankkitoiminta           -1,5    5,7   -7,2
Vakuutustoiminta          -2,9    3,3   -6,2

Suorat korolliset arvopaperit
Pankkitoiminta           -26,2   -17,4   -8,8
Vakuutustoiminta          -18,2    -8,7   -9,5

Rahavirran suojaus         12,4    -0,9   13,3

Käyvän arvon rahasto yhteensä   -36,4    -18   -18,4Tulokseen kirjattavat arvonmuutokset
Osakkeiden ja osakerahastojen sekä korollisten arvopapereiden, joiden
liikkeeseenlaskija on todettu maksukyvyttömäksi, merkittävien tai
pysyviksi arvioitujen arvonlaskujen seurauksena arvonalentumiset
olivat -39,2 miljoonaa euroa. Merkittävän laskun raja on 25-45
prosenttia osakkeen volatiliteetista riippuen, ja lasku on
pitkäaikainen, kun osakekurssi on ollut keskeytyksettä hankinta-arvoa
alhaisempi 18 kuukauden ajan. Vuoden 2008 lopussa osake- ja
osuussijoitusten arvonalentumisia oli -30,4 miljoonaa euroa, josta
-29,4 miljoonaa euroa liittyi henkivakuutusyhtiön sijoitustoimintaan.
Henkivakuutusyhtiön arvonalentumistappiot ovat merkittäviä
konservatiivisesta sijoituspolitiikasta, salkkuhajautuksesta ja
aktiivisesta suojauksesta huolimatta. Syksyn aikana osakepainoa
laskettiin voimakkaasti, ja se oli vuodenvaihteessa noin 40 miljoonaa
euroa.
Korollisten arvopapereiden arvonalentumistappiot olivat -8,8
miljoonaa euroa, josta -5,4 miljoonaa euroa liittyi konkurssiin
ajautuneen investointipankki Lehman Brothersin kanssa tehtyihin
sopimuksiin.

Rahoitusvarojen arvonalentumiset

Milj. euroa       1-12 2008
Korolliset arvopaperit
Pankkitoiminta         3,6
Henkivakuutustoiminta     5,1

Osakkeet ja osakeosuudet
Pankkitoiminta          1
Henkivakuutustoiminta     29,4

Yhteensä           39,2Luotto- ja takaussaatavien arvonalentumiset

Luotto- ja takaussaatavien kohdistetut arvonalentumiset olivat -1,2
(-0,8) miljoonaa euroa. Aikaisempina vuosina kirjattujen tappioiden
palautukset olivat 0,5 (0,6) miljoonaa euroa, joten kustannusvaikutus
kauden tulokseen oli -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa. Kohdistettujen
arvonalentumisten lisäksi tehdään myös ryhmäkohtaisia
arvonalentumiskirjauksia, kun on objektiivista näyttöä siitä, että
saatavien takaisinmaksuun liittyy epävarmuutta tarkastelun kohteena
olevissa luottosalkuissa. Kun ryhmäkohtaisia arvonalentumiskirjauksia
koskevia periaatteita muutettiin koskemaan vain kotitalouksia ja
pieniä yrityksiä, kuutta suurempaa yritystä koskevia yksittäisiä
arvonalentumisia kirjattiin -4,1 miljoonan euron edestä.
Kotitalouksia ja pienyrityksiä koskevat ryhmäkohtaiset
arvonalentumiset olivat vuoden 2008 lopussa 7,4 miljoonaa euroa ja
perustuvat suhdannetilanteen vuoksi odotettuihin tappioihin.

Segmenttikatsaus

Aktian vuoden 2008 tilinpäätös esitetään viidessä segmentissä. Aktian
pääasiallinen liiketoiminta on jaettu neljään segmenttiin. Ne ovat
Konttoritoiminta, Liikepankki & treasury, Varainhoito ja
Henkivakuutus. Segmenttiin Muut kuuluvat Aktia Oyj:n
konsernihallinto, tietyt Aktia Pankki Oyj:n hallinnolliset toiminnot,
konsernin kiinteistöomistus sekä oman pääoman tuotto.

Konttoritoiminta

Konttoritoiminnan liikevoitto oli 13,6 (23,0) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan tuotot olivat 97,1 (95,1) miljoonaa euroa.
Antolainauksen edelleen kaventuneen korkomarginaalin vuoksi korkokate
jäi edellisvuoden tasolle luottokannan ja talletusten kasvusta
huolimatta. Konttoritoiminnan korkokate on viitekorkoneutraali, eli
korkotason nousu ei vaikuta korkokatteeseen. Kiinteäkorkoisten
talletusten sisäisenä korkona käytetään 3,5 prosentin korkoa. Aktian
markkinaosuus asuntolainoista oli 4,2 prosenttia ja ottolainauksesta
2,9 prosenttia. Palkkiotuotot pienenivät 1,7 prosenttia.
Konttoritoiminta sai noin 21 000 uutta asiakasta vuoden aikana.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 82,8 (71,9) miljoonaan euroon.
Konttoriverkostoon ja kiinteistönvälitykseen erityisesti uusilla
paikkakunnilla tehdyt panostukset nostivat liiketoiminnan kuluja.
Suuri osa konttoriverkkoon tehtyjen panostusten kuluista realisoitui
vasta vuonna 2008. Kulujen kasvuun vaikuttivat myös liiketoiminnan
kehittämiseen tehdyt järjestelmäinvestoinnit.
Hypoteekkilainojen välitys kasvoi 28,3 prosenttia vuodesta 2007.
Säästö- ja paikallisosuuspankkien välittämät hypoteekkilainat pois
lukien Aktian antolainaus kotitalouksille lisääntyi tilikauden aikana
10,0 prosenttia 3 353 (31.12.2007; 3 048) miljoonaan euroon. Aktian
konttoreiden välittämät hypoteekkilainat olivat 1 069 (31.12.2007;
873) miljoonaa euroa.
Osake- ja yhdistelmärahastoista poistuneet varat näkyivät
vaihtoehtoisten säästämisen muotojen, kuten määräaikaisten
talletusten ja henkivakuutusten, kasvuna. Kotitalouksien säästäminen
yhteensä oli 2 907 (31.12.2007; 3 152) miljoonaa euroa, josta
kotitalouksien talletukset olivat 2 359 (31.12.2007; 2 156) miljoonaa
euroa ja kotitalouksien rahastosäästöt 548 (31.12.2007; 997)
miljoonaa euroa.
Kiinteistönvälityksen liikevaihto heikkeni 4,5 prosenttia 7,1
miljoonaan euroon. Toiminta ei yltänyt vuoden 2007
kannattavuustasolle.
Internet-pankkisopimusten lukumäärä nousi vuoden aikana 11,9
prosenttia 107 135:een.

Liikepankki & treasury


Liikepankki & treasuryn liikevoitto nousi 17,6 (11,3) miljoonaan
euroon. Treasury ja Yrityspankki paransivat tuloksiaan vuoteen 2007
verrattuna.
Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 29,7 (23,2) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa 12,1 (11,9)
miljoonaan euroon.
Yhä suuremman osan Yrityspankin ansainnasta tuovat laajaa
palveluvalikoimaa käyttävät täysasiakkaat. Aktia Yritysrahoituksen
kasvu perustuu Aktian sekä säästö- ja paikallisosuuspankkien
asiakkaiden palveluun.
Koko vuoden 2008 ajan Yrityspankissa sovellettiin
rahoitusmarkkinoiden tilanteen vuoksi aikaisempaa tiukempaa
luottopolitiikkaa.Uusi maksujenvälitysyhtiö ACH Finland Oyj perustettiin ja se anoi
toimilupaa vuonna 2008. Yritys on perustettu yhdessä
paikallispankkien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, ja sen
tavoitteena on varmistaa kilpailukykyinen maksuliikkeen selvitys- ja
katteensiirto SEPA-alueella (yhtenäinen euromaksualue). Aktian
omistusosuus ACH Finlandista on 25,8 prosenttia, ja Aktia on tehnyt
sopimuksen palvelujen tuottamisesta yritykselle. ACH Finland aloittaa
toimintansa 1.3.2009.
Treasuryn korkokate parani, joskin jakson tulosta rasittivat pankin
korkoriskinhallintaan kuuluvien johdannaissopimusten -8,3 (-4,1)
miljoonan euron kustannukset. Hyvä likviditeettiasema mahdollisti
jälleenrahoituksen edullisin ehdoin. Haastavassa markkinatilanteessa
likviditeettivarannon tuotto oli ennen arvonmuutosta ja
arvonalentumista 4,7 prosenttia ja arvonmuutoksen ja
arvonalentumisten jälkeen 4,1 prosenttia. Likviditeettivaranto oli
suuruudeltaan keskimäärin 2,0 miljardia euroa ja 31.12.2008
markkina-arvoltaan 2,3 miljardia euroa.
Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kasvu jatkui. Luottokanta yhteensä oli
2 072 miljoonaa euroa, jossa oli 28,3 prosenttia kasvua vuodesta
2007. Hypoteekkilainoista 1 003 miljoonaa euroa oli säästö- ja
paikallisosuuspankkien välittämiä. Luottokannan 458 miljoonan euron
kasvusta 43,2 prosenttia oli Aktian välittämiä lainoja.
Aktia Hypoteekkipankki laski elokuussa liikkeeseen 250 miljoonan
euron asuntolainavakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Lainan korko
on vaihtuva ja laina-aika 2 vuotta.

Varainhoito

Aktian varainhoidon liikevoitto laski 3,2 (6,7) miljoonaan euroon.
Erityisesti syksyllä markkinatilanne oli erittäin vaikea. Aktia
selviytyi markkinatilanteesta suhteellisen hyvin ja onnistui
vahvistamaan markkina-asemaansa.
Varainhoitosegmentin kilpailukyky vahvistui erityisesti
institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, kun Aktia joulukuussa
osti Kaupthingin Suomen varainhoitotoiminnan. Ostettu liiketoiminta
vahvistaa Aktian palvelutarjontaa ja ja osaamista, jota
varainhoitopalveluja käyttävät yhteisöt arvostavat. Yksikössä on 16
työntekijää. Yksikkö konsolidoitiin Aktia-konserniin 1.12.2008 ja se
toimii nimellä Aktia Invest.
Liiketoiminnan tuotot, eli tuotot muille konsernin yksiköille ja
yhteistyökumppaneille suoritettujen palautusten jälkeen, olivat 12,5
(16,2) miljoonaa euroa. Toimintaympäristö oli erittäin haastava koko
kauden ajan. Liiketoiminnan kulut pienenivät 0,3 miljoonaa euroa 9,3
miljoonaan euroon, josta henkilöstökulut olivat 4,8 miljoonaa euroa.
Aktian hallinnoimien ja välittämien rahastojen arvo oli 1 512
(31.12.2007; 2 013) miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa Aktian
markkinaosuus oli 3,7 (3,0) prosenttia. Aktian eli Aktia Asset
Managementin ja Aktia Investin (ent. Kaupthing) hallinnoimat varat
kasvoivat 23,2 prosenttia 4 538 (31.12.2007; 3 684) miljoonaan
euroon. Yksityispankin asiakasvarat olivat 738 (31.12.2007; 1 181)
miljoonaa euroa. Yksityispankin asiakasmäärä kasvoi noin 16
prosenttia vuoden aikana.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan vaikutus konsernin liiketulokseen oli -47,7
(5,3) miljoonaa euroa.
Vuosien 2008 ja 2007 välisestä suuresta tuloserosta huolimatta
segmentin operatiivinen kannattavuus oli samalla tasolla. Molempina
vuosina segmentin liiketulokseen sisältyy vertailua vaikeuttavia
suuria eriä, toisaalta sijoitussalkun arvonalentumisia, toisaalta
kiinteistöomistuksen realisoinnista saatuja myyntivoittoja sekä
laskuperustekorkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelan diskonttokoron
muutoksia.
Maksutulo oli 91,0 (99,8) miljoonaa euroa. Sekä riski-, eläke- että
säästövakuutusten maksutulo parani. Sijoitusvakuutusten
maksutulovolyymi oli hyvä ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, mutta
erityisesti suurempien kertasijoitusten myynti hidastui
epäsuotuisassa markkinatilanteessa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa yhtiön onnistui kasvattaa
markkinaosuutensa 4,3 (3,2) prosenttiin.
Vakuutuskorvaukset olivat 86,7 (64,5) miljoonaa euroa.
Vakuutuskorvaukset nousivat lähinnä lisääntyneiden takaisinostojen ja
kasvaneiden eläke- ja kuolemantapauskorvausten vuoksi. Myös
sairauskorvauksissa oli nousua. Riskivakuutusten vahinkosuhde pysyi
entisellään 81 prosentissa.
Liikekulut olivat 13,4 (15,1) miljoonaa euroa. Henkivakuutussegmentti
on onnistunut parantamaan kustannustehokkuuttaan. Liikekustannussuhde
pieneni 11,0 prosenttiyksikköä 99,0 (110,0) prosenttiin. Tärkein syy
tehokkuuden parantumiseen ovat jakelurakenteen uudistuksen
aiheuttamat säästöt ja tietoinen pyrkimys alentaa hallinnon kuluja.
Toiminnan tehostamiseksi yhtiö päätti lakkauttaa toimipisteensä
Joensuussa, Jyväskylässä ja Porissa, jotka eivät kuulu
Aktia-konsernin strategiseen markkina-alueeseen. Konttorit suljettiin
joulukuussa.
Vuotta leimasi sijoitusmarkkinoiden vaikea tilanne. Yhtiön
sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli kauden aikana -9,5 (6,2)
prosenttia.
Vastuuvelka oli 777,2 (31.12.2007; 854,8) miljoonaa euroa, josta
sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 149,6 (31.12.2007; 200,5)
miljoonaa euroa. Laskuperustekorkoon sidottu vastuuvelka oli 627,6
(654,3) miljoonaa euroa. Tiettyjen vastuuvelan osien diskonttokorkoa
nostettiin ja koko laskuperustekorkosidonnaisen vastuuvelan
diskonttokorko oli 3,2 prosenttia. Koronnosto pienensi vastuuvelkaa
20,2 miljoonaa euroa. Tuleviin asiakashyvityksiin tehdystä
varauksesta purettiin 0,8 miljoonan euroa, ja se oli vuoden lopussa
3,7 (4,5) miljoonaa euroa.
Yhtiön vakavaraisuus oli 8,5 prosenttia verrattuna 18,1 prosenttiin
vuotta aiemmin. Huonontuneen vakavaraisuustilanteen vuoksi yhtiön
hallitus päätti, että vakuutuksista, joissa on oikeus lisäetuihin,
vain eläkevakuutuksille annetaan asiakashyvitystä.

Muut

Segmentin Muut liikevoitto parani 10,4 miljoonasta eurosta 19,9
miljoonaan euroon. Segmenttiin sisältyy konsernin kiinteistöomistus.
Kiinteistösijoittaminen tai kiinteistöjen omistaminen ei kuulu Aktian
ydinliiketoimintaan. Tämän strategian mukaisesti kiinteistöomistusta
on viime vuosina myyty asteittain. Vuonna 2008 suurin osa jäljellä
olevasta kiinteistöomistuksesta on luokiteltu myyntitarkoituksessa
pidettäväksi käyttöomaisuudeksi.
Toukokuussa 2008 tehdyn rahastosopimuksen mukaan Aktia siirsi
osakeomistuksensa Mannerheimintie 14-, Silvertärnan- ja
Mercator-kiinteistöyhtiöissä osakkeenluovutuksena
kiinteistöpääomarahasto Forum Fastighets Ky:hyn. Myös muut niin
kutsutun Forum-korttelin omistajat siirsivät kiinteistöomistuksensa
rahastoon. Osakkeenluovutus tehtiin 1.10.2008. Aktialle se merkitsi
runsaan 6 miljoonan voittoa. Rahasto-osuus myytiin joulukuussa.

Aktia Vahinkovakuutus

Sulautuminen Veritas Vakuutusvakuutuksen kanssa toteutettiin 1.1.2009
kesäkuussa 2008 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän
sulautumissuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2009 alusta
vahinkovakuutustoimintaa harjoittaa Aktia Oyj:n kokonaan omistama
tytäryhtiö Aktia Vahinkovakuutus Oy.
Aktia Vahinkovakuutus on vakuuttanut yksityishenkilöitä ja yrityksiä
jo vuodesta 1925. Aktia Vahinkovakuutuksella on tällä hetkellä noin
90 000 asiakasta Asiakkaat ovat pääasiassa kotitalouksia, yrittäjiä
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Aktia Vahinkovakuutuksen
suurimmat markkinaosuudet ovat kaksikielisellä rannikkoalueella.
Aktia Vahinkovakuutus on vuoden 2008 aikana ja sitä ennen noudattanut
tilinpäätöksessään suomalaisia tilinpäätösperiaatteita (FAS). Siitä,
mitä vaikutuksia yhtiön siirtymisestä IFRS-tilinpäätösperiaatteisiin
ja IFRS:n mukaiseen avaavaan taseeseen 1.1.2009, ilmoitetaan vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana.
Tilikauden 2008 tulos (FAS) oli negatiivinen, -6,8 (4,1) miljoonaa
euroa, lähinnä sijoitusarvojen kehityksen sekä osakkeiden ja muiden
osakeriskialttiiden instrumenttien suurten arvonalentumisten
seurauksena. Vuoden 2008 maksutulo oli 63,6 (62,6) miljoonaa euroa ja
korvauskulut 50,7 (45,5) miljoonaa euroa. Yhtiön yhdistetty kulusuhde
heikkeni 98 prosentista 111 prosenttiin. Osaltaan tämä johtui
kirjanpitoperiaatteiden muutoksesta vuonna 2007. Vertailukelpoinen
yhdistetty kulusuhde vuodelle 2007 olisi 102 prosenttia.
Vastuunkantokyky laski 136 prosentista 105 prosenttiin. Vuoden 2008
taseen loppusumma oli 149,8 (146,1) miljoonaa euroa.

Segmenttijaon muutos 1.1.2009 alkaen

Segmenttijaon tulee olla sellainen, että samanlaista liiketoimintaa
harjoittavat liiketoiminta-alueet kuuluvat samaan segmenttiin. Tästä
johtuen nykyiset Konttoritoiminta- ja Liikepankki & treasury
-segmentit yhdistetään yhdeksi yhteiseksi segmentiksi
Pankkitoiminta.Vuoden 2009 alusta konserniin kuuluu myös Aktia
Vahinkovakuutus, ja uusi segmenttiraportointi sisältyy ensimmäistä
kertaa osavuosikatsaukseen kaudelta 1.1.-31.3.2009.

1.1.2009 alkaen segmenttijako on seuraava:

 1. Pankkitoiminta
 2. Varainhoito
 3. Henkivakuutus
 4. Vahinkovakuutus
 5. Muut


Uuden segmenttijaon mukaiset, vuotta 2008 koskevat vertailuluvut
julkaistaan ennen kauden 1.1.-31.3.2009 osavuosikatsauksen
julkaisemista.


Konsernin riskinhallinta

Riskipositiot

Pankkitoimintaan sisältyvät konttoritoiminta, ml.
rahoitusyhtiötoiminta, yrityspankki, treasury sekä varainhoidon
yksiköt. Henkivakuutustoiminta koostuu Veritas Henkivakuutus
-konsernista, joka 1.1.2009 alkaen on Aktia Henkivakuutus.

Pankkitoiminnan luotonantoon liittyvät riskit

Luottosalkun koostumus ei muuttunut merkittävästi vuoden 2008 aikana.
Kotitalouksille myönnettyjen luottojen osuus väheni hieman ollen 80,0
(82,7) prosenttia koko luottokannasta. Koko luottokannasta
asuntolainoja oli 74,4 (76,0) prosenttia. Näistä asuntolainoista 86,5
prosentilla on turvaava vakuus (Basel 2 -vakavaraisuussäännösten
mukaisesti). Vuonna 2008 hypoteekkiluottojen määrä oli 2 072
(31.12.2007; 1 614) miljoonaa euroa, josta 1 003 miljoonaa euroa oli
säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien välittämiä lainoja.
 Yritysasiakasstrategian mukaisesti yritysrahoituksen osuus nousi
14,4 (12,0) prosenttiin. Aktia ei aio enää kasvattaa
yritysrahoituksen osuutta kokonaisluotonannosta. Aktia
Yritysrahoitus- ja Aktia Kortti & Rahoitus -rahoitusyhtiöiden kautta
kohdevakuutta vastaan tai ilman vakuutta myönnettävä luotonanto
yleisölle oli 54,2 miljoonaa euroa eli 1 prosentti koko
antolainauksesta.

Luottokanta sektoreittain

Milj. euro           31.12.2008 31.12.2007 Muutos  Osuus
Yritykset               804    558  246 14,80 %
Asuntoyhteisöt             220    185   35  4,10 %
Julkisyhteisöt             12     10   2  0,20 %
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt                47     38   9  0,90 %
Kotitaloudetl            4 343   3 782  561 80,00 %
Yhteensä               5 426   4 574  853 100,00 %Luotot, joiden maksut olivat 1-30 päivää viivästyneitä, lisääntyivät
vuoden aikana 3,2 prosentista 3,4 prosenttiin luottokannasta taseen
ulkopuoliset takaussitoumukset mukaan lukien. Luotot, joiden maksut
olivat 31-89 päivää viivästyneitä, lisääntyivät 0,60 prosentista 0,88
prosenttiin eli noin 48 miljoonaan euroon. Yli 90 päivää erääntyneet
luotot, ml. perintäsaatavat, olivat noin 26 miljoonaa euroa, mikä
vastaa 0,48 (31.12.2007; 0,38) prosenttia koko luottokannasta
pankkitakaukset mukaan lukien.

Hoitamattomat luotot viivästyksen pituuden (vrk) mukaan

     31.12.2008        31.12.2007
Vrk  (milj. euroa) % kannasta (milj. euroa) % kannasta
1-30     186,6    3,44     145,5    3,18
31-89     47,8    0,88     27,6    0,6
90-      26,2    0,48     17,8    0,38Rahoitus- ja likviditeettiriskit

Pankkitoiminnassa rahoitus- ja likviditeettiriski liittyy
jälleenrahoituksen saantiin sekä varojen ja velkojen
maturiteettieroihin. Rahoitus- ja likviditeettiriskejä hallitaan
juridisella yhtiötasolla, eikä pankkikonsernin ja henkivakuutusyhtiön
välillä ole rahoitusyhteyksiä. Pankkikonsernissa tavoitteena on
maksuvalmiusasema, jossa likvidit varat kattavat vuoden
jälleenrahoitustarpeen. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta
huolimatta likviditeettitilanne oli hyvä ja tavoite saavutettiin.
Henkivakuutustoiminnassa likviditeettiriski tarkoittaa riskiä
rahoituksen saatavuudesta korvausten, säästösummien ja
takaisinostojen sekä eläkkeiden maksamiseksi. Likviditeetin tarve
hoidetaan suurimmaksi osaksi kassavirralla ja vaihteleviin tarpeisiin
sopeutetulla sijoitustodistussalkulla, kun taas odottamattomiin,
suuriin rahavarojen tarpeisiin käytetään likvidiä joukkovelkakirja-
ja osakesalkkua.

Vastapuoliriskit

Konsernirahoituksen likviditeetinhallinnan vastapuoliriskit
Konsernirahoituksen hoitama pankkitoiminnan likviditeettisalkku oli
vuoden 2008 lopussa 2 290,4 (1 656,0) miljoonaa euroa.
Likviditeetinhallinnan ja johdannaissopimusten tekemisen yhteydessä
syntyviä vastapuoliriskejä hallitaan vaatimalla vastapuolilta korkeaa
ulkopuolista luottoluokitusta (vähintään Moody'sin A3 tai vastaava),
sijoitusvarojen konservatiivisella allokoinnilla ja aktiivisella
valinnalla sekä määrittämällä vastapuolta ja omaisuuslajia koskevat
maksimivastuut.
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 49 (31.12.2007; 57) prosenttia
oli sijoituksia vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin (covered
bonds), 45 (31.12.2007; 38) prosenttia sijoituksia pankkeihin, noin 3
(0) prosenttia sijoituksia valtion takaamiin
joukkovelkakirjalainoihin sekä noin 3 (31.12.2007; 5) prosenttia
sijoituksia julkiseen sektoriin ja yrityksiin. Rahoitusvaroista 0,9
prosenttia ei täyttänyt sisäisiä luottoluokitusvaatimuksia, ja kuusi
yksittäistä, yhteiseltä markkina-arvoltaan 25 miljoonan euron
sijoitusta eivät enää oikeuttaneet keskuspankkirahoitukseen.
Vuoden aikana vastapuolen heikentyneet luottokelpoisuuden seurauksena
realisoidut tappiot olivat -3,6 miljoonaa euroa.


Luottoluokitusten jakauma pankkitoiminnassa

          31.12.2008 31.12.2007
Aaa          49,40 %  50,50 %
Aa1-Aa3        42,30 %  42,60 %
A1-A3          4,90 %   4,90 %
Baa1-Baa3        0,90 %   0,70 %
Ba1-Ba3         0,00 %   0,00 %
B1-B3          0,00 %   0,00 %
Caa1 tai huonompi    0,00 %   0,00 %
Ei luottoluokitusta   2,50 %   1,40 %
Yhteensä       100,00 %  100,00 %Henkivakuutustoiminnan vastapuoliriskit
Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnassa suorat korkosijoitukset
lisääntyivät lähinnä osakkeista kiinteistöihin tapahtuneen
uudelleenallokoinnin seurauksena. Vuoden 2008 lopussa ne olivat 449
(352) miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiön sijoitustoiminnan
yhteydessä syntyviä vastapuoliriskejä hallitaan vaatimalla vähintään"Investment grade" -arvoinen ulkoinen luottoluokitus (Moody'sin Baa3
tai vastaava) sekä kullekin vastapuolelle ja omaisuuslajille
määriteltyjen maksimikokonaisvastuita koskevien sääntöjen
noudattamista.
Erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tapahtui voimakas
uudelleenallokointi lähinnä osakesijoituksista suoriin
korkosijoituksiin ja erityisesti julkiseen sektoriin tehtäviin
sijoituksiin. Vuodenvaihteessa suorista korkosijoituksista 48
(31.12.2007; 18) prosenttia oli sijoituksia julkiseen sektoriin, 20
(31.12.2007; 34) prosenttia sijoituksia yrityksiin ja 32 (31.12.2007;
18) prosenttia sijoituksia pankkeihin ja vakuudellisiin
joukkovelkakirjalainoihin (covered bonds).
Vuoden 2008 päättyessä 1,0 prosenttia suorista korkosijoituksista ei
täyttänyt sisäistä luottoluokitusvaatimusta.
Vuoden aikana vastapuolen heikentyneet luottokelpoisuuden seurauksena
realisoidut tappiot olivat -5,1 miljoonaa euroa.

Luottoluokitusten jakauma henkivakuutustoiminnassa

          31.12.2008 31.12.2007
Aaa          53,70 %  26,70 %
Aa1-Aa3        17,30 %  29,40 %
A1-A3         14,80 %  25,10 %
Baa1-Baa3        5,70 %  10,20 %
Ba1-Ba3         0,80 %   0,30 %
B1-B3          0,20 %   0,00 %
Caa1 tai huonompi    0,00 %   0,00 %
Ei luottoluokitusta   7,60 %   8,30 %
Yhteensä       100,00 %  100,00 %Konsernilla on yksi vastapuoli, jonka kokonaisvastuut ovat yli 10
prosenttia finanssikonglomeraatin omista varoista
viranomaisdirektiivin mukaisesti laskettuna.

Markkinariskit

Pankkitoiminnan rahoitusvarat ja henkivakuutustoiminnan sijoitusvarat
on sijoitettu arvopapereihin, ja niiden arvo määritetään markkinoiden
ja virallisen ostonoteerauksen mukaan. Viimeisen vuosineljänneksen
aikana tarkennettujen rahoitusvaroja koskevien
tilipäätösperiaatteiden mukaan osakkeita ja osakerahastoja koskien
tulokseen kirjataan hankinta-arvon merkittävä tai pysyvä lasku
verrattuna markkina-arvoon, kun taas kurssivaihtelut kirjataan käyvän
arvon rahastoon laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.

Pankkitoiminnan hintariski ja rakenteellinen korkoriski
Hintariski on korkovaihteluiden seurauksena tapahtuva myytävissä
olevien rahoitusvarojen arvonalentuminen. Kauden aikana käyvän arvon
rahastoon kirjattu hintariskiin liittyvä nettomuutos oli
laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen -8,8 miljoonaa euroa.
Myytävissä olevien rahoitusvarojen yhden prosenttiyksikön koronnousu
aiheuttaisi käyvän arvon rahastossa nettomuutoksen, joka 31.12.2008
oli -27,2 (31.12.2007: -23) miljoonaa euroa laskennallisten verojen
vähennyksen jälkeen.
Rakenteellinen korkoriski syntyy saatavien ja velkojen
korkosidonnaisuuksien ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
epätasapainosta ja vaikuttaa korkokatteeseen. Korkokatteen vaihtelun
pienentämiseksi rakenteellista korkoriskiä vastaan suojaudutaan
ensisijaisesti suojaavien johdannaissopimusten avulla.
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön ylöspäin
pienentäisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana -5,4 (31.12.2007; -4,3) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien
12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate heikentyisi -6
(31.12.2007; 0,0) prosenttia, kun rakenteellisen korkoriskinhallinnan
tavoite on korkeintaan -8 prosenttia
Korkojen muuttuminen paralleelisti yhden prosenttiyksikön alaspäin
kasvattaisi pankkitoiminnan korkokatetta seuraavien 12 kuukauden
aikana +6,3 (31.12.2007; +4,4) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -6 prosenttia. Seuraavien
12-24 kuukauden aikana pankkitoiminnan korkokate paranisi +7,9
(31.12.2007; -1,7) prosenttia, kun rakenteellisen
korkoriskinhallinnan tavoite on korkeintaan -8 prosenttia

Pankkitoiminnan ja emoyhtiön muut markkinariskit
Pankkitoiminnassa, emoyhtiö mukaan lukien, ei käydä osakekauppaa
kaupankäyntitarkoituksessa eikä harjoiteta kiinteistösijoitusta tai
-omistusta. Oman kiinteistökannan realisointi jatkui suunnitelmien
mukaan, ja kiinteistöomistus oli vuoden lopussa 4,6 miljoonaa euroa.
Toiminnalle välttämättömien tai strategisten osake- ja
rahastosijoitusten määrä oli 21,9 miljoonaa euroa. Kauden aikana
käyvän arvon rahastoon kirjattu muihin osake- ja rahastosijoituksiin
liittyvä nettomuutos oli laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen
-7,2 miljoonaa euroa, kun taas osakkeiden ja osakeosuuksien pysyvän
tai merkittävän arvon laskun aiheuttama arvonalentuminen oli -1
miljoona euroa.

Henkivakuutustoiminnan sijoitusriskit
Vakuutuksenottaja kantaa sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena
olevien sijoitusten sijoitusriskin. Nämä sijoitukset arvostetaan
juoksevasti käypään arvoon, ja arvonmuutokset kirjataan
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelkaan.
Vakuutusteknisen vastuuvelan katteena oleva sijoitussalkku
arvostetaan juoksevasti käypään arvoon. Tilapäiset kurssivaihtelut
kirjataan käyvän arvon rahastoon ja merkittävät tai pysyvät
arvonmuutokset kirjataan tulokseen. Katsauskaudella kirjattiin
tulokseen vaikuttavia, osakkeita ja osakeosuuksia koskevia
arvonalentumisia yhteensä -29,4 miljoonaa euroa, kun katsauskaudella
kirjattu käyvän arvon rahaston nettomuutos tehtyjen
hankintaeliminointien jälkeen oli -6,2 miljoonaa euroa
laskennallisten verojen vähentämisen jälkeen.
Sijoitussalkun riskejä, kuten luotto-, korko-, valuutta-, osake- ja
kiinteistöriskejä mitataan ja rajoitetaan VaR-mallin (Value at Risk)
avulla perustuen 12 kuukauden enimmäistappioon 97,5 prosentin
luottamustasolla.

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun allokaatio

Milj. euroa   31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007
Osakkeet        37,8   5,50 %   20,60 %
Korkosijoitukset   480,6   69,40 %   51,40 %
Rahamarkkinat     85,3   12,30 %   9,00 %
Kiinteistöt      42,8   6,20 %   9,90 %
Vaihtoehtoiset     46,1   6,60 %   9,20 %
Operatiiviset riskit

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappion vaaraa, joka aiheutuu
epäselvistä tai puutteellisista ohjeista, ohjeiden vastaisesta
toiminnasta, tietojen epäluotettavuudesta, järjestelmien puutteista
tai henkilöstön toimenpiteistä. Operativiisten riskien aiheuttamat
vahingot voivat olla välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai
sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät pankin
uskottavuutta markkinoilla. Raportointikaudella ei kirjattu
merkittäviä riskitapahtumia.

Henkilöstö

Kokopäiväresursseiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli kauden
lopussa 1 052 (983), eli 69 resurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kokopäiväresurssien lukumäärä vuoden aikana keskimäärin oli 1 009
(940).

Henkilöstörahasto ja johdon kannusteohjelma vuonna 2008

Aktia-konsernin henkilöstörahastoon ei makseta voitto-osuutta
vuodelta 2008. Toimitusjohtaja ja muut konserninjohdon jäsenet ovat
konsernin henkilöstörahaston jäseniä.
Toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille on
laadittu toisaalta tuloksesta, toisaalta käyvän arvon rahaston
tuloksesta riippuvainen palkitsemisjärjestelmä, joka voi tuottaa
korkeintaan kolmen kuukausipalkan suuruisen vuosittaisen
lisäpalkkion. Vuoden kehitys ei anna aihetta lisäpalkkion maksamiseen
johtoryhmälle.
Vuoden 2008 osalta johtoryhmää koskee myös osakeperusteinen
kannusteohjelma, jonka puitteissa johtoryhmän jäsenet voivat merkitä
enintään 24 980 osaketta. Merkintäoikeuden suuruus on riippuvainen
erillisistä tavoitteista, joiden suoritusehdot noudattavat yhtiön
hallituksen päätöstä. Osakeperusteinen kannusteohjelma kasvatti
henkilöstökuluja 0,1 miljoonalla eurolla kauden aikana.

Uusi konsernirakenne

Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiökokouksen 5.6.2008 hyväksymä
liiketoiminnan luovutus toteutettiin 30.9.2008. Aktia Säästöpankki
Oyj:n pankkitoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksella Aktia Pankki
Oyj:hin, josta samalla muodostettiin julkinen osakeyhtiö.
Aktia Säästöpankki Oyj, joka omistaa kaikki Aktia Pankki Oyj:n
osakkeet, luopui pankkitoiminnasta ja jatkaa toimintaansa
Aktia-konsernin emoyhtiönä toiminimellä Aktia Oyj.
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi nimitettiin Kaj-Gustaf Bergh
(puheenjohtaja), Dag Wallgren (varapuheenjohtaja), Hans Frantz,
Lars-Olof Hammarén, Lars-Erik Kvist, Kjell Sundström, Marina Vahtola
ja Nina Wilkman, jotka kaikki jatkavat myös Aktia Oyj:n hallituksen
jäseninä. Aktia Pankki Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin Jussi
Laitinen ja toimitusjohtajan varamieheksi Jarl Sved. Molemmat
jatkavat myös vastaavissa tehtävissä Aktia Oyj:ssä.

Osakepääoma ja omistajat

Raportointikauden lopussa pankin maksettu ja kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma oli 80 248 836 euroa. Pääoma jakautuu 40 124 418
A-osakkeelle ja 20 050 850 R-osakkeelle. Tilikauden päättyessä
osakkeenomistajien lukumäärä oli 659.
Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutoksia ja uuden
R-osakesarjan perustamista koskeva yhtiökokouksen päätös kirjattiin
kaupparekisteriin 7.4.2008. R-osakkeiden anti toteutettiin
vastikkeettomana, pankin silloisille omistajille suunnattuna
osakeantina. Anti käsitti korkeintaan 20 050 968 R-osaketta siten,
että 2 vanhaa osaketta (A-sarja) oikeutti 1 uuteen R-sarjan
osakkeeseen. Jokainen R-osake tuottaa 20 ääntä. Anti toteutettiin
niin, että pankin osakepääomaa ei korotettu.
Hallituksella on 21.12.2006 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
valtuutus laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 osaketta.
Valtuutuksesta on käytetty 39 021 osaketta vuonna 2007 ja 22 482
osaketta vuonna 2008.
Aktian hallitus teki 30.4.2008 pankin yhtiökokouksen 21.12.2006
osakepohjaisten kannustusten perustamiseksi konsernin
avainhenkilöille myöntämän emissiovaltuutuksen nojalla ja hallituksen
vuonna 2007 vahvistaman korkeimman operatiivisen johdon
kannusteohjelman ehtojen mukaisesti päätöksen suunnatusta
osakeannista nimetyille pankin korkeimpaan operatiiviseen johtoon
kuuluville henkilöille. Annissa laskettiin liikkeeseen 22 482 uutta
A-sarjan osaketta 8,67 euron merkintähintaan. Osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 27.6 2008. A-osakkeiden yhteismäärä nousi 40 124
418:aan ja pankin osakepääoma kasvoi 44 964 euroa 80 248 836 euroon.
Aktia Oyj:n tietoon tuli 8.12.2008, että yli 2/3 Aktia Oyj:n
osakkeista ja äänistä omistavien säästöpankkisäätiöiden ja muiden
yhteisöjen välistä osakassopimusta on muutettu niin, että sopimuksen
mukainen etuosto-oikeus koskee ainoastaan R-sarjan osakkeita ja
näihin osakkeisiin oikeuttavia merkintäoikeuksia.

Sopimusosapuolet:

Aktiastiftelsen i Ekenäs     Sparbanksstiftelsen i Oravais
Pietarsaarenseudun Aktiasäätiö  Sparbanksstiftelsen i Petalax
Aktiastiftelsen i Karlebynejden  Sparbanksstiftelsen Aktia i Pörtom
Aktiastiftelsen på Kimitoön    Sparbanksstiftelsen i Sibbo
Aktiastiftelsen i Korsholm    Säästöpankkisäätiö Siuntio
Aktiasäätiö Keski-Uusimaa     Sparbanksstiftelsen i Tenala
Sulvan-Sundomin Aktiasäätiö    Säästöpankkisäätiö Vantaa
Aktiastiftelsen i Vallgrund    Sparbanksstiftelsen i Åboland
Vaasan Aktiasäätiö        Itä-Uudenmaan Säästöpankkisäätiö
Säästöpankkisäätiö Porvoo     Elinkorkolaitos Hereditas
Sparbanksstiftelsen i Bromarf   Svenska litteratursällskapet i
                 Finland r.f.
Sparbanksstiftelsen i       Åbo Akademin säätiö
Esbo-Grankulla
Sparbanksstiftelsen i Hangö    Föreningen Konstsamfundet r.f.
Sparbanksstiftelsen i Helsingfors Ab Kelonia Oy
Sparbanksstiftelsen i Ingå    Svenska folkskolans vänner r.f.
Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo Wintros Oy Ab
Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt  Samfundet Folkhälsan i svenska
                 Finland r.f.
Aktia Sparbanksstiftelsen i Malax Kolster Oy Ab


Sopimuksesta on aikaisemmin tiedotettu mm. 19.12.1996. Ks.
http://www.aktia.com/fi/konsernitieto/corporategovernance-osakassopimukset.shtml


Muutokset hallintoneuvostossa, hallituksessa ja johtoryhmässä

Aktia Oyj:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.12.2008 istuvan
hallituksen kokonaisuudessaan uudelleen vuodeksi 2009. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin lisäksi Marcus H. Borgström. Aktian
hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kaj-Gustaf Bergh ja
varapuheenjohtajana Dag Wallgren.

Aktian hallituksen kokoonpano toimikaudella 1.1.-31.12.2009:
Puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, oikeustieteen kandidaatti,
diplomiekonomi
Varapuheenjohtaja Dag Wallgren, kauppatieteiden maisteri
Marcus H. Borgström, maa- ja metsätaloustieteen maisteri,
maanviljelysneuvos
Hans Frantz, valtiotieteen lisensiaatti
Lars-Olof Hammarén, insinööri
Lars-Erik Kvist, ekonomi
Kjell Sundström, kauppatieteiden maisteri
Marina Vahtola, kauppatieteiden maisteri
Nina Wilkman, varatuomari, asianajaja

Aktian hallitus valitsi 31.1.2008 KTM Jussi Laitisen uudeksi
toimitusjohtajaksi. Hän astui toimeen 4.4.2008. Mikael Ingberg jatkoi
toimitusjohtajana siihen saakka. Aktian varatoimitusjohtaja Stefan
Björkman on 19.8.2008 alkaen toiminut Aktia-konsernin CFO:na (Chief
Financial Officer). Hän vastasi lisäksi Liikepankki & treasury
-segmentistä 31.12.2008 saakka.

Tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen

Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö sulautettiin Aktia Oyj:hin
yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymän sulautumissuunnitelman
mukaisesti. Sulautuminen kirjattiin kaupparekisteriin 1.1.2009.
Vahinkoyhtiön nimeksi tuli samassa yhteydessä Aktia Vahinkovakuutus
Oy. Samalla rekisteröitiin 6 800 000 uutta Aktia Oyj:n A-sarjan
osaketta sekä yhtiön osakepääoman lisäys 13 600 000 eurolla, jolloin
Aktia Oyj:n A-osakkeiden yhteenlaskettu määrä nousi 46 924 418
kappaleeseen ja yhtiön yhteenlaskettu osakepääoma 93 848 836 euroon.
Sulautumisvastikkeena jaettavien osakkeiden lopullinen määrä voi
pienentyä Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön mahdollisten
epävarmojen osakkuuksien vuoksi. Aktia Vahinkovakuutus Oy omisti
sulautumishetkellä yhteensä 536 287 Aktian osaketta, minkä vuoksi
konsernin omien osakkeiden omistus on tällä hetkellä 0,9 prosenttia.
Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisvastikkeena annettavat uudet
osakkeet kirjataan osakkaiden arvo-osuustileille niin nopeasti kuin
se käytännössä on mahdollista, arviolta vuoden 2009 ensimmäisen
neljänneksen aikana.
Aktia Vahinkovakuutuksen toimitusjohtaja Anders Nordman nimitettiin
1.1.2009 Aktia Oyj:n konsernin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan
Aktia Pankin Yrityspankki sekä Aktia Vahinkovakuutus.
Aktia Pankki Oyj suunnittelee siirtävänsä koko osakeomistuksensa
Aktia Henkivakuutuksessa konsernin emoyhtiölle Aktia Oyj:lle vuoden
2009 aikana.
Kiinteistönvälitysyhtiöissä ja vakuutusmyyntiorganisaatiossa on
aloitettu tehostamisohjelma.

Näkymät ja niihin mahdollisesti vaikuttavat riskit

Konsernin operatiivisen kannattavuuden odotetaan pysyvän vakaana
vuonna 2009, joskin luottotappioihin ja yksittäisiin sijoituksiin
liittyvä riski voi kasvaa.
Hyvänä pysyneen luottoluokituksen ja konsernin entistä vahvemman
pääomarakenteen ansiosta jälleenrahoitusta ja maltillista kasvua
pidetään mahdollisina myös nykyisessä markkinatilanteessa.
Valtiontakauksien mahdollista käyttöä jälleenrahoituksessa voidaan
harkita liiketaloudellisin perustein.
Kustannustehokkuuden merkitys kasvaa entisestään nykyisessä suhdanne-
ja kilpailutilanteessa.
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen voi myös johtaa tällä
hetkellä hyvälaatuisiksi arvioitujen yksittäisten sijoitusten
arvostuksen pysyvään laskuun. Tämä vaikuttaisi kielteisesti konsernin
tulokseen. Sijoittajien korkeammat tuottovaatimukset voivat lisäksi
johtaa rahoitusvarojen arvon yleiseen laskuun ja Aktian
vakavaraisuuden alenemiseen.
Sulautuminen Aktia Vahinkovakuutuksen kanssa ei aiheuta merkittäviä
tulokseen vaikuttavia kertaluonteisia eriä.

Hallituksen voitonjakoesitys

Emoyhtiö Aktia Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 136 964 210,98
euroa, josta tilikauden voitto on 22 600 427,21 euroa. Osinkoon
oikeuttavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 66 975 268, mihin
kuuluvat myös uudet, vahinkovakuutustoiminnasta sulautumisvastikkeena
annettavat osakkeet.
Hallitus ehdottaa Aktia Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
osakkeenomistajille jaetaan 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä
10 046 290,20 euroa. Täsmäytyspäivä on 2. huhtikuuta ja maksupäiväksi
ehdotetaan 9. huhtikuuta 2009.

Tunnusluvut tilikauden lopussa

                     1-12  1-9  1-6  1-3 1-12
                     2008 2008 2008 2008 2007
Tulos/osake, euroa            0,09 0,47 0,37 0,17 0,87
Oma pääoma/osake, euroa         4,85 4,28 4,55 5,26 5,39
Oman pääoman tuotto (ROE), %       1,8 12,5 14,6 12,7 17,9
Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)    0,65 0,66 0,69  0,7 0,67
Henkivakuutustoiminnan
liikekustannussuhde            99 99,1 104,1 97,7  110

Rahastopääoma, milj. euroa       1 512 1 709 1 858 1 884 2 013
Ottolainaus yleisöltä, milj. euroa   3 098 3 072 3 069 2 908 2 801
Antolainaus yleisölle, milj. euroa   5 426 5 287 5 082 4 797 4 574
Riskipainotetut sitoumukset, milj.
euroa                  3313 3 247 3 229 3 052 2 875

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)  13,7  12 12,8 14,2 15,4
Ensisijaisten omien varojen suhde, %
(pankkitoiminta)             9,3  9,9 10,1 10,5 10,9
Vakavaraisuusaste, %
(henkivakuutustoiminta)          8,5  8,4 12,5 14,6 18,1
Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)  135,2 113,8 115,1 129,3 138,6

Henkivakuutustoiminta:
- sijoitukset käyvin arvoin, milj.
euroa                  804,6 879,0 921,8 941,3 965,6
- laskuperustekorkoon sidottujen
vakuutusten vastuuvelka, milj. euroa  627,6 654,9 655,8 653,2 654,3
- sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka, milj. euroa        149,6 171,9 191,7 189,2 200,5

Tulos/osake pl. tuloutettu negatiivinen
liikearvo, euroa             0,09 0,47 0,37 0,17 0,67
Oman pääoman tuotto (ROE) pl.
tuloutettu negatiivinen liikearvo, %   1,8 12,5 14,6 12,7 13,8
Tulos/osake pl. tuloutettu negatiivinen
liikearvo ja ml. käyvän arvon rahasto,
euroa                  -0,22 -0,79 -0,54 -0,14 0,39

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, milj.
kpl*)                  60,2 60,2 60,2 60,2 59,8
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa,
milj. kpl                60,2 60,2 60,2 60,2 60,2
Henkilöstö (kokopäiväresurssit)
keskimäärin               1 009  993  972  956  940
*) Osakkeiden emissio-oikaistu
lukumääräTunnuslukujen laskentaperusteet

Tulos/osake, euroa
Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava vuoden voitto verojen
jälkeen
Osakkeiden emissio-oikaistu määrä tilikauden aikana keskimäärin

Oma pääoma/osake, euroa
Aktia Oyj:n osakkeenomistajille luettava oma pääoma
Osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Jakson voitto (vuositasolla)      x 100
Oma pääoma keskimäärin

Kulu/tuotto-suhde (pankkitoiminta)
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Henkivakuutustoiminnan liikekustannussuhde
(Liikekulut + korvausten käsittelykulut)  x 100
Kuormitustulo

Kuormitustulo on erä, jonka on laskuperusteiden mukaan tarkoitus
kattaa liikekulut.
Liikekuluihin ei sisälly jälleenvakuuttajien palkkioita.
Kaikki kuormituserät sisältyvät kuormitustuottoihin.

Riskipainotetut sitoumukset (pankkitoiminta))
Taseen yhteenlasketut varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
johdannaiset mukaan lukien on arvostettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardikokoelman 4.3 standardimenetelmän
mukaisesti.
Toimintariskien pääomavaade on laskettu ja riskipainotettu
Rahoitustarkastuksen standardin 4.3i mukaisesti.

Vakavaraisuusaste, % (pankkitoiminta)
Omat varat (ensisijaiset omat varat + toissijaiset omat varat) x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Omat varat lasketaan Rahoitustarkastuksen standardin 4.3a mukaisesti.
Ensisijaisten omien varojen suhde, % (pankkitoiminta)
Ensisijaiset omat varat     x 100
Riskipainotetut sitoumukset

Vakavaraisuusaste, % (henkivakuutustoiminta)
Vakavaraisuuspääoma           x 100
Vakuutustekninen vastuuvelka - 75 % sijoitussidonnaisten
rahastojen vastuuvelasta

Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden
vähentämisen jälkeen

Vakavaraisuusaste, % (konglomeraatti)
Konglomeraatin omat varat yhteensä (omat varat ml. toimialakohtaiset
varat ja vähennykset)   x 100
Minimivaatimus konglomeraatin omille varoille (luottolaitos +
vakuutustoiminta)

Konglomeraatin vakavaraisuutta säädetään rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 3 luvussa ja siihen
kuuluvassa asetuksessaKonsernin tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma

Milj. euroa               1-12 2008 1-12 2007 Muutos. %
Korkokate                   101   88,9   13,6
Osinkotuotot                 1,4    1,5   -9,5
Palkkiotuotot                50,8   57,2   -11,1
Palkkiokulut                 -9,8   -9,8   -0,6
Palkkiotuotot netto              41   47,3   -13,3
Vakuutusmaksutulo               91   99,8   -8,8
Sijoitustoiminnan nettotuotot,
korkosidonnaiset vakuutukset        -49,1   35,1  -239,8
Henkivakuutustoiminnan tuotot        41,9   134,9   -68,9
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                 -3,4    2,3  -248,8
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot        6    0,5    N/A
Liiketoiminnan muut tuotot           15    3,1   387,8
Liiketoiminnan tuotot yhteensä       202,9   278,5   -27,1
Maksetut vakuutuskorvaukset         -86,7   -64,5   34,5
Laskuperustekorkoisten vakuutusten
vastuuvelan muutos              26,7   -20,2  -232,6
Vastuuvelan muutos, korkosidonnaiset
vakuutukset                 -15,7   -29,2   -46,3
Vastuuvelan nettomuutos,
sijoitussidonnaiset vakuutukset       -75,7  -113,9   -33,5
Henkilöstökulut               -60,6   -57,3    5,7
Muut hallintokulut             -38,4   -35,5    8,2
Negatiivisen liikearvon tuloutus        -   12,1    N/A
Poistot aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä                 -5,7   -5,1   10,9
Liiketoiminnan muut kulut          -16,2   -12,5   29,9
Liiketoiminnan kulut yhteensä       -196,6  -212,2   -7,4
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisen peruutus aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä         0,7     -    N/A
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista saamisista              -0,7   -0,2   224,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      0,2    0,2   17,7
Liikevoitto                  6,6   66,3    -90
Verot                    -0,8   -13,4    -94

Tilikauden voitto               5,8   52,8   -89,0

Josta:
Aktia Oyj:n osakkeenomistajien osuus     5,2    52    -90
Vähemmistön osuus               0,6    0,9   -30,2
Yhteensä                   5,8   52,8   -89,0

Osakekohtainen tulos, euroa         0,09   0,87   -89,7
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, euroa         0,09   0,87   -89,7Konsernin tase

Milj. euroa              31.12.2008 31.12.2007 Muutos %
Varat
Käteiset varat               506,3   235,3  115,2
Tuloksen kautta arvostettavat
rahoitusvarat                19,5     -
Saamistodistukset            2 808,50  2 072,20   35,5
Osakkeet ja osuudet             228,9   406,5  -43,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat     3 037,30  2 478,70   22,5
Saamiset luottolaitoksilta         100,5   183,3  -45,1
Saamiset yleisöltä ja
julkisyhteisöiltä            5 425,70  4 573,70   18,6
Lainat ja muut saamiset         5 526,20  4 757,00   16,2
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset    35,9    45,8  -21,7
Johdannaissopimukset             137    35,6  284,4
Sijoitussidonnaisen    vastuuvelan
sijoitukset                 148,1   203,1  -27,1
Aineettomat hyödykkeet            10,4    7,4   40,1
Aineelliset hyödykkeet            9,8   111,2  -91,2
Sijoitukset osakkuusyrityksiin        4,5    3,6   26,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot      79,1    52,2   51,6
Muut varat                  7,2    13,2  -45,7
Muut varat yhteensä             86,3    65,4   31,9
Tuloverosaamiset               2,4    3,7  -36,1
Laskennalliset verosaamiset         15,6    5,9  166,3
Verosaamiset                  18    9,6   87,5
Myytävissä olevat varat            0,8     -
Varat yhteensä              9 540,10  7 952,80    20

Velat
Tuloksen kautta arvostettavat
rahoitusvelat                 4,6     -
Velat luottolaitoksille         1 916,90   928,6  106,4
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille   3 098,30  2 801,40   10,6
Talletukset               5 015,30  3 730,00   34,5
Liikkeeseen lasketut velkakirjat     2 118,70  1 980,50    7
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
kuin muilla veloilla            246,9   190,6   29,5
Muut velat luottolaitoksille        502,1   429,1    17
Muut velat yleisölle ja
julkisyhteisöille              262,8   140,7   86,8
Muut rahoitusvelat            3 130,50  2 740,90   14,2
Johdannaissopimukset             84,7    35,2  140,8
Korkosidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka                 627,6   654,3   -4,1
Sijoitussidonnaisten vakuutusten
vastuuvelka                 149,6   200,5  -25,4
Varaukset                   0,9    0,3  261,7
Siirtovelat ja saadut ennakot        81,2    67,2   20,8
Muut velat                  87,8   130,9  -32,9
Muut velat yhteensä              169   198,1  -14,7
Tuloverovelat                  3    8,6  -65,5
Laskennalliset verovelat            38    45,9  -17,3
Verovelat                  40,9    54,5  -24,9
Myytävinä oleviin varoihin liittyvät
velat                     0,2     -
Velat yhteensä              9 223,30  7 613,80   21,1

Oma pääoma
Sidottu oma pääoma yhteensä         54,3    72,2  -24,8
Vapaa oma pääoma              237,5   252,3   -5,8
Osakkeenomistajien osuus omasta
pääomasta                  291,8   324,5  -10,1
Vähemmistön osuus omasta pääomasta       25    14,5  -72,1
Oma pääoma                 316,8    339   -6,6
Velat ja oma pääoma yhteensä       9 540,10  7 952,80    20


Rahavirtalaskelma

Milj. euroa                    1-12 2008 1-12 2007
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto                       6,6   66,3
Rahavirtaan vaikutamattomien erien oikaisut      34,2   -6,3
Maksetut tuloverot                  -16,1   -20,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen liiketoiminnan
saamisten ja velkojen muutosta             24,7    40


Liiketoiminnan saamisten lisäys (-) tai vähennys
(+)                        -1 331,00 -1 592,70
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys
(-)                        1 515,00 1 518,80
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä           208,6   -33,9

Investointien rahavirta
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset          10     2
Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta ja myynti    -28,2    -30
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin ja aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutukset                41,9   -11,9
Hypoteekkipankin emissio vähemmistölle         3,8   10,5
Investointien rahavirta yhteensä            27,5   -29,4

Rahoituksen rahavirta
Liikkeeseen lasketut ja maksetut velat, joilla on
huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla        55,3   -2,9
Osakepääoman lisäys                    0    3,6
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys     0,1   12,3
Maksetut osingot                   -20,1   -25,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä             35,4   -12,4

Rahavarojen nettomuutos                271,6   -75,7

Rahavarat vuoden alussa                240,8   316,5
Rahavarat vuoden lopussa               512,4   240,8

Rahavirtalaskelmassa esiintyvät rahavarat
muodostuvat seuraavista tase-eristä:
Kassa                          10   10,9
Vakuutustoiminnan kassa ja pankkisaamiset        3,7    6,9
Suomen Pankin sekkitili                492,6   217,5
Vaadittaessa maksettavat saamiset
luottolaitoksilta                     6    5,5
Yhteensä                       512,4   240,8


Konsernin oman pääoman muutos


                                  Muut
                           Ylikurssi- sidottu                oma
(milj. euroa)    Osakepääoma    Vararahasto   rahasto  pääoma
Oma pääoma 1.1.2007     70,6        8,1     1,9   0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
kirjaus
tuloslaskelmaan
Kassavirtasuojausten
kirjaus
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan
pääomaan            -         -      -    -
Tilikauden voitto
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja       -         -      -    -
kulut
Osakeanti          9,6
Osingonjako
Muu muutos omassa
pääomassa
Oma pääoma 1.1.2008     80,2        8,1     1,9   0,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
kirjaus
tuloslaskelmaan
Kassavirtasuojausten
kirjaus
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta
pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan
pääomaan            -         -      -    -
Tilikauden voitto
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja       -         -      -    -
kulut
Osakeanti          0,0
Osingonjako
Muu muutos omassa                          0,3
pääomassa
Oma pääoma         80,2        8,1     1,9   0,3
31.12.2008                           Sijoitetun
             Käyvän Osakeperus-teisten   vapaan
              arvon     korvausten   pääoman Voitto-
(milj. euroa)      rahasto      rahasto   rahasto  varat
Oma pääoma 1.1.2007     -1,7        0,0     0,0  169,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos     -21,4
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon       -0,1
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
kirjaus           -0,9
tuloslaskelmaan
Kassavirtasuojausten
kirjaus           0,0
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta     6,1
pääomasta
Osakeantikulut                       -0,5
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan
pääomaan          -16,3         -    -0,5    -
Tilikauden voitto                          52,0
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja     -16,3         -    -0,5   52,0
kulut
Osakeanti                         45,8
Osingonjako                            -14,8
Muu muutos omassa
pääomassa
Oma pääoma 1.1.2008    -18,0        0,0    45,3  207,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos     -77,3
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon       18,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
kirjaus           34,3
tuloslaskelmaan
Kassavirtasuojausten
kirjaus           -0,4
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta     6,7
pääomasta
Osakeantikulut
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan
pääomaan          -18,4         -      -    -
Tilikauden voitto                          5,2
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja     -18,4         -      -   5,2
kulut
Osakeanti                          0,1
Osingonjako                            -20,1
Muu muutos omassa                0,1         0,0
pääomassa
Oma pääoma 1.1.2008    -36,4        0,1    45,4  192,1


                          Vähemmistön
                     Osakkeen-    osuus   Oma    omistajien osuus   omasta  pääoma
(milj. euroa)           omasta pääomasta  pääomasta yhteensä
Oma pääoma 1.1.2007              248,8     1,1  249,9
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos              -21,4        -21,4
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon                 -0,1         -0,1
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
kirjaus                    -0,9         -0,9
tuloslaskelmaan
Kassavirtasuojausten
kirjaus                     0,0         0,0
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta              6,1         6,1
pääomasta
Osakeantikulut                 -0,5         -0,5
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan
pääomaan                   -16,8      -  -16,8
Tilikauden voitto               52,0     0,9   52,8
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja               35,2     0,9   36,0
kulut
Osakeanti                   55,4         55,4
Osingonjako                  -14,8        -14,8
Muu muutos omassa                0,0    12,5   12,5
pääomassa
Oma pääoma 1.1.2008              324,5    14,5  339,0
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvostuksen muutos              -77,3        -77,3
käypään arvoon
Kassavirtasuojausten
arvostuksen muutos
käypään arvoon                 18,3         18,3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
kirjaus                    34,3         34,3
tuloslaskelmaan
Kassavirtasuojausten
kirjaus                    -0,4         -0,4
tuloslaskelmaan
Laskennallisten
verojen osuus omasta              6,7         6,7
pääomasta
Osakeantikulut                 0,0         0,0
Tuotot ja kulut
kirjattuna suoraan
omaan
pääomaan                   -18,4      -  -18,4
Tilikauden voitto                5,2     0,6   5,8
Tilikauden aikana
kirjatut tuotot ja              -13,2     0,6  -12,6
kulut
Osakeanti                    0,2         0,2
Osingonjako                  -20,1        -20,1
Muu muutos omassa                0,4     9,8   10,2
pääomassa
Oma pääoma 1.1.2008              291,8    25,0  316,8Kehitys neljännesvuosittain

                                  Q4
Milj. euroa           Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 2007
Korkokate             26,7  25,2  25,3  23,9 23,8
Osinkotuotot            0,1    0   1,3   0,1  0,4
Palkkiotuotot netto         9,3   9,4  11,8  10,6 12,6
Henkivakuutustoiminnan tuotot    -38  17,2  30,4  32,2 42,8
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot            -3,2   -3   1,7   1,2 -0,4
Sijoituskiinteistöjen
nettotuotot             3,1   1,3   0,4   1,3  0,1
Liiketoiminnan muut tuotot      8    3   2,1   1,8   1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä   5,9  53,1  72,9   71 80,3

Vakuutuskorvaukset ja
vastuuvelan muutos         -4,9  -19,2  -25,3  -26,2 -40,9
Henkilöstökulut          -15,2  -12,7  -16,7   -16 -15,7
Muut hallintokulut        -10,1  -8,8  -10,2  -9,3 -10,2
Negatiivisen liikearvon
tuloutus                             -1,9
Poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä     -1,3  -1,6  -1,5  -1,3 -1,2
Liiketoiminnan muut kulut     -4,4  -3,6  -4,4  -3,7 -3,2
Liiketoiminnan kulut yhteensä   -35,9   -46  -58,2  -56,5 -73,2

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden
arvonalentumistappiot ja
peruutetut
arvonalentumiskirjaukset      -0,3   0,3   0,8
Arvonalentumistappiot luotoista
ja muista saamisista        -0,4  -0,3    0    0 -0,2
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta              0   0,3   0,1  -0,2 -0,3
Liikevoitto            -30,7   7,4  15,7  14,2  6,6Segmenttiraportointi

Liiketoiminta-alueet

Konttoritoiminta-segmenttiin kuuluvat Aktia Pankki Oyj:n
konttoritoiminta, Aktian Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n kautta
välittämät lainat, Aktia Kortti & Rahoitus Oy ja
kiinteistönvälitysyhtiöt. Varainhoitoon sisältyvät Aktia Pankki Oyj:n
Helsingin yksityispankki ja tytäryhtiöt Aktia Rahastoyhtiö Oy ja
Aktia Asset Management Oy Ab. Liikepankki & treasury käsittää Aktia
Pankki Oyj:n liikepankin ja treasuryn sekä tytäryhtiö Aktia
Hypoteekkipankki Oyj:n, lukuun ottamatta Aktian omia Hypoteekkipankin
kautta välitettyjä lainoja, sekä tytäryhtiö Aktia Yritysrahoitus
Oy:n. Henkivakuutukseen kuuluu Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas
-konserni. Muut sisältää Aktian kiinteistötoiminnan ja tietyt
hallinnolliset toiminnot, joita ei ole allokoitu
liiketoiminta-alueille. Tähän liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös
Vasp-Invest Oy.

Allokointiperiaatteet

Eri segmenttien, erityisesti konttoritoiminnan, korkokatteisiin
sisältyvät otto- ja antolainauksen marginaalit. Otto- ja
antolainauksen viitekorkojen ja uudelleenhinnoitteluajankohtien
eroavaisuudesta aiheutuva korkoriski siirretään konsernin sisäisten
hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti treasuryyn. Treasury vastaa
johdon valtuuttamana konsernin korkoriskistä, likviditeetistä ja
taseensuojaustoimenpiteistä. Liiketoiminta-alueet saavat hyväkseen
tai niitä rasittaa sisäinen korko keskimääräisen
likviditeettiylijäämän tai -vajeen mukaan jakson aikana.
Keskitettyjen tukitoimintojen kulut allokoidaan
liiketoiminta-alueille eri jakoperusteiden mukaisesti. Aktia ei
toistaiseksi allokoi omaa pääomaa liiketoiminta-alueille. Muut
koostuu tuloslaskelman ja taseen eristä, joita ei allokoida
liiketoiminta-alueille. Konsernin sisäiset transaktiot juridisten
yksiköiden välillä eliminoidaan ja ilmoitetaan kunkin
liiketoiminta-alueen sisällä, jos yksiköt kuuluvat samaan
liiketoiminta-alueeseen. Konsernin sisäiset eri segmentteihin
kuuluvien juridisten yksiköiden väliset transaktiot kuuluvat
eliminointeihin. Osakkuusyhtiöiden osuus tuloksesta ja vähemmistön
osuus kuuluvat eliminointeihin.

Uudet segmentit 1.1.2009 alkaen

Raportoitavat segmentit ovat:
1              Pankkitoiminta
2              Varainhoito
3              Henkivakuutus
4              Vahinkovakuutus
5              Muut

Uuden segmenttijaon mukaiset, vuotta 2008 koskevat vertailuluvut
julkaistaan ennen kauden 1.1.-31.3.2009 osavuosikatsauksen
julkaisemista.


Konsernin segmenttiraportointiTuloslaskelma                   Konttoritoiminta
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                 62,7          62,0
Osinkotuotot                0,1          0,0
Palkkiotuotot netto            30,6          31,3
Henkivakuutustoiminnan tuotot        -           -
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                0,0          0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot     0,1          0,0
Liiketoiminnan muut tuotot         3,6          1,8
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      97,1          95,1
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                    -           -
Henkilöstökulut             -30,1         -28,1
Muut hallintokulut            -43,3         -37,3
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -           -
Poistot                  -1,6          -1,4
Liiketoiminnan muut kulut         -7,7          -5,1
Liiketoiminnan kulut yhteensä      -82,8         -71,9
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä        -           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista               -0,7          -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      -           -
Liikevoitto                13,6          23,0

Tuloslaskelma                 Liikepankki & treasury
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                 34,5          24,2
Osinkotuotot                0,2          0,4
Palkkiotuotot netto            -4,8          -3,6
Henkivakuutustoiminnan tuotot        -           -
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                -2,9          0,6
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot      -           -
Liiketoiminnan muut tuotot         2,5          1,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      29,6          23,2
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                    -           -
Henkilöstökulut              -4,5          -4,5
Muut hallintokulut            -6,0          -6,1
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -           -
Poistot                  -0,3          -0,2
Liiketoiminnan muut kulut         -1,2          -1,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä      -12,1         -11,9
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä        -           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista                -          0,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      -           -
Liikevoitto                17,6          11,3

Tuloslaskelma                      Varainhoito
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                 1,8          1,7
Osinkotuotot                0,1          0,1
Palkkiotuotot netto            11,1          13,7
Henkivakuutustoiminnan tuotot        -           -
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                -0,6          0,4
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot      -           -
Liiketoiminnan muut tuotot         0,1          0,2
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      12,5          16,2
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                    -           -
Henkilöstökulut              -4,8          -4,9
Muut hallintokulut            -3,5          -3,7
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -           -
Poistot                  -0,4          -0,4
Liiketoiminnan muut kulut         -0,6          -0,6
Liiketoiminnan kulut yhteensä       -9,3          -9,5
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä        -           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista                -           -
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      -           -
Liikevoitto                3,2          6,7

Tuloslaskelma                   Henkivakuutus
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                  -           -
Osinkotuotot                 -           -
Palkkiotuotot netto             -           -
Henkivakuutustoiminnan tuotot      103,5         189,2
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                 -           -
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot      -           -
Liiketoiminnan muut tuotot          -           -
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      103,5         189,2
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                  -75,7         -133,8
Henkilöstökulut              -7,1          -7,8
Muut hallintokulut            -5,8          -6,7
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -           -
Poistot                  -0,4          -0,6
Liiketoiminnan muut kulut          -           -
Liiketoiminnan kulut yhteensä      -89,1         -148,8
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä        -           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista                -           -
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      -          0,2
Liikevoitto                14,4          40,5
Vakuutustoiminnan vaikutus
konsernin liikevoittoon  *)       -47,7          5,3

Tuloslaskelma                     Muut
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                 5,1          3,6
Osinkotuotot                2,3          3,5
Palkkiotuotot netto            3,3          4,5
Henkivakuutustoiminnan tuotot        -           -
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                0,1          1,8
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot     6,2          0,6
Liiketoiminnan muut tuotot        12,4          5,5
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      29,3          19,4
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                    -           -
Henkilöstökulut             -12,9         -12,0
Muut hallintokulut            11,3          9,8
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -           -
Poistot                  -1,6          -1,0
Liiketoiminnan muut kulut         -6,9          -5,9
Liiketoiminnan kulut yhteensä      -10,0          -9,1
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä       1,0           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista                -          0,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta      -           -
Liikevoitto                20,3          10,4

Tuloslaskelma                    Eliminoinnit
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                 -3,1          -2,6
Osinkotuotot               -1,4          -2,5
Palkkiotuotot netto            0,9          1,4
Henkivakuutustoiminnan tuotot      -61,6         -54,2
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                 -          -0,6
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot     -0,2          -0,1
Liiketoiminnan muut tuotot        -3,7          -6,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      -69,1         -64,5
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                    -          19,9
Henkilöstökulut              -1,2           -
Muut hallintokulut             8,9          8,5
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -          12,1
Poistot                  -1,3          -1,5
Liiketoiminnan muut kulut         0,2          0,1
Liiketoiminnan kulut yhteensä       6,6          39,1
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä       -0,3           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista                -           -
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta     0,2          0,0
Liikevoitto               -62,5         -25,5

Tuloslaskelma                  Konserni yhteensä
(milj. euroa)               2008          2007
                  1.1.-31.12.      1.1.-31.12.
Korkokate                101,0          88,9
Osinkotuotot                1,4          1,5
Palkkiotuotot netto            41,0          47,3
Henkivakuutustoiminnan tuotot       41,9         134,9
Rahoitusvarojen ja -velkojen
nettotuotot                -3,4          2,3
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot     6,0          0,5
Liiketoiminnan muut tuotot        15,0          3,1
Liiketoiminnan tuotot yhteensä      202,9         278,5
Vakuutuskorvauskulut ja
vastuuvelan
muutos                  -75,7         -113,9
Henkilöstökulut             -60,6         -57,3
Muut hallintokulut            -38,4         -35,5
Negatiivisen liikearvon tuloutus       -          12,1
Poistot                  -5,7          -5,1
Liiketoiminnan muut kulut        -16,2         -12,5
Liiketoiminnan kulut yhteensä      -196,6         -212,2
Arvonalentumistappiot ja
arvonalentumisenperuutus
aineellisista
ja aineettomista hyödykkeistä       0,7           -
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista
sitoumuksista               -0,7          -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta     0,2          0,2
Liikevoitto                6,6          66,3


Tase                        Konttoritoiminta
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat               9,1          10,1
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat                -           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat      0,9          0,9
Lainat ja muut saamiset        3 868,7        3 353,8
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset                 -           -
Muut varat                20,3          16,9
Varat yhteensä             3 899,0        3 381,6
Talletukset              2 805,0        2 464,9
Liikkeeseen lasketut velkakirjat       -           -
Vastuuvelka                 -           -
Muut velat                31,2          26,0
Velat yhteensä             2 836,2        2 490,9

Tase                      Liikepankki & treasury
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat              493,4         218,3
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat               4,5           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat    2 354,0        1 716,2
Lainat ja muut saamiset        1 660,9        1 396,2
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset                 -           -
Muut varat                445,9         245,3
Varat yhteensä             4 958,8        3 576,0
Talletukset              2 103,2        1 136,8
Liikkeeseen lasketut velkakirjat    2 134,1        1 994,7
Vastuuvelka                 -           -
Muut velat               1 143,6         881,6
Velat yhteensä             5 380,8        4 013,0

Tase                          Varainhoito
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat               0,1          0,1
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat                -           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat      13,2          13,3
Lainat ja muut saamiset          17,6          18,2
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset                 -           -
Muut varat                 7,2          3,6
Varat yhteensä              38,1          35,2
Talletukset               130,1         135,9
Liikkeeseen lasketut velkakirjat       -           -
Vastuuvelka                 -           -
Muut velat                15,9          6,7
Velat yhteensä              146,1         142,6

Tase                        Henkivakuutus
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat              13,4          6,9
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat               14,9           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat     648,6         713,0
Lainat ja muut saamiset           -           -
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset               148,1         203,1
Muut varat                21,5          58,1
Varat yhteensä              846,6         981,1
Talletukset                 -           -
Liikkeeseen lasketut velkakirjat       -           -
Vastuuvelka               777,2         854,8
Muut velat                11,1          32,0
Velat yhteensä              788,3         886,8

Tase                         Muut
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat                -           -
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat                -           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat      37,0          51,0
Lainat ja muut saamiset          0,1          0,5
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset                 -           -
Muut varat                120,4          66,4
Varat yhteensä              157,4         117,9
Talletukset                1,6           -
Liikkeeseen lasketut velkakirjat       -           -
Vastuuvelka                 -           -
Muut velat                228,0         183,3
Velat yhteensä              229,6         183,3

Tase                        Eliminoinnit
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat              -9,7           -
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat                -           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat     -16,4         -15,7
Lainat ja muut saamiset         -21,1         -11,7
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset                 -           -
Muut varat               -312,6         -111,6
Varat yhteensä             -359,9         -139,0
Talletukset               -24,6          -7,6
Liikkeeseen lasketut velkakirjat     -15,3         -14,2
Vastuuvelka                 -           -
Muut velat               -117,8         -81,1
Velat yhteensä             -157,7         -102,9

Tase                       Konserni yhteensä
(milj. euroa)            31.12.2008       31.12.2007
Käteiset varat              506,3         235,3
Tuloksen kautta arvostettava
rahoitusvarat               19,5           -
Myytävissä olevat rahoitusvarat    3 037,3        2 478,7
Lainat ja muut saamiset        5 526,2        4 757,0
Sijoitussidonnaisen vastuuvelan
sijoitukset               148,1         203,1
Muut varat                302,6         278,7
Varat yhteensä             9 540,1        7 952,8
Talletukset              5 015,3        3 730,0
Liikkeeseen lasketut velkakirjat    2 118,7        1 980,5
Vastuuvelka               777,2         854,8
Muut velat               1 312,1        1 048,5
Velat yhteensä             9 223,3        7 613,8

Lisätietoja konsernin riskienhallinnasta

Johdannaiset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Johdannaissopimukset
31.12.2008, milj. euroa         Konserni yhteensä
Johdannaissopimukset, jotka
on muusta syystä arvostettu   Nimellismäärä Varat, käypä   Velat,
tuloksen kautta           yhteensä     arvo käypä arvo
Korkosidonnaiset *)         6 662,20      67    65,6
Valuuttasidonnaiset           255,9     4,1    4,6
Osakesidonnaiset **)          192,8     1,8    0,9
Muut johdannaissopimukset
**)                    8,6     0,6    0,6
Yhteensä               7 119,60     73,5    71,8
Suojaamistarkoituksessa
tehdyt johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset           2 548,50     63,5    12,9
Yhteensä               2 548,50     63,5    12,9
Kaikki johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset           9 210,70    130,5    78,5
Valuuttasidonnaiset           255,9     4,1    4,6
Osakesidonnaiset            192,8     1,8    0,9
Muut johdannaissopimukset         8,6     0,6    0,6
Yhteensä               9 668,10     137    84,7
*) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyivät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten
kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 6 184,8
miljoonaa euroa.
**) Osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat
strukturoitujen tuotteiden suojaa.

Johdannaissopimukset
31.12.2007, milj. euroa         Konserni yhteensä
Johdannaissopimukset, jotka              Varat,  Velat,
on muusta syystä arvostettu              käypä  käypä
tuloksen kautta       Nimellismäärä yhteensä   arvo   arvo
Korkosidonnaiset *)            6 212,50   19,5    18
Valuuttasidonnaiset              136,8   0,2   0,3
Osakesidonnaiset **)             163,7   7,7   7,7
Muut johdannaissopimukset            8,6    1    1
Yhteensä                  6 521,60   28,4   26,9
Suojaamistarkoituksessa
tehdyt johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset              3 316,00   7,3   8,3
Yhteensä                  3 316,00   7,3   8,3
Kaikki johdannaissopimukset
Korkosidonnaiset              9 528,50   26,8   26,3
Valuuttasidonnaiset              136,8   0,2   0,3
Osakesidonnaiset               163,7   7,7   7,7
Muut johdannaissopimukset            8,6    1    1
Yhteensä                  9 837,60   35,7   35,2
*) Korkosidonnaisiin johdannaissopimuksiin sisältyivät
paikallispankeille välitetyt korkosuojat, jotka kolmansien osapuolten
kanssa tehtyjen back-to-back-suojausten jälkeen olivat 5 699,0
miljoonaa euroa.
**) Osakesidonnaiset ja muut johdannaissopimukset koskevat
strukturoitujen tuotteiden suojaa.Taseen ulkopuoliset sitoumukset

                          Konserni
Milj. euroa                  31.12.2008 31.12.2007
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset
Takaukset                      54,8    57,2
Muut kolmannen hyväksi annetut sitoumukset      7,5    27,1
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Käyttämättömät luottojärjestelyt          454,5   418,3
Muut peruuttamattomat sitoumukset          12,1   127,1
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          528,8   629,6Konsernin pankkitoiminnan vakavaraisuus

Yhteenveto (milj. euroa)          31.12.2008   31.12.2007
Ensisijaiset omat varat              309      312,7
Toissijaiset omat varat             143,4      130,5
Omat varat                   452,4      443,2

Luotto- ja vastapuoliriskien
riskipainotettu määrä            3 040,50    2 611,80
Markkinariskien riskipainotettu määrä
1)                         -        -
Operatiivisten riskien
riskipainotettu määrä 2)            272,7      263,4
Riskipainotetut erät yhteensä        3 313,20    2 875,20

Vakavaraisuusaste, %               13,7      15,4
Ensisijaisten omien varojen suhde, %       9,3      10,9

Minimipääomavaade                265,1       230
Pääomapuskuri (omien varojen ja
minimivaateen erotus)              187,3      213,2

1) Ei pääomavaadetta pienen kaupankäyntivaraston ja sen vuoksi, että
nettovaluuttapositiot ovat alle 2 % omista varoista.
2) 15 %:n pääomavaade on laskettu määritelmästä viimeisten kolmen
vuoden keskimääräiset bruttotuotot (1,40 milj. euroa) x
riskipainokerroin 12,5.Omat varat

Milj. euroa         31.12.2008 31.12.2007
Osakepääoma             163    80,2
Rahastot              44,6    55,2
Vähemmistön osuus         24,9    14,5
Voittovarat            93,5   155,1
Tilikauden voitto          9,2    50,7
./. osinkovaraus          -0,6   -20,1
Yhteensä             334,7   335,6
./. aineettomat hyödykkeet     -8,6    -5,2
./. vakuutusyhtiöomistus     -17,1   -17,7
Ensisijaiset omat varat       309   312,7
Käyvän arvon rahasto       -47,5   -17,1
Muut toissijaiset omat varat     45     -
Vastuudebentuurit          163   165,2
./. vakuutusyhtiöomistus     -17,1   -17,7
Toissijaiset omat varat      143,4   130,5
Omat varat yhteensä        452,4   443,2Riskipainotetut sitoumukset, luotto- ja vastapuoliriskit

                Taseen
       Taseen   ulkopuoliset       Riskipainotetut
Milj. euroa  varat    sitoumukset Yhteensä sitoumukset, Basel2
Riskipaino                   31.12.2008 31.12.2007
0 %      908,4       26,1  934,5     -     -
10 %      803,5         -  803,5    80,3    67,8
          1
20 %     627,70       237,8 1 865,50   335,3   251,4
          4
35 %     027,70       84,5 4 112,20  1 421,40  1 232,20
50 %       4,9        0,2    5    2,5    1,9
75 %       538       65,1  603,1   426,7   391,5
100 %      666       106,5  772,5   720,8   631,3
150 %      6,9        1,2   8,1    11,3    15,6
          8
Yhteensä   583,00       521,4 9 104,40  2 998,40  2 591,60
Johdannaiset
*)         -        197   197    42,1    20,2
          8
Yhteensä   583,00       718,4 9 301,40  3 040,50  2 611,80
*) koskee
johdannaissopimusten
luottovasta-arvoaOperatiivisten riskien riskipainotettu määrä

                       Riskipainotetut määrät,
                           Basel2
Vuosi            2006 2007 2008 31.12.2008 31.12.2007
Bruttotuotot        140,6 145,2 150,5
- 3 vuoden keskiarvo          145,4
Indikaattori 15 %
Operatiivisen riskin
pääomavaade                     272,7    263,4Konglomeraatin vakavaraisuus

                        31.12.2008 31.12.2007
 Konsernin ensisijaiset omat varat          359,7   360,9
 Toimialakohtaiset varat               161,4   149,4
 Aineettomat hyödykkeet ja erityiset
vähennykset                     -101,9   -114,8
 Muut toimialakohtaiset varat, joita ei voi
siirtää                         -   -14,5
 Konglomeraatin omat varat yhteensä         419,2   380,9

 Pankkitoiminnan pääomavaade             266,6    230
 Vakuutustoiminnan pääomavaade            43,5    44,9
 Omien varojen minimimäärä              310,1   274,9

 Konglomeraatin vakavaraisuus            109,1    106

 Vakavaraisuusaste, %                135,2   138,6

Helsinki 12. helmikuuta 2009AKTIA OYJ
Hallitus

------------------------

AKTIA OYJ


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6210

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369


Jakelu:
Helsingin Pörssi
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Tilaa